32006L0031[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/31/EK irányelve ( 2006. április 5. ) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/31/EK IRÁNYELVE

(2006. április 5.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) átfogó szabályozói rendszert vezet be annak érdekében, hogy biztosítsa a befektetői ügyletek végrehajtásának magas színvonalát.

(2) A 2004/39/EK irányelv rendelkezik arról, hogy a tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2006. április 30-áig megfeleljenek. A tagállamokban történő egységes alkalmazás biztosítása érdekében, az említett irányelv jelentős számú összetett rendelkezésének a Bizottság által elfogadandó végrehajtási intézkedésekkel történő kiegészítésére van szükség a tagállamok általi átültetés időszakában. Mivel a tagállamok nem tudják teljes mértékben előkészíteni és véglegesíteni nemzeti jogszabályaikat mindaddig, amíg a végrehajtási intézkedések tartalma nem világos, nehézségekbe ütközhetnek a jelenlegi átültetési határidő betartásakor.

(3) Annak érdekében, hogy a 2004/39/EK irányelvnek és a nemzeti végrehajtási jogszabályoknak megfeleljenek, a befektetési vállalkozásoknak és egyéb szabályozott szervezeteknek valószínűleg új információtechnológiai rendszereket, új szervezeti struktúrákat, valamint jelentéstételi és nyilvántartási eljárásokat kell bevezetniük, illetve jelentős módosításokat kell végrehajtaniuk meglévő rendszereikben és gyakorlataikban. Ez csak akkor megvalósítható, ha a Bizottság által elfogadandó végrehajtási intézkedések és az irányelvet átültető nemzeti jogszabályok tartalmát meghatározták.

(4) Szükséges az is, hogy a 2004/39/EK irányelv és ennek végrehajtási intézkedései egyidejűleg kerüljenek átültetésre a nemzeti jogba vagy közvetlen alkalmazásra a tagállamokban annak érdekében, hogy az irányelv teljes mértékben érvényesüljön.

(5) Ezért indokolt a tagállamok számára a 2004/39/EK irányelv nemzeti jogba való átültetési határidejének meghosszabbítása. Ugyanígy el kell halasztani az új követelményeknek való megfelelés határidejét a befektetési vállalkozások és pénzintézetek tekintetében azon időszakra, amikor a tagállamok teljesítik a nemzeti jogba való átültetést.

(6) A 2004/39/EK irányelv különböző rendelkezéseinek kölcsönhatásából fakadóan indokolt, hogy az említett határidők bármely meghosszabbítását az említett irányelv összes rendelkezésére alkalmazzák. Az átültetési és alkalmazási határidők bármely meghosszabbításának arányosnak kell lennie a tagállamok és a szabályozott szervezetek igényeivel (azaz nem haladhatják meg azokat). A belső értékpapírpiac működését akadályozó megosztottság elkerülése érdekében, a tagállamoknak a 2004/39/EK irányelv rendelkezéseit ugyanabban az időpontban kell alkalmazniuk.

(7) A pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabályok végrehajtásáról rendelkező 2002. február 5-i állásfoglalásában (4) az Európai Parlament azt kérte, hogy az Európai Parlament jogalkotói hatáskörének a Szerződés 251. cikke szerinti érvényesüléséhez a Bizottság végrehajtó jogkörének felügyeletében az Európai Parlament és a Tanács egyforma szerepet kapjon. Ugyanazon a napon az Európai Parlament előtt tett ünnepélyes nyilatkozatában a Bizottság elnöke támogatta ezt a kérést. 2002. december 11-én a Bizottság módosításokat nyújtott be a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i1999/468/EK tanácsi határozathoz (5) és 2004. április 22-én egy módosított javaslatot terjesztett be. Az Európai Parlament úgy tekinti, hogy ez a javaslat nem őrzi meg jogalkotói előjogait. Az Európai Parlament álláspontja szerint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak meghatározott időn belül lehetőséget kell biztosítani a végrehajtási jogkörök Bizottságra történő átruházásának értékelésére. Ezért helyénvaló korlátozni azt az időszakot, ameddig a Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

(8) Az Európai Parlamentnek a módosítások és végrehajtási intézkedések tervezetének első átadásától kezdve három hónapot kell biztosítani azok megvizsgálására és a véleményalkotásra. Sürgős és megfelelően indokolt esetben ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen időtartam lerövidítését. Amennyiben ezen időtartam alatt az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a módosítások vagy intézkedések tervezetét.

(9) Ebből következően további módosításra van szükség az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló, 1993. május 10-i 93/22/EGK tanácsi irányelv (6) hatályon kívül helyezési időpontjának, illetve a 2004/39/EK irányelv átmeneti rendelkezéseire vonatkozó időpontok elhalasztása tekintetében, valamint a Bizottság jelentéstételi kötelezettségi ütemtervének meghosszabbításával kapcsolatosan.

(10) Mivel a tagállamok számára a 2004/39/EK irányelv nemzeti jogba való átültetésére megszabott határidő későbbi, mint a befektetési társaságok és hitelintézetek számára az új követelmények teljesítésére megszabott határidő, a 2004/39/EK irányelv rendelkezései 2007. november 1-jéig nem érvényesülnek; ezért helyénvaló a 93/22/EGK irányelvet 2007. november 1-jétől hatályon kívül helyezni.

(11) A 2004/39/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/39/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A (69) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(69) Az Európai Parlamentnek a módosítások és végrehajtási intézkedések tervezetének első átadásától kezdve három hónapot kell biztosítani azok megvizsgálására és a véleményalkotásra. Sürgős és megfelelően indokolt esetben ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen időtartam lerövidítését. Amennyiben ezen időtartam alatt az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a módosítások vagy intézkedések tervezetét."

2. A 64. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Egyik elfogadott végrehajtási intézkedés sem változtathat ezen irányelv lényegi rendelkezésein.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A már elfogadott végrehajtási intézkedések sérelme nélkül, legkésőbb 2008. április 1-jén felfüggesztésre kerül ezen irányelv azon rendelkezéseinek alkalmazása, amelyek technikai szabályok, módosítások és határozatok (2) bekezdés szerinti elfogadását írják elő. A Bizottság javaslatát követően az Európai Parlament és a Tanács a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban megújíthatja az érintett rendelkezéseket, amelyeket e célból a fenti időpont előtt felül kell vizsgálnia."

3. A 65. cikk helyébe a következő lép: ‘65. cikk Jelentések és felülvizsgálat (1) 2007. október 31-ig a Bizottság nyilvános konzultációk és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv kereskedés előtti és utáni átláthatósági kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései hatályának a részvényeken kívüli pénzügyi eszközök kategóriáira történő esetleges kiterjesztéséről. (2) 2008. október 31-éig a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a 27. cikk alkalmazásáról. (3) 2008. április 30-áig a Bizottság nyilvános konzultációk és az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a következőkről: (4) 2008. április 30-áig a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé azon akadályok megszüntetéséről, amelyek akadályozhatják a kereskedési hely(szín)ek által közzéteendő információ európai szintű konszolidálását. (5) Az (1)-(4) bekezdésben említett jelentések alapján a Bizottság javaslatokat tehet ezen irányelv megfelelő módosítására. (6) 2006. október 31-ig a Bizottság az illetékes hatóságokkal folytatott megbeszélések alapján jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közösségi jog alapján a közvetítők tekintetében a szakmai felelősségbiztosításra megállapított követelmények további megfelelőségéről."

a) a 2. cikk (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott mentesség további megfelelőségéről azon vállalkozások esetében, amelyek fő üzleti tevékenysége az árualapú származtatott ügyletekkel történő sajátszámlás kereskedés;

b) az ilyen vállalkozások ezen irányelv értelmében befektetési vállalkozásként történő engedélyezéséhez, illetve felügyeletéhez szükséges arányos követelmények tartalmáról és formájáról;

c) a meghatalmazottak kinevezésére vonatkozó szabályok megfelelőségéről a befektetési szolgáltatások és/vagy tevékenységek teljesítése során, különös tekintettel azok felügyeletére;

d) a 2. cikk (1) bekezdésének i) pontjában megállapított mentesség további megfelelőségéről.

4. A 69. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"69. cikk

A 93/22/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 93/22/EGK irányelvet 2007. november 1-jei hatállyal hatályon kívül kell helyezni. A 93/22/EGK irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A 93/22/EGK irányelvben meghatározott fogalmakra vagy az irányelv cikkeire történő hivatkozásokat az ezen irányelvben meghatározott megfelelő fogalomra, illetve cikkre történő hivatkozásként kell értelmezni."

5. A 70. cikk első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. január 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2007. november 1-jétől kell alkalmazni."

6. A 71. cikk (1)-(5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Azon befektetési vállalkozásokat, amelyek a letelepedésük helye szerinti tagállamban befektetési szolgáltatások nyújtására 2007. november 1-je előtt kaptak engedélyt, úgy kell tekinteni, hogy az engedélyt ezen irányelv alkalmazásában kapták meg, amennyiben az ilyen tagállam törvényei előírják, hogy az ilyen tevékenységek megkezdéséhez a 9-14. cikkben előírt feltételekhez hasonló feltételeknek kell megfelelniük.

(2) Azt a szabályozott piacot vagy piacműködtetőt, amelyet a letelepedése helye szerinti tagállamban 2007. november 1-je előtt engedélyeztek, úgy kell tekinteni, hogy engedélyét ezen irányelv alkalmazásában kapta meg, amennyiben az ilyen tagállam törvényei előírják, hogy a szabályozott piacnak vagy piacműködtetőnek (az esettől függően) a III. címben előírt feltételekhez hasonló feltételeknek kell megfelelnie.

(3) A 2007. november 1-je előtt nyilvános jegyzékbe felvett meghatalmazottakat úgy kell tekinteni, mint akiket ezen irányelv alkalmazásában vettek nyilvántartásba, amennyiben az érintett tagállamok törvényei rendelkeznek arról, hogy a meghatalmazottaknak a 23. cikkben előírtakhoz hasonló feltételeknek kell megfelelniük.

(4) A 2007. november 1-je előtt a 93/22/EGK irányelv 17., 18. vagy 30. cikke alkalmazásában közölt információkat úgy kell tekinteni, mint amelyeket ezen irányelv 31. és 32. cikke alkalmazásában közöltek.

(5) A szabályozott piacon működő piacműködtető által működtetett többoldalú kereskedési platform (MTF) meghatározása alá tartozó meglévő rendszert a szabályozott piacon működő piacműködtető kérelmére MTF-ként kell engedélyezni, feltéve hogy az a MTF-ek engedélyezése és működtetése tekintetében az ezen irányelvben előírt rendelkezésekkel egyenértékű szabályoknak megfelel, és a vonatkozó kérelmet 2007. november 1-jét követően tizennyolc hónapon belül benyújtja."

2. cikk

1. A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. január 31-jétől megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 1-jétől kell alkalmazni.

2. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. április 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER

(1) HL C 323., 2005.12.20., 31. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. december 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. március 10-i határozata.

(3) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(4) HL C 284. E, 2002.11.21., 115. o.

(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6) HL L 141., 1993.6.11., 27. o. A legutóbb a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0031&locale=hu