31996R1644[1]

A Bizottság 1644/96/EK rendelete (1996. július 30.) az egyes nagymagvú hüvelyesekre nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 1644/96/EK rendelete

(1996. július 30.)

az egyes nagymagvú hüvelyesekre nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes nagymagvú hüvelyesek tekintetében egyedi intézkedés bevezetéséről szóló, 1996. július 30-i 1577/96/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 6. cikkére,

mivel az 1577/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint a támogatást a bevetett és betakarított terület után hektáronként kell nyújtani; mivel a 3. cikk előírja, hogy, amennyiben a garantált legnagyobb területet meghaladják, a támogatást az adott gazdasági évben arányosan csökkenteni kell; mivel erre vonatkozóan rendelkezést kell hozni arról, hogy a támogatás addig nem fizethető ki, amíg a támogatás végső összegét nem állapították meg;

mivel a legutóbb a 2015/95/EK rendelettel [2] módosított, az egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 23-i 3887/92/EGK bizottsági rendeletnek [3] megfelelően a támogatási rendszer megfelelő működése érdekében a tagállamoknak ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk annak biztosítása céljából, hogy az érintett területek esetében ne történhessen meg a támogatás kétszeri kifizetése;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Száraztakarmány-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A támogatást azon területek után nyújtják:

a) amelyeket teljesen bevetettek, betakarítottak, és a szokásos termesztési feltételek mellett kezeltek;

és

b) amelyekre vonatkozóan a 3887/92/EGK rendelet 4. cikke szerint "területi" támogatási kérelmet nyújtottak be.

2. cikk

(1) A Bizottság az adott gazdasági évben legkésőbb november 15-ig meghatározza a garantált legnagyobb terület túllépését, és rögzíti a támogatás összegét.

(2) A tagállam a támogatás végső összegéről szóló közleménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése után legkésőbb 60 nappal kifizeti a támogatást.

3. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) legkésőbb szeptember 15-ig termékenkénti lebontásban azokról a területekről (hektárban és árban megadva), amelyekre vonatkozóan támogatást kértek;

b) legkésőbb november 1-jéig azokról a területekről, amelyek után támogatást kell nyújtani.

4. cikk

A 2353/89/EGK rendelet [4] hatályát veszti.

5. cikk

Az 1996/97. gazdasági év tekintetében azonban a következő átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni:

1. Az 1. cikk b) bekezdése ellenére a támogatási kérelmeket legkésőbb 1996. július 31-ig kell benyújtani.

A támogatási kérelmek legalább a következő információkat tartalmazzák:

- a termelő azonosítását,

- a szóban forgó termék vagy termékek termesztése céljából bevetett és megművelt területeket (hektárban és árban), és ha a termelő nem nyújtott be "területi" támogatási kérelmet az 1995/96. gazdasági évre, akkor a gazdaság mezőgazdasági parcelláinak azonosítását,

- a termelő nyilatkozatát arról, hogy a kérdéses területekre nem adott be más, területre (hektárban) vonatkozó kérelmet, különös tekintettel a 729/70/EGK tanácsi rendelet [5] 1. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatásra.

2. A tagállamok ellenőrizik, hogy a támogatást nem folyósították-e olyan területek után, amelyek esetében a 729/70/EGK rendelet szerint már nyújtottak területre vonatkozó támogatást; ezenkívül a tagállamok végrehajtják a megfelelő ellenőrzési intézkedéseket, és értesítik a Bizottságot az erre vonatkozóan végrehajtott intézkedésekről.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1996/97. gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 30-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 206., 1996.8.16., 4. o.

[2] HL L 197., 1995.8.22., 2. o.

[3] HL L 391., 1992.12.31., 36. o.

[4] HL L 222., 1989.8.1., 56. o.

[5] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1644 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1644&locale=hu