39/2020. (HK 2.) MH PK intézkedés

a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról[1]

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi intézkedést adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnokságára (a továbbiakban: MHP) és az érintett alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH parancsnokának (a továbbiakban: MH PK) döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel bíró testületeként Drogprevenciós Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kerül létrehozásra.

2. Bizottság összetétele

3. A Bizottság vezetője a MH PK helyettese (a továbbiakban: MH PKH). A Bizottság vezetőjének helyettese az MH egészségügyi főnöke, aki a Bizottság vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

4. A Bizottság tagjai a következő szervezeti egységek, szervezetek állományából - az állomány vezetője által - kijelölt képviselők:

a) MHP Haderőnemi Szemlélőség (a továbbiakban: MHP HSZ) Logisztika 1 fő,

b) MHP Jogi és Igazgatási Főnökség 1 fő,

c) MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség 1 fő,

d) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség 2 fő (1 fő a gazdálkodási, 1 fő az egészségügyi szakterületről),

e) MHP Személyzeti Csoportfőnökség 1 fő,

f) MH egészségügyi főnöke,

g) MH Egészségügyi Központ 2 fő (1 fő az egészségfejlesztési szakterületről, 1 fő a kábítószer-szűrővizsgálatokat végző laboratórium részéről),

h) MH vezénylő zászlós.

5. A Bizottság titkára az MH PKH által kijelölt személy.

6. A Bizottság ülésein állandó meghívott

a) az MHP HSZ Szárazföld,

b) az MHP HSZ Légierő,

c) az MHP HSZ Különleges műveleti,

d) az MH Altiszti Akadémia,

e) az MH Ludovika Zászlóalj kijelölt képviselői.

7. A Bizottság titkára a bizottsági ülésről tájékoztatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot, valamint a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók reprezentatív érdekképviseleti szervezeteket, akiknek a képviselői hatáskörükben eljárva azon részt is vehetnek.

8. A Bizottság ülésein eseti meghívottként - az előterjesztő javaslatára, a Bizottság vezetőjének döntése alapján -a tárgyalt kérdéskör szakterületi felelőse, szakértő, illetve más szerv, szervezet képviselője is részt vehet.

3. A Bizottság működése és feladatai

9. A Bizottság a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok alapján javaslatot dolgoz ki:

a) az MH-n belül a "zéró tolerancia elvét" is biztosító honvédségi drogprevenciós stratégiára,

b) az MH személyi állománya kábítószerrel való visszaélésének megakadályozására, a kábítószer-fogyasztó magatartás kialakulásának megelőzésére, továbbá a kábítószer-fogyasztók - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a büntetőeljárásról szóló törvényi rendelkezések szerinti - kiszűrésére,

c) az a) és b) pontokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a honvédségi szervezetek munkájának összehangolására.

10. A Bizottság a 9. pontban meghatározott feladatok ellátása során

a) kidolgozza a kábítószer-ellenes Honvédség-szintű stratégia irányelveit,

b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer - ezen belül egy akkreditált objektív, kombinált-komplex szűrővizsgálati rendszer, valamint droginformációs hálózat - működésének, illetve a működéshez szükséges szakemberek képzésének szakmai követelményeire, az ezzel kapcsolatos kutatásokra,

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, különösen a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges személyi erőforrások és technikai eszközök működtetéséhez szükséges és az erre a célra elkülönített költségvetésre,

d) kezdeményezi és összehangolja az MH-n belül a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében szükséges egészségfejlesztési programokat és folyamatosan ellenőrzi azok megvalósulását.

11. A 10. pont a)-c) alpontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása során készített irányelveket és javaslatokat az MH PKH előterjesztése alapján az MH PK hagyja jóvá.

12. A 10. pont a)-c) alpontjaiban foglalt ügyekben a Bizottságon kívüli más testület döntés-előkészítő tevékenységet vagy véleményezési jogot kizárólag az MH PK kifejezett feladatszabása alapján gyakorolhat.

13. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

14. A Bizottság működési rendjét - az MH PK által jóváhagyott - ügyrend tartalmazza, amelyben meghatározásra kerülnek különösen az ülések összehívásának rendjére, a napirend összeállítására, a szavazati, felszólalási, indítványtételi joggal kapcsolatos, valamint az információbekérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok is.

15. A Bizottság vezetőjének, vezető helyettesének, titkárának, tagjainak, illetve az állandó és az eseti meghívottaknak a tevékenységükért díjazás nem jár. A Bizottság munkájával kapcsolatos feladatok ellátását a Bizottság titkára és tagjai, illetve az állandó meghívottak delegáltjai munkaköri leírásában is szerepeltetni kell.

16. A Bizottság az éves munkájáról készített beszámolót a tárgyévet követő január 31-ig az MH PKH előterjesztésével az MH PK részére jóváhagyás végett felterjeszti.

17. A Bizottság működésére vonatkozó közérdekű, minősített adatot nem tartalmazó adatok vonatkozásában biztosítani kell az MH társadalmi kapcsolatainak sajtónyilvánosságát, a hiteles, pontos tájékoztatást, kiemelten törekedve a társadalmi elismertség javítására az írott és elektronikus média útján.

4. Záró rendelkezések

18. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.

19. Az MH PKH haladéktalanul intézkedik a Bizottság titkárának kijelölésére, valamint az alakuló ülés összehívására.

Korom Ferenc altábornagy s. k.,

Magyar Honvédség parancsnoka

Lábjegyzetek:

[1] A szakutasítás aláírásának napja 2020. január 22.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére