32004D0864[1]

2004/864/EK: A Bizottság határozata (2004. december 16.) a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló 1999/478/EK határozat módosításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. december 16.)

a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló 1999/478/EK határozat módosításáról

(2004/864/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A Bizottság számára fontos, hogy a közös halászati politika (KHP) létrehozása során felmerült kérdésekkel kapcsolatban az érintett érdekeltek véleményét megkérdezze. A 71/128/EGK bizottsági határozat (1) helyébe lépett, a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló, 1999. július 14-i 1999/478/EK bizottsági határozat (2) a halászati ágazatban egy tanácsadó bizottságot hozott létre. A halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság összetételét az 1999/478/EK bizottsági határozat 3. cikke állapítja meg.

(2) Az 1999/478/EK bizottsági határozat a bizottság véleményeinek előkészítése érdekében négy munkacsoportot állít fel; a 2. munkacsoport az akvakultúráért felelős.

(3) Az európai akvakultúra utóbbi években történt gyors növekedése miatt helyénvaló, hogy az ágazati érdekek a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságon belül több képviseletet nyerjenek. A bizottság összetételét ezért oly módon kell kiterjeszteni, hogy foglalja magába a 2. számú munkacsoport alelnökét is. Ezért az 1999/478/EK bizottsági határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/478/EK bizottsági rendelet 3. cikke a következőképpen módosul:

a) az első mondat helyébe a következő lép:

"A bizottság 21 tagból áll (a továbbiakban: a »tagok«).";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. A következők ugyancsak hellyel rendelkeznek a bizottságban: a halászatra vonatkozó ágazati párbeszédbizottság elnöke és alelnöke, valamint a 7. cikkben említett 1., 2., 3. és 4. munkacsoport elnöke és alelnöke."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 16-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 68., 1971.3.22., 18. o.

(2) HL L 187., 1999.7.20., 70. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0864 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0864&locale=hu