Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31990R2742[1]

A Bizottság 2742/90/EGK rendelete (1990. szeptember 26.) a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2742/90/EGK RENDELETE

(1990. szeptember 26.)

a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékek piaca közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályairól szóló, 1990. július 24-i 2204/90/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 1. cikke második bekezdésére, 3. cikke (3) bekezdése második albekezdésére, valamint 5. cikkére,

mivel a 2204/90/EGK rendelet 1. cikkének első bekezdése előírja, hogy a kazein és a kazeinátok sajtgyártásbeli felhasználása előzetes engedélyhez kötött; mivel meg kell állapítani az ilyen engedély megadásának részletes szabályait, figyelembe véve a vállalkozások ellenőrzésére vonatkozó követelményeket; mivel az engedélyeknek határozott időtartamra kell szólniuk azért, hogy a tagállamok bírságot szabhassanak ki a közösségi szintű intézkedések be nem tartása esetén;

mivel az említett rendelet 1. cikkének második bekezdése előírja, hogy a sajtba bedolgozandó legmagasabb kazein- és kazeináttartalom százalékban kifejezett arányát a technológiailag szükséges mennyiség figyelembevételével, objektív ismérvek alapján kell megállapítani; mivel az említett százalékos arányt a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján szükséges meghatározni; mivel e rendelkezés betartása ellenőrzésének megkönnyítésére célszerű általános érvényű százalékos arányokat megadni az egyes termékekre vonatkozó arányok helyett;

mivel az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a tagállamokat kötelezi, hogy vezessenek be közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket; mivel pontosan meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyeknek az ilyen ellenőrzésnek eleget kell tennie, különös tekintettel az ellenőrzés gyakoriságára;

mivel az említett rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint a kazein és a kazeinátok engedély nélkül felhasználása esetén fizetendő összeg egyrészt a fölözött tejnek a sovány tejpor intervenciós árából eredő értéke, másrészt a kazein és a kazeinátok piaci ára közötti különbség plusz 10 %; mivel ezt az összeget egy adott referencia-időszak alatt feljegyzett piaci árak figyelembevételével kell meghatározni;

mivel a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2204/90/EGK rendelet 1. cikkében említett engedélyt 12 hónapos időtartamra kell megadni az érintett vállalkozás kérésére, amennyiben előzetesen írásban kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és betartja a fent említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének egyrészt a) és b), másrészt pedig c) pontjában foglalt rendelkezéseket.

(2) Az engedélyt sorozatszámmal ellátva kell kiadni minden egyes vállalkozás, illetve - szükség esetén - minden egyes termelési egység tekintetében.

(3) Az engedély az érintett vállalkozás által benyújtott kérelemnek megfelelően egy vagy több sajtféleségre vonatkozik.

2. cikk

(1) A 2204/90/EGK rendelet 1. cikkének második bekezdésében említett bedolgozandó legmagasabb százalékos arányokat ennek a rendeletnek a melléklete tartalmazza. A százalékos arány az érintett vállalkozás vagy termelési egység által hat hónapos időtartam során előállított, a mellékletben meghatározott sajttípusok súlyára vonatkozik.

(2) A mellékletben megadott termékek jegyzékét és az azokra vonatkozó legmagasabb százalékos arányokat kiigazítják annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a kazein és kazeinátok hozzáadásának technológiai szükségességét bizonyító indoklással ellátott kérelmeket.

3. cikk

(1) A 2204/90/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett készletnyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a sajtgyártás során felhasznált nyersanyagok eredetére, összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat. A tagállamok mintavételt írhatnak elő ezen információk ellenőrzésére. A tagállamok biztosítják a vállalkozásoktól származó információk bizalmas kezelését.

(2) A 2204/90/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett ellenőrzésnek a következő követelményeknek kell eleget tennie:

a) az engedéllyel rendelkező vállalkozások legalább 30 %-át negyedévenként ellenőrizni kell;

b) minden engedéllyel rendelkező vállalkozást évente legalább egyszer, az évi 300 tonnát meghaladó mennyiségű sajtot gyártó vállalkozásokat pedig legalább kétszer kell ellenőrizni.

(3) A jogsértés észlelését követő egy hónapon belül a tagállamok értesítik a Bizottságot a kazein és/vagy kazeinátok engedély nélküli vagy a megállapított százalékos arányt meghaladó mértékű felhasználásáról.

4. cikk

(1) A 2204/90/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 100 kg kazein és/vagy kazeinát után fizetendő összeg 22,00 euró.

(2) Az így beszedett összegeket a kifizető osztályokhoz és szervezetekhez kell befizetni, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által finanszírozott kiadások ellentételezésére.

5. cikk

A 2204/90/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében előírt értesítésen kívül a tagállamok minden negyedév vége előtt benyújtják a Bizottságnak az előző negyedévre vonatkozó következő információkat:

1. a kiadott és/vagy visszavont engedélyek száma;

2. az ilyen engedélyekkel kapcsolatosan bejelentett kazein- és kazeinátmennyiségek, sajtfajták szerinti bontásban.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1990. október 15-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett bedolgozandó legmagasabb százalékos arányok:

- a 0406 30 KN-kóddal alá tartozó ömlesztett sajt esetén: 5 %,

- ex04 06 20 KN-kód alá tartozó reszelt ömlesztett sajt: 5 %, ( 2 )

- ex04 06 20 KN-kód alá tartozó őrölt ömlesztett sajt: 5 % (2) .

( 1 ) HL L 201., 1990.7.31., 7. o.

( 2 ) Folyamatos ömlesztéssel, kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül gyártott.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R2742 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R2742&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R2742-20051113 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R2742-20051113&locale=hu

Tartalomjegyzék