32001D1346[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1346/2001/EK határozata (2001. május 22.) a tengeri kikötők, belvízi kikötők és a kombinált árufuvarozási terminálok, valamint a III. melléklet 8. projektje tekintetében az 1692/96/EK határozat módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1346/2001/EK határozata

(2001. május 22.)

a tengeri kikötők, belvízi kikötők és a kombinált árufuvarozási terminálok, valamint a III. melléklet 8. projektje tekintetében az 1692/96/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 156. cikke első albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással [4] összhangban, az egyeztetőbizottság által 2001. március 13-án jóváhagyott együttes szövegtervezet ismeretében,

mivel:

1) A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról [5] szóló, 1996. július 23-i 1692/96EK európai parlamenti és tanácsi határozat egy általános referenciakeretet képez az előirányzott intézkedések, valamint a transzeurópai közlekedési hálózat körébe tartozó közös érdekű projektek célkitűzéseire, prioritásaira és átfogó kiterjedésére vonatkozóan.

2) Az olyan közlekedési csomópontok, mint a tengeri kikötők, belvízi kikötők, valamint a kombinált árufuvarozási terminálok a közlekedési alágazatok kombinált árufuvarozási (multimodális) hálózatba történő integrációjának előfeltételét képezik.

3) A transzeurópai közlekedési hálózat részét képező tengeri kikötőket kategóriákba sorolják. Ezeket a kategóriákat mennyiségi kritériumok alapján határozzák meg, illetve aszerint, hogy azok szigeten, peremterületeken vagy a legkülső régiókban találhatók. A térképen csak a forgalom volumene alapján a legmagasabb kategóriába tartozó kikötőket kell feltüntetni. Meg kell határozni azokat a követelményeket, amelyeknek egy tengeri kikötővel kapcsolatos projektnek meg kell felelnie ahhoz, hogy azt közös érdekűnek lehessen tekinteni.

4) A belvízi kikötőkre vonatkozó ismérveket a kikötők felszerelésének jellegére, illetve forgalmuk nagyságára vonatkozó ismérvekkel kell kiegészíteni, és ezeket a kikötőket a térképen is fel kell tüntetni.

5) Az Európai Tanács 1996-os dublini ülése úgy határozott, hogy az 1994-es esseni európai tanácsi ülésen elfogadott listában szereplő 8. projekt legyen a portugál/spanyol multimodális (kombinált) összeköttetés Európa többi része felé.

6) Ezért az 1692/96EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1692/96EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A belvízi kikötők a hálózat részét képezik, egyrészt a (2) bekezdésben és a 14. cikkben felsorolt vízi utak közötti, valamint más közlekedési módok közötti közlekedési csomópontokként."

b) A határozat a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A hálózat tartalmazza

a) a kereskedelmi forgalom számára megnyitott belvízi kikötőket,

b) a belvízi úthálózatban található, az I. melléklet, 4. szakaszában található vázlatban feltüntetett belvízi kikötőket,

c) az I. mellékletben feltüntetett más transzeurópai közlekedési útvonalakhoz kapcsolódó belvízi kikötőket, valamint

d) az intermodális fuvarozáshoz áruátrakás céljából felszerelt, illetve az évente legalább 500000 tonna áruforgalmat teljesítő belvízi kikötőket."

2. A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

Jellemzők

(1) A tengeri kikötők lehetővé teszik a tengeri közlekedés fejlesztését, és a szigetek számára hajózási csatlakozást, illetve a tengeri közlekedés és más közlekedési módok között összekapcsolási pontokat jelentenek. A fuvarozók számára felszerelést és szolgáltatásokat biztosítanak. Infrastruktúrájuk többféle szolgáltatást biztosít a személyszállítás és árufuvarozás számára, beleértve a kompjáratokat és a közeli és távoli rendeltetésű hajózási szolgáltatásokat, beleértve Közösségen belüli, illetve a Közösség és a nem-tagállam országok közötti part menti hajózást.

(2) A hálózat részét képező tengeri kikötőknek meg kell felelniük a következőkben meghatározott A., B. vagy C. kategóriák valamelyikének:

A. nemzetközi tengeri kikötők: olyan kikötők, amelyek teljes éves forgalmi volumene legalább 1,5 millió tonna áru, illetve 200000 utas, és amelyek kapcsolódnak a transzeurópai közlekedési hálózat szárazföldi elemeihez (kivéve ha ez nem lehetséges), és ennél fogva fontos szerepet játszanak a nemzetközi tengeri szállításban;

B. az A. kategóriába nem tartozó közösségi tengeri kikötők: olyan kikötők, amelyek teljes éves forgalmi volumene legalább 0,5 millió tonna áru, illetve 100000-199999 utas, és amelyek kapcsolódnak a transzeurópai közlekedési hálózat szárazföldi elemeihez (kivéve ha ez nem lehetséges), és rendelkeznek a rövid távú tengeri hajózáshoz szükséges átrakodó létesítményekkel;

C. regionális kikötők: olyan kikötők, amelyek nem felelnek meg az A. vagy a B. kategória ismérveinek, de amelyek szigeten, peremterületeken vagy a legkülső régiókban találhatók, biztosítva e régiók számára az egymással való tengeri összeköttetést, illetve a Közösség központi területeivel való összeköttetést.

Az A. kategóriába tartozó tengeri kikötőket az I. melléklet 5. szakaszában található áttekintő térképek tüntetik fel a legfrissebb kikötői adatok alapján.

(3) A transzeurópai tengeri kikötői hálózatba tartozó tengeri kikötőkkel kapcsolatos közérdekű projekteknek 7. cikkben meghatározott ismérveken túl meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott ismérveknek és előírásoknak is."

3. A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

Jellemzők

A kombinált transzeurópai árufuvarozási hálózat a következőkből áll:

- a kombinált árufuvaroásra alkalmas vasutak és belvízi hajóutak, valamint adott esetben a lehető legrövidebb közúti elő- és/vagy utófuvarozással kombinált belvízi árufuvarozás, amelyek lehetővé teszik az áruk nagy távolságra történő fuvarozását,

- vasutak, belvízi hajóutak, hajózási útvonalak és közutak közti átrakást lehetővé tevő berendezésekkel felszerelt, kombinált árufuvarozási terminálok,

- alkalmas gördülőállomány, ideiglenes jelleggel, ha a még átalakítatlan infrastruktúra miatt erre szükség van."

4. A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

Konkrét projektek

A III. melléklet, jelzésképpen, tartalmazza azokat az I. és II. mellékletben, valamint az e határozat egyéb rendelkezéseiben meghatározott projekteket, amelyeknek az 1994-es esseni, valamint az 1996-os dublini európai tanácsi ülések különleges jelentőséget tulajdonítottak."

5. A I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a tartalomjegyzékben:

- a 4. szakasz "Belvízi úthálózat" címe helyébe a "Belvízi hajóúthálózat és belvízi kikötők" cím lép,

- az 5. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"5. szakasz: Tengeri kikötők - A. kategória

5.0. Európa

5.1. Balti-tenger

5.2. Északi-tenger

5.3. Atlanti-óceán

5.4. Földközi-tenger - nyugati part

5.5. Földközi-tenger - keleti part",

- a "Kombinált árufuvarozási hálózat" című 7. szakaszban a 7.2. pontot el kell hagyni;

b) a 4. és 5. szakaszhoz tartozó térképek vonatkozásában:

- a 4. szakaszt ábrázoló térkép helyébe az e határozathoz mellékelt térképek kerülnek. Ezek a térképek feltüntetik azokat a belvízi kikötőket is, amelyek fel vannak szerelve a kombinált árufuvarozáshoz szükséges átrakodó létesítményekkel, és ezek kerülnek a 7.2. pontot ábrázoló térkép helyébe,

- a szöveg kiegészül az e határozat mellékletében található, az 5. szakaszt ábrázoló térképekkel.

6. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 4. szakasz a belvízi kikötőkre vonatkozó része helyébe a következő szöveg lép:

"Belvízi kikötők

A közös érdekű projektek kizárólag olyan infrastruktúrával lehetnek kapcsolatosak, amely megkülönböztetés nélkül nyitva áll bármely felhasználó számára.

Az I. mellékletben említett összeköttetésekhez tartozó projektek mellett közérdekű projektek részének kell tekinteni azokat az infrastrukturális projekteket, amelyek a következő kategóriák közül egynek vagy többnek megfelelnek:

1. hajóutak felőli kikötő-megközelítés;

2. kikötői infrastruktúra a kikötői területen belül;

3. a kikötői területen belüli egyéb közlekedési infrastruktúra;

4. más közlekedési infrastruktúra, amely összeköti a kikötőt a transzeurópai közlekedési hálózat egyéb elemeivel.

A következőkben felsorolt munkákkal kapcsolatos valamennyi projekt közös érdekűnek minősül: a közlekedési rendszer a kikötőn belül általában valamennyi felhasználó számára rendelkezésre álló valamennyi elemének, valamint a nemzeti vagy nemzetközi közlekedési hálózattal való összeköttetéseknek az építése és fenntartása; különösen a földingatlan kereskedelmi és egyéb, a kikötővel kapcsolatos célú fejlesztése és fenntartása, közúti és vasúti összeköttetések építése és fenntartása, beleértve a hozzáférési útvonalak és egyéb kikötői vízi területek kotrását, valamint a navigációs segítségnyújtáshoz, a közlekedésirányítási, kommunikációs és információs rendszerekhez szükséges berendezések építése és fenntartása a kikötőben és a megközelítési útvonalakon."

b) az 5. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. szakasz

Tengeri kikötők

1. A hálózathoz tartozó tengeri kikötőkkel kapcsolatos közös érdekű projektekre vonatkozó közös feltételek

A közérdekű projektek kizárólag olyan infrastruktúrával lehetnek kapcsolatosak, amely megkülönböztetés nélkül nyitva áll bármely felhasználó számára.

A következőkben felsorolt munkákkal kapcsolatos valamennyi projekt közös érdekűnek minősül: a közlekedési rendszer a kikötőn belül általában valamennyi felhasználó számára rendelkezésre álló valamennyi elemének, valamint a nemzeti vagy nemzetközi közlekedési hálózattal való összeköttetéseknek az építése és fenntartása; különösen a földingatlan kereskedelmi és egyéb, a kikötővel kapcsolatos célú fejlesztése és fenntartása, közúti és vasúti összeköttetések építése és fenntartása, beleértve a hozzáférési útvonalak és egyéb kikötői vízi területek kotrását, valamint a navigációs segítségnyújtáshoz, a közlekedésirányítási, kommunikációs és információs rendszerekhez szükséges berendezések építése és fenntartása a kikötőben és a megközelítési útvonalakon.

2. A tengeri kikötői hálózattal kapcsolatos közérdekű projektekre vonatkozó előírások

Közös érdekűnek minősül az alábbi követelményeknek megfelelő valamennyi projekt:

Projektelőírások | Kikötőkategória |

I.A rövid távú tengeri hajózás elősegítése

A rövid távú tengeri és tengeri-folyami hajózás fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra | Az A. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

II.A kikötők megközelítése

A kikötők megközelítése tengeri vagy belvízi úton | Az A. és B. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

A 60. északi szélességi fok közelében és azon túl elhelyezkedő balti-tengeri kikötők állandó megközelíthetősége, beleértve a téli jégtörő munkák beruházási költségeit | Az A., B. és C. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

A kikötőt a transzeurópai közlekedési hálózat más elemeihez vasúti, közúti és belvízi összeköttetéssel kapcsoló hátországi megközelíthetőség létrehozása vagy javítása | Az A. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

A kikötőt a transzeurópai közlekedési hálózat más elemeihez vasúti, közúti és belvízi összeköttetéssel kapcsoló hátországi megközelíthetőség fejlesztése | Az A. és B. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

III.Kikötői infrastruktúra a kikötői területen belül

A kikötői infrastruktúra fejlesztése az intermodalitás hatékonyságának elősegítése érdekében | Az A. és B. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

A kikötői infrastruktúra korszerűsítése, különösen a szigeteken, illetve a peremterületeken vagy a legkülső régiókban található kikötők esetében | A C. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

Az EDI-hez (elektronikus adatcsere) hasonló irányítási és információs rendszerek, illetve az áru- és személyforgalom intelligens irányításához integrált technológiát alkalmazó egyéb rendszerek fejlesztése és üzembe helyezése | Az A., B. és C. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt |

A hulladék fogadására alkalmas kikötői berendezések fejlesztése | Az A., B. és C. kategóriába tartozó kikötőkkel kapcsolatos projekt" |

c) A 7. szakasz 2. és 3. francia bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"- átrakodóközpontok építése és fejlesztése a szárazföldi fuvarozási formákhoz, beleértve a megfelelő infrastruktúrával ellátott kötött vagy mobil átrakodó-berendezések létesítését a végállomáson,

- a kikötői területek átalakítása, lehetővé téve a tengeri árutovábbítás, valamint a vasúti, belvízi vagy közúti továbbítás közötti kombinált árufuvarozás fejlesztését, illetve javítását".

7. A III. melléklet a következőképpen módosul

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1994-es esseni és az 1996-os dublini Európai Tanács által elfogadott 14 projekt jegyzéke"

b) A 8. tétel (

"Lisszabon-Valladolid autópálya"

) helyébe a következő szöveg lép:

"8. Portugália/Spanyolország multimodális/kombinált kapcsolata Európa többi részével a vasúti, közúti, tengeri és légi összeköttetés fejlesztése révén, a következő három ibériai folyosón keresztül:

- Galícia (La Coruña)/Portugália (Lisszabon)

- Irún/Portugália (Valladolid-Lisszabon)

- Délnyugati folyosó (Lisszabon-Sevilla)."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

M. Winberg

[1] HL C 120., 1998.4.18., 14. o.

[2] HL C 214., 1998.7.10., 40. o.

[3] HL C 373., 1998.12.2., 20. o.

[4] Az Európai Parlament 1999. március 10-i véleménye (HL C 175., 1999.6.21., 110. o.), a 2000. június 5-i közös tanácsi álláspont (HL C 228., 2000.8.9., 1. o.), valamint a 2000. október 3-i európai parlamenti határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a 2001. április 5-i európai parlamenti határozat és a 2001. április 24-i tanácsi határozat.

[5] HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

4. SZAKASZ

Belső vízi utak hálózata és belvízi kikötők

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

5. SZAKASZ

Tengeri kikötők - A kategória

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság a 1692/96/EK határozat következő felülvizsgálata során javaslatába kívánja foglalni az Elba-Lübeck csatornát és a Twente-Mittellandkanalt mint a belvízi úthálózat részét.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D1346 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D1346&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék