104/1997. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról[1]

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló - többször módosított - 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) a következő 107. §-sal egészül ki:

"107. § (1) A zárószavazás megkezdése előtt módosító javaslatot lehet benyújtani bármely - korábban megszavazott - rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a megszavazott rendelkezés nincs összhangban az Alkotmánnyal vagy más törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazott rendelkezésével, vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely rendelkezésével. Zárószavazás előtti módosító javaslatot az előterjesztő is benyújthat. Zárószavazás előtti módosító javaslatot írásban lehet benyújtani legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása.

(2) A zárószavazás előtti módosító javaslatot az elnök az Alkotmányügyi bizottságnak adja ki. A költségvetési, pótköltségvetési, zárszámadási, illetve költségvetést módosító törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazást megelőző módosító javaslatot az elnök a Költségvetési bizottságnak is kiadja.

(3) A zárószavazás megkezdése előtt a zárószavazás elhalasztását javasolhatja a kijelölt bizottság, illetve az Alkotmányügyi bizottság, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott módosító javaslatot kíván benyújtani. A zárószavazás, elhalasztásáról - a javaslattevő indokainak meghallgatása után - az Országgyűlés vita nélkül határoz.

(4) A törvényjavaslat záró vitája az (1) bekezdés szerinti módosító javaslatok megtárgyalásából áll. A tárgyalásra, a vitára és a szavazásra a 105-106. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy amennyiben nem a Kormány az előterjesztő, akkor nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a törvényjavaslat elfogadásával. A zárószavazást megelőzően benyújtott módosító javaslat esetén a zárószavazást csak a törvényjavaslat záró vitája után lehet megtartani.

(5) Ha a zárószavazás során minősített többséget igénylő döntés is szükséges, akkor a zárószavazást két részletben kell lefolytatni úgy, hogy először a minősített többséget igénylő döntést kell meghozni. A szükséges minősített többség hiányában az 56. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elnök köteles elrendelni a tárgyalási szünetet."

2. §

A Házszabály a következő 107/A. §-sal egészül ki:

"107/A § Zárószavazás újból nem rendelhető el, illetve a zárószavazás elhalasztására - a 107. § (3) bekezdésében meghatározott okból - legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. A 107. § (1) bekezdésében meghatározott határidő letelte után új módosító javaslat nem nyújtható be."

3. §

A Házszabály a következő 107/B. §-sal egészül ki:

"107/B. § (1) Állandó bizottság vagy ötven képviselő alkotmányellenesség előzetes vizsgálatát legkésőbb a zárószavazás megkezdéséig kezdeményezheti. Ez esetben az elnök - a kezdeményezés tartalmi vizsgálata nélkül - a törvényjavaslat zárószavazását elhalasztja, és haladéktalanul gondoskodik a törvényjavaslatnak az Alkotmánybírósághoz történő eljuttatásáról.

(2) Zárószavazásra az alkotmányellenesség előzetes vizsgálatáról szóló alkotmánybírósági határozat közzététele után kerül sor a 111. § b) pontjának szükség szerinti alkalmazásával.

(3) Zárószavazásra egyébként akkor kerülhet sor, ha az Országgyűlés elnöke az Alkotmánybíróság eljárást megszüntető végzését átvette."

4. §

A Házszabály 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"109. § (1) Az Országgyűlés által elfogadott, de a köztársasági elnök által még alá nem írt népszavazással történő megerősítését legkésőbb a zárószavazás befejezésekor, írásban lehet kérni. Az Országgyűlés a zárószavazást követő ülésen a határozati javaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezések (112. §) szerint határoz a népszavazásra bocsátásról.

(2) Ha az Országgyűlés elrendelte a törvény népszavazásra bocsátását, a törvényt akkor kell a köztársasági elnökhöz aláírásra megküldeni, ha azt a népszavazás megerősítette."

5. §

A Házszabály 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § Az Országgyűlés elnöke felhívja az Alkotmányügyi bizottságot és az első helyen kijelölt bizottságot az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő módosító javaslat előterjesztésére, ha

a) a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldi a törvényt az Országgyűlésnek, illetve

b) az Alkotmánybíróság törvényjavaslat alkotmányellenességét állapította meg.

Az eljárásra ezt követően a 107. § (2) és (4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni."

6. §

Ez a határozat 1997. december 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejűleg a Házszabály 112. §-ának (1) bekezdésében és a 113. §-ának (1) bekezdésében a "101-108. §-okat" szövegrész helyébe a "101-107/A., 108. §-okat" szövegrész lép.

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Boros László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Póda Jenő s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés az 1997. november 18-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére