32000R2725

A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról

A Tanács 2725/2000/EK rendelete

(2000. december 11.)

a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A tagállamok megerősítették az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i genfi egyezményt.

(2) A tagállamok megkötötték az Európai Közösségek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározásáról szóló, 1990. június 15-én Dublinban aláírt egyezményt (a továbbiakban: a dublini egyezmény) [2].

(3) A dublini egyezmény alkalmazása érdekében meg kell állapítani a menedékjogot kérelmező személyek és a Közösség külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságát. A dublini egyezmény és különösen a 10. cikk (1) bekezdése c) és e) pontjának hatékony alkalmazása érdekében kívánatos továbbá, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé tegyük annak ellenőrzését, hogy az illegálisan az adott tagállam területén tartózkodó külföldiek kértek-e menedékjogot valamely másik tagállamban.

(4) Az ujjlenyomat e személyek pontos személyazonossága megállapításának lényeges eleme. Létre kell hozni a felvett ujjlenyomatadatokat összehasonlító rendszert.

(5) Ennek érdekében szükséges a Bizottságon belül egy központi egységből álló "Eurodac" rendszer létrehozása, amely az ujjlenyomatadatok számítógépes központi adatbázisaként működik, továbbá a tagállamok és a központi adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt szolgálja.

(6) A tagállamok számára elő kell írni továbbá, hogy késedelem nélkül vegyenek ujjlenyomatot valamennyi menedékjogot kérelmező személytől, valamint az egyes tagállamok külső határának illegális átlépése miatt letartóztatott, 14. életévét betöltött valamennyi külfölditől.

(7) Pontos szabályokat kell megállapítani ezeknek az ujjlenyomatadatoknak a központi egységhez való továbbítására, az ujjlenyomatadatoknak és más lényeges adatoknak a központi adatbázisban való nyilvántartására, tárolására, összehasonlítására más ujjlenyomatadatokkal, az összehasonlítások eredményeinek továbbítására, valamint a nyilvántartott adatok zárolására és törlésére. Ezek a szabályok a külföldiek különböző csoportjaira nézve eltérőek lehetnek, illetve az adott csoportok jellegéhez kell igazodniuk.

(8) Valamely tagállamban menedékjogot kérelmező személyeknek még hosszú évekig lehetőségük lehet arra, hogy más tagállamban is menedékjogot kérjenek. Ennek megfelelően elegendően hosszú maximális időtartamot kell meghatározni az ujjlenyomatadatoknak a központi egységben történő tárolására. Mivel a már több éve a Közösségben tartózkodó külföldiek többsége ez idő alatt letelepedett jogállást, sőt akár állampolgárságot is szerez az egyes tagállamokban, a tízéves időtartamot megfelelő időtartamnak lehet tekinteni az ujjlenyomatadatok megőrzésére.

(9) Egyes különleges esetekben, amikor nincs szükség az ujjlenyomatadatok ilyen hosszú ideig történő tárolására, a megőrzési időtartam ennél rövidebb lehet. Az ujjlenyomatadatokat azonnal törölni kell, amint a külföldiek állampolgárságot szereznek valamely tagállamban.

(10) Világosan meg kell állapítani a Bizottság feladatkörét a központi egység tekintetében, valamint a tagállamok feladatkörét az adatfelhasználást, az adatbiztonságot és a nyilvántartott adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését illetően.

(11) Az Eurodac-rendszer működésével kapcsolatban a Közösség szerződésen kívüli felelősségére a Szerződés vonatkozó rendelkezései az irányadóak, egyedi szabályokat kell azonban megállapítani a tagállamoknak a rendszer működésével kapcsolatos szerződésen kívüli felelősségére.

(12) A szubszidiaritás elvéről a Szerződés 5. cikkének megfelelően a javasolt intézkedések célját, nevezetesen azt, hogy a Közösség menedékjogi politikájának végrehajtásának elősegítésére a Bizottságon belüli rendszer létrehozása az ujjlenyomatadatok összehasonlítása érdekében, annak jellegénél fogva a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, ennélfogva a Közösség azt megfelelőbben tudja megvalósítani. Az arányosság elvével kapcsolatban az említett cikknek megfelelően e rendelet kizárólag az említett cél megvalósításához szükséges intézkedéseket tartalmaz.

(13) Mivel a központi egység által továbbított összehasonlítási eredmények azonosításáért és osztályozásáért, valamint a menekültként befogadott és elismert személyekre vonatkozó adatok zárolásáért kizárólag a tagállamok felelősek, és mivel ez a felelősség a személyes adatok kezelésének különösen érzékeny területét érinti, és az egyéni szabadságok gyakorlását befolyásolhatja, a Tanácsnak különleges oka van arra, hogy bizonyos, különösen az ilyen adatok biztonságát és megbízhatóságát biztosító intézkedések elfogadásával kapcsolatos végrehajtási hatáskör gyakorlását magának fenntartsa.

(14) Az e rendeletben foglalt egyéb intézkedések végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [3] megfelelően kell elfogadni.

(15) A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [4] kell alkalmazni az Eurodac-rendszer keretében a személyes adatoknak a tagállamok által történő kezelésére.

(16) A Szerződés 286. cikke alapján a 95/46/EK irányelvet a közösségi intézményekre és szervekre is alkalmazzák. Mivel a központi egységet a Bizottságon belül hozzák létre, az említett irányelvet kell alkalmazni a személyes adatoknak a szóban forgó Egység által történő kezelésére.

(17) A személyes adatok kezelése tekintetében ki kell egészíteni, illetve tisztázni kell, különösen bizonyos szektorokat illetően, a 95/46/EK irányelvben megállapított, az egyének jogainak és szabadságainak, nevezetesen a magántitokhoz való jog védelmére vonatkozó elveket.

(18) Figyelni és értékelni kell az Eurodac eredményeit.

(19) A tagállamoknak ki kell alakítaniuk a központi adatbázisban nyilvántartott adatok az Eurodac céljával ellentétes felhasználásának büntetésére szolgáló szankciók rendszerét.

(20) Az Egyesült Királyság és Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően, értesítésben fejezte ki részvételi szándékát e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

(21) Az említett Szerződésekhez csatolt, Dánia álláspontjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia e rendelet elfogadásában nem vesz részt, és ezért e rendelet Dániát nem kötelezi, alkalmazása rá nem vonatkozik.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére