31991R3925[1]

A Tanács 3925/91/EGK rendelete (1991. december 19.) a Közösségen belüli légi járaton utazó személyek kézi és feladott poggyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és alakiságok megszüntetéséről

A TANÁCS 3925/91/EGK RENDELETE

(1991. december 19.)

a Közösségen belüli légi járaton utazó személyek kézi és feladott poggyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és alakiságok megszüntetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

együttműködve az Európai Parlamenttel ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 8a. cikke meghatározza, hogy a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben a szabad mozgás, különösen az áruk szabad mozgása biztosított; mivel ebben az értelemben a kikötők és a repülőterek sajátos helyzetben vannak, mert külső és belső határt egyaránt képezhetnek; mivel a szabad mozgás elvének alkalmazása mindazonáltal a Közösségen belüli légi járaton utazó személyek kézi és feladott poggyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és alakiságok megszüntetését eredményezi,

mivel a légi utazás magában foglalhat több egymást követő járatot, melyből néhány a Közösségen belüli, más pedig azon kívüli; mivel néhány légi járat esetén figyelembe kell venni az ellenőrzés megszervezésének és a nemzetközi versenynek néhány gyakorlati követelményét; mivel különleges szabályozás bevezetése szükséges az ilyen különös esetek kezelésére;

mivel a tengeri közlekedés több különböző típusú tengeri utat foglalhat magában; mivel különleges szabályozás bevezetése szükséges a tengeri közlekedés különös eseteire;

mivel az ilyen különleges szabályozás csak a biztonsági ellenőrzések sérelme nélkül történhet,

mivel ugyanakkor a tagállamok szabadon bevezethetnek a közösségi joggal összeegyeztethető különleges szabályozást különleges ellenőrzések lefolytatása céljából, többek között különösen a terrorizmussal, a kábítószerek és a műalkotások jogellenes kereskedelmével kapcsolatos bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 3., 4. és 5. cikk rendelkezéseire is figyelemmel:

- Közösségen belüli légi járatokon utazó személyek kézi- és feladott poggyászára,

- Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára nem lehet ellenőrzéseket és alakiságokat alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazása nem érinti:

- a tagállamok hatóságai, az illetékes kikötői vagy repülőtéri hatóságok vagy a fuvarozók által lefolytatott biztonsági poggyászellenőrzést,

- a tagállamok által megállapított tiltásokkal vagy korlátozásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket, amennyiben azok az Európai Közösségeket létrehozó három szerződéssel összeegyeztethetők.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "közösségi repülőtér": bármely, a Közösség vámterületén elhelyezkedő repülőtér;

2. "nemzetközi közösségi repülőtér": bármely olyan közösségi repülőtér, amely az illetékes hatóságok engedélyével harmadik országokkal légi forgalmat bonyolíthat le;

3. "Közösségen belüli légi járat": egy légi jármű két közösségi repülőtér közötti közbülső leszállás nélküli mozgása, amely nem kezdődik és nem végződik nem-közösségi repülőtéren;

4. "közösségi kikötő": bármely, a Közösség vámterületén elhelyezkedő kikötő;

5. "Közösségen belüli tengeri utazás": olyan hajók közbülső megállás nélküli, két közösségi kikötő közötti mozgása, amelyek két vagy több meghatározott közösségi kikötő között rendszeresen közlekednek;

6. "kedvtelési célú hajó": olyan utakra használt magánhajó, amelynek útvonalát a használók határozzák meg;

7. "sport vagy üzleti célú légi jármű": olyan utakra használt magán légi jármű, amelynek útvonalát a használók határozzák meg;

3. cikk

Az ellenőrzéseket és alakiságokat:

1. olyan személyek kézi- és feladott poggyásza esetén, akik olyan légi járaton utaznak, amely nem közösségi repülőtérről indult, és amely egy közösségi repülőtéren való közbülső leszállás után egy másik közösségi repülőtér felé folytatja útját, ezen utolsó repülőtéren kell alkalmazni, feltéve hogy ez egy nemzetközi közösségi repülőtér;

2. olyan személyek kézi- és feladott poggyásza esetén, akik olyan légi járaton utaznak, amely, mielőtt egy nem közösségi repülőtér felé folytatná útját, leszáll egy közösségi repülőtéren, az indulási repülőtéren kell alkalmazni, feltéve hogy az egy nemzetközi közösségi repülőtér;

3. olyan személyek poggyásza esetén, akik ugyanazon hajón olyan egymás utáni útszakaszokból álló tengeri utazáson vesznek részt, amely egy nem közösségi kikötőből indul, ott áll meg, vagy oda érkezik, azon kikötőben kell alkalmazni, amelyben a kérdéses poggyászt berakják, illetve kirakják.

4. cikk

Ellenőrzéseket és alakiságokat a következő járművek fedélzetén utazó személyek poggyászára kell alkalmazni:

1. kedvtelési célú hajó esetén bármely közösségi kikötőben, a hajó indulási és érkezési helyétől függetlenül,

2. sport vagy üzleti célú légi jármű esetén:

- a nem-közösségi repülőtérről érkező légi járatoknál az első érkezési repülőtéren, melynek nemzetközi közösségi repülőtérnek kell lennie, amennyiben a légi jármű közbülső leszállás után egy másik közösségi repülőtérre folytatja útját,

- közösségi repülőtérről érkező légi járatoknál az utolsó nemzetközi közösségi repülőtéren, amennyiben a légi jármű a közbülső leszállás után egy nem-közösségi repülőtérre folytatja útját.

5. cikk

Azon kivételes esetektől eltekintve, amelyeket a 8. cikkben megállapított eljárási szabályokkal összhangban kell meghatározni, ellenőrzéseket és alakiságokat kell alkalmazni:

1. azon feladott poggyászok esetén, amelyek egy nem-közösségi repülőtérről jövő légi jármű fedélzetén érkeznek egy közösségi repülőtérre, és amelyeket e közösségi repülőtéren egy Közösségen belüli légi járatra rakodnak át a Közösségen belüli légi járat érkezési repülőterén, amennyiben az nemzetközi közösségi repülőtér;

2. azon feladott poggyászok esetén, amelyeket egy közösségi repülőtéren rakodtak be egy Közösségen belüli légi járatra, és amelyeket át fogadnak rakodni egy másik közösségi repülőtéren egy olyan légi járműre, amelynek érkezési helye egy nem-közösségi repülőtér, a Közösségen belüli légi járat indulási repülőterén, amennyiben az nemzetközi közösségi repülőtér;

3. azon poggyászok esetén, amelyek egy nem-közösségi repülőtérről induló menetrend szerinti vagy charterjárattal érkeznek egy közösségi repülőtérre, és amelyeket e közösségi repülőtéren átraknak egy Közösségen belüli légi járatot képező sport vagy üzleti célú légi járműre a menetrendszerinti vagy charter légi járat érkezési repülőterén;

4. azon poggyászok esetén, amelyeket egy közösségi repülőtéren egy Közösségen belüli légi járatot képező sport vagy üzleti célú légi járműre raknak fel, és amelyeket egy másik közösségi repülőtéren egy menetrend szerinti vagy charterjáratra rakodnak át, amelynek érkezési helye egy nem-közösségi repülőtér, a menetrend szerinti vagy charterjárat indulási repülőterén;

6. cikk

(1) Ezúton kerül sor a légi és tengeri utazásban részt vevő személyek poggyászának forgalmával foglalkozó bizottság (a továbbiakban "bizottság") felállítására, melynek tagjai a tagállamok képviselői, és elnöke a Bizottság képviselője.

7. cikk

A bizottság e rendelet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést megvizsgálhat, melyet a bizottság elnöke saját kezdeményezésre vagy az egyik tagállam képviselőjének kérésére terjeszt elő.

8. cikk

(1) Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket a (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) 1992. október 1. előtt a Tanács megvizsgálja e rendeletet azon jelentés alapján, amelyet a Bizottság állít össze a belső piac megteremtéséhez, illetve e rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges rendelkezések összehangolásáról, különös tekintettel azon rendelkezésekre, amelyek a Közösségen belüli forgalomban az utasok korlátozásainak eltörlésére vonatkoznak. Amennyiben e jelentéshez javaslatok is kapcsolódnak, a Tanács ezekről minősített többséggel határoz.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 212., 1990.8.25., 8. o.

( 2 ) HL C 106., 1991.4.22., 80. o. és HL C 326., 1991.12.16.

( 3 ) HL C 60., 1991.3.8., 12. o.

( 4 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3925 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3925&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3925-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3925-20031120&locale=hu