31976R0311[1]

A Tanács 311/76/EGK rendelete (1976. február 9.) a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról

A Tanács 311/76/EGK Rendelete

(1976. február 9.)

a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel statisztikákat kell készíteni a Közösség tagállamaiban dolgozó külföldi állampolgárságú munkavállalók számáról, illetve első munkavállalásuk kezdetéről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A tagállamok azokról a munkavállalókról, akik más tagállamok vagy harmadik országok állampolgárai, a következő statisztikákat állítják össze:

- a munkavállalók száma,

- a munkavállaló első munkába lépése a tagállam területén, az adott évben.

A statisztikák a következő adatokat tartalmazzák:

- állampolgárság,

- nem,

- kor,

- tevékenységi kör, illetve foglalkozás,

- régió.

(2) A tagállamoknak a rendelkezésükre álló különböző források - különösen a szociális biztonsági adatok, népszámlálási adatok, a munkáltatók által szolgáltatott statisztikák, illetve a tartózkodási és munkavállalási engedélyek - felhasználásával évente kell elkészíteniük a statisztikákat.

2. cikk

(1) E rendelet hatálybalépésekor a tagállamok az 1. cikk (1) bekezdésében említett információval kapcsolatos valamennyi rendelkezésre álló adatot továbbítanak a Bizottsághoz.

A rendelet hatálybalépését követően legfeljebb 5 éven belül a tagállamok az 1. cikk (1) bekezdésében említett információval kapcsolatos valamennyi adatot továbbítanak a Bizottsághoz.

(2) Az adatoknak a Bizottsághoz történő továbbításakor a tagállamok megjelölik az igénybe vett forrásokat.

3. cikk

(1) E rendelet végrehajtása során a tagállamok szorosan együttműködnek a Bizottsággal.

(2) A tagállamok a Bizottságot legkésőbb minden év március 31-ig tájékoztatják a 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazása során elért eredményekről.

A Bizottság a kapott információk alapján jelentést készít a Tanács részére.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1976. február 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Thorn

[1] HL C 129., 1972.12.11., 13. o.

[2] HL C 60., 1973.7.26., 7. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976R0311 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976R0311&locale=hu