32000R0814[1]

A Tanács 814/2000/EK rendelete (2000. április 17.) a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről

A Tanács 814/2000/EK rendelete

(2000. április 17.)

a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A Szerződés 32-38. cikke egy közös agrárpolitika végrehajtását írja elő.

(2) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet [3] kiköti, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatosan tervezett tevékenységeket az EMOGA Garanciarészlege finanszírozza.

(3) A közös agrárpolitikával kapcsolatos jelenlegi tájékoztatási politikában alkalmazott fő gyakorlati szempontokat továbbra is fenn kell tartani.

(4) Az Európai Közösségek közös költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelet [4] 22. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy a lényeges közösségi feladatokhoz biztosított költségvetési előirányzatok végrehajtásához egy alapjogszabályra van szükség. A költségvetés jogi alapjairól és végrehajtásáról szóló, 1998. október 13-i Intézményközi Megállapodás [5] szerint az e rendelet által szabályozott tevékenységekhez szintén szükség van egy alapjogszabályra.

(5) A közös agrárpolitikát az információ hiánya miatt gyakran félreértik. Ennek elkerülésére az egyetlen megoldás egy következetes, tárgyilagos és átfogó tájékoztatási és kommunikációs stratégia alkalmazása.

(6) A közös agrárpolitikával és annak továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdésekről mind a gazdák és más, közvetlenül érintett felek, mind a Közösségen belül és kívül élő lakosság számára egyaránt felvilágosítást kell adni. A közös agrárpolitika megfelelő végrehajtása nagymértékben függ az összes érintett félnek adott felvilágosítástól, továbbá szükségessé teszi az adott politika fő alkotóelemeire vonatkozó tájékoztatási tevékenység egységessé tételét.

(7) Meg kell határozni azokat a kiemelt tevékenységeket, amelyeket a Közösség támogathat.

(8) A gazdákat és a vidéki térségekben tevékenykedőket képviselő szervezetek, különösen a gazdák szervezetei, a fogyasztóvédelmi, valamint a környezetvédelmi szövetségek lényeges szerepet játszanak abban, hogy tájékoztassák tagjaikat a közös agrárpolitikáról, illetve továbbítsák általában az érintettek, de különösen a gazdák véleményét a Bizottság számára.

(9) Mivel a közös agrárpolitika az első és a legköltségesebb a Közösség összehangolt politikái sorában, ezért arról a közvéleménynek felvilágosítást kell adni. Olyan harmadik felek számára, akik valószínűleg képesek e cél elérését elősegítő tájékoztatási programok készítésére, lehetővé kell tenni, hogy javaslatokat tegyenek.

(10) A Bizottságnak rendelkeznie kell a szükséges forrásokkal, hogy végrehajthassa a mezőgazdaság területén megvalósítani kívánt tájékoztatási tevékenységeket.

(11) Jóllehet az olyan tevékenységek, amelyek más közösségi programok keretében támogathatók, e rendelet keretében nem finanszírozhatók, mindazonáltal támogatni kell az olyan kiegészítő tevékenységeket, amelyek más közösségi kezdeményezésekhez kapcsolódnak.

(12) Az e rendelet végrehajtásához szükséges eszközöket a Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlása eljárási rendjének megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi rendeletnek [6] megfelelően kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség finanszírozhatja az olyan, a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységeket, amelyek elsősorban a következőket célozzák meg:

a) egyrészt az adott politikáról adott felvilágosítás, másrészt e politika végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése;

b) az európai mezőgazdasági modell támogatása és annak elősegítése, hogy a lakosság megértse azt;

c) a gazdák és más, a vidéki térségekben tevékenykedő érintettek tájékoztatása;

d) az adott politika kérdéseinek és céljainak megismertetése a közvéleménnyel.

Ezek a tevékenységek a Közösségen belül és kívül történő, az adott politikáról átfogó képet adó, tárgyilagos, következetes és széles körű tájékoztatás elősegítését célozzák.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett tevékenységek a következők lehetnek:

a) elsősorban gazdák szervezetei vagy a mezőgazdaság fejlesztésével foglalkozó szervezetek, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi szövetségek által előterjesztett éves munkaprogramok;

b) az a) pontban említetteken kívül bármely más érintett, különösen a tagállamok hatóságai, a média és egyetemek által előterjesztett egyedi tevékenységek;

c) a Bizottság kezdeményezésére végrehajtott tevékenységek.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységek támogatható költségeinek legfeljebb 50 %-a finanszírozható. Mindazonáltal olyan kivételes esetekben, amelyek a végrehajtási rendeletben kerülnek részletezésre, ez az arány 75 %-ig emelkedhet.

(3) A következő tevékenységekre nem adható az 1. cikkben meghatározott közösségi finanszírozás:

a) törvény erejénél fogva kötelező tevékenységek;

b) olyan tevékenységek, amelyek más közösségi program keretében már támogatásban részesülnek.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett tevékenységek végrehajtásához a Bizottság igénybe vehet bármely, számára szükséges technikai és közigazgatási segítséget.

3. cikk

(1) A 2. cikk szerinti tevékenységek közé tartoznak mindenekelőtt a megbeszélések, szemináriumok, tájékozódási célú látogatások, publikációk, médiaprodukciók és -szereplések, valamint részvétel a tapasztalatcsere céljából tartott nemzetközi eseményeken és programokon.

(2) A 2. cikkben említett tevékenységeket a következő fő szempontok alapján kell kiválasztani:

a) a program minősége;

b) költséghatékonyság.

4. cikk

Az 1. cikkben említett közösségi finanszírozás nem haladhatja meg a költségvetési szerv által meghatározott éves előirányzatokat.

5. cikk

A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet szerint végrehajtott közösségi tevékenységek és programok más közösségi feladatokkal összehangoltak legyenek, és azokat kiegészítsék.

6. cikk

A Bizottság a megfelelő és hatékony végrehajtás biztosítása érdekében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységeket. A Bizottság képviselőit fel kell hatalmazni, hogy az ilyen tevékenységeket, többek között mintavételezéssel, a helyszínen ellenőrizhessék.

7. cikk

A Bizottság, ha szükségesnek ítéli, értékeli az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységeket.

8. cikk

A Bizottság kétévente jelentést készít e rendelet végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács számára. Az első jelentést legkésőbb 2001. december 31-ig kell elkészíteni.

9. cikk

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, ideértve bármely olyan átmeneti intézkedést, amely szükségesnek bizonyulhat, a 10. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell alkalmazni.

10. cikk

(1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottsága (a továbbiakban: "a bizottság"), amelyet az 1258/1999/EK rendelet 11. cikke szerint hoztak létre, támogatja a Bizottságot.

(2) Amennyiben e bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartamot egy hónapban kell meghatározni.

(3) Saját eljárásának szabályait a bizottság fogadja el.

(4) A Bizottság tájékoztatja a bizottságot az e rendelet értelmében tervezett és elvégzett tevékenységekről.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2000. április 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Capoulas Santos

[1] HL C 376. E, 1999.12.28., 40. o.

[2] 2000. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[4] HL L 356., 1977.12.31., 1. o. A legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított rendelet.

[5] HL C 344., 1998.11.12., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R0814 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R0814&locale=hu