68/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról[1]

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés ülésének résztvevői)

"45. § (1) A köztársasági elnök, a Kormány tagja, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, az országgyűlési biztos, az Állami Számvevőszék elnöke, továbbá az általa benyújtott beszámoló országgyűlési vitája során az Országgyűlés előtt beszámolásra kötelezett, valamint európai integrációs napirend országgyűlési vitája során az Európai Parlament magyarországi képviselője részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésén."

2. §

A Házszabály 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottsági ülésre meghívottak)

"71. § (1) A napirendi pont előterjesztője, a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Európai Parlament magyarországi képviselője, az országgyűlési biztos, az Állami Számvevőszék elnöke, továbbá - ha a tárgyalt napirendi pont feladatkörét érinti - a Kormány tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap az ülésre."

3. §

A Házszabály 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Országgyűlés hivatali szervei a Főtitkárság, a Gazdasági Főigazgatóság, a Külügyi Hivatal, az Országgyűlési Könyvtár, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott más szervek."

4. §

A Házszabály 145. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal az Országgyűlés két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival összefüggő hivatali tevékenység ellátása keretében:

a) közreműködik az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében;

b) biztosítja a kiutazó és fogadó delegációk felkészítését;

c) közreműködik a nemzetközi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában;

d) tartja a kapcsolatot az Európai Parlament képviselőivel."

5. §

A Házszabály a következő 146/A. §-al egészül ki:

"146/A. § Az európai parlamenti képviselőcsoportok tevékenységét segítő szakértőket és ügyviteli dolgozókat a gazdasági főigazgató, a képviselőcsoport vezetőjének javaslatára, alkalmazza. A gazdasági főigazgató - jogszabálysértés esetét kivéve - az európai parlamenti képviselőcsoport vezetőjének javaslatait az alkalmazás, illetve annak megszüntetése tárgyában köteles elfogadni. E dolgozókkal szemben az egyéb munkáltatói jogokat - átruházott hatáskörben - az európai parlamenti képviselőcsoport vezetője gyakorolja."

6. §

Ez az országgyűlési határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2004. június 21-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére