32000R1347

A Tanács 1347/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

A Tanács 1347/2000/EK rendelete

(2000. május 29.)

a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára és 67. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A tagállamok célul tűzték ki az Unió fenntartását és fejlesztését, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térségként, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség létrehozásához a Közösségnek egyebek mellett el kell fogadnia a belső piac megfelelő működéséhez szükséges, polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket.

(2) A belső piac megfelelő működése szükségessé teszi a polgári ügyekben hozott határozatok szabad áramlásának javítását és egyszerűsítését.

(3) Ez a terület a Szerződés 65. cikkének értelmében a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretébe tartozik.

(4) A joghatóságot és végrehajtást szabályozó egyes nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák a személyek szabad mozgását és a belső piac megfelelő működését. Ennek megfelelően a házassággal és a szülői kapcsolatos ügyekben a határozatok gyors és automatikus elismerése és végrehajtása céljából indokolt a joghatósági összeütközésre vonatkozó szabályok egységesítésére és az alaki követelmények egyszerűsítésére irányuló rendelkezéseket alkotni.

(5) A Szerződés 5. cikkében rögzített szubszidiaritás és arányosság elvének megfelelően e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók. E rendelet nem lépi túl a célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.

(6) A Tanács egy 1998. május 28-i jogi aktussal [4] egyezményt dolgozott ki a házassági ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, és ajánlotta a tagállamoknak annak elfogadását a vonatkozó alkotmányos követelményeiknek megfelelően. Biztosítani kell az egyezmény megkötése érdekében folytatott tárgyalások eredményeinek folytonosságát. E rendelet tartalma lényegében az egyezményből került átvételre, azonban ez a rendelet számos, az egyezményben nem szereplő új rendelkezést is tartalmaz annak érdekében, hogy biztosítsa a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendelettervezet egyes rendelkezéseivel való összhangot.

(7) A házassággal és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben hozott határozatok Közösségen belüli szabad áramlása érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a házassági kötelékek felbontásával, valamint a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó joghatóság és a határozatok határokon átnyúló elismerését egy kötelező és közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus szabályozza.

(8) Az e rendeletben megállapított intézkedéseknek következeteseknek és egységeseknek kell lenniük annak érdekében, hogy biztosítsák a személyek lehető legszabadabb mozgását. Ennek megfelelően a rendeletben megállapított joghatósági okokkal összhangban a rendelet harmadik államok azon állampolgáraira is alkalmazandó, akiket megfelelően szoros szálak fűznek egy tagállam területéhez.

(9) E rendelet hatályának ki kell terjednie egyes államok házassági ügyekben folyó polgári eljárásaira és bíróságon kívüli eljárásaira, nem terjedhet ki azonban olyan eljárásokra, amelyek csak egy vallási közösségen belül érvényesek. Ezért rendelkezni kell arról, hogy a "bíróság" kifejezés a házassági ügyekben joghatósággal rendelkező valamennyi bíróságot vagy más hatóságot magában foglalja-e.

(10) Ez a rendelet a házasság felbontásával, a különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos eljárásokra korlátozódik. A házasság felbontására és érvénytelenítésére vonatkozó határozatok elismerése csak a házastársi kötelék felbontására vonatkozik; a rendelet nem érint olyan kérdéseket, mint a házastársak hibája, a házasság vagyonjogi következményei, a tartási kötelezettség vagy bármely más járulékos intézkedés, annak ellenére, hogy ezek összefügghetnek egymással.

(11) E rendelet azokban a kérdésekben terjed ki a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségére, amelyek szorosan kapcsolódnak a házasság felbontásával, a különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos eljárásokhoz.

(12) Az e rendeletben elfogadott joghatósági okok azon a szabályon alapulnak, hogy valóságos kapcsolatnak kell lennie az érintett fél és a joghatóságot gyakorló tagállam között; ezen okok kiválasztása annak a ténynek az eredménye, hogy azok különböző nemzeti jogrendszerekben léteznek, és a többi tagállam által elfogadottak.

(13) Házassági válságban lévő két házastárs közös gyermekeinek védelmével kapcsolatban az egyik figyelembe veendő kockázat az, hogy az egyik szülő a gyermeket másik államba viszi. Ezért - különösen a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-én kelt Hágai Egyezménynek megfelelően - a gyermekek alapvető érdekeit meg kell védeni. A jogszerű szokásos tartózkodási hely szerinti joghatósági ok nem változik azokban az esetekben, amelyekben a szokásos tartózkodási helyet a gyermek jogellenes elvitelével vagy visszatartásával ténylegesen megváltoztattak.

(14) E rendelet nem akadályozza, hogy a tagállam bíróságai, tekintettel az adott államban lévő személyekre vagy vagyonra, sürgős esetekben ideiglenes intézkedéseket rendeljenek el, beleértve a biztosítási intézkedéseket is.

(15) A "határozat" csak a házasság felbontásához, a különváláshoz vagy a házasság érvénytelenítéséhez vezető határozatokra utal. Azokat az iratokat, amelyeket végrehajtható okiratként készítettek vagy vettek nyilvántartásba, és amelyek végrehajthatók az egyik tagállamban, az ilyen "határozatokkal" egyenértékűnek kell tekinteni.

(16) Valamely tagállamban hozott határozat elismerése és végrehajtása a kölcsönös bizalom elvén alapul. Az elismerés megtagadásának okait a szükséges minimumon kell tartani. Annak érdekében, hogy az összeegyeztethetetlen határozatok elismerését megakadályozzák, ezeknek az eljárásoknak olyan rendelkezéseket kell tartalmazniuk, amelyek biztosítják a közrend figyelembevételét a megkeresett tagállamban, valamint óvják a védelem és a felek jogait, beleértve bármely érintett gyermek egyéni jogait.

(17) A megkeresett állam nem vizsgálhatja felül sem az eredetileg eljáró állam joghatóságát, sem a ténymegállapítást.

(18) Nincs szükség eljárás lefolytatására valamely tagállamban az anyakönyvi nyilvántartás frissítése érdekében egy másik tagállamban hozott jogerős határozat alapján.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére