32019R1716[1]

A Tanács (EU) 2019/1716 Rendelete (2019. október 14.) a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2019/1716 RENDELETE

(2019. október 14.)

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2019. október 14-i (KKBP) 2019/1720 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2019. október 14-én elfogadta a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2019/1720 határozatot. A határozat többek között egyes olyan természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint az azokkal kapcsolatban álló személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásinak befagyasztásáról rendelkezik, akik vagy amelyek súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek Nicaraguában, illetve aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Nicaraguában. Az említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét a (KKBP) 2019/1720 határozat melléklete tartalmazza.

(2) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja mindenekelőtt az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezt a rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(3) A (KKBP) 2019/1720 határozat melléklete összeállításának, módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék összeállítására és módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(4) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb mértékű jogbiztonság biztosítása érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más releváns adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok kezelése során meg kell felelni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3).

(5) A tagállamoknak és a Bizottságnak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról.

(6) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

a) "igény": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti igény;

iii. kártérítési kereset szerződés vagy ügylet vonatkozásában;

iv. ellenigény;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik is rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek között; az említett célból a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, valamint bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) "illetékes hatóságok": a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) "gazdasági erőforrások": mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e) "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) "az Unió területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3) Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akiket vagy amelyeket a Tanács a (KKBP) 2019/1720 határozat 1. cikke (1) bekezdésének és 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően olyan személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított, akik vagy amelyek:

a) Nicaraguában súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek;

b) aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Nicaraguában;

c) az a) és b) pontban említett természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban állnak.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjak vagy a jelzálog-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b) kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos szokásos díjak és szolgáltatási díjak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat; vagy

e) diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

4. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, az említett időpontot megelőzően vagy követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítése érdekében történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1) A 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása humanitárius célokból vagy a Nicaraguából történő evakuáláshoz szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

(2) Az érintett tagállamok az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által az I. mellékletben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlákon jelentkező alábbi növekményekre:

a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az ilyen kamat vagy egyéb hozam és kifizetés továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá esik.

8. cikk

(1) A tájékoztatásról, a titoktartásról és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

9. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

10. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

11. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott igény teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

12. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3-6. cikk értelmében megadott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet tényleges végrehajtását.

13. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett döntését és a jegyzékbe vétel indokolását - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján - közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3) Amennyiben észrevételeket vagy új érdemi bizonyítékokat nyújtottak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot, és erről értesíti az adott természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

14. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges rendelkezésre álló információkat. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név és névváltozatok, születési idő és hely, állampolgárság, útlevélszám és személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a nyilvántartásba vétel helye és ideje, a nyilvántartásba vétel száma és a székhely.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint minden későbbi változásról.

16. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) a Tanács részéről módosítások kidolgozása és elfogadása az I. melléklethez;

b) a főképviselő részéről módosítások kidolgozása az I. melléklethez

c) a Bizottság részéről:

i. az I. melléklet tartalmának hozzáadása az uniós pénzügyi szankciókkal sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló, egységes szerkezetbe foglalt, nyilvánosan elérhető elektronikus jegyzékhez és a szintén nyilvánosan elérhető interaktív szankciótérképhez;

ii. az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

(2) A Tanács, a Bizottság és a főképvielső kizárólag az e rendelet I. mellékletének előkészítéséhez szükséges mértékig kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint a rájuk vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E rendelet alkalmazásában a Tanács, a Bizottság II. mellékletben említett szolgálata és a főképviselő értendő az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett "adatkezelőként", hogy ily módon biztosítsa az érintett természetes személyek számára az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaik gyakorlását.

17. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik őket a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról - ideértve az említett hatóságok elérhetőségét is -, valamint minden későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI

(1) Lásd e Hivatalos Lap 1716 oldalát..

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

I. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

[...]

II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ HONLAPOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1716 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1716&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére