31992R2719[1]

A Bizottság 2719/92/EGK rendelete (1992. szeptember 11.) a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról

A BIZOTTSÁG 2719/92/EGK RENDELETE

(1992. szeptember 11.)

a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésére és 19. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Jövedékiadó-bizottság véleményére,

mivel a jövedéki termékeknek az adóraktárak közötti, valamint az adóraktár és a bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedő közötti szállítása adófelfüggesztés mellett történik; mivel szükséges meghatározni a kísérőokmány alakját és tartalmát, amely okmány lehet adminisztratív vagy kereskedelmi okmány is;

mivel szükséges továbbá meghatározni azt, hogy ki köteles továbbítani a kísérőokmánynak az illetékes hatóságokhoz továbbítandó negyedik példányát e hatóságok részére, és hogy ez hogyan menjen végbe; mivel kívánatos és a gyakorlatnak megfelelő ezt a kötelezettséget a rendeltetési országban lévő címzettre hárítani, ugyanis kizárólag ő van abban a helyzetben, hogy hozzáférhetővé tegye illetékes hatóságai részére ezen, adóellenőrzés szempontjából jelentős okmányt annak veszélye nélkül, hogy az okmányt rossz helyre küldené; mivel - amennyiben a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt kívánják - a negyedik példányon is fel kell tüntetni az átvétel igazolását, amely jelzi e hatóság számára, hogy az árukat a címzett adóraktárában átvették,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítását kísérő adminisztratív okmányként a 92/12/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az I. mellékletben szereplő okmányt kell használni. Az okmány kitöltésére és használatának módjára vonatkozó útmutatót ezen okmány 1. példányának hátoldalán lehet megtalálni.

2. cikk

(1) Az adminisztratív okmány helyettesíthető kereskedelmi okmánnyal, amennyiben az tartalmazza ugyanazon adatokat, amelyeket az adminisztratív okmányon fel kell tüntetni.

(2) Azon kereskedelmi okmánynak, amelynek a szerkezete nem ugyanolyan, mint az adminisztratív okmányé, ugyanazokat az adatokat kell tartalmaznia, mint amelyek az adminisztratív okmányon szerepelnek, továbbá az egyes adatokat meg kell jelölni az adminisztratív okmány vonatkozó rovatszámának megfelelő sorszámhivatkozásával. Az okmányon jól látható módon a következő jelzésnek kell szerepelnie:"Kereskedelmi kísérőokmány a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállításához".

2a. cikk

(1) Azon esetekben, amikor a kísérőokmányt automatikus vagy elektronikus adatfeldolgozási rendszer segítségével állítják ki, az illetékes hatóságok engedélyezhetik a feladónak, hogy ne írja alá az okmányt, hanem az aláírást helyettesítse a II. mellékletben szereplő különleges bélyegzővel. Ilyen engedélyt akkor lehet kiadni, ha a feladó előzetesen írásban kötelezettséget vállal e hatóságok felé arra, hogy felelős lesz a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő Közösségen belüli szállításával járó valamennyi kockázatért, beleértve azon szállítmányokat, amelyeket ilyen különleges bélyegzővel ellátott kísérőokmány felhasználásával szállítanak.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően kiállított kísérőokmányok 24. rovatának a feladó aláírására fenntartott részében a következő jelzések valamelyikét kell feltüntetni:

- Освободен от подпис

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanőudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Dispensă de semnătură

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa.

(3) Az (1) bekezdésben említett különleges bélyegző az adminisztratív kísérőokmány A. rovatának jobb felső sarkában, vagy jól látható módon a kereskedelmi okmány megfelelő rovatában szerepel. A feladó engedélyt kaphat a különleges bélyegző előnyomtatására is.

3. cikk

Amennyiben a jövedéki termékeket rögzített csővezetékeken keresztül továbbítják, az érintett tagállamok közös megállapodással engedélyezhetik a feladó adóraktára és a címzett adóraktára között szállított áruk fajtájának és mennyiségének számítógépes eljárással történő bejelentését, amely helyettesíti a kísérőokmányt. Az ilyen megállapodásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy biztosítsa a készletellenőrzéshez és az adó beszedéséhez szükséges valamennyi adat szolgáltatását.

4. cikk

A címzett, amennyiben a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságai megkövetelik, ugyanolyan módon köteles feltüntetni a kísérőokmány negyedik példányán az átvétel igazolását, mint a harmadik példányon (a feladónak visszaküldendő példányon), és köteles azt hozzáférhetővé tenni azon illetékes hatóságok számára, amelyeknek az általuk adott útmutatás szerint jelentést tesz.

5. cikk

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R2719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R2719&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R2719-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R2719-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék