Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

16/2022. (III. 2.) OBT határozat

a Bírák Etikai Kódexéről és annak elfogadásáról

BÍRÁK ETIKAI KÓDEXE

Preambulum

Magyarországon a bírói hatalom független, feddhetetlen bírákból álló, átlátható bírósági rendszer útján tölti be alkotmányos szerepét.

A bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai normákhoz képest szigorúbb követelményeket támaszt.

A Bírák Etikai Kódexének célja, hogy a bírósági szervezet iránti közbizalom erősítése érdekében iránymutatásként meghatározza a bírák által követendő etikai normákat, a bírói hivatás etikai követelményeit, támogatást nyújtson az etikai kockázatot rejtő magatartások elkerüléséhez és védelmezze a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító bírákat.

A Bírák Etikai Kódexének hatálya a Magyarországon kinevezett bírákra terjed ki.

1. Cikk

Függetlenség és pártatlanság

(1) A bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb beavatkozástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét.

(2) A bíró munkája során a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében - az anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között, összhangban a saját lelkiismeretével - szabadságot élvez, döntéseit függetlenül hozza meg.

(3) A bíró a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásoktól tartózkodik, és ennek mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie.

2. Cikk

Összeférhetetlenség

(1) A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró jogosult a törvényes keretek között szervezett nyilvános rendezvényen részt venni, de ügyelnie kell arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.

(2) A bíró csak olyan díjat, plakettet, oklevelet vagy más hasonló kitüntetést vesz át, amely - figyelemmel az elismerést adó személyre vagy szervezetre, valamint az adományozott díjra - nem sérti a bírói hivatás tekintélyét, annak méltóságát, valamint a bíró független, pártatlan és befolyásolásmentes működésének látszatát.

3. Cikk

Méltóság és egyenlőség

(1) A bíró viselkedésében és megjelenésében is távol tartja magát a szélsőségektől, kerüli a hivalkodást, megjelenése mindenkor alkalomhoz illő; nyilvánosság előtt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely méltatlan a bírói hivatáshoz.

(2) A bíró magánéleti kapcsolatait, valamint szabadidejének eltöltését úgy alakítja, hogy az a hivatásának méltóságát, pártatlanságát, illetve annak látszatát se veszélyeztesse; magánéleti nehézségeinek higgadt, körültekintő és tisztességes rendezésére törekszik.

4. Cikk

Nyilvánosság, közösségi média

(1) A bíró a véleménynyilvánítási, a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz, valamint a gyülekezési és egyesülési szabadsághoz fűződő jogát úgy gyakorolja, hogy azzal megőrizze a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát, a bíróságok pártatlan és független működésébe vetett közbizalmat.

(2) A bíró a joggal, jogrendszerrel, a bíróság igazgatásával kapcsolatban is szabadon véleményt nyilváníthat, különösen publikálhat, előadást tarthat és oktathat.

(3) A bíró a világhálót kellő körültekintéssel használja. Kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt oszt meg vagy minősít, amely nem csorbítja a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát, valamint a bíróságok pártatlan és független működésébe vetett közbizalmat.

5. Cikk

Gondosság

(1) A bíró a részére kiosztott ügy célirányos és észszerű határidőn belüli lezárására törekszik, a munkáját felkészülten, szakmai elkötelezettséggel végzi.

(2) A bíró gondot fordít a bíróság eszközeinek és erőforrásainak a rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználására.

(3) A bíró munkájában és magánéletében óvja környezetét és arra törekszik, hogy ne veszélyeztesse a jövő nemzedékeinek szükségleteit.

6. Cikk

Szakértelem

(1) A bíró törekszik arra, hogy fejlessze a bírói feladatai ellátásához szükséges tudását, képességeit és készségeit, és e célból folyamatos önképzés mellett elsősorban bírói irányítás alatt szervezet képzési lehetőségeket vegyen igénybe.

(2) A bíró akkor vállal nem igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatot, amennyiben annak ellátása a bírói tisztségével járó kötelezettségeinek indokolatlan háttérbe kerülését nem eredményezi.

7. Cikk

Tisztesség

(1) A bíró jogai érvényesítése és kötelezettségei teljesítése során a tisztességes és jóhiszemű joggyakorlás követelményének megfelelően jár el.

(2) A bíró az eljárásokban résztvevőkhöz fűződő személyes viszonyában is elkerüli azokat a helyzeteket, amelyek a pártosság látszatát kelthetik.

8. Cikk

Tisztelet, együttműködés

(1) A bíró tiszteletben tartja minden ember méltóságát és hivatása gyakorlása során erre ösztönzi munkatársait és az eljárásban résztvevő személyeket.

(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és társ-hivatásrendek tagjaival, valamint munkatársaival együttműködésre törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias magatartást tanúsít.

(3) A bíró az eljárása során - a szükséges határozottság mellett - türelmes és udvarias, tartózkodik az indokolatlan megjegyzésektől és minősítésektől, mindenkitől megköveteli, hogy a bíróságnak és egymásnak megadják a kellő tiszteletet.

(4) A bíró eljárása során és a határozataiban tartózkodik a sértő kioktatástól, a bírói tekintély csorbításától. A más bíró által hozott döntéseket eltérő szakmai álláspontjának kifejtését meghaladóan nem bírálja. Ezeket azonban a tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai tevékenységének gyakorlásakor értékelheti, véleményezheti.

(5) A bíró nem használ a felek közti sértő különbségtételt sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a féllel való részrehajlást mutató vagy leereszkedő megnyilvánulásoktól.

9. Cikk

Bírósági vezetők

(1) A bírósági vezető a feladatát a munkatársaitól elvárt etikai követelményeknek megfelelően, példamutatóan látja el; tartózkodik a beosztottjai emberi méltóságát sértő magatartástól.

(2) A bírósági vezető igazgatási tevékenysége során a munkatársaival igazságos, következetes, méltányos és egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával szemben.

(3) A bírósági vezető tiszteletben tartja munkatársai szakmai önállóságát, figyelmet fordít arra, hogy a bírótársai hivatásukhoz méltó magatartást tanúsítsanak.

(4) A bírósági vezető tartózkodik attól, hogy a saját véleményét az általa irányított szervezeti egység bíráinak véleményeként jelenítse meg, és képviseleti jogával egyéb módon sem él vissza.

(5) A bírósági vezető a szolgálati bírósági eljárással érintett ügyekben az eljárás befejezéséig tartózkodik az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítástól, fokozottan ügyel az eljárással érintett személyiségi jogainak megóvására.

(6) A bírósági vezető tartózkodik a bírói önigazgatási- és érdekképviseleti szerv sértő minősítésétől, tagjainak hátrányos megkülönböztetésétől, legitimációjukat tiszteletben tartja.

(7) A bírósági vezető tartózkodik minden olyan magatartástól, amellyel bírói önigazgatási vagy érdekképviseleti szerv tagat - az ilyen szervben fennálló tagsága vagy a szerv érdekében kifejtett tevékenysége miatt - hátrányosan megkülönböztetné, tevékenységét akadályozná vagy lehetetlenné tenné.

(8) A bírósági vezető a vezetése alatt álló szervezeti egység bírói önigazgatási és érdekképviseleti szerveit támogatja, törvényes működésüket, jogaik gyakorlását biztosítja.

(9) A bírósági vezető bírói önigazgatási testület, érdekképviseleti vagy szakmai szerv tagját nem szólítja fel lemondásra, erre nem is kéri vagy ösztönzi.

(10) A bírósági vezető a nála alacsonyabb beosztásban lévő más bírósági vezető tájékoztatási jogait szükségtelenül nem korlátozza.

(11) A bírósági vezető megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az etikai szabályokat a vezetése alatt állók betartsák.

(12) A bírósági vezetőkre vonatkozó etikai szabályok az igazgatási feladatokkal megbízott bírákra is irányadóak.

10. Cikk

A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti szervek tagjai

(1) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti szervek tagjai a választott tisztségükhöz méltó magatartást tanúsítanak annak gyakorlása során.

(2) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti szervek tagjai e tisztségüket nem használják fel egyéni érdek érvényesítése céljából.

(3) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti szervek tagjaira egyebekben a bírósági vezetőkre vonatkozó etikai elvárások irányadóak.

11. Cikk

Hatálybalépés

A Bírák Etikai Kódexe 2022. július 15. napján lép hatályba.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó

az Országos Bírói Tanács elnöke

Tartalomjegyzék