31996L0058[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/58/EK irányelve (1996. szeptember 3.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/58/EK irányelve

(1996. szeptember 3.)

az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak [3] megfelelően,

mivel a 89/686/EGK irányelv [4] előírja, hogy minden egyéni védőeszközt CE-jelöléssel lássanak el, és ezt a jelölést kísérje az elhelyezés évét feltüntető kiegészítő információ;

mivel az év megjelölése nem olyan tényező, amely a PPE felhasználójának biztonságát szolgálja; mivel ez a jelölés összetéveszthető a lejárat idejével, amelyet az anyag elöregedése miatt fel kell tüntetni a PPE-n;

mivel az év megjelölésének elhelyezése terhet jelent a PPE gyártója számára; mivel ennek költsége korántsem elhanyagolható;

mivel a szubszidiaritás elvét figyelembe véve csak a 89/686/EGK irányelv módosításával érhető el olyan egyszerűsítés a gyártók számára, amely a CE-jelölés elhelyezési évének feltüntetésére vonatkozó követelmény eltörléséből adódik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/686/EGK irányelv IV. mellékletében a következő szövegrészt el kell hagyni:

"Kiegészítő információ:

- A CE-jelölés felhelyezése évének utolsó két számjegye; erre az információra nincs szükség a 8. cikk (3) bekezdésében említett PPE-k esetében."

2. cikk

(1) A tagállamok 1997. január 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat az előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. szeptember 3-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 23., 1996.1.27., 6. o.

[2] HL C 97., 1996.4.1., 8. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. május 22-i véleménye (HL C 166., 1996.6.10., 60. o.), a Tanács 1996. június 10-i közös álláspontja (HL C 220., 1996.7.29., 11. o.) és az Európai Parlament 1996. július 17-i határozata (HL C 261., 1996.9.9).

[4] HL L 399., 1989.12.30., 18. o. Az irányelvet legutóbb a 93/68/EGK (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) és a 93/95/EGK (HL L 276., 1993.11.9., 11. o.) irányelvek módosították.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0058 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0058&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére