32008L0019[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/19/EK irányelve ( 2008. március 11. ) az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/19/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére és 55. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2002/83/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a biztosítási ágazat és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a szavatoló tőkeként elfogadható elemek kiigazítása, a társasági formák listájának bővítése, a biztosítási ágazatok jegyzékének módosítása vagy az abban használt terminológia kiigazítása, a szavatoló tőkét alkotó tételek pontosítása vagy kiigazítása, a biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként elfogadható eszközök listájának, valamint a befektetések megosztásáról szóló szabályok módosítása, a biztosítástechnikai tartalékok megfeleltetési szabályai tekintetében adott enyhítések megváltoztatása, a fogalommeghatározások egyértelművé tétele, illetve a kamatlábakra alkalmazandó legnagyobb értékek rögzítésére vonatkozó szabályok szükséges technikai kiigazítása. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/83/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A 2002/83/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Mivel az ezen irányelv által a 2002/83/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2002/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 64. cikkben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Mivel a következő technikai kiigazítások ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat a 65. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

2. a 65. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2) Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3) HL L 345., 2002.12.19., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0019 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0019&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére