32019R1716[1]

A Tanács (EU) 2019/1716 Rendelete (2019. október 14.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2019/1716 RENDELETE

(2019. október 14.)

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

a) "igény": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény; ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény; iii. kártérítési kereset szerződés vagy ügylet vonatkozásában; iv. ellenigény; v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik is rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek között; az említett célból a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, valamint bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) "illetékes hatóságok": a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) "gazdasági erőforrások": mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e) "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket; iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) "az Unió területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akiket vagy amelyeket a Tanács a (KKBP) 2019/1720 határozat 1. cikke (1) bekezdésének és 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően olyan személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított, akik vagy amelyek:

a) Nicaraguában súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek;

b) aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Nicaraguában;

c) az a) és b) pontban említett természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban állnak.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjak vagy a jelzálog-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b) kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos szokásos díjak és szolgáltatási díjak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat; vagy

e) diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

4. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, az említett időpontot megelőzően vagy követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítése érdekében történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

5. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

6. cikk

7. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező alábbi növekményekre:

a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az ilyen kamat vagy egyéb hozam és kifizetés továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá esik.

8. cikk

A tájékoztatásról, a titoktartásról és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

11. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

12. cikk

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3-6. cikk értelmében megadott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

13. cikk

14. cikk

15. cikk

16. cikk

A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) a Tanács részéről módosítások kidolgozása és elfogadása az I. melléklethez;

b) a főképviselő részéről módosítások kidolgozása az I. melléklethez

c) a Bizottság részéről: i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, egységes szerkezetbe foglalt, nyilvánosan elérhető elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez; ii. az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

17. cikk

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. A 2. cikkben említett természetes személyek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Ramón Antonio AVELLÁN MEDALSzületési idő: 1954. november 11.
Születési hely: Jinotepe, Nicaragua
Útlevélszám: A0008696
Kiállítva: 2011. október 17-én
Érvényes: 2021. október 17-ig
Neme: férfi
Nicaragua Nemzeti Rendőrségének főigazgató-helyettese és Masaya korábbi rendőrfőkapitánya. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a 2018-ban a Masayában tüntetőkkel szemben alkalmazott elnyomás koordinálása okán.2020.5.4
2.Sonia CASTRO GONZÁLEZSzületési idő: 1967. szeptember 29.
Születési hely: Carazo, Nicaragua
Útlevélszám: A00001526
Kiállítva: 2019. november 19-én
Érvényes: 2028. november 19-ig
Személyazonosító igazolvány száma: 0422909670000N
Neme: nő
Nicaragua elnökének egészségügyi kérdésekkel foglalkozó különleges tanácsadója és volt egészségügyi miniszter. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a tüntetéseken részt vett sérült polgári személyek sürgősségi orvosi ellátáshoz való hozzájutásának akadályozása és annak elrendelése okán, hogy a kórházi személyzetnek bejelentést kell tennie a rendőrség által a kórházba vitt tüntetőkről.2020.5.4
3.Francisco Javier DÍAZ MADRIZSzületési idő: 1961. augusztus 3.
Nem: férfi
2018. augusztus 23. óta Nicaragua Nemzeti Rendőrségének (Nicaraguan National Police) főigazgatója és korábban helyettes főigazgatója. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a polgári személyekkel szemben erőszakot, így túlzott erőt, önkényes letartóztatást és őrizetbe vételt, valamint kínzást alkalmazó rendőri erők vezetése okán. 2021-ben lefolytatta a nyomozásokat, hogy eljárást indíthassanak a választások előtt letartóztatott ellenzéki vezetők ellen.2020.5.4
4.Néstor MONCADA LAUSzületési idő: 1954. március 2.
Neme: férfi
Nicaragua elnökének nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó személyes tanácsadója. E minőségében közvetlen részvétel és felelősség terheli a nemzetbiztonsági ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban, valamint a Nicaragua állam által 2018 áprilisától a nicaraguai tüntetéseken részt vevő személyekkel, ellenzéki képviselőkel és újságírókkal szemben alkalmazott, elnyomást célzó politika kialakításáért.2020.5.4
5.Luís PÉREZ OLIVASSzületési idő: 1956. január 8.
Neme: férfi
Az „El Chipote” büntetés-végrehajtási központ főbiztosa és jogi segítségnyújtásért felelős főtisztviselője (DAEJ). Felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, többek között a kínzásért, az erő kiterjedt alkalmazásáért, valamint a fogvatartottakkal szembeni szabályellenes bánásmód és a megalázó bánásmód egyéb formáinak alkalmazásáért.2020.5.4
6.Justo PASTOR URBINASzületési idő: 1956. január 29.
Neme: férfi
A Rendőrség Különleges Műveleti Egységének (DOEP) vezetője. Közvetlenül részt vett Nicaraguában – különösen Managuában – a tüntetőkkel és az ellenzékkel szembeni elnyomást célzó politika végrehajtásában. Ennek keretében felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.2020.5.4
7.Rosario Maria MURILLO ZAMBRANA
Más néven: Rosario María MURILLO DE ORTEGA
Tisztség(ek): a Nicaraguai Köztársaság alelnöke (2017 óta). Daniel Ortega elnök felesége
Születési idő: 1951. június 22.
Születési hely: Managua, Nicaragua
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Útlevélszám: A00000106 (Nicaragua)
Nicaragua alelnöke, a nicaraguai first lady és a Szandinista Párt ifjúsági szervezetének (Sandinista Youth) egyik vezetője. Daniel Ortega elnök szerint, aki az ország de facto „társelnökeként” hivatkozik rá, Rosario Maria Murillo Zambrana egyenlő arányban osztozik vele a hatalmon. Rosario Maria Murillo Zambrana meghatározó szerepet játszott a Nicaragua Nemzeti Rendőrsége (Nicaraguan National Police) által irányított 2018. évi, ellenzéki tüntetések elfojtásának ösztönzésében és igazolásában. 2021 júniusában nyilvánosan megfenyegette a nicaraguai ellenzéket, továbbá igyekezett lejáratni a független újságírókat. Az említett a fenyegetések azóta megismétlődtek. Daniel Ortega 2023 februárjában felfedte, hogy Rosario Maria Murillo az újabb elnyomás felbujtója, nevezetesen 222 politikai fogoly kiutasításával és állampolgárságuktól való megfosztásával kapcsolatban.
Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia aláásásáért.
2021.8.2.
8.Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉSTisztség(ek): a Nicaraguai Köztársaság nemzetgyűlésének (National Assembly) elnöke (2017. január óta)
Születési idő: 1954. október 11.
Születési hely: Managua, Nicaragua
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
2017. január óta a nicaraguai nemzetgyűlés (National Assembly) elnöke, valamint 1996 óta a Szandinista Nemzeti Felszabadítási Front (Sandinista National Liberation Front, FSLN) országos elnökségének tagja.
A nicaraguai nemzetgyűlés elnökeként felelős több, elnyomást okozó jogi aktus elfogadásának előmozdításáért; ezek közé tartozik az az amnesztiatörvény, amely kizárja annak lehetőségét, hogy vizsgálat induljon a 2018. évi súlyos emberi jogi jogsértések elkövetőivel szemben, több olyan jogszabály, amely veszélybe sodorja a szabadságot és a demokratikus folyamatokat Nicaraguában, valamint olyan jogszabályok, amelyek polgári személyeket – köztük Rolando José Álvarez Lagost, Matagalpa püspökét – fosztanak meg polgári jogaiktól.
Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai civil társadalommal, demokratikus ellenzékkel és egyházi képviselőkkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság súlyos veszélyeztetéséért.
2021.8.2.
9.Juan Antonio VALLE VALLEBeosztás(ok): a Nicaragua Nemzeti Rendőrség (Nicaraguan National Police) vezetője
Rang: rangidős főbiztos
Születési idő: 1963. május 4.
Születési hely: Matagalpa, Nicaragua
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
A Nicaragua Nemzeti Rendőrség (Nicaraguan National Police, NNP) rangidős főbiztos rangú (második legmagasabb rendfokozat) vezetőjeként és Managua városának vezető pozíciójában betöltött szerepéért Juan Antonio Valle Vallét felelősség terheli a rendszeresen előforduló rendőri brutalitásért és az erőszak túlzott alkalmazásáért, aminek következtében több száz polgári személy vesztette életét, továbbá felelősség terheli az önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért, valamint a kormány elleni tüntetések ellehetetlenítéséért.
Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.8.2.
10.Ana Julia GUIDO OCHOA
Más néven: Ana Julia GUIDO DE ROMERO
Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság legfőbb ügyésze
Születési idő: 1959. február 16.
Születési hely: Matagalpa, Nicaragua
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Legfőbb ügyészként – azaz az ügyészségi hivatal (Prosecutor Office) legfontosabb tisztviselőjeként – az Ortega-rezsimhez hű Ana Julia Guido Ochoát felelősség terheli számos tüntető és ellenzéki politikus politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonásáért. Nevezett személy létrehozott egy olyan különleges ügyosztályt, amely koholt vádakat gyártott a tüntetők ellen, majd vádat emelt ellenük. Ezenkívül felelős az általános választások fő ellenzéki jelöltjének közhivatal viselésétől való eltiltásáért.
Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért.
2021.8.2.
11.Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZTisztség(ek): León városának rendőrfőkapitánya, a Nemzeti Rendőrség (National Police) főbiztosa
Születési idő: 1960. március 21.
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
Fidel de Jesús Domínguez Alvarez, aki 2018. augusztus 23. óta León városának rendőrfőkapitánya, majd 2020 szeptembere óta a Nemzeti Rendőrség főbiztosa jó néhány súlyos emberi jogi jogsértésért felelős, különös tekintettel az önkényes letartóztatásokra és fogva tartásokra, beleértve a politikai ellenzék családtagjainak elrablását, halálos fenyegetéseket, az erőszak túlzott alkalmazását, továbbá a véleménynyilvánítás szabadságának és a tömegtájékoztatás szabadságának a megsértését. A demokratikus ellenzék elleni elnyomás egyik elsődleges felelősének tekinthető León régióban.
Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.8.2.
12.Alba Luz RAMOS VANEGASBeosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of Justice) elnöke
Születési idő: 1949. június 3.
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Útlevélszám: A0009864 (Nicaragua)
Nicaragua Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of Justice) elnökeként felelős azért, hogy a bírói hatalom az Ortega-rezsim érdekeit kiszolgáló eszközzé vált az ellenzék tevékenységeinek szelektív módon történő bűncselekménnyé nyilvánítása, a jogszerű eljáráshoz való jog szisztematikus megsértésének permanenssé tétele, az önkényes letartóztatások, valamint a politikai pártok és az ellenzéki jelöltek be-, illetve eltiltása révén.
Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos veszélyeztetéséért.
2021.8.2.
13.Juan Carlos ORTEGA MURILLOBeosztás(ok): a Canal 8 csatorna és a Difuso Comunicaciones igazgatója, a május 4-e szandinista mozgalom (4th of May Sandinista Movement) vezetője, a Nicaraguai Köztársaság elnökének és alelnökének fia
Születési idő: 1982. október 17.
Állampolgárság: nicaraguai
Daniel Ortega elnök és a first lady, Rosario Murillo alelnök fia. Az egyik fő propaganda-televíziócsatorna, a Canal 8 igazgatója, valamint a május 4-e szandinista mozgalom (4th of May Sandinist Movement) vezetője. Beosztásában hozzájárult a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadságának korlátozásához. Nyilvánosan megfenyegette az Ortega-rezsimmel szemben álló nicaraguai vállalkozókat. Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai demokrácia aláásásáért és a civil társadalom elnyomásáért. Rosario Murillo alelnök fiaként kapcsolat fűzi a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért és a civil társadalom elnyomásáért felelős személyekhez.2021.8.2.
14.Bayardo ARCE CASTA ÑOBeosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója
Születési idő: 1950. március 21.
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
Daniel Ortega elnök gazdasági tanácsadójaként Bayardo Arce Castano jelentős befolyással bír az Ortega-rezsim politikájára. Ennélfogva kapcsolat fűzi a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős személyekhez.
Nevezett személy támogatta az ellenzéki jelöltek választásokon való részvételét megakadályozó jogszabályok kidolgozását. Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2021.8.2.
15.Camila Antonia ORTEGA MURILLOHelyzete: Daniel Ortega és Rosario Murillo lánya, elnöki tanácsadó, a Kreatív Gazdasági Bizottság (Creative Economy Commission) koordinátora,a Canal 13 televíziós csatorna igazgatója
Születési idő: 1987.11.4.
Születési hely: Managua, Nicaragua
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Útlevélszám: A00000114 (Nicaragua)
Személyazonosító igazolvány száma: NICARAGUA CI 001-041187-0001B
Camila Antonia Ortega Murillo az elnökség tanácsadójaként, az alelnök személyes asszisztenseként, valamint a Kreatív Gazdaság Nemzeti Bizottság (Creative Economy National Commission) koordinátoraként szorosan részt vesz a Daniel Ortega és Rosario Murillo elnöki pár támogatására irányuló tevékenységekben. Emellett a Nicaragua Diseña platform és a Canal 13 televíziós csatorna igazgatója.
Felelősség terheli azért, hogy a Nicaragua Diseña-t a 2021. november 7-i csalárd elnökválasztás és parlamenti választások támogatására használta azzal, hogy hamis fiókokat hozott létre különböző közösségimédia-platformokon.
A Canal 13 igazgatójaként hozzájárult az Ortega-rezsim polgári ellenzékkel szembeni gyűlöletbeszédének terjesztéséhez, miközben korlátozta a szerkesztői pluralitást és üldözte a független újságírókat és médiaorgánumokat Nicaraguában, megszüntetve a véleménynyilvánítás szabadságát és a tényleges választási versenyt. Központi szerepet játszott a politikai sokszínűség elnyomásában és a nicaraguai demokrácia végleges felszámolásában.
Ennélfogva kapcsolat fűzi a demokrácia veszélyeztetéséért és az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint támogatja az említett elnyomást és erőszakot.
2022.1.10.
16.Laureano Facundo ORTEGA MURILLODaniel Ortega és Rosario Murillo fia, elnöki tanácsadó
Születési idő: 1982.11.20.
Születési hely: Managua, Nicaragua
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
Útlevélszám: A00000684 (Nicaragua)
Személyazonosító igazolvány száma: 001-201182-0001B
Laureano Facundo Ortega Murillo az elnökség tanácsadójaként szorosan részt vesz a Daniel Ortega és Rosario Murillo elnöki pár támogatására irányuló tevékenységekben. Jogosnak ítélte és támogatta a nicaraguai politikai ellenzéki vezetők és potenciális elnökjelöltek, diák- és vidéki vezetők, illetve független újságírók önkényes és jogellenes bebörtönzését, akiket „terroristáknak” nevezett. Hozzájárult a tényleges választási verseny megszüntetéséhez, és ezzel központi szerepet játszott a politikai sokszínűség elnyomásában és a nicaraguai demokrácia végleges felszámolásában.
A ProNicaragua kormányzati ügynökségen keresztül gazdasági tanácsadóként működött apja, Daniel Ortega és az Ortega-rezsim mellett. Ezenkívül felelős a BanCorp szervezet működtetéséért, amelynek fő célja anyja, Rosario Murillo alelnök elnyomó tevékenységeinek támogatása, szponzorálása és pénzügyi támogatása.
Ennélfogva kapcsolat fűzi a civil társadalom elnyomásáért és az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint támogatja az említett elnyomást és erőszakot.
2022.1.10.
17.Brenda Isabel ROCHA CHACÓNTisztség(ek): a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council) elnöke
Születési idő: 1967.2.10.
Születési hely: Bonanza, Nicaragua
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Brenda Isabel Rocha Chacón 2021 májusa óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) elnöke – azon testületé, amelynek feladata volt előkészíteni, megtartani és hitelesíteni a 2021. november 7-i általános választásokat és a 2022. november 6-i helyhatósági választásokat, amelyek – a transzparencia, a valódi ellenzék és demokratikus vita hiánya okán – aláásták a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és a választások megtartását nem demokratikus feltételek mellett biztosította.
Ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.
2022.1.10.
18.Cairo Melvin AMADOR ARRIETATisztség(ek): a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council) alelnöke
Születési idő: 1952
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
Cairo Melvin Amador Arrieta 2021 májusa óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) alelnöke – azon testületé, amelynek feladata volt előkészíteni, megtartani és hitelesíteni a 2021. november 7-i általános választásokat és a 2022. november 6-i helyhatósági választásokat, amelyek – a transzparencia, a valódi ellenzék és demokratikus vita hiánya okán – aláásták a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és a választások megtartását nem demokratikus feltételek mellett biztosította.
Ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.
2022.1.10.
19.Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKERTisztség(ek): a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) tagja, 2018-ban a Legfelsőbb Választási Tanács megbízott elnöke
Születési idő: 1949.12.3.
Születési hely: Raas, Nicaragua
Nem: férfi
Állampolgárság: nicaraguai
Útlevélszám: A00001109 (Nicaragua)
Személyazonosító igazolvány száma: 6010302490003J
Lumberto Ignacio Campbell Hooker 2014 óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) tagja – azon testületé, amelynek feladata volt előkészíteni, megtartani és hitelesíteni a 2021. november 7-i általános választásokat és a 2022. november 6-i helyhatósági választásokat, amelyek – a transzparencia, a valódi ellenzék és demokratikus vita hiánya okán – aláásták a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és a választások megtartását nem demokratikus feltételek mellett biztosította. A Közgyűlés 2021 májusában megújította Lumberto Ignacio Campbell Hookernek a SEC tagjaként betöltött megbízatását.
Lumberto Ignacio Campbell Hooker nyilatkozott a médiának a 2021. november 7-i általános választások és a 2022. november 6-i helyhatósági választások során, igazolta és dicsérte azok megszervezését.
Ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.
2022.1.10.
20.Nahima Janett DIAZ FLORESA Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézetnek (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services) az igazgatója és Nicaragua Nemzeti Rendőrsége (Nicaraguan National Police) főigazgatójának, Francisco Javier Díaz Madriznak a lánya.
Születési idő: 1989.6.28.
Nem: nő
Állampolgárság: nicaraguai
Nahimas Janett Díaz Flores a Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézetnek (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Posts – TELCOR), azaz a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó szervezetének az igazgatója. A nicaraguai hatóságok 2018 óta arra használják fel a TELCOR-t, hogy elhallgattassák a független médiát, köztük három hírügynökséget. A TELCOR a 2021. évi választási kampány során nagyszabású dezinformációs kampányokat hajtott végre. Mint a „kiberbiztonsági törvény” végrehajtásáért felelős intézmény, a TELCOR a civil társadalom és a demokratikus ellenzék megfigyelésére irányuló intézkedéseket irányít és hajt végre.
Nahima Díaz Flores a pozíciójánál fogva az Ortega-rezsim támogatójaként lép fel, és a TELCOR-on keresztül a civil társadalomra és a demokratikus ellenzékre vonatkozó dezinformációs és megfigyelési intézkedéseket irányít és hajt végre. Ezért felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia veszélyeztetéséért.
2022.1.10.
21.Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZAA Nicaraguai Bankok és Egyéb Pénzintézetek Főfelügyeletének (Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua – ) főfelügyelője
Születési idő: 1949.1.1.
Születési hely: Esteli, Nicaragua
Nem: férfi
Cím: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua
Állampolgárság: nicaraguai
Személyazonosító igazolvány száma: 1610101490000S
Luis Ángel Montenegro Espinoza a Nicaraguai Bankok és Egyéb Pénzintézetek Főfelügyeletének (Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua – SIBOIF) főfelügyelője. Pozíciójánál fogva felelősség terheli arezsim politikájával szemben ellenállást tanúsító pénzügyi szereplők üldözéséért, valamint az Ortega-rezsim pénzügyi szektor felett gyakorolt ellenőrzésének érvényesítéséért.
Lojalitásáért cserébe Daniel Ortega személyesen nevezte ki e pozícióba. Korábbi tisztségében – a köztársaság számvevőszékének elnökeként – biztosította, hogy Daniel Ortega korrupt pénzügyi tevékenységeit ne ellenőrizzék, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy Daniel Ortega ellenőrzést gyakoroljon a rezsim felett.
Ezért felelősség terheli a nicaraguai jogállamiság veszélyeztetéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.1.10.

B. A 2. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel időpontja
1.Nicaraguai Nemzeti Rendőrség (National Police of Nicaragua)
La Policía Nacional Nicaragüense
Központ: Managua, Nicaragua
Alapítva: 1979.8.22.
Honlap: http://www.policia.gob.ni/
A Nicaraguai Nemzeti Rendőrséget (National Police of Nicaragua) felelősség terheli az Ortega-rezsimmel szemben álló személyekkel való megalázó bánásmódért, többek között testi és pszichológiai kínzásért. Felelősség terheli továbbá elnökjelöltek, civil társadalmi vezetők, diák- és vidéki vezetők, illetve független újságírók jogellenes, jogi és demokratikus garanciák nélküli bebörtönzéséért.
A Nemzeti Rendőrség fontos eszköz volt Daniel Ortega számára annak biztosításához, hogy a 2021. november 7-i általános választások során ne kelljen valódi ellenzékkel megküzdenie. A Nemzeti Rendőrség a választásokat megelőzően folyamatosan megfigyelte és üldözte az ellenzéki vezetőket, jogellenes házkutatásokat hajtott végre, önkényesen letartóztatta az ellenzék tagjait, és szisztematikusan fenyegette a közalkalmazottakat.
A Nemzeti Rendőrség 2018-ban részt vett békés tüntetők elleni, Nicaragua-szerte elkövetett gyilkosságokban.
A Nicaraguai Nemzeti Rendőrséget ezért felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia és a jogállamiság veszélyeztetéséért.
2022.1.10.
2.Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council )
Consejo Supremo Electoral )
Cím: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua
Honlap: https://www.cse.gob.ni/
E-mail: info@cse.gob.ni
A Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) a 2021. november 7-i általános választások előkészítéséért, megtartásáért és a választási eredmények hitelesítéséért felelős szerv. A választások az átláthatóság, a valódi ellenzék és a demokratikus vita hiánya következtében veszélyeztették a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és nem demokratikus feltételek mellett biztosította a választások megszervezését.
A SEC-et ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért..
2022.1.10.
3.Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services)Cím: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua
Cégbejegyzés ideje: 1982.6.12.
Honlap: https://www.telcor.gob.ni
A Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services – TELCOR) a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó szervezete. A nicaraguai hatóságok 2018 óta – többek között a 2018. évi elnyomás során és a 2021. évi általános választásokat követően – felhasználják a TELCOR-t arra, hogy elhallgattassák a független médiát, köztük három hírügynökséget. A TELCOR a választási kampány során nagyszabású dezinformációs kampányt hajtott végre. Mint a „kiberbiztonsági törvény” végrehajtásáért felelős intézmény, a TELCOR a civil társadalom és a demokratikus ellenzék megfigyelésére irányuló intézkedéseket irányít és hajt végre. A TELCOR emellett a demokratikus ellenzékhez közel álló rádióállomások bezárásával tovább folytatja a média szigorú ellenőrzésére irányuló kampányát.
A TELCOR-t ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.
2022.1.10.

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat ismertető honlapok és a Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1716 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1716&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R1716-20231011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R1716-20231011&locale=hu

Tartalomjegyzék