32008L0117[1]

A Tanács 2008/117/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

A TANÁCS 2008/117/EK IRÁNYELVE

(2008. december 16.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás jelentős hatást gyakorol a tagállamok adóbevételeire, és az indokolatlan termékmozgások és ésszerűtlenül alacsony árú termékek piacra bocsátása révén torzítja a belső piacon folytatott gazdasági tevékenységet.

(2) Ezen típusú héacsalás egyik oka a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó héarendelkezések és különösen a Közösségen belüli termékértékesítések vonatkozásában a 2006/112/EK tanácsi irányelvben (3) létrehozott információcsere-rendszer hiányossága. Különösen az az idő akadályozza ezen információknak az adócsalás elleni küzdelem érdekében történő hatékony felhasználását, amely az adott ügylet és a rá vonatkozó információnak a héával kapcsolatos információcsere-rendszerben való továbbítása között telik el.

(3) A héacsalás elleni küzdelem hatékonysága érdekében szükséges, hogy azon tagállam igazgatási szervei, amelyben a héakötelezettség keletkezik, egy hónapot meg nem haladó határidőn belül információval rendelkezzenek a Közösségen belüli termékértékesítésekről.

(4) Annak érdekében, hogy az adatok keresztellenőrzése hasznos legyen az adócsalás elleni küzdelem szempontjából, biztosítani kell, hogy a Közösségen belüli ügyletek bevallása ugyanazon adómegállapítási időszakra történjen egyfelől az eladó, illetve a szolgáltatást nyújtó, másfelől a vevő, illetve a szolgáltatást igénybe vevő részéről.

(5) Tekintettel a gazdasági szereplők környezetének és munkaeszközeinek fejlődésére, biztosítani kell számukra, hogy az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése érdekében bevallási kötelezettségüknek egyszerű elektronikus eljárás útján tehessenek eleget.

(6) A Közösség célkitűzései, azaz az adócsalás elleni küzdelem és a gazdasági szereplőkre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése közötti egyensúly megőrzése érdekében helyénvaló biztosítani a tagállamok számára, hogy engedélyezhessék a gazdasági szereplők részére a Közösségen belüli termékértékesítésekre vonatkozó összesítő nyilatkozatok negyedévente történő benyújtását azokban az esetekben, amikor az ezekben szereplő összeg nem jelentős. Azoknak a tagállamoknak, amelyek fokozatosan kívánják bevezetni e javaslat alkalmazását, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy - átmeneti jelleggel - magasabb szinten állapíthassák meg ezt az összeget. Hasonlóképpen biztosítani kell a tagállamok számára, hogy engedélyezhessék a gazdasági szereplők részére, hogy a Közösségen belüli szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó adatokat negyedévente nyújtsák be.

(7) A Bizottságnak az új rendelkezések alkalmazását követő egy év elteltével ki kell értékelnie az információcsere felgyorsításának a tagállamok héacsalás elleni fellépési képességére gyakorolt hatását és az opciókat, különösen annak eldöntése érdekében, hogy fenn kell-e tartani ezeket az opciókat.

(8) Mivel a héacsalás elleni küzdelem érdekében tervezett intézkedés céljait a tagállamok, amelyeknek ez irányú intézkedései a többi tagállam által gyűjtött információktól függenek, nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ez az intézkedés - valamennyi tagállam szükségszerű érintettsége miatt - közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(9) Ezért a 2006/112/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 64. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az olyan, egy évnél hosszabb ideig folyamatosan tartó szolgáltatásnyújtás, amely után a 196. cikk alapján a szolgáltatás igénybevevőjének kell a héát megfizetnie, és amely ezalatt sem elszámolásnak, sem kifizetésnek nem képezi tárgyát, minden naptári év végén teljesítettnek tekintendő mindaddig, amíg a szolgáltatásnyújtás véget nem ér.

A tagállamok bizonyos - az első albekezdésben említetteken kívüli - esetekben elrendelhetik, hogy az egy meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat úgy kell tekinteni, mint amelyek legalább egyévenként teljesülnek."

2. A 66. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdésben szereplő eltérés azonban nem alkalmazható azon szolgáltatásnyújtásokra, amelyek esetében a héát a 196. cikk alapján a szolgáltatás igénybevevője fizeti."

3. A 263. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"263. cikk

(1) Az összesítő nyilatkozatot minden egyes naptári hónapra vonatkozóan egy hónapnál nem hosszabb határidőn belül és a tagállamok által meghatározott eljárásoknak megfelelően kell összeállítani.

(1a) Mindazonáltal a tagállamok az általuk meghatározható feltételeknek és korlátoknak megfelelően engedélyezhetik az adóalanyoknak, hogy a negyedév végétől számított egy hónapnál nem hosszabb határidőn belül naptári negyedévekről nyújtsák be az összesítő nyilatkozatot, feltéve, hogy a 264. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 265. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott termékértékesítés negyedéves, héa nélkül számított összértéke sem az érintett negyedévre, sem a megelőző négy negyedév bármelyikére vonatkozóan nem haladja meg az 50 000 EUR-t vagy ennek nemzeti valutában kifejezett értékét.

Az első albekezdésben biztosított opció alkalmazhatósága megszűnik azon hónap végétől, amelyben a 264. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint a 265. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott termékértékesítés folyó negyedévre vonatkozó, héa nélkül számított összértéke meghaladja az 50 000 EUR-t vagy ennek nemzeti valutában kifejezett értékét. Ebben az esetben egy hónapnál nem hosszabb határidőn belül összesítő nyilatkozatot kell készíteni a negyedév kezdete óta eltelt hónapra vagy hónapokra.

(1b) A tagállamok 2011. december 31-ig az (1a) bekezdésben meghatározott összeget 100 000 EUR-ban vagy ezzel egyenértékű, nemzeti valutában kifejezett összegben is megállapíthatják.

(1c) A tagállamok az általuk meghatározható feltételeknek és korlátoknak megfelelően engedélyezhetik az adóalanyoknak, hogy a 264. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett szolgáltatásnyújtások vonatkozásában a negyedév végétől számított egy hónapnál nem hosszabb határidőn belül naptári negyedévekről nyújtsák be az összesítő nyilatkozatot.

A tagállamok megkövetelhetik különösen a 264. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végző adóalanyoktól, hogy az összesítő nyilatkozatot az (1)-(1b) bekezdések alkalmazásából származó határidőn belül nyújtsák be.

(2) A tagállamok engedélyezik és előírhatják, hogy az (1) bekezdésben említett összesítő nyilatkozatot az általuk meghatározott feltételeknek megfelelően elektronikus fájlban nyújtsák be."

4. A 264. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés d) pontjában említett összeget a 263. cikk (1)-(1c) bekezdésének megfelelően meghatározott azon összesítő nyilatkozat benyújtási időszakra vonatkozóan kell bevallani, amelynek során az adófizetési kötelezettség keletkezett.

Az (1) bekezdés f) pontjában említett összeget a 263. cikk (1)-(1c) bekezdésének megfelelően meghatározott azon összesítő nyilatkozat benyújtási időszakra vonatkozóan kell bevallani, amelynek során a termékeket beszerző személy a korrekcióról értesítést kapott."

5. A 265. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontjában említett összeget a 263. cikk (1)-(1b) bekezdésének megfelelően meghatározott azon összesítő nyilatkozat benyújtási időszakra vonatkozóan kell bevallani, amelynek során az adófizetési kötelezettség keletkezett."

2. cikk

A Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján legkésőbb 2011. június 30-ig jelentést nyújt be arról, hogy milyen hatással van a 2006/112/EK irányelv 263. cikkének (1) bekezdése a tagállamoknak a Közösségen belüli termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos héacsalás elleni küzdelemre vonatkozó képességére, valamint arról, hogy mennyire hasznosak a 263. cikk (1a)-(1c) bekezdésében meghatározott opciók, és és a jelentés következtetéseinek függvényében megfelelő javaslatokat tesz.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. január 1-jéig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. BACHELOT-NARQUIN

(1) 2008. december 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2008. október 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(4) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0117&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.