31971R2821[1]

A Tanács 2821/71/EGK rendelete (1971. december 20.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

A TANÁCS 2821/71/EGK RENDELETE

(1971. december 20.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésének alkalmazásától a 85. cikk (3) bekezdése értelmében el lehet tekinteni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő csoportjai tekintetében;

mivel a 85. cikk (3) bekezdésének végrehajtásra vonatkozó rendelkezéséket a 87. cikknek megfelelő rendeletben kell elfogadni;

mivel a közös piac létrehozása szükségessé teszi a vállalkozások alkalmazkodását a kibővült piac viszonyaihoz; s az alkalmazkodás megfelelő eszköze a vállalkozások közti együttműködés lehet;

mivel, amennyiben a vállalkozások együttműködéséről szóló olyan megállapodások, döntések és összehangolt magatartások, amelyek a vállalkozások ésszerűbb tevékenységét teszik lehetővé, s azt, hogy eredményességüket és versenyképességüket a kibővült piachoz igazítsák, a 85. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalom alá tartoznak, e tilalom alól bizonyos feltételek mellett mentesíthetők; mivel erre az intézkedésre különösen szükség van a szabványok és típusok alkalmazására, a termékek vagy eljárások - az ipari alkalmazhatóság szintjéig terjedő - kutatására és fejlesztésére és e kutatás eredményeinek hasznosítására, valamint a szakosításra vonatkozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tekintetében;

mivel kívánatos a Bizottságot felhatalmazni annak rendeleti úton történő kinyilvánítására, hogy a 85. cikk (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások e csoportjaira, ami által a vállalkozások gazdaságilag előnyös és versenypolitikai szempontból kedvezőtlen hatással nem járó együttműködése könnyebb lesz;

mivel meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való szoros és tartós kapcsolattartás mellett, az említett hatáskört gyakorolhatja;

mivel a 17. rendelet ( 1 ) 6. cikke alapján a Bizottság úgy rendelkezhet, hogy a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésének megfelelően hozott valamely határozatot visszaható hatállyal kell alkalmazni; mivel kívánatos a Bizottságot felhatalmazni arra, hogy ilyen rendelkezéseket rendeleti úton is hozhasson;

mivel a 17. rendelet 7. cikke szerint megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat a Bizottság határozatával mentesíthet a tilalom alól, különösen abban az esetben, ha azokat úgy módosítják, hogy a 85. cikk (3) bekezdésének megfeleljenek; mivel kívánatos, hogy a Bizottság az ilyen megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat rendeleti úton azonos kedvezményben részesíthesse, ha módosításuk során valamely mentesítő rendeletben meghatározott csoportba kerülnek;

mivel nem zárható ki, hogy egyedi esetben a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülhetnek; mivel a Bizottság számára hatáskört kell biztosítani, hogy az ilyen esetet a 17. rendelet alapján jövőbeni hatályú határozattal szabályozza,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 17. rendelet alkalmazásának sérelme nélkül, a Bizottság rendeleti úton, a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésével összhangban úgy rendelkezhet, hogy a 85. cikk (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a vállalkozások között létrejött megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások olyan csoportjai tekintetében, amelyeknek tárgya

a) szabványok és típusok alkalmazása;

b) termékek vagy gyártási eljárások - az ipari alkalmazhatóság szintjéig terjedő - kutatása és fejlesztése, valamint az eredmények hasznosítása, beleértve az ipari tulajdonjogokra és a bizalmas jellegű műszaki ismeretekre vonatkozó rendelkezéseket is;

c) szakosítás, beleértve a megvalósításához szükséges megállapodásokat is.

(2) Az ilyen rendelet meghatározza a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre vonatkozik, és meghatározza különösen:

a) azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban megjelenhetnek vagy nem jelenhetnek meg;

b) azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak tartalmazniuk kell, vagy az olyan egyéb feltételeket, amelyeknek meg kell felelniük.

2. cikk

(1) Az 1. cikk alapján minden rendeletet meghatározott időszakra fogadnak el.

(2) Az ilyen rendelet hatályon kívül helyezhető vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak; ebben az esetben rögzíteni kell a korábbi rendelet hatálya alá tartozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartások módosítására rendelkezésre álló időtartamot.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy visszaható hatállyal alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyekre a rendelet hatálybalépésekor, a 17. rendelet 6. cikke alapján hozott, visszaható hatályú határozatot kellett volna alkalmazni.

4. cikk

(1) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésében foglalt tilalmat a rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni az 1962. március 13-án már létező olyan megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a 85. cikk (3) bekezdése feltételeit nem elégítik ki, amennyiben

- a rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül úgy módosítják azokat, hogy az említett feltételeket a rendelet rendelkezéseivel összhangban teljesítsék, és

- a módosításokat a rendeletben rögzített határidőn belül közlik a Bizottsággal.

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az ugyanezen rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni a csatlakozás idején már létrejött olyan megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás következtében a 85. cikk hatálya alá tartoznak, és nem elégítik ki a 85. cikk (3) bekezdésének feltételeit.

Az előző albekezdés rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása esetében.

Az előző albekezdések rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása esetében is.

(2) Az (1) bekezdés csak akkor vonatkozik azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyeket a 17. rendelet 5. cikkének megfelelően 1963. február 1-je előtt be kellett jelenteni, ha azokat a fenti időpont előtt bejelentették.

Az (1) bekezdés csak akkor vonatkozik azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás következtében a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően kötelező 1973. július 1-jéig bejelenteni, ha a bejelentés a fenti időpontig megtörtént.

Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyekre a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése a Görög Köztársaság csatlakozás miatt alkalmazandó, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően 1981. július 1-je előtt be kell jelenteni, kivéve ha a bejelentésre ezen időpontot megelőzően már sor került.

Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyekre a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozásánál fogva a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően 1986. július 1-je előtt be kell jelenteni, kivéve, ha a bejelentésre ezen időpontot megelőzően már sor került.

Az (1) bekezdést csak akkor kell alkalmazni az olyan megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozásának tényénél fogva a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően a csatlakozástól számított hat hónapon belül be kell jelenteni, ha a bejelentésre ezen időszakon belül sor kerül. E bekezdés nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás időpontjában már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(3) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő peres ügyekben az (1) bekezdés alapján elfogadott rendelkezésekben biztosított kedvezményre nem lehet hivatkozni; nem lehet továbbá arra hivatkozni harmadik személyekkel szemben támasztott kártérítési igények megalapozása céljából sem.

5. cikk

A rendelet elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi annak tervezetét, hogy az érintett személyek és szervezetek, az általa meghatározott, de legalább egy hónapos határidőn belül megtehessék észrevételeiket.

6. cikk

(1) A Bizottság konzultál a versenykorlátozó magatartásokkal és gazdasági erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal:

a) egy rendelettervezet közzététele előtt;

b) egy rendelet elfogadása előtt.

(2) A 17. rendelet 10. cikkének - a tanácsadó bizottsággal való konzultációra vonatkozó - (5) és (6) bekezdését hasonlóképpen kell alkalmazni, ennek értelmében a Bizottsággal tartott együttes ülésekre legkorábban az értesítés elküldését követően egy hónappal kerül sor.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL 13., 1962.2.21., 204/62. o

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971R2821 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971R2821&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01971R2821-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01971R2821-20040501&locale=hu