26/1991. (IV. 23.) OGY határozat

a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos kormányzati feladatokról

1. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a vízlépcsőrendszernek, vagy bármely főlétesítményének üzembe helyezése az érintett területeken mindenütt súlyosan hátrányos ökológiai és gazdasági körülményekkel járna, az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy:

- a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormányával folytasson tárgyalásokat a Gabcikovo (Bős)-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzembe helyezéséről Budapesten 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt szerződésnek, továbbá mindazon megállapodásoknak, amelyeket a Felek, illetve szerveik az államközi szerződés végrehajtása céljából kötöttek, közös megegyezéssel való megszüntetéséről;

- egyben kezdeményezze a vízlépcsőrendszernek, illetve összes főlétesítményének meg nem építéséről (elhagyásából) származó következmények rendezése céljából új államközi szerződés megkötését az alábbi értéksorrend figyelembevételével:

a) a térség ökológiai-természeti értékeinek helyreállítása, illetve fenntartása, mindenekelőtt az ivóvízkészletek megőrzése;

b) árvíz elleni védekezés;

c) a térség természeti viszonyaihoz illeszkedő hajózás kialakítása;

- a vonatkozó országgyűlési határozatok rendelkezéseinek megfelelően dolgozzon ki tervet a hivatkozott szerződésben érintett hazai területek rehabilitációjára.

2. Az Országgyűlés szükségesnek tartja a vízlépcsőrendszermegvalósítására irányuló munkálatok további felfüggesztését, és megerősíti az e célból eddig hozott kormányzati intézkedéseket.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a tárgyalásokon törekedjék arra, hogy mielőbb megegyezés szülessék - a korábbi magyar javaslatoknak megfelelően - a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság területén folyó kivitelezési tevékenység felfüggesztéséről.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a Gabcikovo (Bős)-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer állami nagyberuházás azonnali lezárására és az Állami Számvevőszéket az elvégzett munkák átfogó pénzügyi felülvizsgálatára.

4. A Kormány a jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról havonta tájékoztatja az Országgyűlés környezetvédelemért felelős bizottságát.[1]

E határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 161. § (1) bekezdése. A 157/2014. (IV. 18.) KE határozat alapján hatályos 2014.05.06.