32009L0007[1]

A Bizottság 2009/7/EK irányelve ( 2009. február 10. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., IV. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2009/7/EK IRÁNYELVE

(2009. február 10.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv felsorolja a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket és bizonyos intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy azokat a tagállamokba más tagállamokból vagy harmadik országokból behurcolják.

(2) A tagállamok által szolgáltatott információk és a 2000/29/EK irányelv I., II., IV. és V. mellékletének szakértők általi vizsgálata alapján célszerű módosítani az I. és II. mellékletben szereplő károsító szervezetek listáját az ilyen szervezetek Közösségbe történő behurcolása elleni védelem javítása érdekében. Valamennyi módosítás műszaki és tudományos bizonyítékon alapul.

(3) Tekintettel a növények és növényi termékek megnövekedett nemzetközi kereskedelmére, közösségi szintű növény-egészségügyi védelemre van szükség az alábbi károsító szervezetek behurcolása ellen, amelyek Közösségben való előfordulása eddig nem volt ismeretes: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire a Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növényeken, és amelynek előfordulása csak Kanadában, Kínában, Japánban, Mongóliában, a Koreai Köztársaságban, Oroszországban, Tajvanon és az Egyesült Államokban ismert; Chrysanthemum stem necrosis vírus a Dendranthema (DC.) Des Moul. és Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. növényeken; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) Solanum tuberosum L. gumóin és Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow ültetésre szánt Ulmus L. és Zelkova L., növényeken, a vetőmag kivételével. Továbbá ugyanezen okokból korlátozni kell a Közösség néhány területén a Palmae család 11 nemzetségéből származó növényen talált - és hatósági vizsgálat alá vont - Paysandisia archon (Burmeister) terjedését.

(4) A szervezetek tudományos elnevezéséinek felülvizsgálata nyomán a Saissetia nigra (Nietm.) és Diabrotica virgifera Le Conte neveket módosítani kell. A Saissetia nigra (Nietm.) új elnevezése: Parasaissetia nigra (Nietner). A Diabrotica virgifera Le Conte-t két alfajra bontották, nevezetesen a Közösségben regionálisan előforduló Diabrotica virgifera virgifera Le Conte-ra és a Közösségben elő nem forduló Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith-re.

(5) Ezért a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt szervezetek listáját módosítani kell.

(6) A 2000/29/EK irányelv IV. és V. mellékletében található, az I. és II. mellékletben hivatkozott károsító szervezetek gazdanövényeinek behozatalára vagy szállítására vonatkozó előírásait - az I. és II. melléklet módosított listájának figyelembevételével - módosítani kell.

(7) Az V. melléklet B. részében aktualizálni kell az Acer saccharum Marsh. fájának KN-kódját a behozatali ellenőrzés hatálya alá eső faanyagok KN-kód listájának kiegészítése céljából.

(8) Következésképpen a 2000/29/EK irányelv I., II, IV. és V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., IV. és V. melléklete ezen irányelv melléklete szövegének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. március 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. április 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 10-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a) az I. szakasz a) címsora alatt:

i. a szöveg a 10. pont után a következő 10.0. ponttal egészül ki:

"10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov";

ii. a 10.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith";

iii. a szöveg a 19. pont után a következő 19.1. ponttal egészül ki:

"19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)"

b) A II. szakasz a) címsora alatt a szöveg az 1. pont előtt a következő 0.1. ponttal egészül ki:

"0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte".

2. A II. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a) az I. szakasz a) címsora alatt:

i. a szöveg az 1. pont után a következő 1.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. a 24. pontot el kell hagyni;

iii. a szöveg a 28. pont után a következő 28.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) az I. szakasz c) címsora alatt a szöveg a 14. pont után a következő 14.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) az I. szakasz d) címsora alatt a szöveg az 5. pont után a következő 5.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

d) a II. szakasz a) címsora alatt:

i. a szöveg a 6.2. pont után a következő 6.3. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. a szöveg a 9. pont után a következő 10. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A IV. melléklet A. részének I. szakasza a következők szerint módosul:

a) a szöveg a 2.2. pont után a következő 2.3., 2.4. és 2.5. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) a szöveg a 11.3. pont után a következő 11.4. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) a 14. pont jobb oldali oszlopában szereplő szöveg a következőképpen módosul: "A IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.4. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hivatalos igazolás arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az Elm phloem necrosis mycoplasma tüneteit.";

d) a szöveg a 25.4. pont után a következő 25.4.1. és 25.4.2. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

e) a 25.8. pontot el kell hagyni;

f) a szöveg a 28. pont után a következő 28.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

g) a szöveg a 37. pont után a következő 37.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. A IV. melléklet A. részének II. szakaszában a szöveg a 19. pont után a következő 19.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. szakasz A. részében a szöveg a 2.3. pont után a következő 2.3.1. ponttal egészül ki:

"2.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf."

b) a B. rész I. szakasza a következőképpen módosul:

i. az 5. pont a következő harmadik francia bekezdéssel egészül ki:

"- A Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fákat.";

ii. a 6. a) pont a következő hatodik francia bekezdéssel egészül ki:

"- a Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq.és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát.";

iii. a 6. pont b) alpontjában a következő szövegrészt el kell hagyni, helyébe a következő szöveg lép:

„ex 4407 99Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem”
„ex 4407 93Acer saccharum Marsh, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6mm-nél vastagabb fája, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem
4407 95Fraxinus spp., hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem,
ex 4407 99Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy [Quercus spp.] vagy bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.] vagy kőris [Fraxinus spp.]), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0007&locale=hu

Tartalomjegyzék