Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

31999L0034[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/34/EK irányelve (1999. május 10.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 85/374/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/34/EK irányelve

(1999. május 10.)

a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 85/374/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a termékbiztonság és a hibás termékek által okozott kár megtérítése társadalmi kötelezettség, amelyet a belső piacon belül biztosítani kell; mivel a Közösség e követelményeknek a 85/374/EGK irányelvvel [4] és az általános termékbiztonságról szóló, 1992. június 29-i 92/59/EGK tanácsi irányelvvel [5] felelt meg;

(2) mivel a 85/374/EGK irányelv megalapozta a technikára nagymértékben támaszkodó modern társadalomban jelenlévő kockázatok arányos elosztását; mivel az irányelv ezért ésszerű egyensúlyt teremtett a megjelenő érdekek között, különös tekintettel a fogyasztók egészségének védelme, az innováció, valamint a tudományos és technikai fejlesztések ösztönzése, a torzulásmentes verseny biztosítása és a kereskedelemnek egy összehangolt polgári jogi felelősségi rendszer keretében történő előmozdítása tekintetében; mivel az említett irányelv ily módon segített a gazdaság szereplőinek figyelmét jobban felhívni a termékbiztonságra és annak fontosságára;

(3) mivel a tagállamok jogának a 85/374/EGK irányelv által elért harmonizációjának foka a megállapított eltérések miatt nem teljes, különösen az irányelv hatálya miatt, amelyből a feldolgozatlan mezőgazdasági termékek ki vannak zárva;

(4) mivel a Bizottság figyelemmel kíséri a 85/374/EGK irányelv alkalmazását és annak hatásait, különös tekintettel a fogyasztóvédelem és a belső piac működése vonatkozásában, amelyről már elkészült az első jelentés; mivel ebben az összefüggésben a Bizottságnak az említett irányelv 21. cikke értelmében egy második jelentést is be kell nyújtania az irányelv alkalmazásáról;

(5) mivel a 85/374/EGK irányelv hatályának kiterjesztése az elsődleges mezőgazdasági termékekre segítené a fogyasztók mezőgazdasági termékek biztonságába vetett bizalmának helyreállítását; mivel az ilyen intézkedés megfelelne a magas szintű fogyasztóvédelem követelményeinek;

(6) mivel a körülmények szükségessé teszik a 85/374/EGK irányelv módosítását a hibás mezőgazdasági termékek által okozott, az egészséget érintő kár jogszerű, a fogyasztókat illető megtérítésének előmozdítása céljából;

(7) mivel ez az irányelv hatással van a belső piac működésére, amennyiben a mezőgazdasági termékek kereskedelmét a gyártói felelősségről szóló szabályok közötti különbségek a továbbiakban nem befolyásolják;

(8) mivel a 85/374/EGK irányelvben meghatározott objektív felelősségi elvet minden terméktípusra ki kell terjeszteni, beleértve a Szerződés 32. cikke (1) bekezdésének második mondatában meghatározott mezőgazdasági termékeket és a Szerződés I. mellékletében felsoroltakat;

(9) mivel az arányosság elvének megfelelően a fokozotabb fogyasztóvédelemre és a belső piac megfelelő működésére vonatkozó alapvető célkitűzések elérése céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 85/374/EGK irányelv hatályába a mezőgazdasági termékek is beletartozzanak; mivel ez az irányelv nem lépi túl azt a mértéket, ami a Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének megfelelően meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 85/374/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "termék" minden ingó dolog, akkor is, ha az más ingó vagy ingatlan dolog részét alkotja. A "termék" fogalma magában foglalja a villamos energiát is."

2. A 15. cikk (1) bekezdésének a) pontját el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2000. december 4-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

H. Eichel

[1] HL C 337., 1997.11.7, 54. o.

[2] HL C 95., 1998.3.30, 69. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. november 5-i véleménye (HL C 359., 1998.11.23., 25. o.), a Tanács 1998. december 17-i közös álláspontja (HL C 49., 1999.2.22., 1. o.) és az Európai Parlament 1999. március 23-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 1999. április 29-i határozata.

[4] HL L 210., 1985.8.7., 29. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 228., 1992.11.8., 24. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0034&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.