Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R0814[1]

A Tanács 814/2000/EK rendelete (2000. április 17.) a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről

A Tanács 814/2000/EK rendelete

(2000. április 17.)

a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) A Szerződés 32-38. cikke egy közös agrárpolitika végrehajtását írja elő.

(2) A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet [3] kiköti, hogy a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatosan tervezett tevékenységeket az EMOGA Garanciarészlege finanszírozza.

(3) A közös agrárpolitikával kapcsolatos jelenlegi tájékoztatási politikában alkalmazott fő gyakorlati szempontokat továbbra is fenn kell tartani.

(4) Az Európai Közösségek közös költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelet [4] 22. cikkének (1) bekezdése kiköti, hogy a lényeges közösségi feladatokhoz biztosított költségvetési előirányzatok végrehajtásához egy alapjogszabályra van szükség. A költségvetés jogi alapjairól és végrehajtásáról szóló, 1998. október 13-i Intézményközi Megállapodás [5] szerint az e rendelet által szabályozott tevékenységekhez szintén szükség van egy alapjogszabályra.

(5) A közös agrárpolitikát az információ hiánya miatt gyakran félreértik. Ennek elkerülésére az egyetlen megoldás egy következetes, tárgyilagos és átfogó tájékoztatási és kommunikációs stratégia alkalmazása.

(6) A közös agrárpolitikával és annak továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdésekről mind a gazdák és más, közvetlenül érintett felek, mind a Közösségen belül és kívül élő lakosság számára egyaránt felvilágosítást kell adni. A közös agrárpolitika megfelelő végrehajtása nagymértékben függ az összes érintett félnek adott felvilágosítástól, továbbá szükségessé teszi az adott politika fő alkotóelemeire vonatkozó tájékoztatási tevékenység egységessé tételét.

(7) Meg kell határozni azokat a kiemelt tevékenységeket, amelyeket a Közösség támogathat.

(8) A gazdákat és a vidéki térségekben tevékenykedőket képviselő szervezetek, különösen a gazdák szervezetei, a fogyasztóvédelmi, valamint a környezetvédelmi szövetségek lényeges szerepet játszanak abban, hogy tájékoztassák tagjaikat a közös agrárpolitikáról, illetve továbbítsák általában az érintettek, de különösen a gazdák véleményét a Bizottság számára.

(9) Mivel a közös agrárpolitika az első és a legköltségesebb a Közösség összehangolt politikái sorában, ezért arról a közvéleménynek felvilágosítást kell adni. Olyan harmadik felek számára, akik valószínűleg képesek e cél elérését elősegítő tájékoztatási programok készítésére, lehetővé kell tenni, hogy javaslatokat tegyenek.

(10) A Bizottságnak rendelkeznie kell a szükséges forrásokkal, hogy végrehajthassa a mezőgazdaság területén megvalósítani kívánt tájékoztatási tevékenységeket.

(11) Jóllehet az olyan tevékenységek, amelyek más közösségi programok keretében támogathatók, e rendelet keretében nem finanszírozhatók, mindazonáltal támogatni kell az olyan kiegészítő tevékenységeket, amelyek más közösségi kezdeményezésekhez kapcsolódnak.

(12) Az e rendelet végrehajtásához szükséges eszközöket a Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlása eljárási rendjének megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi rendeletnek [6] megfelelően kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség finanszírozhatja az olyan, a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységeket, amelyek elsősorban a következőket célozzák meg:

a) egyrészt az adott politikáról adott felvilágosítás, másrészt e politika végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése;

b) az európai mezőgazdasági modell támogatása és annak elősegítése, hogy a lakosság megértse azt;

c) a gazdák és más, a vidéki térségekben tevékenykedő érintettek tájékoztatása;

d) az adott politika kérdéseinek és céljainak megismertetése a közvéleménnyel.

Ezek a tevékenységek a Közösségen belül és kívül történő, az adott politikáról átfogó képet adó, tárgyilagos, következetes és széles körű tájékoztatás elősegítését célozzák.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett tevékenységek a következők lehetnek:

a) elsősorban gazdák szervezetei vagy a mezőgazdaság fejlesztésével foglalkozó szervezetek, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi szövetségek által előterjesztett éves munkaprogramok;

b) az a) pontban említetteken kívül bármely más érintett, különösen a tagállamok hatóságai, a média és egyetemek által előterjesztett egyedi tevékenységek;

c) a Bizottság kezdeményezésére végrehajtott tevékenységek.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységek támogatható költségeinek legfeljebb 50 %-a finanszírozható. Mindazonáltal olyan kivételes esetekben, amelyek a végrehajtási rendeletben kerülnek részletezésre, ez az arány 75 %-ig emelkedhet.

(3) A következő tevékenységekre nem adható az 1. cikkben meghatározott közösségi finanszírozás:

a) törvény erejénél fogva kötelező tevékenységek;

b) olyan tevékenységek, amelyek más közösségi program keretében már támogatásban részesülnek.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett tevékenységek végrehajtásához a Bizottság igénybe vehet bármely, számára szükséges technikai és közigazgatási segítséget.

3. cikk

(1) A 2. cikk szerinti tevékenységek közé tartoznak mindenekelőtt a megbeszélések, szemináriumok, tájékozódási célú látogatások, publikációk, médiaprodukciók és -szereplések, valamint részvétel a tapasztalatcsere céljából tartott nemzetközi eseményeken és programokon.

(2) A 2. cikkben említett tevékenységeket a következő fő szempontok alapján kell kiválasztani:

a) a program minősége;

b) költséghatékonyság.

4. cikk

Az 1. cikkben említett közösségi finanszírozás nem haladhatja meg a költségvetési szerv által meghatározott éves előirányzatokat.

5. cikk

A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet szerint végrehajtott közösségi tevékenységek és programok más közösségi feladatokkal összehangoltak legyenek, és azokat kiegészítsék.

6. cikk

A Bizottság a megfelelő és hatékony végrehajtás biztosítása érdekében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységeket. A Bizottság képviselőit fel kell hatalmazni, hogy az ilyen tevékenységeket, többek között mintavételezéssel, a helyszínen ellenőrizhessék.

7. cikk

A Bizottság, ha szükségesnek ítéli, értékeli az e rendelet szerint finanszírozott tevékenységeket.

8. cikk

A Bizottság kétévente jelentést készít e rendelet végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács számára. Az első jelentést legkésőbb 2001. december 31-ig kell elkészíteni.

9. cikk

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, ideértve bármely olyan átmeneti intézkedést, amely szükségesnek bizonyulhat, a 10. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell alkalmazni.

10. cikk

(1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Bizottsága (a továbbiakban: "a bizottság"), amelyet az 1258/1999/EK rendelet 11. cikke szerint hoztak létre, támogatja a Bizottságot.

(2) Amennyiben e bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartamot egy hónapban kell meghatározni.

(3) Saját eljárásának szabályait a bizottság fogadja el.

(4) A Bizottság tájékoztatja a bizottságot az e rendelet értelmében tervezett és elvégzett tevékenységekről.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2000. április 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Capoulas Santos

[1] HL C 376. E, 1999.12.28., 40. o.

[2] 2000. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[4] HL L 356., 1977.12.31., 1. o. A legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított rendelet.

[5] HL C 344., 1998.11.12., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R0814 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R0814&locale=hu