32000R2725[1]

A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról

A Tanács 2725/2000/EK rendelete

(2000. december 11.)

a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A tagállamok megerősítették az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i genfi egyezményt.

(2) A tagállamok megkötötték az Európai Közösségek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározásáról szóló, 1990. június 15-én Dublinban aláírt egyezményt (a továbbiakban: a dublini egyezmény) [2].

(3) A dublini egyezmény alkalmazása érdekében meg kell állapítani a menedékjogot kérelmező személyek és a Közösség külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságát. A dublini egyezmény és különösen a 10. cikk (1) bekezdése c) és e) pontjának hatékony alkalmazása érdekében kívánatos továbbá, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé tegyük annak ellenőrzését, hogy az illegálisan az adott tagállam területén tartózkodó külföldiek kértek-e menedékjogot valamely másik tagállamban.

(4) Az ujjlenyomat e személyek pontos személyazonossága megállapításának lényeges eleme. Létre kell hozni a felvett ujjlenyomatadatokat összehasonlító rendszert.

(5) Ennek érdekében szükséges a Bizottságon belül egy központi egységből álló "Eurodac" rendszer létrehozása, amely az ujjlenyomatadatok számítógépes központi adatbázisaként működik, továbbá a tagállamok és a központi adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt szolgálja.

(6) A tagállamok számára elő kell írni továbbá, hogy késedelem nélkül vegyenek ujjlenyomatot valamennyi menedékjogot kérelmező személytől, valamint az egyes tagállamok külső határának illegális átlépése miatt letartóztatott, 14. életévét betöltött valamennyi külfölditől.

(7) Pontos szabályokat kell megállapítani ezeknek az ujjlenyomatadatoknak a központi egységhez való továbbítására, az ujjlenyomatadatoknak és más lényeges adatoknak a központi adatbázisban való nyilvántartására, tárolására, összehasonlítására más ujjlenyomatadatokkal, az összehasonlítások eredményeinek továbbítására, valamint a nyilvántartott adatok zárolására és törlésére. Ezek a szabályok a külföldiek különböző csoportjaira nézve eltérőek lehetnek, illetve az adott csoportok jellegéhez kell igazodniuk.

(8) Valamely tagállamban menedékjogot kérelmező személyeknek még hosszú évekig lehetőségük lehet arra, hogy más tagállamban is menedékjogot kérjenek. Ennek megfelelően elegendően hosszú maximális időtartamot kell meghatározni az ujjlenyomatadatoknak a központi egységben történő tárolására. Mivel a már több éve a Közösségben tartózkodó külföldiek többsége ez idő alatt letelepedett jogállást, sőt akár állampolgárságot is szerez az egyes tagállamokban, a tízéves időtartamot megfelelő időtartamnak lehet tekinteni az ujjlenyomatadatok megőrzésére.

(9) Egyes különleges esetekben, amikor nincs szükség az ujjlenyomatadatok ilyen hosszú ideig történő tárolására, a megőrzési időtartam ennél rövidebb lehet. Az ujjlenyomatadatokat azonnal törölni kell, amint a külföldiek állampolgárságot szereznek valamely tagállamban.

(10) Világosan meg kell állapítani a Bizottság feladatkörét a központi egység tekintetében, valamint a tagállamok feladatkörét az adatfelhasználást, az adatbiztonságot és a nyilvántartott adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését illetően.

(11) Az Eurodac-rendszer működésével kapcsolatban a Közösség szerződésen kívüli felelősségére a Szerződés vonatkozó rendelkezései az irányadóak, egyedi szabályokat kell azonban megállapítani a tagállamoknak a rendszer működésével kapcsolatos szerződésen kívüli felelősségére.

(12) A szubszidiaritás elvéről a Szerződés 5. cikkének megfelelően a javasolt intézkedések célját, nevezetesen azt, hogy a Közösség menedékjogi politikájának végrehajtásának elősegítésére a Bizottságon belüli rendszer létrehozása az ujjlenyomatadatok összehasonlítása érdekében, annak jellegénél fogva a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, ennélfogva a Közösség azt megfelelőbben tudja megvalósítani. Az arányosság elvével kapcsolatban az említett cikknek megfelelően e rendelet kizárólag az említett cél megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmaz.

(13) Mivel a központi egység által továbbított összehasonlítási eredmények azonosításáért és osztályozásáért, valamint a menekültként befogadott és elismert személyekre vonatkozó adatok zárolásáért kizárólag a tagállamok felelősek, és mivel ez a felelősség a személyes adatok kezelésének különösen érzékeny területét érinti, és az egyéni szabadságok gyakorlását befolyásolhatja, a Tanácsnak különleges oka van arra, hogy bizonyos, különösen az ilyen adatok biztonságát és megbízhatóságát biztosító intézkedések elfogadásával kapcsolatos végrehajtási hatáskör gyakorlását magának fenntartsa.

(14) Az e rendeletben foglalt egyéb intézkedések végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [3] megfelelően kell elfogadni.

(15) A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [4] kell alkalmazni az Eurodac-rendszer keretében a személyes adatoknak a tagállamok által történő kezelésére.

(16) A Szerződés 286. cikke alapján a 95/46/EK irányelvet a közösségi intézményekre és szervekre is alkalmazzák. Mivel a központi egységet a Bizottságon belül hozzák létre, az említett irányelvet kell alkalmazni a személyes adatoknak a szóban forgó Egység által történő kezelésére.

(17) A személyes adatok kezelése tekintetében ki kell egészíteni, illetve tisztázni kell, különösen bizonyos szektorokat illetően, a 95/46/EK irányelvben megállapított, az egyének jogainak és szabadságainak, nevezetesen a magántitokhoz való jog védelmére vonatkozó elveket.

(18) Figyelni és értékelni kell az Eurodac eredményeit.

(19) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk a központi adatbázisban nyilvántartott adatok az Eurodac céljával ellentétes felhasználásának büntetésére szolgáló szankciók rendszerét.

(20) Az Egyesült Királyság és Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően, értesítésben fejezte ki részvételi szándékát e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

(21) Az említett Szerződésekhez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia e rendelet elfogadásában nem vesz részt, és ezért e rendelet Dániát nem kötelezi, alkalmazása rá nem vonatkozik.

(22) Indokolt e rendelet területi hatályát oly módon korlátozni, hogy az összhangba kerüljön a dublini egyezmény területi hatályával.

(23) E rendelet jogalapul szolgál azokhoz a végrehajtási szabályokhoz, amelyekre annak gyors alkalmazása érdekében van szükség, hogy a tagállamok és a Bizottság kialakíthassák a szükséges technikai szabályokat. A Bizottságot kell megbízni ezen feltételeknek a betartásának ellenőrzésével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az "Eurodac" célja

(1) "Eurodac" néven ismert rendszer kerül felállításra, amelynek célja segítséget nyújtani annak megállapításában, hogy a dublini egyezmény értelmében melyik tagállam illetékes a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására, továbbá egyéb módon elősegíteni a dublini egyezmény alkalmazását az e rendeletben meghatározott feltételek alapján.

(2) Az Eurodac a következőket foglalja magában:

a) a 3. cikkben említett központi egység;

b) számítógépes központi adatbázis, amelyben az 5. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében megjelölt adatokat a menedékjogot kérelmező személyektől és a 8. cikk (1) bekezdésében és a külföldiek a 11. cikk (1) bekezdésében megjelölt csoportjaitól származó ujjlenyomatadatok összehasonlítása céljából feldolgozzák;

c) adatátviteli eszközök a tagállamok és a központi adatbázis között.

Az Eurodacra vonatkozó szabályokat tagállamok által végrehajtott műveletekre is alkalmazni kell, az adatoknak a központi egységhez történő továbbításától kezdve az összehasonlítás eredményeinek felhasználásáig.

(3) Függetlenül attól, hogy a származási hely szerinti tagállam az adott tagállam nemzeti jogának megfelelően létesített adatbázisokban milyen célra használja az Eurodacnak szánt adatokat, az Eurodacban ujjlenyomatadatokat és más személyi adatokat kizárólag a dublini egyezmény 15. cikkének (1) bekezdésében rögzített célokra lehet feldolgozni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) a "dublini egyezmény" az a 1990. június 15-én Dublinban aláírt egyezmény, amely meghatározza az Európai Közösségek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes államot;

b) a "menedékjogot kérelmező személy" az a külföldi, aki menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, illetve akinek nevében menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

c) a "származási hely szerinti tagállam" a következő:

i. a menedékjogot kérelmező személy tekintetében az a tagállam, amely a személyes adatokat a központi egységhez továbbítja, és az összehasonlítás eredményeit megkapja;

ii. a 8. cikk hatálya alá tartozó személy tekintetében az a tagállam, amely a személyes adatokat a központi egységhez továbbítja;

iii. a 11. cikk hatálya alá tartozó személy tekintetében az a tagállam, amely ezeket az adatokat a központi egységhez továbbítja, és az összehasonlítás eredményeit megkapja;

d) a "menekült" az a személy, akit az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i genfi egyezménynek megfelelően menekültként ismertek el;

e) a "találat" az adatbankban nyilvántartott ujjlenyomatadatok és a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított ujjlenyomatadatok közötti összehasonlítás útján a központi egység által megállapított megfelelést vagy megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a követelményt, hogy a tagállamoknak a 4. cikk (6) bekezdésének megfelelően haladéktalanul ellenőrizniük kell az összehasonlítás eredményeit.

(2) A 95/46/EK irányelv 2. cikkében meghatározott kifejezések e rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában a dublini egyezmény 1. cikkében meghatározott kifejezések ebben a rendeletben is az azzal megegyező értelemben szerepelnek.

3. cikk

Központi egység

(1) A Bizottságon belül központi egységet hoznak létre, amely a tagállamok nevében az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett központi adatbázis működtetéséért felelős. A központi egységet számítógépes ujjlenyomat-felismerő rendszerrel látják el.

(2) A menedékjogot kérelmező személyekre, a 8. cikk hatálya alá tartozó személyekre és a 11. cikk hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó, a központi egységben feldolgozásra kerülő adatokat a származási hely szerinti tagállam nevében dolgozzák fel az e rendeletben rögzített feltételek alapján.

(3) A központi egység negyedévenként statisztikát készít munkájáról, feltüntetve abban a következőket:

a) a menedékjogot kérelmező személyekkel, valamint a 8. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatosan továbbított adatkészletek száma;

b) a találatok száma azon menedékjogot kérelmező személyek esetében, akik valamely más tagállamban menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

c) a találatok száma a 8. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében, akik a későbbiekben menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

d) a találatok száma a 11. cikk (1) bekezdésében említett olyan személyek esetében, akik korábban valamely más tagállamban menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be;

e) azoknak az ujjlenyomatadatoknak a száma, amelyeket a központi egységnek másodszor is meg kellett kérnie a származási hely szerinti tagállamtól, mert az eredetileg továbbított ujjlenyomatadatok összehasonlítását nem tudták elvégezni az ujjlenyomat-felismerő rendszer alkalmazásával.

Minden év végén statisztikai adatokat állapítanak meg az Eurodac-tevékenység kezdete óta kidolgozott negyedéves statisztikából készített gyűjtemény formájában, megjelölve benne, hogy hány személyre vonatkoznak a b), c) és d) pont alapján nyilvántartott találatok.

A statisztika az adatokat tagállamok szerinti bontásban tartalmazza.

(4) A 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a központi egységet meg lehet bízni a központi egységben feldolgozott adatokon alapuló egyéb statisztikai feladatok elvégzésével is.

II. FEJEZET

MENEDÉKJOGOT KÉRELMEZŐ SZEMÉLYEK

4. cikk

Az ujjlenyomatok összegyűjtése, továbbítása és összehasonlítása

(1) Az egyes tagállamok haladéktalanul ujjlenyomatot vesznek minden, a 14. életévét betöltött menedékjogot kérelmező személytől, és az 5. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában említett adatokat haladéktalanul továbbítják a központi egység számára. Az ujjlenyomatvételi eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának megfelelően és az Emberi jogok európai egyezményében, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően határozzák meg.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatokat a központi egység, illetve, amennyiben a vonatkozó technikai feltételeknek eleget tesz, közvetlenül a származási hely szerinti tagállam a központi adatbázisban haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

(3) A tagállam által továbbított, az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelő ujjlenyomatadatokat a központi egység összehasonlítja a más tagállamok által továbbított és a központi adatbázisban tárolt ujjlenyomatadatokkal.

(4) A központi egység a tagállamok kérelmére biztosítja, hogy a (3) bekezdésben említett összehasonlítás a más tagállamoktól származó adatok mellett kiterjedjen a szóban forgó tagállam által korábban továbbított ujjlenyomatadatokra is.

(5) A központi egység a találatot, illetve az összehasonlítás negatív eredményét haladéktalanul továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat esetén továbbítja a találatnak megfelelő összes adatkészletet, az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatokat; mindazonáltal az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett adatok esetében kizárólag abban az esetben, ha azok a találat alapját képezték.

Az összehasonlítás eredményének a származási hely szerinti tagállam számára történő közvetlen továbbítására abban az esetben kerülhet sor, ha eleget tesznek a vonatkozó technikai feltételeknek.

(6) Az összehasonlítás eredményeit a származási hely szerinti tagállamban haladéktalanul ellenőrzik. A végleges azonosítást a dublini egyezmény 15. cikkének megfelelően a származási hely szerinti tagállam végzi el az érintett tagállamokkal együttműködésben.

A központi egységtől kapott és a megbízhatatlannak bizonyuló egyéb adatokra vonatkozó információkat az adatok megbízhatatlanságának megállapítását követően haladéktalanul törlik vagy megsemmisítik.

(7) A 22. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el az (1)-(6) bekezdés alkalmazásához szükséges eljárásokat rögzítő végrehajtási szabályokat.

5. cikk

Az adatok nyilvántartásba vétele

(1) A központi adatbázis nyilvántartásába kizárólag a következő adatokat veszik fel:

a) a származási hely szerinti tagállam, a menedékjog iránti kérelem benyújtásának helye és időpontja;

b) az ujjlenyomatadatok;

c) az érintett személy neme;

d) a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

e) az ujjlenyomatvétel dátuma;

f) az adatok a központi egységhez történő továbbításának dátuma;

g) az adatok a központi adatbázisba történő bevitelének dátuma;

h) a továbbított adatok címzettjének/címzettjeinek adatai és a továbbítás dátuma(i).

(2) Az adatoknak a központi adatbázisban történő nyilvántartásba vételét követően a központi egység az adatátvitelhez használt adathordozót megsemmisíti, kivéve ha a származási hely szerinti tagállam kéri annak visszaküldését.

6. cikk

Az adatok tárolása

Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egyes adatkészleteket az ujjlenyomatvétel időpontjától számított tíz évig a központi adatbázisban tárolják.

Ennek az időtartamnak a lejártakor a központi egység automatikusan törli az adatokat az adatbázisból.

7. cikk

Adatok törlése a határidő lejártát megelőzően

Az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akik a 6. cikkben megjelölt időtartam lejártát megelőzően állampolgárságot szereznek valamely tagállamban, a 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően haladéktalanul törlik az adatbázisból azt követően, hogy a származási hely szerinti tagállamot értesítették arról, hogy az érintett személy az állampolgárságot megkapta.

III. FEJEZET

A KÜLSŐ HATÁROK JOGELLENES ÁTLÉPÉSE MIATT ELFOGOTT KÜLFÖLDIEK

8. cikk

Az ujjlenyomatadatok összegyűjtése és továbbítása

(1) Az egyes tagállamok az Emberi jogok európai egyezményében, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelően haladéktalanul ujjlenyomatot vesznek a 14. életévét betöltött valamennyi olyan, harmadik országból érkezett külfölditől, akit az illetékes ellenőrző hatóságok az illető tagállam szárazföldi, légi vagy tengeri határainak jogellenes átlépése miatt elfogtak, és nem toloncoltak vissza.

(2) Az érintett tagállamok haladéktalanul továbbítják a központi egység számára, a vissza nem toloncolt külföldire vonatkozó, az (1) bekezdésben említett következő adatokat:

a) a származási hely szerinti tagállam, az elfogás helye és dátuma;

b) az ujjlenyomatadatok;

c) az érintett személy neme;

d) a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám;

e) az ujjlenyomatvétel dátuma;

f) az adatok központi egységhez történő továbbításának dátuma.

9. cikk

Az adatok nyilvántartásba vétele

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésének g) pontjában és a 8. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nyilvántartásba veszik a központi adatbázisban.

A 3. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi egységhez továbbított adatokat kizárólag arra a célra veszik nyilvántartásba, hogy összehasonlítsák a központi egységhez később megküldött, a menedékjogot kérelmező személyekre vonatkozó adatokkal.

A Központi Egység nem hasonlítja össze a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően továbbított adatokat a központi adatbázisban korábban nyilvántartásba vett adatokkal, illetve a 8. cikk (2) bekezdése alapján a központi egységhez a későbbiekben továbbított adatokkal.

(2) Alkalmazni kell a 4. cikk (1) bekezdésének második mondatában, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében előírt eljárást, valamint a 4. cikk (7) bekezdésében megállapított rendelkezéseket. A 4. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében előírt eljárásokat kell alkalmazni a menedékjogot kérelmező személyekre vonatkozó, a központi egységhez a későbbiekben továbbított adatoknak az (1) bekezdésben említett adatokkal történő összehasonlítására.

10. cikk

Az adatok tárolása

(1) A 8. cikk (1) bekezdésében említett külföldiekre vonatkozó adatkészleteket az ujjlenyomatvétel időpontjától számított két évig a központi adatbázisban tárolják. Ennek az időtartamnak a lejártakor a központi egység automatikusan törli az adatokat az adatbázisból.

(2) A 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően haladéktalanul törlik a központi adatbázisból a 8. cikk (1) bekezdésében említett külföldiekre vonatkozó adatokat abban az esetben, ha a származási hely szerinti tagállam az (1) bekezdésben említett kétéves időtartam lejártát megelőzően értesül a következő körülmények valamelyikének fennállásáról:

a) a külföldi számára tartózkodási engedélyt adtak ki;

b) a külföldi elhagyta a tagállamok területét;

c) a külföldi állampolgárságot szerzett valamely tagállamban.

IV. FEJEZET

VALAMELY TAGÁLLAM TERÜLETÉN ILLEGÁLISAN TARTÓZKODÓ KÜLFÖLDIEK

11. cikk

Az ujjlenyomatadatok összehasonlítása

(1) Az egyes tagállamok annak ellenőrzésére, hogy az illegálisan a területükön tartózkodó külföldi valamely másik tagállamban korábban benyújtott-e menedékjog iránti kérelmet, a központi egység felé továbbíthatják a 14. életévét betöltött külfölditől vett ujjlenyomatadatokat a szóban forgó tagállam által használt referenciaszámmal együtt.

Általános szabályként abban az esetben indokolt annak ellenőrzése, hogy a külföldi valamely másik tagállamban korábban benyújtott-e menedékjog iránti kérelmet, ha:

a) a külföldi kijelenti, hogy menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, de nem jelöli meg azt a tagállamot, ahol a kérelmet benyújtotta;

b) a külföldi nem kér menedékjogot, de ellenzi, hogy hazájába visszatoloncolják, arra hivatkozva, hogy ott veszélyben lenne; illetve

c) a külföldi egyéb módon megpróbálja megakadályozni kiutasítását azáltal, hogy megtagadja a személyazonossága megállapítására irányuló együttműködést, különösen ha nem mutatja be személyazonossági okmányait, vagy hamis személyazonossági okmányokat mutat be.

(2) Abban az esetben, ha a tagállamok részt vesznek az (1) bekezdésben említett eljárásban, továbbítják a központi egységhez valamennyi, illetve legalább a mutatóujjakra vonatkozó ujjlenyomatadatokat, vagy ezek hiányában az (1) bekezdésben említett külföldi személy összes többi ujjáról felvett lenyomatot.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő külföldi személyek ujjlenyomatadatait kizárólag abból a célból továbbíthatják a központi egységhez, hogy azokat összehasonlítsák a menedékjogot kérelmező személyek a többi tagállam által továbbított és a központi adatbázisban már nyilvántartott ujjlenyomatadataival.

Ezeknek a külföldi személyeknek az ujjlenyomatadatai nem vehetők nyilvántartásba a központi adatbázisban, és nem hasonlítók össze a 8. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a központi egységhez továbbított adatokkal.

(4) A 4. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében előírt eljárásokat, valamint a 4. cikk (7) bekezdésében megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni az e cikk alapján továbbított ujjlenyomatadatoknak a menedékjogot kérelmező személyekre vonatkozó, a többi tagállam által továbbított és a központi egységben tárolt ujjlenyomatadatokkal történő összehasonlítására.

(5) Azt követően, hogy az összehasonlítás eredményeit továbbították a származási hely szerinti tagállam számára, a központi egység haladéktalanul:

a) törli az ujjlenyomatadatokat és az (1) bekezdés alapján hozzá továbbított egyéb adatokat;

b) megsemmisíti az adatátvitelhez használt adathordozót, kivéve ha a származási hely szerinti tagállam annak visszaküldését kéri.

V. FEJEZET

ELISMERT MENEKÜLTEK

12. cikk

Az adatok zárolása

(1) A menedékjogot kérelmező személyre vonatkozó olyan adatokat, amelyeket a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vettek, a központi adatbázisban zárolják abban az esetben, ha a szóban forgó személyt valamely tagállamban menekültként elismerik, és befogadják. A zárolást a központi egység hajtja végre a származási hely szerinti tagállam utasításai alapján.

Amennyiben a (2) bekezdés értelmében nem fogadnak el határozatot, a valamely tagállamban menekültként elismert és befogadott személyekkel kapcsolatos találatok nem továbbíthatók. A központi egység negatív eredményt juttat vissza a kérelmező tagállamhoz.

(2) Öt évvel az Eurodac tevékenységének megkezdését követően a központi egység által azokról a személyekről összeállított megbízható statisztika alapján, akik valamely tagállamban menekültként való elismerésüket és befogadásukat követően egy másik tagállamban menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően határozatot hoznak arról, hogy az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akiket valamely tagállamban menekültként elismertek és befogadtak:

a) tárolni kell-e a 6. cikknek megfelelően a 4. cikk (3) bekezdésében előírt összehasonlítás céljából; vagy

b) korábban, vagyis azt követően, hogy a szóban forgó személyt menekültként elismerik és befogadják, kell-e törölni ezeket az adatokat.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben az (1) bekezdés alapján zárolt adatok zárolását feloldják, és az (1) bekezdésben említett eljárást a későbbiekben nem alkalmazzák.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában említett esetben:

a) a központi egység haladéktalanul törli az (1) bekezdésnek megfelelően zárolt adatokat; továbbá

b) a 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően azonnal törlik a későbbiekben menekültként elismert és befogadott személyekre vonatkozó adatokat, azt követően, hogy a származási hely szerinti tagállamot értesítették arról, hogy az illető személyt valamely másik tagállamban menekültként elismerték és befogadták.

(5) A 22. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el a végrehajtási szabályokat az adatoknak az (1) bekezdésben említett zárolására irányuló eljárásokkal, valamint a statisztika (2) bekezdésben említett összeállításával kapcsolatosan.

VI. FEJEZET

ADATFELHASZNÁLÁS, ADATVÉDELEM ÉS FELELŐSSÉG

13. cikk

Felelősség az adatok felhasználásával kapcsolatban

(1) A származási hely szerinti tagállam felelős a következők biztosításáért:

a) az ujjlenyomatvétel törvényessége;

b) az ujjlenyomatadatok és az 5. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említett egyéb adatok a központi egységhez történő továbbításának törvényessége;

c) az adatok a központi egységhez történő továbbításkor pontosak és naprakészek;

d) hogy az adatokat, a Bizottság feladatkörének sérelme nélkül, a központi adatbázisban törvényesen jegyzik fel, tárolják, javítják, illetve törlik;

e) a központi egység által megküldött ujjlenyomatadat összehasonlítási eredmények felhasználásának törvényessége.

(2) A 14. cikknek megfelelően a származási hely szerinti tagállam biztosítja az (1) bekezdésben említett adatok biztonságát a központi egységhez történő továbbítást megelőzően és a továbbítás közben, valamint biztosítja a központi egységtől kapott adatok biztonságát.

(3) A 4. cikk (6) bekezdésének megfelelően a származási hely szerinti tagállam felelős az adatok végleges azonosításáért.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a központi egység e rendelet rendelkezéseinek és végrehajtási szabályainak megfelelően működik. A Bizottság különösen:

a) olyan intézkedéseket fogad el, amelyek biztosítják, hogy a központi egységben dolgozó személyek a központi adatbázisban nyilvántartott adatokat kizárólag az Eurodac céljainak megfelelően használhatják fel az 1. cikk (1) bekezdésében megállapítottaknak megfelelően;

b) biztosítja, hogy a központi egységben dolgozó személyek az e rendelet alapján a tagállamok által benyújtott valamennyi kérésnek eleget tesznek azoknak az adatoknak a feljegyzésével, összehasonlításával, javításával, illetve törlésével kapcsolatosan, amelyekért felelősek;

c) meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a központi egység biztonságát a 14. cikknek megfelelően biztosítsák;

d) biztosítja, hogy kizárólag a központi egységben végzendő munkára felhatalmazott személyek rendelkezzenek hozzáféréssel a központi adatbázisban nyilvántartott adatokhoz, a 20. cikk és a Szerződés 286. cikk (2) bekezdése alapján létrehozott független ellenőrző szerv hatáskörének sérelme nélkül.

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az első albekezdés alapján hozott intézkedéseiről.

14. cikk

Biztonság

(1) A származási hely szerinti tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

a) megelőzi illetéktelen személyek belépését azokba a nemzeti létesítményekbe, ahol a tagállam az Eurodac céljainak megfelelő tevékenységeket végzi (ellenőrzés a létesítmény bejáratánál);

b) megelőzi, hogy az Eurodac-ban tárolt adatokat, illetve adathordozókat illetéktelen személyek elolvassák, másolják, módosítsák vagy töröljék (az adathordozók ellenőrzése);

c) garantálja annak ellenőrizhetőségét és utólagos azonosíthatóságát, hogy ki, mikor és milyen adatokat rögzített az Eurodac nyilvántartásában (az adatrögzítés ellenőrzése);

d) megelőzi az Eurodacba történő illetéktelen adatbevitelt és az Eurodac-ban nyilvántartott adatok illetéktelen módosítását vagy törlését (az adatbevitel ellenőrzése);

e) garantálja, hogy az Eurodac használata során a felhatalmazott személyek kizárólag az illetékességi körükbe tartozó adatokhoz férjenek hozzá (a hozzáférés ellenőrzése);

f) garantálja annak ellenőrizhetőségét és meghatározhatóságát, hogy az adattovábbító berendezés mely hatóságok számára továbbíthatja az Eurodac-ban nyilvántartott adatokat (az adattovábbítás ellenőrzése);

g) megelőzi az adatok illetéktelen olvasását, másolását, módosítását, illetve törlését az adatoknak a központi adatbázisba és onnan történő közvetlen átvitele, valamint az adathordozónak a központi egységbe és onnan történő szállítása során egyaránt (az adatszállítás ellenőrzése).

(2) A központi egység működését illetően a Bizottság felelős az (1) bekezdésben említett intézkedések alkalmazásáért.

15. cikk

Hozzáférés az Eurodacban nyilvántartott adatokhoz; az adatok javítása, illetve törlése

(1) A származási hely szerinti tagállam az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően férhet hozzá az általa továbbított és a központi adatbázisban nyilvántartott adatokhoz.

A tagállamok nem kereshetnek más tagállamok által továbbított adatok között, és nem kaphatnak ilyen adatokat a 4. cikk (5) bekezdésében említett összehasonlításból származó adatokon kívül.

(2) Az egyes tagállamok jelölik ki azokat a hatóságokat, amelyek az (1) bekezdés alapján hozzáférhetnek a központi adatbázisban nyilvántartott adatokhoz. A tagállamok e hatóságok jegyzékét közlik a Bizottsággal.

(3) Kizárólag a származási hely szerinti tagállam jogosult módosítani az általa a központi egységhez továbbított adatokat az adatok kijavítása, kiegészítése, illetve törlése révén, az adattörlésről a 6. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak sérelme nélkül.

Amennyiben a származási hely szerinti tagállam közvetlenül rögzíti az adatokat a központi adatbázisban, az adatokat közvetlenül módosíthatja vagy törölheti.

Amennyiben a származási hely szerinti tagállam nem közvetlenül rögzíti az adatokat a központi adatbázisban, az adatokat a tagállam kérelmére a központi egység módosítja, illetve törli.

(4) Ha valamely tagállam vagy a központi egység bizonyítékkal rendelkezik arra nézve, hogy a központi adatbázisban nyilvántartott adat pontatlan, a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a származási hely szerinti tagállamot.

Ha valamely tagállam bizonyítékkal rendelkezik arra nézve, hogy a központi adatbázisban az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő módon rögzítettek adatokat, szintén a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a származási hely szerinti tagállamot. Ez utóbbi ellenőrzi a szóban forgó adatokat, és ha szükséges, késedelem nélkül módosítja vagy törli azokat.

(5) A központi egység harmadik országok hatóságai számára nem továbbítja, és nem bocsátja rendelkezésre a központi adatbázisban nyilvántartott adatokat, kivéve ha ennek megtételére kifejezetten felhatalmazzák a menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározásával kapcsolatos feltételekről és mechanizmusokról szóló valamely közösségi megállapodás keretében.

16. cikk

A központi egység által vezetett nyilvántartás

(1) A központi egység nyilvántartást vezet minden, a központi egységen belül végzett adatfeldolgozási tevékenységről. Ezekből a nyilvántartásokból kiderül a hozzáférés célja, dátuma és pontos időpontja, a továbbított adatok, a lekérdezéshez felhasznált adatok, valamint az adatokat bevivő vagy visszakereső egység és a felelős személyek neve.

(2) Ezeket a nyilvántartásokat kizárólag az adatfeldolgozás megfelelőségének adatvédelmi felügyeletére, valamint a 14. cikkben foglaltaknak megfelelően az adatbiztonság biztosítására lehet felhasználni. A nyilvántartásokat megfelelő intézkedésekkel kell védeni az illetéktelen hozzáféréssel szemben, s egy év elteltével törölni kell, ha a már megkezdett felügyeleti eljárások érdekében nincsen rájuk szükség.

17. cikk

Felelősség

(1) Jogellenes feldolgozás vagy az e rendeletben megállapított rendelkezésekkel össze nem egyeztethető cselekmény következtében kárt szenvedett személy vagy tagállam kártérítésre jogosult az elszenvedett kárért felelős tagállamtól. A szóban forgó állam részlegesen vagy teljesen mentesül a felelősség alól abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy nem ő felelős a kár alapjául szolgáló eseményért.

(2) Ha valamely tagállam a központi adatbázisban kárt okoz amiatt, hogy nem tartja be az e rendeletben meghatározott valamely kötelezettségét, az adott tagállam felelősségre vonható ezért a kárért, kivéve azt az esetet, ha a Bizottság nem tette meg az elvárható lépéseket a kár megelőzése vagy hatásának a minimumra csökkentése érdekében.

(3) A tagállammal szembeni, az (1) és a (2) bekezdésben említett kártérítési igényre az alperes tagállam nemzeti jogának a rendelkezései az irányadók.

18. cikk

Az érintett jogai

(1) E rendelet hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam a következőkről tájékoztatja:

a) az ellenőr, illetve adott esetben az ellenőr képviselőjének személye;

b) az Eurodacban sorra kerülő adatfeldolgozás célja;

c) az adatok kedvezményezettjei;

d) a 4. vagy a 8. cikk hatálya alá tartozó személyek esetében az ujjlenyomatvételre irányuló kötelezettség;

e) az adott személyre vonatkozó adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga.

A 4. vagy a 8. cikk hatálya alá tartozó személyek esetében az első albekezdésben említett tájékoztatásra az ujjlenyomatvételkor kerül sor.

A 11. cikk hatálya alá tartozó személyek esetében az első albekezdésben említett tájékoztatásra legkésőbb akkor kerül sor, amikor az adott személyre vonatkozó adatokat a központi egységhez továbbítják. Nem kell alkalmazni ezt a kötelezettséget amennyiben a tájékoztatás lehetetlen, illetve aránytalan erőfeszítéssel járna.

(2) Az egyes tagállamokban az érintett az adott állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően gyakorolhatja a 95/46/EK irányelv 12. cikkében előírt jogokat.

A 95/46/EK irányelv 12. cikk a) pontjának megfelelően, az egyéb tájékoztatás nyújtására irányuló kötelezettség sérelme nélkül, az érintettnek jogában áll megismerni a központi adatbázisban nyilvántartott, rá vonatkozó adatokat, valamint hogy azokat mely tagállam továbbította a központi egységhez. Az adatokhoz való ilyen jellegű hozzáférést kizárólag a tagállamok biztosíthatják.

(3) Az egyes tagállamokban bárki kérheti a pontatlan adatok javítását, illetve a jogellenesen nyilvántartott adatok törlését. A javítást és a törlést indokolatlan késedelem nélkül az adatokat továbbító tagállam végzi el saját törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően.

(4) Ha a javítás vagy a törlés jogát nem az adatokat továbbító tagállamban gyakorolják, az említett tagállam hatóságai kapcsolatba lépnek a szóban forgó másik tagállam hatóságaival annak érdekében, hogy ez utóbbi ellenőrizhesse az adatok pontosságát, illetve azok a központi adatbázisba történő továbbításának és nyilvántartásba vételének törvényességét.

(5) Ha kiderül, hogy a központi adatbázisban nyilvántartott adatok pontatlanok, illetve azokat jogellenesen vették nyilvántartásba, az adatokat továbbító tagállam a 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően javítja vagy törli az adatokat. Az említett tagállam indokolatlan késedelem nélkül írásban erősíti meg az érintett felé, hogy az adott személyre vonatkozó adatok javításáról vagy törléséről intézkedett.

(6) Ha az adatokat továbbító tagállam nem fogadja el, hogy a központi adatbázisban nyilvántartott adatok pontatlanok, illetve hogy azokat jogellenesen vették nyilvántartásba, késedelem nélkül írásban ad magyarázatot az érintett felé arról, hogy miért nem áll készen az adatok javítására vagy törlésére.

Az említett tagállam arról is tájékoztatja az érintettet, hogy milyen lépéseket tehet abban az esetben, ha nem fogadja el az így kapott magyarázatot. A tájékoztatás kiterjed annak ismertetésére, hogy a szóban forgó személy milyen módon nyújthat be keresetet vagy adott esetben panaszt az adott tagállam illetékes hatóságaihoz vagy bíróságaihoz, valamint arra, hogy az adott tagállam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően milyen pénzügyi vagy egyéb segítség áll a rendelkezésére.

(7) A (2) és a (3) bekezdés alapján benyújtott kérelmek tartalmazzák az érintett azonosításához szükséges valamennyi részletet, az ujjlenyomatokat is beleértve. Ezeket az adatokat kizárólag arra használják fel, hogy engedélyezzék a (2) és a (3) bekezdésben említett jogok gyakorlását, s az adatokat ezt követően haladéktalanul megsemmisítik.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai aktívan együttműködnek annak érdekében, hogy mielőbb érvényesítsék a (3), (4) és (5) bekezdésben megállapított jogokat.

(9) Az egyes tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságai a 95/46/EK irányelv 28. cikk (4) bekezdésének megfelelően jogai gyakorlásához segítséget nyújtanak az érintett számára.

(10) Az adatokat továbbító tagállam nemzeti felügyeleti hatósága és az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatósága az érintett személy kérésére segítséget nyújtanak az adatok javítására vagy törlésére irányuló jogának gyakorlásához. Ennek érdekében a két nemzeti felügyeleti hatóság együttműködik. Az ilyen jellegű segítségnyújtásra irányuló kérelmeket az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatóságához lehet benyújtani, amely azt továbbítja az adatokat továbbító tagállam nemzeti felügyeleti hatósága felé. Az érintett a 20. cikk alapján létrehozott közös ellenörző hatósághoz is folyamodhat segítségért és tanácsért.

(11) Az egyes tagállamokban az illető állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően bárki keresetet vagy adott esetben panaszt nyújthat be az illetékes hatóságokhoz vagy bíróságokhoz abban az esetben, ha megtagadják számára a (2) bekezdésben előírt hozzáférési jogot.

(12) Az adatokat továbbító állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelően a (3) bekezdés alapján való jogai gyakorlása érdekében bárki keresetet vagy adott esetben panaszt nyújthat be az említett állam illetékes hatóságaihoz vagy bíróságaihoz a központi adatbázisban róla nyilvántartott adatokkal kapcsolatosan. Az eljárás egésze alatt fennáll a nemzeti felügyeleti hatóság azon kötelezettsége, hogy az érintett számára a (10) bekezdésnek megfelelően segítséget vagy adott esetben tanácsot nyújtson.

19. cikk

Nemzeti felügyeleti hatóság

(1) Az egyes tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 95/46/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt nemzeti felügyeleti hatóság vagy hatóságok a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően függetlenül felügyeljék a személyi adatok a szóban forgó tagállam által végzett feldolgozása e rendeletnek megfelelő törvényességét, az adatoknak a központi egységhez történő továbbítását is beleértve.

(2) Az egyes tagállamok biztosítják, hogy nemzeti felügyeleti hatóságaik számára tanácsadási céllal rendelkezésre álljanak olyan személyek, akik az ujjlenyomatadatokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

20. cikk

Közös felügyeleti hatóság

(1) Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságainak legfeljebb két képviselőjéből álló közös független felügyeleti hatóság kerül felállításra. Az egyes delegációk egy szavazattal rendelkeznek.

(2) A közös felügyeleti hatóság feladata, hogy figyelje a központi egység tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy a központi egység által birtokolt adatok feldolgozása vagy felhasználása ne sértse az érintettek jogait. Felügyeli ezenkívül a személyes adatok a központi egység által a tagállamokhoz történő továbbításának törvényességét.

(3) A közös felügyeleti hatóság felelős az Eurodac működésével kapcsolatos végrehajtási problémák vizsgálatáért, a nemzeti felügyeleti hatóságok által végzett ellenőrzések során mutatkozó esetleges nehézségek kivizsgálásáért, valamint azért, hogy ajánlásokat dolgozzon ki a meglévő problémák közös megoldására.

(4) Szükséges esetben a közös felügyeleti hatóságot a nemzeti felügyeleti hatóságok aktívan támogatják feladatai ellátásában.

(5) A közös felügyeleti hatóság számára tanácsadási céllal rendelkezésre állnak olyan személyek, akik az ujjlenyomatadatokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkeznek.

(6) A Bizottság a közös felügyeleti hatóság számára támogatást nyújt feladatai ellátásához. Ebbe beletartozik különösen, hogy rendelkezésre bocsátja a közös felügyeleti hatóság által kért információkat, betekintést és hozzáférést biztosít valamennyi dokumentumba és aktába, valamint a rendszerben tárolt adatokhoz, továbbá mindenkor lehetővé teszi a belépést valamennyi helyiségébe.

(7) A közös felügyeleti hatóság egyhangúlag fogadja el saját eljárási szabályzatát. Munkáját az eljárási szabályzatban meghatározott feladatkörrel megbízott titkárság támogatja.

(8) A közös felügyeleti hatóság által készített jelentéseket nyilvánosságra hozzák és továbbítják azon testületek számára, amelyekhez a nemzeti felügyeleti hatóságok saját jelentéseiket benyújtják, valamint tájékoztatási céllal továbbítják az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felé. A közös felügyeleti hatóság ezen kívül bármikor illetékességének kiterjesztésére irányuló észrevételt vagy javaslatot nyújthat be az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(9) Feladataik ellátása során a közös felügyeleti hatóság tagjai semmilyen kormánytól vagy testülettől nem fogadhatnak el utasítást.

(10) A közös felügyeleti hatósággal egyeztetnek az Eurodac központi egység működési költségvetési tervezetének rá vonatkozó részéről. Véleményét csatolják az említett költségvetési tervezethez.

(11) A közös felügyeleti hatóságot a Szerződés 286. cikkének (2) bekezdésében említett független ellenőrző szerv létrehozásakor feloszlatják. A közös felügyeleti hatóság helyébe a független felügyeleti testület lép, és gyakorolja az alapító okmányában ráruházott valamennyi jogot.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Költségek

(1) A központi egység létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(2) Az egyes tagállamok viselik a nemzeti egységeknél felmerült költségeket, valamint a központi adatbázishoz történő csatlakozásuk költségeit.

(3) Az érintett állam viseli az adatok és az összehasonlítási eredmények a származási hely szerinti tagállamból történő továbbításának költségeit.

22. cikk

Végrehajtási szabályok

(1) A Tanács a Szerződés 205. cikk (2) bekezdésében megállapított többséggel eljárva fogadja el az alábbiak érdekében szükséges végrehajtási szabályokat:

- a 4. cikk (7) bekezdésében említett eljárás megállapítása,

- az adatoknak a 12. cikk (1) bekezdésében említett zárolására irányuló eljárás megállapítása,

- a 12. cikk (2) bekezdésében említett statisztika összeállítása.

A Tanács egyhangúlag jár el abban az esetben, ha a végrehajtási rendelkezések a tagállamok részéről működési költségekkel járnak.

(2) A 3. cikk (4) bekezdésében említett intézkedéseket a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadják el.

23. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság támogatja.

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikk (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

24. cikk

Éves jelentés: felügyelet és értékelés

(1) A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára a központi egység tevékenységeiről éves jelentést terjeszt elő. Az éves jelentés az Eurodac irányításával és teljesítményével kapcsolatos információkat tartalmazza a (2) bekezdésben említett előre meghatározott mennyiségi mutatókhoz képest.

(2) A Bizottság gondoskodik róla, hogy rendelkezésre álljanak a központi egység működésének a szolgáltatás eredményeivel, költséghatékonyságával és minőségével kapcsolatos célokkal történő összehasonlítására szolgáló rendszerek.

(8) A Bizottság rendszeresen értékeli a központi egység működését annak megállapítása érdekében, hogy a célokat a megfelelő költséghatékonysággal valósították-e meg, és hogy útmutatást nyújtson a későbbi működés hatékonyságának javításához.

(4) Az Eurodac működésének megkezdését követő egy év elteltével a Bizottság értékelő jelentést készít a központi egységről, amelyben a működési gyakorlat lehetséges rövid távú fejlesztési feladatainak meghatározása érdekében értékeli a tervezetthez képest felmerült igények szintjét, valamint a működési és vezetési kérdéseket az összegyűlt tapasztalatok figyelembevételével.

(5) A Bizottság az Eurodac működésének megkezdését követő három év elteltével, illetve azt követően hatévenként átfogó értékelést készít az Eurodac-ról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli, hogy továbbra is fennállnak-e az alapul szolgáló okok, és levonja a jövőbeni tevékenységekkel kapcsolatos következtetéseket.

25. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő szankciókkal sújtják a központi adatbázisban nyilvántartott adatoknak az Eurodac az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított céljaival ellentétes felhasználását.

26. cikk

Területi hatály

E rendelet rendelkezései nem vonatkozik azon földrajzi területekre, amelyek nem tartoznak a dublini egyezmény hatálya alá.

27. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a Bizottság által az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett dátumtól kell alkalmazni, illetve az Eurodac a fenti napon kezdi meg működését, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) minden tagállam értesítette a Bizottságot arról, hogy megtette a szükséges technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatokat a 4. cikk (7) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályoknak megfelelően a központi egységhez továbbítsák, továbbá hogy eleget tegyen a 12. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályoknak, valamint

b) a Bizottság megtette a szükséges technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy a központi egység a 4. cikk (7) bekezdése és a 12. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályoknak megfelelően megkezdje működését.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 189., 2000.7.7., 105. és 227. o., és a 2000. szeptember 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 254., 1997.8.19., 1. o.

[3] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[4] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2725 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2725&locale=hu