31998D0109[1]

A Bizottság határozata (1998. február 2.) Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről98/109/EK

A Bizottság határozata

(1998. február 2.)

Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről

(98/109/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/14/EK irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére,

mivel ha valamelyik tagállam úgy véli, hogy fennáll annak közvetlen veszélye, hogy a Thrips palmi Karny valamelyik harmadik országból bekerül a területére, akkor e veszély elleni védekezés céljából ideiglenesen kiegészítő intézkedéseket hozhat;

mivel a Thrips palmi Karnynak az Orchidaceae Thaiföldről származó vágott virágain történt észlelése eredményeképpen több tagállam hozott - a Közösség területén az említett károsító szervezet behurcolása elleni védekezés céljából - hivatalos intézkedéseket, és vezetett be az említett árukon lévő említett károsítóra vonatkozóan különleges kiegészítő megfigyelési eljárásokat;

mivel a Thrips palmi Karny folyamatos észlelése alapján a Thrips palmi Karnynak az említett országból a Közösség területére történő behurcolása elleni hatékonyabb védelem biztosítása céljából a Közösség egész területén alkalmazandó szükséghelyzeti intézkedéseket kell hozni; mivel ezen intézkedéseknek előírást kell tartalmazniuk az Orchidaceae Thaiföldről származó vágott virágaira vonatkozó növény-egészségügyi tanúsítványra és egy ehhez társuló hivatalos nyilatkozatra, arra vonatkozóan, hogy a termőhelyet a Thrips palmi Karnytól mentesnek találták, vagy a szállítmányt alávetették egy megfelelő füstöléses kezelésnek a Thysanopterától való mentesítés biztosítása céljából;

mivel ha nyilvánvalóvá válik az, hogy az e határozat 1. cikkében említett szükséghelyzeti intézkedések nem elegendőek a Thrips palmi Karny behurcolásának megakadályozására, vagy ezen intézkedéseket nem tartják be, akkor szigorúbb vagy alternatív intézkedéseket kell előirányozni;

mivel a szükséghelyzeti intézkedések hatását 1997/1998 során folyamatosan értékelték, és ezen értékelés eredményeinek tükrében az Orchidaceae Thaiföldről származó vágott virágainak behozatalára mérlegelni fogják a további lehetséges intézkedések alkalmazását;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Orchidaceae Thaiföldről származó vágott virágai csak akkor hozhatók be a Közösség területére, ha az e határozat mellékletében meghatározott szükséghelyzeti intézkedéseket betartják. Az e határozat mellékletében meghatározott szükséghelyzeti intézkedéseket csak azután alkalmazzák a Thaiföldet elhagyó szállítmányokra, miután a Bizottság értesítette az említett országot ezen intézkedésekről.

2. cikk

Az importáló tagállamok 1998. augusztus 30. előtt értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat szerint behozott mennyiségekről, és egy, a melléklet 3. pontjában említett hatósági vizsgálatra vonatkozó részletes technikai jelentést adnak át.

3. cikk

Ezt a határozatott legkésőbb 1998. szeptember 30-ig felül kell vizsgálni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 2-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 87., 1997.4.2., 17. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1. cikk rendelkezéseinek alkalmazásában a következő szükséghelyzeti intézkedéseknek kell megfelelni:

1. Az Orchidaceae vágott virágai(t):

(a) olyan termőhelyen termesztették, amelyet a kivitelt megelőző három hónap alatt a legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések során a Thrips palmi Karnytól mentesnek találtak; vagy

(b) szállítmányként, a kivitelt megelőzően a Thysanopterától való mentesítés céljából megfelelő füstöléses kezelésnek vetettek alá.

2. Az Orchidaceae vágott virágait az 1. pontban meghatározott követelmények alapján egy, a 77/93/EGK irányelv 7. és 1cikkével összhangban, Thaiföldön kiállított növény-egészségügyi tanúsítvány kíséri.

A tanúsítvány a "További nyilatkozat" cím alatt tartalmazza azt, hogy az 1. a) vagy az 1. b) választási lehetőséget alkalmazták-e, és ezenkívül azon esetekben, amikor az 1. b) választási lehetőséget alkalmazták, akkor a "Kártevőmentesítés és/vagy fertőtlenítő kezelés" cím alatt a kivitelt megelőzően alkalmazott füstöléses kezelés meghatározását.

3. Az Orchidaceae vágott virágait a Közösségbe történő behozatalukra vonatkozóan, a 77/93/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott rendelkezések szerint, az irányelvben említett hivatalos testületek vizsgálják meg.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0109&locale=hu

Tartalomjegyzék