501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja a következő fd) alponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely

az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha]

"fd) a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg,"

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat A:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(Bevonás és közreműködés feltétele)
(6.)A következő esetekben:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati
osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével,
amelynek
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi
rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti
- állvány jellegű építmény esetén.

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet II. táblázat A:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(Bevonás és közreműködés feltétele)
(2.)A következő esetekben:
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével,
amelynek - az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan
közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti
- állvány jellegű építmény esetén.

Tartalomjegyzék