Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31998R0494[1]

A Bizottság 494/98/EK rendelete (1998. február 27.) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 494/98/EK RENDELETE

(1998. február 27.)

a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről szóló, 1997. április 21-i 820/97/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 10. cikke e) pontjára,

mivel a 820/97/EK rendelet 21. cikke értelmében a tagállamok által bevezetett minden szankciónak arányban kell állnia a jogsértés súlyával; mivel a szankciók indokolt esetben magukban foglalhatnak az állatok érintett állattartó gazdaságba vagy gazdaságból történő mozgására irányadó korlátozásokat;

mivel az e rendeletben előírt szankciókat kell alkalmazni, ha a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására előírt feltételek be nem tartása vélelmezhetően olyan, különösen a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok megsértésére vezet, amelyek veszélyeztethetik az emberi és állati egészséget; mivel szankciók szükségesek a rendszer megfelelő finanszírozásának és működésének biztosításához is;

mivel a 820/97/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdésére tekintettel e rendeletnek kell megállapítania a közigazgatási minimumszankciókat a tagállamok számára, nyitva hagyva azt a lehetőséget, hogy a tagállamok más nemzeti közigazgatási vagy büntetőjogi büntetéseket határozzanak meg a jogsértések súlyának figyelembevételével;

mivel szankciókat kell megállapítani egyes olyan helyzetekre vonatkozóan, amelyekben nem tartják be a 820/97/EK rendelet rendelkezéseit; mivel az ilyen helyzetek magukban foglalhatják az azonosítással és nyilvántartással, díjak kifizetésével és bejelentéssel kapcsolatos minden vagy néhány követelmény be nem tartását; mivel ha egy meghatározott gazdaság esetében 20 %-ot meghaladja azon állatok aránya, amelyek vonatkozásában nem tartották be teljesen a 820/97/EK rendeletben előírt azonosítási és nyilvántartási követelményeket, az intézkedések a gazdaságban jelen lévő valamennyi állatra vonatkoznak;

mivel ha két munkanapon belül nem bizonyítható valamely állat azonossága, ezt az állatot késedelem nélkül meg kell semmisíteni, az állat-egészségügyi hatóságok felügyelete mellett és az illetékes hatóság részéről nyújtott kártérítés nélkül;

mivel figyelembe véve a 820/97/EK rendelet alkalmazásának menetrendjét, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie;

mivel az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ha egy gazdaságban egy vagy több állat a 820/97/EK rendelet 3. cikkében megállapított rendelkezések egyikének sem felel meg, korlátozást kell bevezetni az állatok e gazdaságba irányuló vagy onnan történő minden mozgására.

2. Ha egy állat tartója nem tudja bizonyítani az állat azonosságát, az illetékes hatóság adott esetben, az állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági kockázatok felmérése alapján elrendelheti az állat megsemmisítését, kártérítés nélkül.

2. cikk

(1) Olyan állatok esetében, amelyek vonatkozásában nem tartották be teljes mértékben a 820/97/EK rendelet 3. cikkében megállapított azonosítási és nyilvántartási követelményeket, az e követelményeknek való teljes megfelelésig csak ezen állatok mozgására kell azonnali korlátozást bevezetni.

(2) Ha egy adott gazdaságban 20 %-ot meghaladja azon állatok száma, amelyek vonatkozásában nem tartották be teljes mértékben a 820/97/EK rendelet 3. cikkében megállapított azonosítási és nyilvántartási követelményeket, azonnali korlátozást kell bevezetni a gazdaságban lévő valamennyi állat mozgására.

Azonban a 10-nél nem több állatot tartó gazdaságokra ez az intézkedés csak akkor vonatkozik, ha kettőnél több azon állatok száma, amelyek a 820/97/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban nem teljes mértékben azonosítottak.

3. cikk

Ha egy állattartó nem fizeti meg a 820/97/EK rendelet 9. cikkében említett díjat, a tagállamok a marhalevelet visszatarthatják vagy annak kiadását visszautasíthatják ezen állattartó vonatkozásában. Amennyiben egy állattartó ismétlődően nem fizeti meg ezt a díjat, a tagállamok korlátozhatják is az állatok mozgását ezen állattartó gazdaságába és gazdaságából, e rendelet 21. cikkével összhangban.

4. cikk

(1) Ha egy állattartó elmulasztja bejelenteni az illetékes hatóságnak a gazdaságába irányuló és onnan történő mozgást a 820/97/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, az illetékes hatóság korlátozhatja az állatok e gazdaságba irányuló, illetve onnan történő mozgását.

(2) Ha egy állattartó elmulasztja bejelenteni az illetékes hatóságnak egy állat születését vagy elhullását, a 820/97/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, az illetékes hatóság korlátozza az állatok e gazdaságba irányuló, illetve onnan történő mozgását.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 1998. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 117., 1997.5.7., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0494 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0494&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R0494-20101209 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R0494-20101209&locale=hu