68/2013. (VI. 26.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat IV. rész 4. fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás

123/A. § Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által az egyházként történő elismeréssel kapcsolatos eljárásban hozott határozat közlését követően a vallásügyekkel foglalkozó bizottság

a) a határozatot - véleményezés céljából - megküldi a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságnak és

b) nyilvános ülésén meghallgatja a határozattal érintett vallási tevékenységet végző szervezet képviselőit.

123/B. § (1) A 123/A. § a) pontja alapján a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság megállapítja a vallási tevékenységet végző szervezettel szemben fennálló, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági kockázati tényezőket.

(2) A nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság a vallási tevékenységet végző szervezettel kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatos álláspontját zárt ülésen alakítja ki.

(3) A nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a zárt ülésről készített jegyzőkönyvet a vallásügyekkel foglalkozó bizottság az Országgyűlés döntésének előkészítése céljából megtekinthesse.

123/C. § (1) A vallásügyekkel foglalkozó bizottság az egyházként történő elismerés kérdésében előkészített törvényjavaslatot az elismerés feltételeinek fennállása és annak hiánya esetén is benyújtja a házelnöknek. Ha az elismerés Országgyűlés hatáskörébe tartozó feltételeinek vizsgálata alapján a vallási tevékenységet végző szervezet e feltételek valamelyikének nem felel meg, a meg nem felelés tényét és indokát a bizottság a törvényjavaslat indokolásában feltünteti.

(2) A törvényjavaslat tárgyalására az általános házszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy

a) a vallásügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak minősül,

b) az Országgyűlés a törvényjavaslatot - és ha benyújtásra került, a határozati javaslatot együttes - összevont általános és részletes vitában tárgyalja meg a (3)-(7) bekezdés szerinti módon,

c) a törvényjavaslathoz, illetve a határozati javaslathoz módosító javaslatot az általános vita megkezdéséig lehet benyújtani és

d) nem nyújtható be az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter határozatával érintett vallási tevékenységet végző szervezet elismerésére vonatkozó döntéssel össze nem függő módosító javaslat.

(3) Az összevont általános és részletes vitában, illetve ha határozati javaslat is benyújtásra kerül, az együttes összevont általános és részletes vitában elsőként a vallásügyekkel foglalkozó bizottság, majd a Kormány képviselője szólal fel. A képviselőcsoportok álláspontjukat harmincperces, a független képviselők összesen nyolcperces időkeretben fejthetik ki. Vita közben a kétperces felszólalásokat - a személyes érintettségre történő reagálás kivételével - bele kell számítani az időkeretbe. Az előterjesztőnek a határozathozatal előtt viszontválaszra van joga.

(4) Az egynél több vallási tevékenységet végző szervezetet érintő törvényjavaslat tárgyalására a (3) bekezdésben meghatározott időkeretet vallási tevékenységet végző szervezetenként kell számítani azzal, hogy a tárgyalás összes időkerete ez esetben sem lehet hosszabb nyolc óránál.

(5) A módosító javaslatokról történő határozathozatalra legkorábban az összevont általános és részletes vitát követő ülésnapon kerülhet sor, amelynek során az Országgyűlés egy szavazással dönt a vallásügyekkel foglalkozó bizottság által támogatott módosító javaslatokról. A szavazás során a 106. § (1) bekezdés a), d) és e) pontját és (2)-(4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(6) Az Országgyűlés az (5) bekezdés szerinti szavazást követően haladéktalanul zárószavazást tart. A zárószavazás elhalasztására nem kerülhet sor.

(7) Az országgyűlési határozati javaslatról, illetve az ahhoz beérkezett módosító javaslatokról az Országgyűlés abban az esetben dönt, ha a törvényjavaslatot nem fogadta el.

123/D. § A bevett egyház törvényben meghatározott okok szerinti megszűnése és - a bevett egyházak törvényben meghatározott jegyzékét érintő - átalakulása esetén az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által ezzel összefüggésben benyújtott törvényjavaslat tárgyalására a 123/C. § (2)-(6) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy ebben az eljárásban országgyűlési határozati javaslat benyújtására nem kerül sor."

2. § Ez a határozat a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére