Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31987D0095[1]

A Tanács határozata (1986. december 22.) az információtechnológia és távközlés területén történő szabványosításról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1986. december 22.)

az információtechnológia és távközlés területén történő szabványosításról

(87/95/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel az információtechnológia területén alkalmazandó szabványoknak és a kidolgozásukhoz szükséges tevékenységeknek elsődlegesen a következőket kell figyelembe venniük:

- a műszaki előírások összetettsége, az információ- és adatcseréhez szükséges pontosság és a rendszerek kompatibilis működése,

- a szabványok gyors nyilvánosságra hozatalának szükségessége annak érdekében, hogy indokolatlan késedelmek ne eredményezzék a szövegek korai elavulását a technológia gyors fejlődése miatt,

- az információ- és adatcserére vonatkozó nemzetközi szabványok alkalmazása elősegítésének szükségessége olyan módon, amely a gyakorlati végrehajtás szempontjából teremti meg megbízhatóságukat,

- a szabványosításnak a közösségi piac e területen való létrehozásához történő hozzájárulásával játszott szerepének gazdasági jelentősége;

mivel a 83/189/EGK irányelv ( 3 ) lehetővé teszi a Bizottság, a tagállamok és a szabványügyi szervek számára, hogy tájékozódjanak a szabványügyi szervek szabványok létrehozására vagy módosítására irányuló szándékáról, és mivel ezen irányelv értelmében a Bizottság referenciafeltételeket szabhat meg a közösen és korai szakaszban végzendő, közös érdekű szabványosítási munkához;

mivel az említett irányelv nem tartalmaz minden, az információtechnológia és távközlés területén a közösségi szabványosítási politika végrehajtásához szükséges előírást;

mivel a szabványosítás különböző területei közötti növekvő számú technikai átfedés, elsődlegesen az információtechnológia és távközlés területén, indokolja a közérdekű ügyekkel foglalkozó szabványügyi szervek közötti szoros együttműködést;

mivel a Bizottság a közelmúltban megállapodásokat kötött a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletével (CEPT) aláírt szándéknyilatkozat keretében, illetve az Európai Szabványügyi Bizottság/Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/CENELEC) közös szabványosítási szervezet által jóváhagyott általános iránymutatásokkal összhangban;

mivel a 86/361/EGK irányelv ( 4 ) munkaprogramot határoz meg a közös műszaki előírásokról (a "Normes Européennes de Télécommunication"-nak [NETs] megfelelően) ezen a területen a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) számára, adott esetben az Európai Szabványosítási Bizottsággal és az Európai Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottsággal egyeztetve;

mivel a közbeszerzési szerződések területe alkalmas a nyílt rendszerek összekapcsolása információcsere- és adatcsere-szabványainak szélesebb körű elfogadásának elősegítésére a dokumentációban azokra történő hivatkozás révén;

mivel szükséges egy bizottság kijelölése, amely a Bizottságot segíti a határozatban megállapított célkitűzések és tevékenységek megvalósításában és irányításában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "műszaki előírás": a valamely terméktől elvárt tulajdonságokat meghatározó dokumentumban szereplő előírás, mint például a minőség, teljesítmény, biztonság vagy méretek szintje, beleértve a szóhasználat, szimbólumok, ellenőrzés, ellenőrzési eljárások, csomagolás, jelzés vagy címkézés tekintetében a termékkel szembeni követelményeket;

2. "közös műszaki előírás": a Közösség minden tagállamában egységesen alkalmazandó műszaki előírás;

3. "szabvány": valamely elismert szabványügyi szervezet által ismételt vagy folyamatos alkalmazásra jóváhagyott műszaki előírás, amelynek nem kötelező megfelelni;

4. "nemzetközi szabvány": elismert nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány;

5. "nemzetközi szabványtervezet (DIS)": elismert nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványtervezet;

6. "nemzetközi távközlési műszaki előírás": valamely termék összes vagy néhány tulajdonságának olyan szervezetek, mint például a Comité international télégraphique et téléphonique (CCITT) vagy a CEPT által ajánlott műszaki előírása;

7. "európai szabvány": olyan szabványügyi szervezetek alapokmányai szerint elfogadott szabvány, amelyekkel a Közösség megállapodásokat kötött;

8. "európai előszabvány": olyan szabvány, amelyet (EPS) hivatkozással hagytak jóvá olyan szabványügyi szervezetek alapokmányaival összhangban, amelyekkel a Közösség megállapodásokat kötött;

9. "működési szabvány": rendszerek együttműködtethetőségét biztosító, összetett feladat ellátására kidolgozott szabvány, amely általában több meglévő referenciaszabvány összekapcsolása révén jön létre, és amelyet a szabványügyi szervezetek szabályainak megfelelően fogadnak el;

10. "működési előírás": a távközlés területén egy vagy több, a nyílt rendszer összekapcsolási szabványának alkalmazását meghatározó előírás, az információtechnológiai rendszerek közötti kommunikáció egyedi követelményeinek támogatására (olyan szervezetek, mint például a Comité international télégraphique et téléphonique [CCITT] vagy a CEPT által ajánlott szabványok);

11. "műszaki szabályozás": műszaki előírások, ideértve az olyan vonatkozó igazgatási rendelkezéseket, amelyek betartása valamely tagállamban vagy annak jelentős részén történő forgalmazás vagy használat esetén de jure vagy de facto kötelező, kivéve amelyeket a helyi hatóságok állapítottak meg;

12. "megfelelőség igazolása": az a tevékenység, amelynek során valamely terméknek vagy szolgáltatásnak meghatározott szabványoknak vagy egyéb műszaki előírásoknak való megfelelését megfelelőségi igazolás vagy jel révén igazolják;

13. "információtechnológia": az emberi tevékenység minden helyszínén (otthon, irodában, gyárban, stb.) információ megszerzéséhez, feldolgozásához és tárolásához szükséges rendszerek, berendezések, alkatrészek és szoftverek, amelyek alkalmazása általában elektronika vagy hasonló technológia felhasználását igényli;

14. "közbeszerzési szerződések":

- a 77/62/EGK irányelv ( 5 ) 1. cikkében meghatározottak,

- információtechnológiai vagy távközlő berendezés szállítására szóló rendelés, függetlenül az ajánlatkérő tevékenységi ágazatától;

15. "távközlési hatóságok": távközlési közszolgáltatást nyújtó, a Közösségben elismert hatóságok vagy magánvállalkozások.

2. cikk

Az európai szabványosítás, az információtechnológia területén a szabványok, valamint a távközlés területén a működési előírások kidolgozása és alkalmazása érdekében a következő intézkedéseket kell a 3. cikk (2) bekezdésére és a 4. cikkre is figyelemmel közösségi szinten végrehajtani:

a) a nemzetközi szabványok, nemzetközi szabványtervezetek vagy ezekkel egyenértékű dokumentumok alapján az elsődleges szabványosítási követelmények rendszeres, legalább évenkénti meghatározása a munkaprogramok kidolgozása és az olyan európai szabványok és működési előírások megrendelése érdekében, amelyek az információ- és adatcsere és a rendszerek együttműködtethetősége céljából szükségesnek tekinthetők;

b) a nemzetközi szabványosítási tevékenységek alapján:

- az európai szabványügyi szerveket és az informatikára és távközlési ágazatra szakosodott szakmai intézeteket fel kell kérni európai szabványok, európai előszabványok vagy távközlési működési előírások megalkotására, adott esetben működési szabványok kidolgozásához folyamodva, a felhasználók által az információ- és adatcseréhez és a rendszerek együttműködéséhez megkövetelt pontosság biztosítása érdekében. A fenti szervek a munkájukat nemzetközi szabványokra, nemzetközi szabványtervezetekre vagy nemzetközi távközlési műszaki előírásokra alapozzák. Ha valamely nemzetközi szabvány, nemzetközi szabványtervezet vagy nemzetközi távközlési műszaki előírás az egységes alkalmazását lehetővé tevő egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz, ezeket a rendelkezéseket az európai szabványban, európai előszabványban vagy távközlési működési előírásban változatlan formában el kell fogadni. Csak ha a nemzetközi szabványban, nemzetközi szabványtervezetben vagy nemzetközi távközlési műszaki előírásban nincsenek egyértelmű rendelkezések, akkor kell az európai szabványt, európai előszabványt vagy távközlési működési előírást megszerkeszteni a nemzetközi szabvány, nemzetközi szabványtervezet vagy nemzetközi távközlési műszaki előírás egyértelművé tétele, vagy szükség esetén kiegészítése érdekében, az azoktól való eltérés elkerülésével,

- ugyanezeket a szervezeteket kell felkérni európai szabványok vagy európai előszabványok alapjául szolgáló műszaki előírások kidolgozására az információ- és adatcsere és a rendszerek együttműködtethetősége számára megállapított nemzetközi szabványok hiányában vagy az ilyen szabványok elkészítéséhez való hozzájárulásként;

c) a szabványok és működési előírások alkalmazását megkönnyítő intézkedések, elsődlegesen a tagállamok alábbi tevékenységeinek összehangolásával;

- a termékek és szolgáltatások szabványoknak és működési előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése a megadott ellenőrzési követelmények alapján,

- a szabványoknak és működési előírásoknak való megfelelés hitelesítése megfelelően összehangolt eljárások alapján;

d) az információtechnológiai és távközlési szabványok és működési előírások alkalmazásának elősegítése a közbeszerzési szerződések és a műszaki szabályok területén.

3. cikk

(1) A javasolt intézkedések sajátos célkitűzéseit e határozat melléklete mutatja be.

(2) E határozat az alábbiakra vonatkozik:

- az 5. cikkben meghatározott információtechnológiai szabványok,

- az információtechnológiai rendszerek közötti információ- és adatcsere céljából kifejezetten nyilvános távközlő hálózatokon keresztül ajánlott szolgáltatások működési szabványai.

(3) Ez a határozat nem vonatkozik az alábbiakra:

- nyilvános távközlő hálózatokra csatlakoztatott végberendezéseknek a 86/361/EGK irányelvben meghatározott közös műszaki előírásai,

- maguknak a távközlő hálózatoknak bármely részét képező berendezések előírásai.

4. cikk

A szabványosítási követelmények meghatározásakor, a szabványosítási munkaprogramok összeállításakor és a működési előírások elkészítésekor a Bizottság elsődlegesen a 83/189/EGK irányelvvel összhangban kapott tájékoztatásra hivatkozik.

A Bizottság, a 7. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően, megbízza az illetékes európai szabványügyi szervezeteket vagy szakosított szakmai szervezeteket (CEN, CENELEC és CEPT) a szakmai munkával, felkérve ezeket, szükség esetén a megfelelő európai szabványok vagy működési előírások kidolgozására. Az említett szervezeteknek adandó megbízásokat jóváhagyásra fel kell terjeszteni a 83/189/EGK irányelv 5. cikkében említett bizottsághoz, az irányelvben előírt eljárásnak megfelelően. Nem adható olyan megbízás, amely átfedésben van a 86/361/EGK irányelv értelmében megkezdett vagy összeállított munkaprogramok bármely részével.

5. cikk

(1) A meglévő nemzeti eljárások közötti eltérések figyelembevételével a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az alábbiakra történő hivatkozás érdekében:

- a 2. cikk b) pontjában ismertetett európai szabványok és európai előszabványok,

- nemzetközi szabványok, amennyiben ezeket az ajánlatkérő országa elfogadja,

az információtechnológiai közbeszerzési szerződésekben, oly módon, hogy ezek a szabványok az információ- és adatcsere, valamint a rendszerek együttműködtethetősége alapjául szolgáljanak.

(2) A végberendezések közötti összeférhetőség biztosítása érdekében a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy távközlési igazgatóságaik működési előírásokat használjanak, lehetővé téve így a nyilvános távközlési hálózataikhoz való hozzáférést a kifejezetten az olyan információtechnológiai rendszerek közötti információ- és adatcserére szolgáló szolgáltatások számára, amelyek maguk is az (1) bekezdésben említett szabványokat alkalmazzák.

(3) E cikk alkalmazásakor figyelembe kell venni az alábbi különleges körülményeket, amelyek indokolhatják az e határozatban megállapított szabványoktól és előírásoktól eltérő szabványok és előírások használatát:

- a meglévő rendszerek folyamatos működésének szükségessége, de csak a nemzetközi vagy európai szabványokra vagy működési előírásokra történő későbbi áttérés egyértelműen meghatározott és rögzített stratégiájának részeként,

- egyes projektek valóban innovatív jellege,

- ha a kérdéses szabvány vagy működési előírás a céljának technikailag nem megfelelő, mert nem nyújtja a kívánt eszközt az információ- és adatcseréhez vagy a rendszerek együttműködtethetőségéhez, vagy mert nem léteznek azok az eszközök (ideértve az ellenőrzést), amelyek kielégítő módon biztosíthatják a termék adott szabványnak vagy működési előírásnak való megfelelését, vagy mert európai előszabványok esetében, hiányzik az alkalmazásukhoz szükséges stabilitás. A többi tagállamnak lehetősége van bizonyítani a 7. cikkben említett bizottság számára, hogy egy, e szabványnak megfelelő berendezést kielégítő eredménnyel használtak, és ezért ezen eltérés alkalmazása indokolatlan,

- ha a piac gondos tanulmányozását követően kiderül, hogy a költséghatékonysággal összefüggő fontos okok miatt a kérdéses szabványok vagy működési előírások alkalmazása nem megfelelő. A többi tagállamnak lehetősége van bizonyítani a 7. cikkben említett bizottság számára, hogy egy, e szabványnak megfelelő berendezést a kereskedelemben szokásos feltételekkel kielégítő eredménnyel használtak, és ezért ezen eltérés alkalmazása indokolatlan.

(4) A tagállamok továbbá az (1) bekezdésben említettel megegyező alapon kérhetik a nemzetközi szabványtervezetekre való hivatkozást.

(5) A (3) bekezdésre hivatkozó ajánlatkérők feltüntetik az erre vonatkozó indokaikat, lehetőség szerint a beszerzésre vonatkozó pályázati felhívás eredeti dokumentumaiban, és minden esetben feljegyzik indokaikat saját belső dokumentációjukban, és kérésre megküldik ezeket az információkat az ajánlattevő vállalkozásoknak és a 7. cikkben említett bizottságnak, miközben ügyelnek az üzleti titoktartásra. A (3) bekezdésben említett eltérések alkalmazásával szembeni kifogásokat közvetlenül a Bizottsághoz is be lehet nyújtani.

(6) A Bizottság biztosítja, hogy e cikk rendelkezéseit minden közösségi projekt és program esetében alkalmazzák, ideértve a közösségi költségvetésből finanszírozott közbeszerzéseket is.

(7) Az ajánlatkérők, amennyiben szükségesnek ítélik, egyéb előírásokat is alkalmazhatnak a 100 000 ECU-nél kisebb értékű szerződések esetében, feltéve, hogy ezek a vásárlások nem akadályozzák az (1) és (2) bekezdésben említett szabványok használatát az e bekezdésben említett összegnél nagyobb értékű szerződésekben. Az eltérés szükségességét vagy az e bekezdésben megállapított küszöbértéket az e határozat alkalmazásának kezdetét követő három éven belül felül kell vizsgálni.

6. cikk

Az e határozatban tárgyalt területek műszaki szabályzatainak kidolgozásakor vagy módosításakor a tagállamok az 5. cikkben említett szabványokra hivatkoznak, amennyiben azok kielégítően megfelelnek a szabályzatban szereplő műszaki előírásoknak.

7. cikk

1.

a) Az e határozatban megállapított célkitűzések megvalósítása, illetve tevékenységek irányítása során a Bizottságot a "vezető tisztségviselők információtechnológia-szabványosítási csoportja" elnevezésű bizottság segíti.

Távközlési kérdésekben a Bizottságot a 86/361/EGK irányelv 5. cikkében említett "Vezető Tisztviselők Távközlési Csoportja" nevű bizottság segíti.

b) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(2) A Bizottság konzultációt folytat a tanácsadó bizottsággal a közösségi prioritások meghatározása, a mellékletben említett intézkedések végrehajtása, a szabványoknak való megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos ügyek intézése, az 5. cikk rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése érdekében, valamint az információtechnológia és távközlés területén vagy az azokkal átfedésben levő egyéb területeken történő szabványosítással összefüggő egyéb ügyek esetében. A 8. cikkben említett jelentésről szintén konzultál a bizottsággal.

(3) A Bizottság összehangolja a fenti bizottságok tevékenységét a 83/189/EGK irányelv 5. cikkében említett bizottság tevékenységével, különösen ha átfedés lehetséges az egyrészt az e határozat, másrészt az említett irányelv értelmében az európai szabványügyi szervezetekhez benyújtott kérelmek között.

(4) Az e határozat végrehajtásával összefüggő bármely kérdés beterjeszthető a bizottság elé az elnök vagy valamely tagállam kérésére.

(5) A bizottság évente legalább kétszer ülésezik.

(6) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(7) A bizottság titkársági feladatainak ellátását a Bizottság biztosítja.

8. cikk

A Bizottság kétévente értékelést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az információtechnológiai ágazatban végzett szabványosítási tevékenységről. E jelentésnek említenie kell a Közösségben elfogadott végrehajtási intézkedéseket, az elért eredményeket, ezeknek az eredményeknek a közbeszerzési szerződésekben és a nemzeti műszaki szabályokban történő alkalmazását és különösen kiemeli a hitelesítés szempontjából a gyakorlati jelentőségüket.

9. cikk

Ez a határozat nem sérti a 83/189/EGK irányelv és a 86/361/EGK irányelv alkalmazását.

10. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napjától számított egy év elteltével kell alkalmazni.

11. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

SZABVÁNYOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS A TÁVKÖZLÉS TERÜLETÉN

1. Célok

a) hozzájárulni a közösségi belső piac integrációjához az információtechnológiai és távközlési ágazatban;

b) javítani a közösségi gyártók nemzetközi versenyképességét az elismert európai és nemzetközi szabványok szerint készült berendezések nagyobb közösségi piaci felvételének lehetővé tételével;

c) megkönnyíteni az információcserét az egész Közösségben a szabványok hiányából vagy azok pontatlanságából eredő összeférhetetlenségek által előidézett akadályok csökkentése révén;

d) a felhasználók igényei figyelembevételének biztosítása azáltal, hogy a felhasználók nagyobb szabadságot élveznek rendszereik összeállításakor megfelelő működési kompatibilitás és következésképpen alacsonyabb költségen elérhető jobb teljesítmény biztosítása révén;

e) elősegíteni a szabványok és működési előírások alkalmazását a közbeszerzésekben.

2. Az elvégzendő intézkedések és tevékenységek leírása

2.1. A munkaprogramok előkészítése és prioritások meghatározása

A munkaprogramok összeállítása és a feladatok prioritásainak kijelölése figyelembe veszi a közösségi követelményeket és e tevékenységek gazdasági következményeit a felhasználók, gyártók és távközlési igazgatóságok szempontjából. Az e szinten elvégzendő feladatok közé tartozhat különösen:

2.1.1.

részletes információk összegyűjtése a nemzeti és nemzetközi programok alapján, az információk bemutatása az összehasonlító elemzést megkönnyítő formában, valamint a bizottság munkájához szükséges összefoglalók elkészítése;

2.1.2.

Az információk terjesztése, a követelmények megvizsgálása és egyeztetés az érdekelt felekkel;

2.1.3.

a munkaprogramok összehangolása a nemzetközi szabványosítási tevékenységekkel;

2.1.4.

a munkaprogramok irányítása;

2.1.5.

a tevékenységek végrehajtását és a végrehajtás gyakorlati eredményeit bemutató jelentések elkészítése.

2.2. Szabványosítási tevékenységek végrehajtása az információtechnológia területén

A munkaprogramok végrehajtása egy sor tevékenység végrehajtását teszi szükségessé, amelyekkel kapcsolatban a felelősség általában a CEN/CENELEC-et és a CEPT-et terheli, és amelyek megfelelnek a szabványok megbízhatósága érdekében elvégzendő tevékenység különböző szakaszainak.

E tevékenységek közé tartozik:

2.2.1.

a nemzetközi szabványok finomítása az információcserének és a rendszerek kompatibilis működésének biztosítására tervezett szabványok működését torzító kétértelműségek és opciók megszüntetése érdekében;

2.2.2.

a nemzetközi szabványosítási folyamat túlzott lassúsága által indokolt esetekben előszabványok tervezetének elkészítése, vagy nemzetközi szabványok hiányában a Közösségben szükséges szabványok tervezetének elkészítése;

2.2.3.

a szabványoknak való teljes megfelelés érdekében teljesítendő feltételek meghatározása;

2.2.4.

a szabványokban található ellenőrzési szabványok vagy ellenőrzési előírások elkészítése, és az eljárások és szerkezetek megszervezése, amelyek lehetővé teszik az ellenőrző laboratóriumok számára a szabványoknak való megfelelés ellenőrzését megfelelően összehangolt alapon.

2.3. A távközlési ágazatot érintő tevékenységek

A távközlési ágazatot érintő szabványosítási intézkedések két tevékenységtípusba sorolhatók:

- hatályos nemzetközi vagy európai szabványokon/előírásokon alapuló működési előírás-tervezetek kidolgozása a nyilvános távközlési hálózatokhoz való hozzáférés eszközei számára a kifejezetten az információtechnológiai rendszerek közötti információ- és adatcserére szolgáló szolgáltatások esetében. Erre a technikai feladatra a távközlési ágazatban végzett összehangoló tevékenységek keretében kerül sor, és e feladat a CEPT hatáskörébe tartozik a 86/361/EGK irányelvben ismertetett eljárásnak megfelelően;

- mind az információtechnológia, mind a távközlés területéhez tartozó feladatok esetében fokozott együttműködésre van szükség az illetékes szakmai szervek között (t.i. CEN/CENELEC/CEPT). Olyan fokú együttműködésre van szükség, hogy a szabványokat és működési előírásokat a lehető legtöbb módon és a 83/189/EGK irányelvben ismertetett eljárást követve, összehangoltan lehessen felhasználni.

2.4. Kiegészítő intézkedések

A programnak ez a része a következő intézkedéseket tartalmazza:

2.4.1.

meghatározott metrológiai tevékenységek az alábbiakkal kapcsolatban:

- az ellenőrzési és érvényesítési eszközök és hivatalos leírási eljárások kidolgozásának elősegítése,

- referenciák alkalmazásának támogatása, különösen a több kombinált szabványon alapuló működési szabványok használatát igénylő alkalmazások esetében;

2.4.2.

a végfelhasználó számára a szabványok alkalmazására nézve útmutatást nyújtó kézikönyvek elkészítésének támogatása;

2.4.3.

bemutatók támogatása valamely szabvány alkalmazásának eredményeképpen elért működésbeli kompatibilitás tekintetében. E tevékenység fő célja, hogy a 2.4.1. pontban meghatározott ellenőrző és metrológiai eszközöket különböző projektekben hozzáférhetővé tegye, és biztosítsa a fejlesztési szabványokkal végzett kísérletezést;

2.4.4.

olyan intézkedések támogatása, amelyek meghaladják az ipari szabványosítás kereteit, sajátos szakmai ágazatokban kötött egyezményektől függenek, és hozzájárulnak a hatékony információcseréhez (utazási irodák ügyletei, pénzügyi tranzakciók automatizálása, vámokmányok számítógépesítése, robotika, irodai automatizálás, mikroszámítógépek stb.);

2.4.5.

A kifejezetten az információtechnológiai szabványosításra vonatkozó tanulmányok és projektek.

3. A szabványok közbeszerzésekben történő alkalmazásával összefüggő intézkedések

A szabványok és műszaki előírások gyors alkalmazását biztosító leghatékonyabb módszerek meghatározása e határozat keretében, megfelelő kapcsolatot biztosítva a 77/62/EGK irányelv ( 7 ) hatálya alá tartozó tevékenységekkel.

( 1 ) HL C 36., 1986.2.17., 55. o.

( 2 ) HL C 303., 1985.11.25., 2. o.

( 3 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 4 ) HL L 217., 1986. 8.5., 21. o.

( 5 ) HL L 13., 1977.1.15., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 13., 1977.1.15., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987D0095 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987D0095&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01987D0095-20030605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01987D0095-20030605&locale=hu

Tartalomjegyzék