32000D0645[1]

A Tanács határozata (2000. október 17.) a Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatában foglalt schengeni vívmányok helyesbítéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2000. október 17.)

a Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatában foglalt schengeni vívmányok helyesbítéséről

(2000/645/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban "Schengeni Jegyzőkönyv") 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének első mondatára,

(1)

A Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatát ( 1 ) az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából a schengeni vívmányok meghatározásáról szóló, 1999. május 20-i 1999/435/EK tanácsi határozat A. mellékletében ( 2 ) úgy határozták meg, hogy az a schengeni vívmányok részét képezi.

(2)

Az SCH/Com-ex (94)15 rev. határozat a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között létrejött, a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között 1990. június 19-én Schengenben aláírt Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdésében említett központi hatóságok vízumkiadás céljából folytatandó konzultációja érdekében számítógépes eljárást vezetett be.

(3)

Az SCH/Com-ex (94)15 rev. határozat azt is előírta, hogy az említett számítógépes eljárást az ahhoz csatolt (a "Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások)" című SCH-II-Vision (93)20 rev. 3. dokumentumban található) adatszótárban megállapított alapelvek szerint kell alkalmazni.

(4)

Az SCH-II-Vision (93)20 rev. 3. dokumentum helyébe az SCH/II-Vision (99)5 (a szintén a "Schengen konzultációs hálózat (műszaki előírások)" címet viselő) dokumentum lépett. Ezt a dokumentumot a személyek mozgásával foglalkozó II. munkacsoport Vision alcsoportja 1999. március 31-én jóváhagyta, de a Végrehajtó Bizottság tévedésből nem tette naprakésszé a SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatot, hogy az a fenti jóváhagyást a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztését megelőzően figyelembe vegye.

(5)

Ezt a tévedést most oly módon kell helyesbíteni, hogy az SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatban az SCH/II-Vision (93)20 rev. 3. dokumentumra való hivatkozást az SCH/II-Vision (99)5 dokumentumra való hivatkozással kell felváltani annak érdekében, hogy a Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondata alapján a Végrehajtó Bizottságot helyettesítő Tanács a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) jelenleg használatos változatát hivatalosan jóváhagyja.

(6)

Mivel e határozat célja a Végrehajtó Bizottság azon mulasztásának - magának a dokumentumnak a módosítása nélkül történő - helyrehozatala, hogy a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) SCH/II-Vision (99)5 dokumentumban szereplő változatát a schengeni vívmányok részeként elismerje a vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztését megelőzően, és hogy a beillesztést megerősítse, ennek az eljárásnak a megfelelő jogalapját a Schengeni Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése alkotja, amelynek értelmében az SCH/II-Vision (99)5 utólagos módosításait a szerződések megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

(7)

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás 3. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság az adott megállapodás 4. cikkének megfelelően kezelte ezt a kérdést.

(8)

Az SCH/II-Vision (99)5 dokumentum részletes gyakorlati és műszaki információkat tartalmaz az SCH/Com-ex (94)15 rev. határozattal bevezetett számítógépes konzultációs eljárás útján folytatott kommunikáció során az adott konzuli hatóságok által követendő alapelvekről és azt ennek megfelelően bizalmas dokumentumként kell kezelni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az SCH/Com-ex (94)15 rev. határozatban szereplő SCH/II-Vision (93)20 rev. 3. dokumentumra való hivatkozás helyébe az SCH/II-Vision (99)5 dokumentumra való hivatkozás lép.

3. cikk

Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

( 1 ) HL L 239., 2000.9.22., 165. o.

( 2 ) HL L 176., 1999.7.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0645 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0645&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000D0645-20030513 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000D0645-20030513&locale=hu