32001D0171[1]

A Bizottság határozata (2001. február 19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról (az értesítés a C(2001) 398. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. február 19.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról

(az értesítés a C(2001) 398. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/171/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A 94/62/EK irányelv a 11. cikkében előírja a csomagolásokban a nehézfémek koncentrációjának fokozatos csökkentését.

(2)

A 11. cikk alkalmazásának első évében szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy az üvegágazatban sajátos probléma áll fenn, mivel az anyagában hasznosított üveg magas ólomtartalmú üveganyaggal szennyezett.

(3)

A 2001. június 30-ától hatályba lépő 100 ppm koncentráció teljes körű alkalmazása azt eredményezheti, hogy a 11. cikk előírásainak való megfelelés érdekében az anyagában hasznosított üveg használatát korlátozzák. Ez a fejlemény környezetvédelmi szempontból nem kívánatos.

(4)

Az eltérés az üvegcsomagolásra vonatkozik, figyelembe véve az üveg nehézfém-kibocsátással kapcsolatos jellemzőit, valamint az üveg anyagában történő hasznosítása további ösztönzésének fontosságát.

(5)

Az eltérésnek vonatkoznia kell a 100 ppm határértékre.

(6)

A gyártóüzemek mérési eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket igény esetén az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(7)

Az eltérés 2006. június 30-ig hatályos, amennyiben ezt a határidőt nem hosszabbítják meg a 94/62/EK irányelv 21. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ezt a határozatot a 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó üvegcsomagolásra kell alkalmazni, és célja azon feltételek meghatározása, amelyek megléte esetén a 94/62/EK irányelv 11. cikkében megállapított koncentrációszintek nem alkalmazandók.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

- a 94/62/EK irányelv 3. cikkében előírt meghatározásokat kell alkalmazni,

- "szándékosan hozzáadott": "egy csomagolás vagy egy csomagolási összetevő kialakításában tudatosan felhasznált anyag, amennyiben annak folyamatos jelenléte egy különleges jellemző, a kívánt külső megjelenés vagy a minőség elérése érdekében szükséges a végső csomagolásban vagy a csomagolási összetevőben"; amennyiben az anyagában hasznosított anyag egyes részeiben szabályozott fémek is találhatók, az anyagában hasznosított anyag új csomagolóanyag nyersanyagaként történő felhasználása nem minősül "szándékosan hozzáadott"-nak.

3. cikk

2001. június 30-át követően az üvegcsomagolás túllépheti a 94/62/EK irányelv 11. cikkében megállapított, tömegre vetített 100 ppm határértéket, amennyiben megfelel e határozat 4. és 5. cikkében meghatározott összes feltételnek.

4. cikk

A gyártási folyamat során ólom, kadmium, higany vagy hatvegyértékű króm szándékos hozzáadására nem kerül sor.

A csomagolóanyag kizárólag az anyagában hasznosított anyag hozzáadása miatt lépheti túl a határértékeket.

5. cikk

Amennyiben az átlagos nehézfém-koncentráció az egyes üvegkemencék normális és rendszeres termelési tevékenységét képviselő mintakemencében végzett bármely tizenkét egymást követő havi ellenőrzés során túllépi a 200 ppm határértéket, a minta előállítója vagy annak meghatalmazott képviselője jelentést küld a tagállamok illetékes hatóságainak. Ez a jelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

- mért értékek,

- az alkalmazott mérési módszerek leírása,

- a jelen lévő nehézfém-koncentráció feltételezett forrása,

- a nehézfém-koncentráció csökkentésére tervezett intézkedések részletes leírása.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel az Európai Unióban, akkor az illetékes hatóságok felé történő jelentéstételi kötelezettség a közösségi piacon a terméket forgalmazó személyt terheli.

A gyártóüzemek mérési eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket igény esetén bármikor az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0171 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0171&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0171-20060512 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0171-20060512&locale=hu