31998R0622[1]

A Tanács 622/98/EK rendelete (1998. március 16.) az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról

A Tanács 622/98/EK rendelete

(1998. március 16.)

az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó társult közép- és kelet-európai államok által teljesítendő feltételeket az Európai Tanács 1993. júniusi koppenhágai ülése során határozták meg; mivel az Európai Unióról szóló szerződés O. cikkében szabályozott eljárás végrehajtása folyamán azonosították azon legfőbb nehézségeket, amelyekkel az e feltételeknek megfelelni kívánó államok találkoznak;

mivel az 1997. június 16-17-én az amszterdami Európai Tanácsban ülésező állam- és kormányfők megismételték azon szándékukat, hogy megerősítik az Unió előcsatlakozási stratégiáját azért, hogy megkönnyítsék a tagságra pályázók felkészülését a csatlakozásra, és mivel a Bizottság ezzel kapcsolatban javaslatcsomagot nyújtott be "Agenda 2000" címen;

mivel a luxemburgi Európai Tanács kinyilvánította, hogy a csatlakozási partnerségek új eszköze, amelyet a közép- és kelet-európai államokkal folytatott konzultációk után hoznak létre, a megerősített előcsatlakozási stratégia kulcsfontosságú elemét képezi, amely egyetlen keretbe foglalja össze a jelentkezőknek nyújtandó közösségi támogatás valamennyi formáját;

mivel indokolt lenne, ha az Európai Közösség e csatlakozási partnerségek keretén belüli támogatása a fent említett nehézségekre koncentrálna, és meghatározott elvek, prioritások, közbülső célok és feltételek vezetnék azokat;

mivel e partnerségeknek, és különösen közbülső céljaiknak minden államot segíteniük kell a tagságra való felkészülésben a gazdasági és társadalmi konvergencia keretein belül, és nemzeti programja kidolgozásában a közösségi vívmányok átvételéhez, valamint a megfelelő menetrend kidolgozásában annak végrehajtásához;

mivel alapvető fontosságú az, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat gondosan, és a Bizottság csatlakozási kérelmekről adott véleményeiből és ezen véleményeknek a Tanács által történő vizsgálatából eredő prioritásokkal összhangban kezeljék;

mivel az előcsatlakozási stratégia szerinti közösségi támogatást a Szerződések rendelkezéseivel összhangban elfogadott segélyprogramok formájában kell nyújtani az érintett államoknak; mivel következésképpen e rendeletnek nincsen pénzügyi kihatása;

mivel a Közösség támogatása az Európai Megállapodásokban található kötelezettségvállalások betartásától, és a koppenhágai kritériumok teljesítése tekintetében elért haladástól függ;

mivel a Közösség támogatását jelentő pénzügyi források ütemezéséről a megfelelő pénzügyi eszközökre vagy programokra vonatkozó rendeletekben meghatározott eljárásokkal összhangban fognak dönteni;

mivel indokolt, hogy a Tanács 1998. március 15-éig elfogadja az egyes csatlakozási partnerségekre alkalmazandó elveket, prioritásokat, közbülső célokat és feltételeket annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy 1998. végére kidolgozza az egyes jelentkező országok haladásáról tett éves jelentései közül az elsőt;

mivel az Európai Megállapodások értelmében felállított szerveknek központi szerepük van abban, hogy e csatlakozási partnerségek végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése megfelelő legyen;

mivel a csatlakozási partnerségek végrehajtása várhatóan elősegíti a Közösség céljainak megvalósítását; mivel a Szerződés e rendelet elfogadásához a 235. cikkben foglaltakon kívül egyéb hatáskört nem ad;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A megerősített előcsatlakozási stratégia részeként csatlakozási partnerségek létrehozására kerül sor a tagságra pályázó közép- és kelet-európai államok számára. Minden csatlakozási partnerség egységes keretet alkot, mely magában foglalja a következőket:

- az egyes tagállamok helyzetének elemzése alapján meghatározott prioritások, amelyekre a csatlakozási felkészülés során összpontosítani kell, az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan az Európai Tanács által meghatározott politikai és gazdasági követelmények és kötelezettségek figyelembevételével,

- a tagságra pályázó államok támogatására szolgáló pénzügyi források, az előcsatlakozási időszakban megjelölt prioritások végrehajtása érdekében.

2. cikk

A Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel határozza meg a tagságra pályázó államoknak nyújtandó egyes csatlakozási partnerségekben foglalt alapelveket, prioritásokat, közbülső célokat és feltételeket, valamint azok későbbi jelentős módosításait.

3. cikk

E rendeletnek nincsenek pénzügyi kihatásai. Az előcsatlakozási stratégia keretében a Közösség támogatása a Szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadott programokra nyújtott támogatásokból áll.

A Tanács által a 2. cikknek megfelelően hozott határozatok alapján a csatlakozási partnerségek keretében megítélt támogatás pénzügyi forrásainak ütemezése a megfelelő pénzügyi eszközökre vagy programokra vonatkozó rendeletekben meghatározott eljárásokkal összhangban történik.

4. cikk

Amennyiben az előcsatlakozási támogatás további folyósításához előírt lényeges feltételek bármelyike hiányzik, különösen, ha az Európai Megállapodásban foglalt kötelezettségeket nem tartják be és/vagy a koppenhágai feltételek teljesítésének előrehaladta elégtelen, úgy a Tanács, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel megteheti a szükséges intézkedéseket a tagságra pályázó államnak nyújtott előcsatlakozási támogatás tekintetében.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Cunningham

[1] HL C 48., 1998.2.13., 18. o.

[2] 1998. március 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0622&locale=hu