Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31987R3730[1]

A Tanács 3730/87/EGK rendelete (1987. december 10.) a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról

A TANÁCS 3730/87/EGK RENDELETE

(1987. december 10.)

a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel az 1986/87-es kivételesen hideg tél következtében a Bizottság 1987-ben több hónapon keresztül olyan intézkedéseket alkalmazott, amelyek keretében különböző élelmiszereket biztosítottak karitatív szervezetek számára, a Közösség leginkább rászoruló személyeinek történő kiosztás céljából;

mivel a tagállamok és a különböző karitatív szervezetek ezen intézkedésekkel kapcsolatos jelentései azt mutatják, hogy azok jelentős értékkel bírtak a kedvezményezettek számára, de egyben azt is, hogy számos szóban forgó szervezet számára pénzügyi és elosztási nehézségeket idéznek elő;

mivel a Közösségnek - a különböző mezőgazdasági termékek intervenciós készletei révén - megvannak a lehetséges eszközei ahhoz, hogy jelentősen hozzájáruljon a leginkább rászoruló polgárok jólétéhez; mivel a Közösség érdekében áll, hogy a közös agrárpolitika célkitűzéseivel összhangban tartós alapon kihasználja az ebben rejlő lehetőséget, amíg a készleteket a megfelelő intézkedések bevezetésével a szokásos szintre csökkentik; a fent említett intézkedések alkalmazásából szerzett tapasztalatoknak segíteniük kell a hasonló természetű későbbi intézkedés megszervezését; mivel szükséges egy szövegben egységes szerkezetbe foglalni ezen intézkedések végrehajtásának jogi alapját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Szükség van olyan rendelkezések megalkotására, amelyek az egyes kijelölt szervezetek rendelkezésére bocsátandó, intervenciós készletekből származó árukra vonatkoznak, annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszer-kiosztás. Az ilyen személyek ingyenesen kapják az élelmiszereket, illetve olyan áron, amely semmi esetben sem haladja meg az intézkedést végrehajtó kijelölt szervezetnél felmerült költségek által indokolt szintet. A szétosztást a Közösség által elkészített éves tervvel összhangban végzik, a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információk alapján.

Amennyiben az első albekezdésben említett éves terv végrehajtása során a közösségi intervenciós készletekben egy-egy termék nem áll rendelkezésre olyan mértékben, hogy a tervet végre lehessen hajtani egy vagy több tagállamban, a termék mobilizálható a közösségi piacról. A közösségi piacról való mobilizálásnak abban az esetben is helye lehet, ha a terv végrehajtása a tagállamok között az egyik tagállamban - amely különbözik attól a tagállamtól, amelyben a terméket igényelték - intervencióban levő termék kisebb mennyiségének átadásával járna.

Amennyiben az intervenciós készletben a marhahús nem áll rendelkezésre, a közösségi piacon való beszerzés bármilyen más hústermék mobilizálásával elvégezhető.

A közösségi piacon történő mobilizálási feltételeket a 6. cikkben előírt eljárással összhangban kell megállapítani.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett szervezeteket az érintett tagállam jelöli ki.

(2) Az e rendszert alkalmazni kívánó tagállamok minden évben időben értesítik a Bizottságot.

3. cikk

Az 1. cikkben említett árukat ingyenesen biztosítják a kijelölt szervezetek számára. Az ilyen áruk elszámolási értéke az intervenciós ár, amelyet - amennyiben szükség van a minőségi különbségek figyelembevételére - együtthatókkal igazítanak ki.

4. cikk

A 6. cikkben említett részletes alkalmazási szabályokra is figyelemmel az e rendelettel összhangban alkalmazott műveletekből eredő kiadásokat olyanoknak kell tekinteni, mint amelyek - a 729/70/EGK rendelet ( 2 ) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint - a mezőgazdasági piacok stabilizálását szolgáló kiadások részét képezik. Ezért az e rendelet 1. cikkének rendelkezései alapján biztosított árukat az Európai Közösségek költségvetése - az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegén belüli - vonatkozó költségvetési tételének előirányzataiból finanszírozzák. Rendelkezni lehet arról is, hogy ez a finanszírozás kiterjedjen az intervenciós központokból történő áruszállítás költségeihez, valamint az e rendszer végrehajtása révén előidézett, a kijelölt szervezeteknél felmerülő igazgatási költségekhez való hozzájárulásra, minden olyan költség kivételével, amelyet az 1. cikk alkalmazásának keretein belül a kedvezményezettek viselhetnek.

5. cikk

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendszer működéséről, amint a működés első két évéről szóló információ rendelkezésére áll.

6. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 2727/75/EGKrendelet ( 3 ) 26. cikkében meghatározott eljárással és a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezését létrehozó egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseivel összhangban fogadják el.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 318., 1987.11.30.

( 2 ) HL L 94., 1970.4.28., 14. o.

( 3 ) HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3730 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3730&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01987R3730-19951001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01987R3730-19951001&locale=hu