1954/2013. (XII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Posta Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben lévő részesedéseinek értékesítéséről

A Kormány áttekintette a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetét és megállapította, hogy az átalakítás a Kormány által meghatározottak szerint halad és annak nyomán a pozitív változások visszafordíthatatlanok; az értékesítésnek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben meghatározott feltételei így teljesültek, ezért a következő határozatot hozta. A Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) tekintetében közvetlenül, a Magyar Posta Zrt. tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával - tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben (a továbbiakban: Bank) fennálló törzsrészvény tulajdonukat - a 2. pontban szereplő szempontokra is figyelemmel -a legmagasabb vételárat ajánló befektető részére nyilvános nemzetközi pályázaton értékesítsék;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az adásvételi szerződések megkötésére: 2014. március 30.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az értékesítési feltételek kialakításánál a banki szektorban a verseny élénkítésének a szempontjaira, az európai uniós és a magyar jog követelményeire, a Bank belső szabályzataira, valamint a pályázók által ajánlott üzleti tervre a Bank 1. pontban megjelölt tulajdonosai legyenek figyelemmel. Mindezen szempontok mellett a pályázati kiírás - a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között - lehetőség szerint részesítse előnyben a takarékszövetkezeti szektor szereplőit;

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Bankban fennálló 1. pont szerinti részesedések értékesítésének előkészítésére, koordinálására és az értékesítés lebonyolítására kezdeményezze a részesedések 1. pont szerinti tulajdonosai által közös bizottság létrehozását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az értékesítést előkészítő közös bizottság létrehozására: 2013. december 20. a pályázat kiírására: 2014. január 15.

a pályázat kiértékelésére és annak alapján döntésre: 2014. március 15.

4. egyetért azzal, hogy az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében fennálló tulajdoni részesedése ne kerüljön értékesítésre.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök