Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994D0800[1]

A Tanács határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986-1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

A Tanács határozata

(1994. december 22.)

a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986-1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

(94/800/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43., 54., 57., 66., 75. cikkére, 84. cikkének (2) bekezdésére, 99., 100., 100a., 113. és 235. cikkére, a 228. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

mivel a GATT keretében, a miniszterek által 1986. szeptember 20-án Punta del Este-ben elfogadott nyilatkozat alapján megnyitott többoldalú kereskedelmi tárgyalások a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója eredményeinek összegzéséről szóló záróokmány elfogadásához vezettek;

mivel 1994. április 15-én a Közösség és a tagállamok képviselői Marrakesh-ben aláírták a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója eredményeinek összegzéséről szóló záróokmányt, valamint - megkötésére is figyelemmel - a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményt;

mivel a Közösség és a tagállamok nevében a Bizottság által megtárgyalt kölcsönös engedmények és kötelezettségvállalások - ahogyan azokat a záróokmányban szereplő multilaterális megállapodások tartalmazzák - összességében véve kielégítő és kiegyensúlyozott eredményt jelentenek;

mivel az Európai Közösség és a tagállamok nevében a Bizottság által, valamint a tárgyalásokon részt vevő egyes államok által megtárgyalt kölcsönös engedmények és kötelezettségvállalások egy részét a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 4. mellékletében szereplő plurilaterális különmegállapodások határozzák meg;

mivel ezeknek az engedményeknek és kötelezettségvállalásoknak egy része az Uruguayi Fordulóval párhuzamosan, a szarvasmarhahús tekintetében Uruguayjal folytatott kétoldalú tárgyalások tárgyát képezte;

mivel a Közösségnek a nemzetközi megállapodások megkötésére vonatkozó hatásköre nem csak a Szerződésben foglalt kifejezett hatáskör-átruházásból ered, hanem a Szerződés más rendelkezéseiből, valamint közösségi intézmények által e rendelkezések alapján elfogadott jogi aktusokból is levezethető;

mivel ha a Szerződés céljainak megvalósítása érdekében közösségi szabályokat fogadtak el, a tagállamok nem vállalhatnak a közös intézmények keretein kívül olyan kötelezettségeket, amelyek érinthetik ezeket a szabályokat, vagy megváltozathatják azok hatályát;

mivel a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményben és annak mellékleteiben foglalt kötelezettségvállalások egy része a Szerződés 113. cikke értelmében a Közösség hatáskörébe tarto zik; mivel továbbá az említett kötelezettségvállalások fennmaradó részéből néhány érinti a 43., 54., 57., 66., 75. cikk, a 84. cikk (2) bekezdése, a 99., 100., 100a., 113. és 235. cikk alapján elfogadott közösségi szabályokat, és ezért egyedül a Közösség vállalhatja azokat;

mivel a Szerződés 100. és 235. cikkének e határozat jogi alapjaként történő alkalmazása annyiban indokolt, amennyiben a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény - beleértve annak mellékleteit is - érinti a Szerződés 100. cikkén alapuló, a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, vagyonátruházására és részvénycseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi irányelvet [3], az ugyancsak a Szerződés 100. cikkén alapuló, a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelvet [4], valamint a Szerződés 235. cikkén alapuló, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletet [5];

mivel a közösségi jogban egyetlen jogi aktust sem fogadtak még el a Szerződés 73c. cikke alapján;

mivel a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény - beleértve annak mellékleteit is - természeténél fogva nem alkalmas arra, hogy közvetlenül hivatkozzanak rá a Közösség vagy a tagállamok bíróságai előtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) Az Európai Közösség hatáskörébe tartozó részek tekintetében az Európai Közösség nevében a következő multilaterális megállapodásokat és jogi aktusokat hagyják jóvá:

- a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény, valamint az e megállapodás 1., 2. és 3. mellékletében foglalt megállapodások;

- a miniszteri határozatok és nyilatkozatok, valamint az Uruguayi Forduló záróokmányában szereplő, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokról szóló egyetértés.

(2) Az e cikkben említett megállapodások és jogi aktusok szövegét csatolták e határozathoz.

(3) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje - az egyezménynek a Közösség hatáskörébe tartozó részei tekintetében - a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény XIV. cikkében előírt intézkedésnek a Közösséget jogilag kötelező megtételére jogosult személyt.

2. cikk

(1) Az Európai Közösség hatáskörébe tartozó részek tekintetében a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 4. mellékletében szereplő plurilaterális megállapodásokat az Európai Közösség nevében jóváhagyják.

(2) Az e cikkben említett megállapodások szövegét csatolták e határozathoz.

(3) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje - az egyezménynek a Közösség hatáskörébe tartozó részei tekintetében - az e cikkben említett megállapodásokban előírt intézkedéseknek a Közösséget jogilag kötelező megtételére jogosult személyt.

3. cikk

(1) A szarvasmarhahúsról szóló, Uruguayjal kötött megállapodást az Európai Közösség nevében jóváhagyják.

(2) Az említett megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

(3) A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Seehofer

[1] 1994. november 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] 1994. december 14-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 225., 1990.8.20., 1. o.

[4] HL L 225., 1990.8.20., 6. o.

[5] HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0800 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0800&locale=hu