32001D0527[1]

A Bizottság határozata (2001. június 6.) az Európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának létrehozásáról (az értesítés a C(2001) 1501. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001.június 6.)

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának létrehozásáról

(az értesítés a C(2001) 1501. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/527/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

Ahogy azt az EK-Szerződés 49. és 56. cikke megfogalmazza, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad mozgása a Közösség kiemelt célkitűzése.

(2)

A pénzügyi szolgáltatások valódi belső piacának létrehozása elengedhetetlen a fokozott gazdasági növekedéshez és a Közösségen belüli munkahely-teremtéshez.

(3)

A Bizottság pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terve ( 1 ) számos intézkedést határoz meg a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtésére.

(4)

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésén megkövetelte ennek a cselekvési tervnek 2005-ig történő végrehajtását.

(5)

A Tanács 2000. július 17-én létrehozta az európai értékpapírpiacok szabályozásával foglalkozó bölcsek bizottságát.

(6)

Végső jelentésében a bölcsek bizottsága két bizottság létrehozását javasolta; az európai értékpapír-bizottságot, amelyben a tagállamok magas rangú képviselői kapnak helyet, és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát, amelyben az értékpapírok területén hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv vezető beosztású képviselői vesznek részt, többek között a Bizottság részére történő tanácsadás céljából.

(7)

Az Európai Unió értékpapírpiacainak hatékonyabb szabályozásáról szóló állásfoglalásában a stockholmi Európai Tanács hivatalosan üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy létrehozza a független szabályozók bizottságát a bölcsek bizottsága jelentésében foglalt javaslat szerint.

(8)

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának független véleményező, vita- és tanácsadó testületként kell segítenie a Bizottság tevékenységét az értékpapírok területén.

(9)

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának hozzá kell járulnia közösségi jogszabályok következetes és határidő szerinti végrehajtásához a tagállamokban azáltal, hogy biztosítja a nemzeti felügyeleti hatóságok hatékonyabb együttműködését, átfogó vizsgálatokat végez és támogatja a legjobb gyakorlat alkalmazását ( 2 ).

(10)

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának ki kell dolgoznia saját működési szabályait és szoros munkakapcsolatot kell kialakítania a Bizottsággal és az európai értékpapír-bizottsággal. Saját tagjai közül választ elnököt.

(11)

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága minél hamarabb kiterjedt, nyílt és áttekinthető konzultációt folytat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.

(12)

Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága kidolgozza saját eljárási szabályzatát, és teljes mértékben tiszteletben tartja a Szerződésben meghatározott intézmények előjogait és az intézményi egyensúlyt ( 3 ),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel megalakul a Közösség értékpapírokkal foglalkozó független tanácsadó csoportja, az "európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága" (a továbbiakban: bizottság).

2. cikk

A bizottság feladata, hogy - vagy a Bizottság megkeresése alapján, az ez utóbbi által az ügy sürgősségének figyelembevételével adott esetben meghatározott határidőn belül, vagy pedig a saját kezdeményezésére - tanácsot adjon a Bizottságnak, különösen az értékpapírok területére vonatkozó végrehajtási intézkedések tervezetének elkészítése kapcsán, beleértve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokat (ÁÉKBV) is.

3. cikk

A bizottság az értékpapírok, beleértve az ÁÉKBV területén hatáskörrel rendelkező nemzeti felügyeleti szervek magas szintű képviselőiből áll. Minden tagállam kijelöli saját hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervének egy magas rangú képviselőjét, aki részt vesz a bizottság ülésein.

A Bizottság részt vesz a bizottság ülésein és kijelöl egy magas rangú képviselőt, aki minden vitában részt vesz.

A bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A bizottság saját üléseire meghívhat szakértőket és megfigyelőket.

4. cikk

A bizottság szoros munkakapcsolatot alakít ki a Bizottsággal és az európai értékpapír-bizottsággal.

Felállíthat munkacsoportokat.

5. cikk

A bizottság, mielőtt véleményt nyilvánítana a Bizottság előtt, minél hamarabb kiterjedt, nyílt és átlátható konzultációkat folytat a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.

6. cikk

A bizottság éves beszámolót nyújt be a Bizottságnak.

7. cikk

A bizottság eljárási szabályzatot fogad el, és kidolgozza működési feltételeit.

8. cikk

A bizottság 2001.június 7-én kezdi meg működését.

( 1 ) COM(1999) 232 végleges.

( 2 ) Az Európai Tanács stockholmi állásfoglalása 6. pontjának harmadik bekezdéséből átvett szöveg.

( 3 ) Az Európai Tanács stockholmi állásfoglalása preambulumának utolsó bekezdéséből átvett szöveg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0527 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0527&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0527-20040107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0527-20040107&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére