32000D0278[1]

A Tanács határozata (2000. március 16.) a WIPO Szerzői Jogi Szerződésének, valamint a WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződésének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

A Tanács határozata

(2000. március 16.)

a WIPO Szerzői Jogi Szerződésének, valamint a WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződésének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról [1]

(2000/278/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. cikkére, összefüggésben 300. cikkének (2) bekezdésével és 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [3],

mivel:

(1) Az 1996. december 20-án Genfben, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének égisze alatt elfogadott WIPO Szerzői Jogi Szerződése (WCT), valamint a WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződése (WPPT) segíti az alkotások és az egyéb szellemi tulajdont képező anyagok kiegyensúlyozott védelmének biztosítását, miközben lehetővé teszi a nyilvánosság számára, hogy megfelelő csatornákon keresztül hozzáférhessen ezen anyagokhoz.

(2) A Közösség hatásköre nemzetközi megállapodások vagy szerződések megkötésére, illetve az azokhoz való csatlakozásra nemcsak a Szerződésben kifejezetten ráruházott hatáskörből, hanem a Szerződés egyéb rendelkezéseiből, valamint a közösségi intézmények által az e rendelkezések alapján elfogadott jogi aktusokból is ered.

(3) A WCT, illetve a WPPT tárgyát képező tárgykörök nagyrészt a Közösség ezen a területen már hatályban lévő irányelveinek alkalmazási körébe tartoznak.

(4) Következésképpen a WCT és a WPPT jóváhagyása a Közösséget és tagállamait egyaránt érintő ügy.

(5) Ezért a WCT és a WPPT szerződést a Közösség nevében, a hatáskörébe tartozó tárgykörre tekintettel, jóvá kell hagyni.

(6) A Közösség - figyelemmel azok végleges megkötésének feltételére is - már aláírta a WCT és a WPPT okiratot.

(7) A Közösség megkötésre vonatkozó okiratát lehetőség szerint a tagállamok megerősítő okiratainak letétbe helyezésével egyidejűleg kell letétbe helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) A WIPO Szerzői Jogi Szerződése (WCT) ezennel a Közösség nevében, tekintettel a hatáskörébe tartozó tárgykörre, jóváhagyásra kerül.

(2) A WIPO Előadásokról és Hangfelvételekről szóló Szerződését (WPPT) a Közösség nevében, tekintettel a hatáskörébe tartozó tárgykörre, jóváhagyásra kerül.

(3) A szerződések szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy az egyes szerződések megkötéséről szóló okiratokat a hatályos közösségi jogszabályoknak a WCT-ből és a WPPT-ből eredő kötelezettségekhez való hozzáigazítása céljából az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott intézkedések tagállamok általi hatálybaléptetésének napjával kezdődően letétbe helyezze a Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatójánál.

3. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a WCT-ben és a WPPT-ben említett Közgyűlések ülésein képviselje a Közösséget.

(2) A Közösség hatáskörébe tartozó valamennyi kérdéssel kapcsolatban a Bizottság tárgyal a Közösség nevében a WCT és a WPPT Közgyűlésein, összhangban az EK-Szerződés alkalmazandó szabályaival, és különösen annak 300. cikkével.

(3) A Közösség által a Közgyűlések keretében elfogadható álláspontot a Tanács megfelelő munkacsoportjai készítik elő.

Kelt Brüsszelben, 2000. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Seixas da Costa

[1] Az e határozattal kapcsolatos két nyilatkozatot lásd HL C 103., 2000.4.11., 1. o.

[2] HL C 165., 1998.5.30., 8. o.

[3] 2000. február 16-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0278 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0278&locale=hu