32008R0109[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 109/2008/EK rendelete ( 2008. január 15. ) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 109/2008/EK RENDELETE

(2008. január 15.)

az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az 1924/2006/EK (3) európai parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszerek címkézésére, megjelenítésére és reklámozására vonatkozó szabályokat állapít meg.

(2) Tilos az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve ha azok az 1924/2006/EK rendeletben foglalt általános és különös követelményeknek megfelelnek, és kivéve ha azok az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások közösségi listáin szerepelnek. Az egészségre vonatkozó állítások listáit az abban a rendeletben részletezett eljárások szerint kell létrehozni. Következésképpen a listák nem voltak hatályban azon rendelet alkalmazásának első napján, azaz 2007. július 1-jén.

(3) Emiatt az 1924/2006/EK rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő a nem a betegségek kockázatának csökkentésével, illetve a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások esetében.

(4) A betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások esetében nem volt szükség átmeneti intézkedésre. A valamely betegség megelőzésével, kezelésével és gyógyításával kapcsolatos állításoknak az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) bevezetett tilalma, valamint a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások új kategóriájának az 1924/2006/EK rendelettel történt bevezetése miatt az ilyen állításokat tartalmazó termékek nem jelenhettek volna meg a Közösség piacán.

(5) A gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások kategóriáját az 1924/2006/EK rendelet elfogadási eljárásának nagyon késői szakaszában vezették be, átmeneti intézkedések előírása nélkül. Az ilyen állításokat tartalmazó termékek azonban már jelen vannak a Közösség piacán.

(6) A piaci zavarok elkerülése érdekében ezért helyénvaló a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások esetében ugyanolyan átmeneti intézkedéseket előírni, mint más, egészségre vonatkozó állítások esetében.

(7) Az 1924/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1924/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, az alábbi állításokat lehet alkalmazni, ha engedélyezték felvételüket az ilyen megengedett állításokat és az állítások alkalmazásának szükséges feltételeit tartalmazó közösségi listába, az e rendelet 15., 16., 17. és 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően:

a) a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások;

b) a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos állítások.".

2. A 28. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérő, egészségre vonatkozó állításokra, amelyeket a nemzeti rendelkezéseknek megfelelően e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt alkalmaztak, a következők vonatkoznak:".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. január 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) A 2007. szeptember 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Parlament 2007. december 12-i véleménye (a Hivatalos lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. január 11-i határozata.

(3) HL L 404., 2006.12.30., 9. o., Helyesbítve: HL L 12., 2007.1.18., 3. o.

(4) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2007/68/EK bizottsági irányelvvel (HL L 310., 2007.11.28., 11. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0109&locale=hu