31998R1658[1]

A Tanács 1658/98/EK rendelete (1998. július 17.) fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről

A TANÁCS 1658/98/EK RENDELETE

(1998. július 17.)

fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130w. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

mivel a Bizottság a Tanácshoz intézett 1975. október 6-i közleményében a nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel (NGO) való kapcsolatokra vonatkozó iránymutatásokat terjesztett elő az e szervezetek által végzett fejlesztési tevékenységekre szánt pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos általános feltételekkel és eljárásokkal együtt;

mivel a költségvetési hatóság a nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel való közös finanszírozásra vonatkozó tételt illesztett be az 1976. évi költségvetésbe, és attól kezdve következetesen növelte e finanszírozás mértékét (az 1976. évi 2,5 millió ECU-ről 174 millió ECU-re 1995-ben) a Bizottságnak az e források felhasználásáról szóló éves jelentései alapján;

mivel a Tanács az 1977. november 28-i ülésén jóváhagyta a Bizottság által javasolt általános feltételeket és eljárásokat;

mivel az Európai Parlament a nem kormányzati fejlesztési szervezetek fejlesztési együttműködésben betöltött szerepéről szóló 1992. május 14-i állásfoglalásában ( 3 ) újból megerősítette a nem kormányzati fejlesztési szervezetek sajátos és pótolhatatlan szerepét, valamint fejlesztési tevékenységeik hasznosságát és hatékonyságát, különösen hangsúlyozva a nem kormányzati fejlesztési szervezeteknek a fejlődő országok hátrányos helyzetű társadalmi csoportjai érdekében végzett munkája kulcsszerepét, a nem kormányzati fejlesztési szervezetek cselekvési szabadsága megőrzésének szükségességét és azt az alapvető szerepet, amelyet a nem kormányzati fejlesztési szervezetek játszanak az emberi jogok és az alulról szerveződő demokrácia fejlődésének elősegítése során;

mivel a Tanács a nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel való együttműködésről szóló 1991. május 27-i állásfoglalásában hangsúlyozta a nem kormányzati fejlesztési szervezetek autonómiájának és függetlenségének fontosságát; mivel ezen túlmenően elismerte, hogy a nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel való együttműködés közösségi rendszere szükségképpen kiegészíti a hasonló, nemzeti szintű erőfeszítéseket, és felismerte, hogy az eljárásokhoz és azok alkalmazásához rugalmasságra van szükség;

mivel a Tanács az 1992. november 18-i következtetéseiben elégedetten vette tudomásul a Bizottságnak a fejlesztési és oktatási projektek társfinanszírozásra való kiválasztására vonatkozó kritériumait, nevezetesen a demokrácia megerősítését és az emberi jogok tiszteletben tartását a fejlődő országokban, és különösen üdvözölte azt a tényt, hogy a Bizottság világossá tette, hogy a fő kritérium továbbra is a projekt minősége, és ezt a megközelítést fenntartás nélkül támogatta;

mivel igazgatási eljárásokat kell kialakítani a fejlődő országok érdekeltségi területein a nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott tevékenységekre vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség a 3. cikkben meghatározottak szerinti európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozza azon helyszíni tevékenységeket, amelyek a fejlődő országok hátrányos helyzetű csoportjai alapvető szükségleteinek kielégítésére irányulnak. Elsőbbséget élveznek a fejlődő országbeli partnerek kezdeményezésein alapuló tevékenységekre vonatkozó javaslatok. E tevékenységeket az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetek javasolják és a fejlődő országbeli partnereikkel együttműködve végzik; e tevékenységek célja a szegénység enyhítése, valamint a kedvezményezettek életminőségének és fejlődési képességének javítása.

(2) A Közösség továbbá közösen finanszírozza a 3. cikkben meghatározottak szerinti európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel az Európában végzett, a fejlődő országok fejlesztési problémáira és ezen országoknak a fejlett ipari országokkal való kapcsolataira vonatkozó általános ismeretterjesztő és tájékoztató tevékenységeket. E tevékenységeket az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetek javasolják azzal a szándékkal, hogy Európában megszerezzék a közvélemény támogatását a fejlesztéshez, valamint olyan stratégiákhoz és tevékenységekhez, amelyek a fejlődő országban élők javát szolgálják.

(3) A Közösség továbbá társfinanszírozza az arra irányuló tevékenységeket, hogy megerősítsék az együttműködést a tagállamok nem kormányzati fejlesztési szervezetei között, valamint a tagállamok nem kormányzati fejlesztési szervezetei és a közösségi szervek között.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdése alapján a fejlődő országokban társfinanszírozott tevékenységek különösen a vidéki és városi területek helyi társadalmi és gazdasági fejlődésével, a humán erőforrások - főleg a képzés segítségével történő - fejlesztésével, valamint a fejlődő országokbeli helyi partnerek számára nyújtott intézményi támogatással kapcsolatosak.

E tevékenységi területeken belül, bár a tevékenység minősége kiemelkedő jelentőségű, különös figyelmet fordítanak a következő célokhoz kapcsolódó tevékenységekre:

- a civil társadalom és a részvételen alapuló fejlődés erősítése, valamint az emberi jogok és a demokrácia támogatása és védelme,

- a nők szerepe a fejlődésben,

- fenntartható fejlődés.

Különös figyelmet szentelnek a következőknek is:

- veszélyeztetett kultúrák, különösen a veszélyeztetett őshonos kultúrák,

- a gyermekek körülményeinek javítása és jogainak védelme a fejlődő országokban.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdése alapján végzendő ismeretterjesztő és tájékoztató tevékenységek valamennyi tagállamban világosan meghatározott célcsoportokra irányulnak, világosan meghatározott témákkal foglalkoznak, a témák és a célcsoportok kiegyensúlyozott elemzésén és megalapozott ismeretén alapulnak, és európai dimenziót tartalmaznak.

Bár a tevékenység minősége kiemelkedő jelentőségű, különös figyelmet fordítanak azon ismeretterjesztő tevékenységekre, amelyek:

- rávilágítanak a tagállamok és a fejlődő országok interdependenciájára,

- támogatást próbálnak szerezni az egyenlőbb észak-dél kapcsolatok kialakítása érdekében,

- ösztönzik a nem kormányzati fejlesztési szervezetek közötti együttműködést,

- lehetővé teszik a fejlődő országbeli partnerek számára, hogy aktív szerepet játszanak.

(3) Az 1. cikk (3) bekezdése alapján végzendő, a tagállamok nem kormányzati fejlesztési szervezetei közötti és a közösségi szervekkel való koordináció megerősítésére irányuló tevékenységek többek között a megfelelő csere- és kommunikációs hálózatok fejlesztésével kapcsolatosak.

(4) Annak meghatározása során, hogy a javasolt tevékenység alkalmas-e közösségi társfinanszírozásra, a kritérium a tevékenység várt fejlesztési hatása az érintett fejlődő országban vagy országokban. A következőket veszik figyelembe:

- a fenntartható hatás a projekttervezés során,

- a célok és az eredménymutatók világos meghatározása és figyelemmel kísérése valamennyi projekt esetében,

- összhang a decentralizált megbízottak egyéb fejlesztési tevékenységeivel, elkerülve a közösségi együttműködés más eszközeivel való összeférhetetlenséget.

3. cikk

(1) Az e rendelet alapján társfinanszírozásra jogosult együttműködés megbízottai azon nem kormányzati fejlesztési szervezetek, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

- autonóm közhasznú szervezetként alakultak valamely tagállamban, az adott állam jogszabályainak megfelelően,

- valamely jogosult országban kell rendelkezniük székhellyel, és a székhelynek kell lennie a társfinanszírozott műveletekre vonatkozó tényleges döntéshozás központjának, a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ) foglaltak szerint,

- pénzeszközeik nagy részének jogosult országból kell származnia, a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(2) Annak meghatározása során, hogy valamely nem kormányzati fejlesztési szervezet jogosult-e társfinanszírozásra, a következőket is figyelembe veszik:

- képessége arra, hogy az európai közvéleményben őszinte szolidaritást alakítson ki fejlesztési tevékenységei iránt;

- a fejlesztésnek tulajdonított elsőbbség és az e területen szerzett tapasztalatok,

- vállalatirányítási és pénzgazdálkodási képességei,

- ha lehetőség van rá, az érintett szektorral és országgal kapcsolatos ismeretei,

- a fejlődő országokbeli partnerek által javasolt fejlesztési tevékenységek támogatására irányuló képessége, valamint a fejlődő országokban található hasonló szervezetekkel való kapcsolatainak jellege és kiterjedése.

(3) Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett tevékenységekre irányuló közösségi társfinanszírozás külföldi vagy helyi fizetőeszközben a következőket fedezheti:

- beruházási kiadások;

- beruházáshoz kapcsolódó működési kiadások, biztosítva, hogy a projektek a külső támogatás megszűnése után is működőképesek maradnak;

- a közösen finanszírozott tevékenységek zökkenőmentes végrehajtásához szükséges kiadások, beleértve a nem kormányzati fejlesztési szervezetek vagy a nem kormányzati fejlesztési szervezetek hálózatainak igazgatási költségeit is.

Abban a sajátos esetben, amikor a váltási árfolyamok rendkívül nagy mértékben megváltoznak a fejlődő országbeli projektek végső kedvezményezettjeinek hátrányára, a Bizottság az érintett nem kormányzati fejlesztési szervezetek kérelmére megfelelő intézkedéseket tehet az árfolyamváltozás hatásainak semlegesítése érdekében.

(2) Az a nem kormányzati fejlesztési szervezet, amellyel társfinanszírozási szerződést kötöttek, értesíti partnereit a tevékenységhez való közösségi hozzájárulásról.

(3) A nem kormányzati fejlesztési szervezet folyamatosan arra ösztönzi a fejlődő országbeli ügynökségeket vagy azon partnereket, amelyek a tevékenység végső kedvezményezettjei, hogy eszközeiknek és az érintett tevékenység sajátos jellegének megfelelően tegyenek természetbeni vagy pénzügyi hozzájárulást.

5. cikk

Az e rendelet alapján történő közösségi társfinanszírozás támogatások formáját ölti, beleértve a működő tőkéhez való hozzájárulásokat is a mikrohitel projektek esetében.

Az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott mikrohitel projektek esetében, amelyek előírják, hogy a fejlődő országbeli helyi partner teljes mértékben vagy részben működő tőkét létesítsen és kezeljen, a működő tőke végső kedvezményezettjei által visszatérített mikrohitelek összegét ismét fel lehet használni más végső kedvezményezetteknek nyújtandó további mikrohitelként.

6. cikk

(1) A Bizottság a költségvetési és az egyéb hatályban lévő, különösen az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló költségvetési rendeletben megállapított eljárásoknak megfelelően becsüli fel, határozza el és igazgatja az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek társfinanszírozását, figyelembe véve a nem kormányzati fejlesztési szervezetek jellegét és sajátos tulajdonságait, és különösen az adott tevékenységekhez való pénzügyi hozzájárulásukat.

Az arra vonatkozó határozatot, hogy a tevékenység támogatásban részesítendő-e, rendszerint a kérelem átvételének időpontjától számított hat hónapon belül meg kell hozni. Ha az iratok vizsgálata során kiderül, hogy a kérelem hiányos, a hat hónapos időtartamot a kért információ átvételének időpontjától számítják. Ha a határozat elutasító, meg kell adni a megfelelő indokokat az érintett nem kormányzati fejlesztési szervezetnek.

(2) Az e rendelet alapján kötött valamennyi társfinanszírozási szerződés előírja a Bizottság és a Számvevőszék számára, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a Bizottság által a hatályban lévő szabályok alapján megállapított szokásos eljárásoknak, és különösen az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló költségvetési rendeletben megállapított eljárásoknak megfelelően.

(3) A közösségi hozzájárulás általában nem haladhatja meg a teljes költség 50 %-át vagy a teljes hozzájárulás 75 %-át, csak kivételes esetekben. A nem kormányzati fejlesztési szervezetek még ilyen esetekben is jelentősen hozzájárulnak a projekthez, és a közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes pénzügyi hozzájárulás 85 %-át.

(4) A 8. cikkben megállapított eljárás alapján fogadják el a 2 millió ECU-t meghaladó projektek és programok (többéves programok, konzorciumi tevékenységek, támogatási csomagok) közösségi társfinanszírozásáról szóló határozatokat.

(5) A Bizottság háromhavonta tájékoztatja a tagállamokat a jóváhagyott társfinanszírozási projektekről és programokról, jelezve azok összegét, jellegét, a kedvezményezett országot és partnert. Ehhez a tájékoztatáshoz egy mellékletet csatolnak, amely világosan megjelöli azon projekteket vagy programokat, amelyek meghaladják az 1 millió ECU-t.

7. cikk

(1) A Bizottság az egyes költségvetési éveket követő második félév során jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, tájékoztatást adva a társfinanszírozásból részesülő nem kormányzati fejlesztési szervezetekről, összegezve a megelőző költségvetési év folyamán finanszírozott tevékenységeket, értékelve e rendelet adott időszakban történő végrehajtását és általános iránymutatásokat javasolva a következő évre. Támogatási csomagok esetében az éves jelentés tartalmazza a kedvezményezett nem kormányzati fejlesztési szervezetek listáját, míg az ilyen támogatási csomagokkal finanszírozott projektek listája a következő évi jelentésben jelenik meg. A jelentés rögzíti az elvégzett független értékelések következtetéseit is.

(2) A Bizottság a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadja a következő évi általános iránymutatásokról és az általános feltételek átdolgozásáról szóló határozatokat.

8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

A Bizottság rendszeresen értékeli a Közösség által társfinanszírozott tevékenységeket annak megállapítása érdekében, hogy a célokat megvalósították-e, és hogy iránymutatásokat állapítsanak meg a jövőbeni tevékenységek hatékonyságának javításához. A Bizottság a 8. cikkben említett bizottság számára előterjeszti az értékelések összegzését; ha szükséges, az értékeléseket a bizottság megvizsgálhatja. Az értékelési jelentések kérésre a tagállamok rendelkezésére állnak.

12. cikk

E rendelet hatálybalépését követő három évvel a Bizottság az e rendelet alapján a Közösség által finanszírozott tevékenységek átfogó értékelését terjeszti az Európai Parlament és a Tanács elé, az e rendelet jövőjére és esetleges módosítására vonatkozó javaslatokkal együtt.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 251., 1995.9.27., 18. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 1995. december 15-i véleménye (HL C 17., 1996.1.22., 455. o.), a Tanács 1997. július 7-i közös álláspontja (HL C 307., 1997.10.8., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. december 18-i határozata (HL C 14., 1998.1.19., 124. o.).

( 3 ) HL C 150., 1992.6.15., 273. o.

( 4 ) HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R1658 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R1658&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R1658-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R1658-20051228&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére