32002L0054[1]

A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról

A TANÁCS 2002/54/EK IRÁNYELVE

(2002. június 13.)

a répavetőmag forgalmazásáról

1. cikk

Ez az irányelv a répavetőmag Közösségen belüli kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására vonatkozik.

Nem vonatkozik olyan répavetőmagra, amelyet igazoltan harmadik országba irányuló kivitelre szánnak.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "forgalmazás" vetőmag harmadik fél részére, kereskedelmi hasznosítás céljából történő értékesítését, értékesítési célú birtoklását, eladásra történő kínálását, rendelkezésre bocsátását, szállítását vagy átruházását jelenti akár ellenérték fejében, akár pedig a nélkül.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmag kereskedelme nem a fajta kereskedelmi hasznosítására irányul, például az alábbi műveletek során:

- vizsgáló és ellenőrző hatóságok számára történő vetőmagszállítás,

- a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatók számára történő vetőmagszállítás, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmagon.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmagot meghatározott feltételek mellett egyes ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagokat előállító szolgáltatóknak szállítják, vagy ilyen célra szaporítják, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmag vagy betakarított termény fölött. A vetőmag szállítója átadja a minősítő hatóság részére a szolgáltatóval kötött szerződés vonatkozó részeinek másolatát, amely tartalmazza azokat a szabványokat és feltételeket is, amelyeknek a szállított vetőmag jelenleg megfelel.

E rendelkezés alkalmazásának feltételeit a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg;

b) a "répa" a Beta vulgaris L. fajba tartozó cukorrépát és takarmányrépát jelenti;

c) az "elit vetőmag" olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet a nemesítő felelősségével termesztettek a fajtafenntartásra vonatkozó meghatározott gyakorlat szerint;

ii. amelyet "minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére szánnak;

iii. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek; és

iv. amely hatósági vizsgálat által, vagy az IB. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

d) a "minősített vetőmag" olyan vetőmagot jelent,

i. amely közvetlenül elit vetőmagból származik;

ii. amelyet répatermesztésre szánnak;

iii. amely az 5. cikk b) pontjának rendelkezései szerint eleget tesz az I. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek; és

iv. amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az i., ii. és iii. alpontban meghatározott feltételeknek;

e) a "monogerm vetőmag" genetikailag egycsírájú vetőmagot jelent;

f) a "válogatott vetőmag" szemenkénti vetőgéppel való vetésre szánt vetőmagot jelent, amelyből az I. melléklet B. 3. b) bb) és cc) pontjának követelményei szerint egyetlen csíranövény fejlődik;

g) a "hatósági intézkedések" fogalma az alábbiak által hozott intézkedéseket jelenti:

i. állami hatóság; vagy

ii. a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó és az állam felelősségi körében eljáró jogi személy; vagy

iii. állami ellenőrzés hatálya alá tartozó kisegítő tevékenységek esetében az ilyen célra felesküdött természetes személy;

feltéve, hogy az ii. illetve az iii. alpontban említett személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből;

h) a "kis kiszerelésű EK-vetőmag" az alábbi minősített vetőmagok egyikét tartalmazó vetőmagcsomagot jelent:

i. monogerm vagy válogatott vetőmag, amelynek nettó tömege nem haladja meg a 100 000 termésfürtöt vagy tiszta magot, illetve a 2,5 kg-ot, megfelelő esetben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag nélkül;

ii. monogerm vagy válogatott vetőmagon kívüli vetőmag, amelynek nettó tömege nem haladja meg a 10 kg-ot, megfelelő esetben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag nélkül.

(2) Az ezen irányelv rendelkezései alapján minősítésre jogosult különféle fajták - ideértve azok komponenseit is - meghatározása a 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban történhet.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjának iv. alpontjában és az (1) bekezdés d) pontjának iv. alpontjában említett hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A laboratórium az engedélyezés keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium:

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét az illetékes vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából a hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(4) A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban további intézkedések fogadhatók el a vizsgálatok hatósági felügyelet mellett történő végzésére vonatkozóan.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy répavetőmag csak akkor hozható forgalomba, ha hivatalosan "elit vetőmagként" illetve "minősített vetőmagként" minősítették.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vetőmag hatósági vizsgálatát a mindenkori nemzetközi módszereknek megfelelően végezzék, amennyiben léteznek ilyen módszerek.

4. cikk

A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok úgy rendelkeznek, hogy:

- az elit vetőmag előtti generációkhoz tartozó nemesített vetőmag, és

- a feldolgozás céljára forgalmazott termesztett vetőmag (a fajtaazonosság biztosítása esetén), forgalomba hozható.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk rendelkezéseitől eltérve

a) engedélyezhetik az olyan elit vetőmag hatósági minősítését és forgalmazását, amely nem tesz eleget az I. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek; e célból minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító meghatározott csírázóképességet biztosítson, amelyet a forgalmazás során feltüntet egy külön címkén, amelyen rajta van a neve és a címe, valamint a vetőmagtétel referenciaszáma;

b) a vetőmag gyors elérhetővé tétele érdekében annak ellenére, hogy még nem fejeződött be az I. mellékletben a csírázással kapcsolatban megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrzését célzó hatósági vizsgálat, az első vásárlóig engedélyezhetik az "elit vetőmag" illetve a "minősített vetőmag" kategóriájába tartozó vetőmag minősítését és forgalmazását. A minősítést csak a vetőmagról szóló ideiglenes analitikai jelentés bemutatása alapján és azzal a feltétellel adják meg, hogy feltüntetik az első átvevő nevét és címét; minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító biztosítsa az ideiglenes analitikai vizsgálattal megerősített csírázóképességet; ezt a csírázóképességet forgalmazási célból feltüntetik egy külön címkén, amelyen szerepel a szállító neve és címe és az árutétel referenciaszáma is.

A 22. cikknek a Közösségen kívüli szaporítással kapcsolatos rendelkezései kivételével ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a harmadik országból behozott vetőmagra.

Az a) vagy b) pontban meghatározott eltéréssel élő tagállamok közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak az ellenőrzéssel kapcsolatban.

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok engedélyezhetik a területükön működő termelőknek az alábbiak forgalmazását:

a) kis mennyiségű vetőmag tudományos vagy nemesítési célra;

b) megfelelő mennyiségű vetőmag egyéb vizsgálati vagy kísérleti célokra, feltéve, hogy olyan fajtához tartozik, amelyre vonatkozóan az adott tagállamban benyújtották a fajtajegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

Géntechnológiával módosított anyag esetén ilyen engedély csak akkor adható, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. Az e tekintetben végzett környezeti kockázatfelmérésre a 2002/53/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg az (1) bekezdés b) pontjában említett engedély kiadásának célját, a csomagolási egységek jelölésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azokat a mennyiségeket és feltételeket, amelyeknek megfelelően a tagállamok ilyen engedélyeket adhatnak.

(3) A tagállamok által a saját területükön működő termelők számára 1998. december 14. előtt az (1) bekezdésben megnevezett célra kiadott engedélyek a (2) bekezdésben említett rendelkezés meghatározásáig érvényben maradnak. Azt követően minden ilyen engedélynek figyelembe kell vennie a (2) bekezdéssel összhangban megállapított rendelkezéseket.

7. cikk

A tagállamok az I. mellékletben megállapított feltételek tekintetében további vagy szigorúbb követelményeket írhatnak elő a területükön termesztett vetőmag minősítésére vonatkozóan.

8. cikk

A tagállamok előírják, hogy a nemesítő kérésére bizalmasan kell kezelni a genealógiai komponensek esetleg szükséges leírását.

9. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, és a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz a mintavétel hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 25. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik.

(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett mintavétel végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges szakmai képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében tanúbizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők:

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hivatalosan engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(1b) A 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan.

(2) A vetőmag minősítés céljából végzett vizsgálata esetében a mintákat homogén tételekből veszik; a tétel megengedett legnagyobb és a minta előírt legkisebb súlyát a II. melléklet állapítja meg.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy elit vetőmag és minősített vetőmag csak kellően homogén tételekben, a 11., a 12. vagy a 13. cikkben előírt megfelelő zárolási rendszerrel és jelöléssel ellátott, zárt csomagolásban forgalmazható.

(2) A kis mennyiségeknek a végső felhasználó számára történő értékesítése tekintetében a tagállamok eltérést állapíthatnak meg az (1) bekezdés rendelkezéseitől a csomagolásra, a zárolásra és a jelölésre vonatkozóan.

11. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag és a minősített vetőmag - kivéve, ha az utóbbi a kis kiszerelésű EK- vetőmag kategóriájába tartozik - csomagolását hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják olyan módon, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 12. cikkben előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson.

A csomag megfelelő zárolása érdekében a zárolás rendszerének legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági fémzár felhelyezéséből kell állnia.

A második albekezdésben előírt intézkedések nem szükségesek, ha egyszer használatos zárolási rendszert alkalmaznak.

A 28. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban állapítható meg, hogy egy adott zárolási rendszer eleget tesz-e e bekezdés rendelkezéseinek.

(2) A tagállamok előírják, hogy a kis kiszerelésű EK-vetőmag kivételével a csomagok csak hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolhatók újra egy vagy több alkalommal. Ha a csomagokat újrazárolják, a 12. cikkben előírt címkén fel kell tüntetni az újrazárolás tényét, annak időpontját és a felelős hatóságot.

(3) A tagállamok előírják, hogy a kis kiszerelésű EK- vetőmagot oly módon zárolják, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül, vagy hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a címkén vagy a csomagoláson. A 28. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban állapítható meg, hogy egy adott zárolási rendszer megfelel-e e bekezdés rendelkezéseinek. A csomag csak hatósági felügyelet mellett zárolható újra egy vagy több alkalommal.

12. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag és - a kis kiszerelésű EK-vetőmag kivételével - a minősített vetőmag

a) csomagolásának külső oldalán olyan hatósági címkét helyezzenek el, amelyet korábban még nem használtak, amely eleget tesz a III. melléklet A. részében megállapított feltételeknek, és amelyen az adatokat a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén adják meg. A címke színe elit vetőmag esetében fehér, minősített vetőmag esetében kék. Ha függőcímkét használnak, felerősítését minden esetben hatósági zárral kell biztosítani. Ha az 5. cikk a) pontja szerinti esetekben az elit vetőmag nem tesz eleget az I. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek, a címkén feltüntetik ezt a tényt. Hatósági öntapadó címkék használata engedélyezett. A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy az előírt adatokat a címke mintájának megfelelően, hatósági felügyelet mellett letörölhetetlenül a csomagolásra nyomtassák;

b) csomagolása tartalmazzon a címke színével megegyező színű hatósági okmányt, amely legalább a III. melléklet A. I. pontjának 3., 5., 6., 11. és 12. alpontja szerint megkövetelt adatokat tartalmazza. Ezt az okmányt oly módon állítják ki, hogy ne legyen összetéveszthető az a) pontban említett hatósági címkével. Az okmány nem kötelező, ha az adatokat letörölhetetlenül nyomtatják a csomagolásra, vagy az a) pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban öntapadó vagy eltéphetetlen anyagból készült címkét használnak.

13. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a kis kiszerelésű EK-vetőmag csomagolásának külső oldalát

a) a III. melléklet B. részével összhangban a szállító címkéjével vagy nyomtatott, illetve bélyegzővel nyomott felirattal lássák el a Közösség egyik hivatalos nyelvén; átlátszó csomagolás esetén ez a címke belülre is helyezhető, feltéve, hogy el lehet olvasni a csomagoláson keresztül; a címke színe elit vetőmag esetében fehér, minősített vetőmag esetében pedig kék;

b) a csomagoláson kívül elhelyezett, vagy az a) pontban előírt szállítói címkét hatósági sorszámmal lássák el; amennyiben hatósági öntapadó címkét használnak, a címke színe elit vetőmag esetében fehér, minősített vetőmag esetében pedig kék; az említett sorszám rögzítésének módja a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozható meg.

(2) A tagállamok előírhatják a III. melléklet B. részében megállapított adatokat vagy azok egy részét tartalmazó hatósági öntapadó címke használatát a területükön csomagolt kis kiszerelésű EK-vetőmag jelölésére; amennyiben az adatokat ilyen címkén adják meg, az (1) bekezdés a) pontjában előírt jelölés nem kötelező.

14. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy a kis kiszerelésű minősített EK- vetőmagot kérésre hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják, és jelöljék a 11. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk szerint.

15. cikk

A tagállamok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy a kis kiszerelésű vetőmag esetében ellenőrizhető legyen a vetőmag fajtaazonossága, különösen a tételek felosztásakor. Ebből a célból előírhatják, hogy a területükön csomagolt kis kiszerelésű vetőmagot hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják.

16. cikk

(1) A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírható, hogy az ezen irányelvben előírtaktól eltérő esetekben az elit vetőmag vagy a minősített vetőmag bármely fajtájának csomagolását lássák el a szállító címkéjével (vagy a hatósági címkétől elkülönülő címke, vagy magára a csomagolásra nyomtatott szállítói adatok formájában). Az ilyen címkén feltüntetendő adatokat szintén a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

(2) Az (1) bekezdésben említett címkét oly módon állítják ki, hogy ne legyen összetéveszthető a 12. cikkben említett hatósági címkével.

17. cikk

Géntechnológiával módosított fajta esetében valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon, amelyet ezen irányelv rendelkezései alapján a vetőmagtételhez rögzítettek, vagy azt kíséri, egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módosították.

18. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag vagy a minősített vetőmag vegyszeres kezelését feltüntessék a hatósági címkén vagy a szállító címkéjén, valamint a csomagoláson vagy azon belül.

19. cikk

Az ebben az irányelvben foglalt egyes rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából a 28. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban határozat hozható ideiglenes kísérletek bizonyos feltételek mellett, közösségi szinten történő megszervezéséről.

Az ilyen kísérletek keretein belül a tagállamok mentesülnek az ezen irányelvben megállapított egyes kötelezettségek alól. A felmentés mértékének megállapításakor hivatkozni kell azokra a rendelkezésekre, amelyekre a felmentés vonatkozik. A kísérlet időtartama nem haladhatja meg a hét évet.

20. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv akár kötelező, akár pedig mérlegelési jogkörbe tartozó rendelkezései szerint forgalomba hozott vetőmagra ne vonatkozzanak az ebben, illetve bármely más irányelvben megállapítottakon kívül semmiféle forgalmazási korlátozások jellemzői, a vizsgálati követelmények, jelölése és zárolása tekintetében.

21. cikk

A nemesített vetőmag elit vetőmag előtti generációinak a 4. cikk első franciabekezdése szerinti forgalomba hozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) az illetékes minősítő hatóság által az elit vetőmag minősítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban ellenőrzöttnek kell lennie;

b) ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell csomagolni; és

c) a csomagolást hatósági címkével kell ellátni, amelyen szerepelnek legalább az alábbi adatok:

- a minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy ezek megkülönböztető rövidítése,

- a tétel referenciaszáma,

- a zárolás kelte (év és hónap), vagy

- a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap),

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható, vagy a faj köznapi nevén, vagy mindkettőn feltüntethető; fel kell tüntetni, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról van-e szó,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- a "szuperelit vetőmag" megjelölés,

- a "minősített vetőmag" kategóriájába tartozó vetőmagot megelőző generációk száma.

A címke fehér színű, átlós, lila csíkkal.

22. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az olyan répavetőmagot,

- amelyet közvetlenül egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, hatóságilag elismert elit vetőmagból állítottak elő, és

- amelyet egy másik tagállamban takarítottak be,

kérésre, a 2002/53/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármely tagállamban hivatalosan "minősített vetőmag"-ként ismerjék el, amennyiben az adott vetőmag átesett az I. melléklet A. részében az adott kategóriára megállapított feltételeknek megfelelő szántóföldi ellenőrzésen, és hatósági vizsgálat megállapította, hogy teljesülnek az I. melléklet B. részében az adott kategóriára vonatkozóan megállapított feltételek.

Amennyiben ilyen esetben a vetőmagot az elit vetőmagot közvetlenül megelőző generációkhoz tartozó hatóságilag minősített vetőmagból állítják elő, a tagállamok engedélyezhetik az elit vetőmagként való hatósági minősítést is, ha teljesülnek az arra a kategóriára megállapított feltételek.

(2) Az olyan répavetőmagot, amelyet a Közösségben takarítottak be, és amelyet az (1) bekezdéssel összhangban végzett minősítésre szánnak,

- a IV. melléklet A. és B. részében megállapított feltételeknek megfelelő csomagolással és hatósági címkével látják el, a 11. cikk (1) bekezdéssel összhangban, és

- hatósági kísérőokmánnyal látják el, amely megfelel a IV. melléklet C. részében megállapított feltételeknek.

Az első albekezdés csomagolással és címkézéssel kapcsolatos rendelkezései figyelmen kívül hagyhatók, ha a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóságok megegyeznek azokkal, amelyek elkészítik a még véglegesen nem minősített vetőmag minősítéséhez szükséges okmányokat, és azokkal, amelyek a minősítéséért felelősek, vagy, ha az említett hatóságok egyetértenek a kivétellel kapcsolatosan.

(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított cukorrépa-vetőmagokat, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) azt hatóságilag minősített elit vetőmagból állították elő közvetlenül egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 23. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el;

b) átesett a 23. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek az I. melléklet B. részében ugyanezen kategóriára megállapított feltételek.

23. cikk

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többséggel megállapítja, hogy:

a) a 22. cikkben előírt esetekben a harmadik országbeli szántóföli ellenőrzések eleget tesznek-e az I. melléklet A. részében megállapított feltételeknek;

b) a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó cukorrépa-vetőmag az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel-e ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdés minden új tagállamra is alkalmazandó a csatlakozás napjától addig a napig, amíg hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

24. cikk

(1) Az elit vagy minősített vetőmag általános kínálatában a Közösségben felmerülő és egyébként át nem hidalható esetleges átmeneti nehézségek elhárítása érdekében a 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban határozat hozható arról, hogy a tagállamok meghatározott ideig a Közösség egészére vonatkozóan engedélyezzék kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriájú vagy a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében, illetve a tagállamok nemzeti fajtajegyzékeiben nem szereplő fajtájú vetőmag forgalmazását az ellátási nehézségek felszámolásához szükséges mennyiségben.

(2) Egy adott fajta vetőmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági címke használandó; a fent említett jegyzékekben nem szereplő vetőmagfajták esetében a hatósági címke barna színű. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, ha a vetőmag kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába tartozik.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának szabályai a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

25. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább szúrópróbaszerű ellenőrzéssel hatósági vizsgálatokat végezzenek a répavetőmag forgalmazásával kapcsolatban az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

(2) A vetőmag Közösségen belüli szabad mozgásának sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a harmadik országból importált vetőmag két kilogrammot meghaladó mennyiségben való forgalmazása során az alábbi adatokat feltüntessék:

a) faj;

b) fajta;

c) kategória;

d) termelő ország és az illetékes ellenőrző hatóság;

e) feladó ország;

f) importőr;

g) a vetőmag mennyisége.

A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozható meg az adatok feltüntetésének módja.

26. cikk

(1) Közösségi összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kell végezni a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései értelmében forgalomba hozott, mintavételi eljárás keretében vett cukorrépavetőmag-minták utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban betakarított vetőmagok,

- biogazdálkodásra alkalmas vetőmagok,

- a növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan forgalomba hozott vetőmagok.

(2) Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a minősítés technikai módszereinek összehangolására és a vetőmag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(3) A Bizottság a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 28. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről.

(4) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(5) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

27. cikk

A mellékletek tartalmának a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére való figyelemmel történő módosításait a 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban fogadják el.

28. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 66/399/EGK tanácsi határozat ( 1 ) 1. cikkével létrehozott Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónapban határozandó meg.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

29. cikk

Ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogszabályoknak az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, illetve az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt rendelkezéseit.

30. cikk

(1) A 28. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban külön feltételek állapíthatók meg az alábbi területeken bekövetkező fejlemények tekintetbevétele érdekében:

a) a vegyszerrel kezelt vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek;

b) azok a feltételek, amelyek alapján egyes természetes és természetközeli élőhelyekhez kapcsolódó, génerózió által fenyegetett növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan vetőmagok forgalmazhatók, ideértve a 2002/53/EK irányelv 1. cikkében felsorolt fajokat is magukban foglaló vetőmagkeverékeket is;

c) a biogazdálkodásra alkalmas vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett külön feltételek különösen az alábbi pontokat foglalják magukba:

a) a faj vetőmagja ismert és a vetőmag meghatározott területeken való forgalmazása céljából az egyes tagállamok illetékes hatósága által jóváhagyott helyről származik;

b) megfelelő mennyiségi korlátozások.

30a. cikk

A 28. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, kérelme esetén a tagállam - a 20. cikkben foglalt rendelkezés kivételével - részben vagy egészben felmenthető az ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a területén a cukorrépa-termesztés és a cukorrépa-vetőmag forgalmazása minimális gazdasági jelentőséggel bír.

31. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

32. cikk

A Bizottság legkésőbb 2004. február 1-jéig benyújtja a 98/96/EK irányelv 1. cikkével bevezetett minősítési eljárások egyszerűsítésére vonatkozó részletes értékelését. Ez az értékelés elsősorban a vetőmag mennyiségére gyakorolt esetleges hatásokkal foglalkozik.

33. cikk

(1) Az V. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 66/400/EGK irányelv hatályát veszti a tagállamok az említett irányelveknek az V. melléklet B. részében felsorolt átültetési határidejével kapcsolatos kötelezettségeinek sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy erre az irányelvre vonatkoznak, és a VI. mellékletben lévő korrelációs táblázatnak megfelelően értelmezendők.

34. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

35. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

MINŐSÍTÉS FELTÉTELEI

A. Termény

1.

A területen az elővetemény összeegyeztethető a Beta vulgaris és a megfelelő fajta vetőmagjának termesztésével, és a terület kellően mentes az előveteményből felmagzó növényektől.

2.

A termény megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta.

3.

A vetőmagtermelő az adott fajta vetőmagjának minden egyes szaporítását aláveti a minősítő hatóság által végzett vizsgálatnak.

4.

A minősített vetőmag minden egyes kategóriája esetében legalább egy hatósági vagy hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzést, míg elit vetőmag esetében legalább két hivatalos szántóföldi ellenőrzést kell tartani: az elsőt a második éves répa dugványai, a másodikat pedig a magnövények tekintetében.

5.

A termesztési körülményeknek és a termény fejlődési állapotának lehetővé kell tennie a fajtaazonosság és a fajtatisztaság megfelelő ellenőrzését.

6. A szomszédos pollenforrásoktól való legkisebb távolságok: Termény Legkisebb távolság 1. Elit vetőmag termesztése esetén: - a Beta nemzetségbe tartozó bármely pollenforrástól 1 000 m 2. Minősített vetőmag termesztése esetén: a) cukorrépa: - a Beta nemzetségbe tartozó, alább fel nem sorolt bármely pollenforrástól 1 000 m - ha a kívánt beporzó, illetve a kívánt beporzók egyike diploid, akkor tetraploid cukorrépa-pollenforrásoktól 600 m - ha a kívánt beporzó kizárólag tetraploid, akkor diploid cukorrépa-pollenforrásoktól 600 m - ismeretlen ploidiájú cukorrépa-pollenforrásoktól 600 m - ha a kívánt beporzó, illetve a kívánt beporzók egyike diploid, akkor diploid cukorrépa-pollenforrásoktól 300 m - ha a kívánt beporzó kizárólag tetraploid, akkor tetraploid cukorrépa-pollenforrásoktól 300 m - két olyan cukorrépavetőmag-termesztő terület között, ahol nem alkalmaznak hímsterilitást 300 m b) takarmányrépa: - a Beta nemzetségbe tartozó, alább fel nem sorolt bármely pollenforrástól 1 000 m - ha a kívánt beporzó, illetve a beporzók egyike diploid, akkor tetraploid takarmányrépa-pollenforrásoktól 600 m - ha a kívánt beporzó kizárólag tetraploid, akkor diploid takarmányrépa-pollenforrásoktól 600 m - ismeretlen ploidiájú takarmányrépa-pollenforrásoktól 600 m - ha a kívánt beporzó, illetve a beporzók egyike diploid, akkor diploid takarmányrépa-pollenforrásoktól 300 m - ha a kívánt beporzó kizárólag tetraploid, akkor tetraploid takarmányrépa-pollenforrásoktól 300 m - két olyan takarmányrépavetőmag-termesztő terület között, ahol nem alkalmaznak hímsterilitást 300 m A fenti távolságok figyelmen kívül hagyhatók, ha megfelelő védelem áll rendelkezésre bármilyen nemkívánatos idegen beporzás ellen. Azonos beporzó esetén a vetőmagállományokat nem szükséges izolálni egymástól. A vetőmagtermesztő állományok magnövény és pollenkibocsátó komponenseinek ploidiáját a 2002/53/EK irányelv alapján összeállított Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke vagy az említett irányelv alapján összeállított nemzeti fajtajegyzékek szerint állapítják meg. Ha egy fajta tekintetében nem tüntetnek fel ilyen adatot, a ploidiát ismeretlennek kell tekinteni, és így legalább 600 méter izolációs távolság kötelező.

B. Vetőmag

1.

A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta.

2.

A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

3. A vetőmagnak eleget kell tennie az alábbi feltételeknek is: a) Minimális analitikai tisztaság (tömegszázalék) (1) Minimális csírázás (a termésfürt vagy a tiszta mag százalékában) Maximális nedvesség-tartalom (tömegszázalék) (1) aa) cukorrépa - monogerm vetőmag 97 80 15 - válogatott vetőmag 97 75 15 - multigerm vetőmag, több mint 85 %-ban diploid fajta esetén 97 73 15 - egyéb vetőmag 97 68 15 bb) takarmányrépa - multigerm vetőmag, több mint 85 %-ban diploid fajta esetén, monogerm vetőmag, válogatott vetőmag 97 73 15 - egyéb vetőmag 97 68 15 Az egyéb vetőmagok aránya nem haladhatja meg a 0,3 tömegszázalékot. (1) Adott esetben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag nélkül. b) a monogerm vetőmagra és a válogatott vetőmagra vonatkozó különleges feltételek: aa) monogerm vetőmag: a kicsírázott termésfürtök legalább 90 %-ából egyetlen csíranövény fejlődik. A három vagy több csíranövényt adó termésfürtök aránya nem haladhatja meg a kicsírázott termésfürtök 5 %-át; bb) válogatott cukorrépa-vetőmag: a kicsírázott termésfürtök legalább 70 %-ából egyetlen csíranövény fejlődik. A három vagy több csíranövényt adó termésfürtök aránya nem haladhatja meg a kicsírázott termésfürtök 5 %-át; cc) válogatott takarmányrépa-vetőmag: A 85 %-ot meghaladóan diploid fajták esetében a kicsírázott termésfürtök legalább 58 %-ából egyetlen csíranövény fejlődik. Valamennyi egyéb vetőmag esetében a kicsírázott termésfürtök legalább 63 %-ából egyetlen csíranövény fejlődik. A három vagy több csíranövényt adó termésfürtök aránya nem haladhatja meg a kicsírázott termésfürtök 5 %-át; dd) az "elit vetőmag" kategóriájába tartozó vetőmag esetén az inert anyag aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot. Az "minősített vetőmag" kategóriájába tartozó vetőmag esetén az inert anyag aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot. Bármely kategóriába tartozó csávázott vetőmag esetén a 9. cikk (1) bekezdése szerint olyan feldolgozott vetőmagból vett minták alapján kell megvizsgálni az említett feltételek teljesülését, amelyek (dörzsölés vagy őrlés útján) részleges hántoláson estek át, de csávázásuk még nem történt meg, a csávázott vetőmag minimális analitikai tisztaságára vonatkozó hatósági ellenőrzés sérelme nélkül; c) egyéb különleges feltételek: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a répavetőmagot ne vezessék be olyan területekre, amelyeket a megfelelő közösségi eljárások szerint "cukorrépa rizománia betegségétől mentes övezet"-nek nyilvánították, kivéve, ha az inert anyag aránya nem haladja meg a 0,5 tömegszázalékot.

II. MELLÉKLET

A vetőmagtétel maximális tömege: 20 metrikus tonna

A vetőmagminta minimális tömege: 500 gramm

A vetőmagtétel maximális tömege nem léphető túl 5 %-nál nagyobb mértékben.

III. MELLÉKLET

JELÖLÉS

A. Hatósági címke

I. Kötelező adatok.

1.

"EK szabályok és szabványok".

2.

Minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy azok rövidítése.

2a.

Hatósági sorszám.

3.

A tétel referenciaszáma.

4.

A zárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: "zárolva ... (év és hónap)", vagy

a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap), az alábbiak szerint: "mintavétel ideje ... (év és hónap)".

5.

A faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható, vagy a faj köznapi nevén, vagy mindkettőn feltüntethető; fel kell tüntetni, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról van-e szó.

6.

A fajta megnevezése, legalább latin betűkkel.

7.

Kategória.

8.

Termelő ország.

9.

Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg, illetve a termésfürtök vagy a tiszta vetőmagok bejelentett száma.

10.

A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a termésfürtök vagy a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

11.

Monogerm vetőmag esetében: a "monogerm" szó.

12.

Válogatott vetőmag esetében: a "válogatott" szó.

13.

Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "ismételten ellenőrizve ... (év és hónap)" szavakkal és az ismételt ellenőrzésért felelős szolgálat nevének megadásával feltüntethető. Ez az adat a hatósági címkére ragasztott hatósági matrica útján is megadható.

II. Minimális méretek

110 × 67 mm.

B. A szállítói címke vagy felirata a csomagoláson (kis kiszerelésű EK-vetőmag)

Kötelező adatok

1.

"Kis kiszerelésű EK-vetőmag".

2.

A jelölésért felelős szállító neve és címe, vagy azonosító jele.

3.

Hatósági sorszám.

4.

A hatósági sorszámot kiadó szerv és a tagállam neve, vagy azok rövidítése.

5.

Referenciaszám, ha a hatósági sorszám nem teszi lehetővé a tétel azonosítását.

6.

A faj megnevezése legalább latin betűkkel; annak feltüntetése, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról van-e szó.

7.

A fajta megnevezése, legalább latin betűkkel.

8.

Kategória.

9.

Nettó vagy bruttó tömeg, illetve a termésfürtök vagy a tiszta vetőmagok száma.

10.

A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a termésfürtök vagy a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

11.

Monogerm vetőmag esetében: a "monogerm" szó.

12.

Válogatott vetőmag esetében: a "válogatott" szó.

IV. MELLÉKLET

EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN BETAKARÍTOTT, NEM VÉGLEGESEN MINŐSÍTETT VETŐMAG ESETÉBEN BIZTOSÍTOTT CÍMKE ÉS OKMÁNY

A. A címke tekintetében előírt adatok

- a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam megnevezése vagy rövidítése,

- hatósági sorszám,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható, vagy a faj köznapi nevén, vagy mindkettőn feltüntethető; fel kell tüntetni, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról van-e szó,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- kategória,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- bejelentett nettó vagy bruttó súly,

- a "nem véglegesen minősített vetőmag" megjelölés.

B. A címke színe

A címke színe szürke.

C. Az okmány tekintetében előírt adatok

- az okmányt kiállító hatóság,

- hatósági sorszám,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható, vagy a faj köznapi nevén, vagy mindkettőn feltüntethető; fel kell tüntetni, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról van-e szó,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- kategória,

- a parcella bevetésére használt vetőmag referenciaszáma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- az okmány által kísért tétellel bevetett terület,

- a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,

- annak tanúsítása, hogy a termény, amelyből a vetőmag származik, megfelel az előírt feltételeknek,

- adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei.

V. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS MÓDOSÍTÁSAI

(a 33. cikknek megfelelően)

66/400/EGK irányelv (HL 125., 1966.7.11., 2290/66. o.)
A Tanács 69/61/EGK irányelve (HL L 48., 1969.2.26., 4. o.)
A Tanács 71/162/EGK irányelve (HL L 87., 1971.4.17., 24. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 72/274/EGK irányelve (HL L 171., 1972.7.29., 37. o.)csak az 1. és 2. cikkben a 66/400/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Tanács 72/418/EGK irányelve (HL L 287., 1972.12.26., 22. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 73/438/EGK irányelve (HL L 356., 1973.12.27., 79. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 75/444/EGK irányelve (HL L 196., 1975.7.26., 6. o.)csak az 1. cikk
A Bizottság 76/331/EGK irányelve (HL L 83., 1976.3.30., 34. o.)
A Tanács 78/55/EGK irányelve (HL L 16., 1978.1.20., 23. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 78/692/EGK irányelve (HL L 236., 1978.8.26., 13. o.)csak az 1. cikk
A Bizottság 87/120/EGK irányelve (HL L 49., 1987.2.18., 39. o.)csak az 1. cikk
A Bizottság 88/95/EGK irányelve (HL L 56., 1988.3.2., 42. o.)
A Tanács 88/332/EGK irányelve (HL L 151., 1988.6.17., 82. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 88/380/EGK irányelve (HL L 187., 1988.7.16., 31. o.)csak az 1. cikk
A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.)csak a 2. cikkben és a II. melléklet I. 1. a) pontjában a 66/400/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében
A Tanács 96/72/EK irányelve (HL L 304., 1996.11.27., 10. o.)csak az 1. cikk (1) bekezdése
A Tanács 98/95/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 1. o.)csak az 1. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése
A Tanács 98/96/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 27. o.)csak az 1. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9. cikk

B. RÉSZ

A NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDŐI

(a 33. cikknek megfelelően)

IrányelvAz átültetés határideje
66/400/EGK irányelv1968. július 1. (14. cikk (1) bekezdés)
1969. július 1. (egyéb rendelkezések) (1) (2)
69/61/EGK irányelv1969. július 1. (3)
71/162/EGK irányelv1970. július 1. (1. cikk (3) bekezdése)
1972. július 1. (1. cikk (1) bekezdése)
1971. július 1. (egyéb rendelkezések) (1)
72/274/EGK irányelv1972. július 1. (1. cikk)
1973. január 1. (2. cikk)
72/418/EGK irányelv1973. július 1.
73/438/EGK irányelv1973. július 1. (1. cikk (1) bekezdése)
1974. január 1. (1. cikk (2) bekezdése)
75/444/EGK irányelv1977. július 1.
76/331/EGK irányelv1978. július 1. (1. cikk)
1979. július 1. (egyéb rendelkezések)
78/55/EGK irányelv1979. július 1.
78/692/EGK irányelv1977. július 1. (1. cikk)
1979. július 1. (egyéb rendelkezések)
87/120/EGK irányelv1988. július 1.
88/95/EGK irányelv1988. július 1.
88/332/EGK irányelv
88/380/EGK irányelv1992. július 1. (1. cikk (8) bekezdése)
1990. július 1. (egyéb rendelkezések)
90/654/EGK irányelv
96/72/EK irányelv1997. július 1. (3)
98/95/EK irányelv2000. február 1. (Helyesbítés: HL L 126., 1999.5.20., 23. o.)
98/96/EK irányelv2000. február 1.
(1) Dánia, Írország és az Egyesült Királyság esetében 1973. július 1. a 14. cikk (1) bekezdése, 1974. július 1. az elit vetőmagra vonatkozó egyéb rendelkezések és 1976. július 1. az egyéb rendelkezések tekintetében.
(2) Görögország esetében 1986. január 1., Spanyolország esetében 1986. március 1., Portugália esetében 1991. január 1., valamint Ausztria, Finnország és Svédország esetében 1995. január 1.
(3) Az „EGK” rövidítést viselő címkék megmaradt készletei 2001. december 31-ig még felhasználhatók.

VI. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

66/400/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk első albekezdése
18. cikk1. cikk második albekezdése
1a. cikk2. cikk (1) bekezdésének a) pontja
2. cikk (1) bekezdésének A. pontja2. cikk (1) bekezdésének b) pontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése B. pontjának d) alpontja2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése C. pontja d) alpontjának i. alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja iv. alpontjának első franciabekezdése
2. cikk (1) bekezdése C. pontja d) alpontjának ii. alpontja2. cikk (1) bekezdése d) pontja iv. alpontjának második franciabekezdése
2. cikk (1) bekezdésének D. pontja2. cikk (1) bekezdésének e) pontja
2. cikk (1) bekezdésének E. pontja2. cikk (1) bekezdésének f) pontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának a) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának b) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése F. pontjának c) alpontja2. cikk (1) bekezdése g) pontjának iii. alpontja
2. cikk (1) bekezdése G. pontjának első franciabekezdése2. cikk (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja
2. cikk (1) bekezdése G. pontjának második franciabekezdése2. cikk (1) bekezdése h) pontjának ii. alpontja
2. cikk (1a) bekezdése2. cikk (2) bekezdése
2. cikk (2) bekezdése
2. cikk (3) bekezdésének i. pontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának a) alpontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjának i. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának b) alpontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjának ii. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának c) alpontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjának iii. alpontja
2. cikk (3) bekezdése i. pontjának d) alpontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdése a) pontjának iv. alpontja
2. cikk (3) bekezdésének ii. pontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja
2. cikk (3) bekezdésének iii. pontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének c) pontja
2. cikk (3) bekezdésének iv. pontja2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének d) pontja
2. cikk (3) bekezdésének v. alpontja2. cikk (3) bekezdésének második albekezdése
2. cikk (4) bekezdése2. cikk (4) bekezdése
3. cikk3. cikk
3a. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
4a. cikk6. cikk
5. cikk7. cikk
6. cikk8. cikk
7. cikk9. cikk
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
11a. cikk13. cikk
11b. cikk14. cikk
11c. cikk15. cikk
12. cikk16. cikk
12a. cikk17. cikk
13. cikk18. cikk
13a. cikk19. cikk
14. cikk (1) bekezdése20. cikk
14a. cikk21. cikk
15. cikk22. cikk
16. cikk (1) bekezdése23. cikk (1) bekezdése
16. cikk (2) bekezdése
16. cikk (3) bekezdése23. cikk (2) bekezdése
16. cikk (4) bekezdése
17. cikk24. cikk
19. cikk25. cikk
20. cikk26. cikk
21a. cikk27. cikk
21. cikk28. cikk
22. cikk29. cikk
22. cikk (1) bekezdése30. cikk (1) bekezdése
22. cikk (2) bekezdésének i. pontja30. cikk (2) bekezdésének a) pontja
22. cikk (2) bekezdésének ii. pontja30. cikk (2) bekezdésének b) pontja
31. cikk (1)
32. cikk (2)
33. cikk
34. cikk
35. cikk
I. melléklet A. rész 01. pontI. melléklet A. rész 1. pont
I. melléklet A. rész 1. pontI. melléklet A. rész 2. pont
I. melléklet A. rész 2. pontI. melléklet A. rész 3. pont
I. melléklet A. rész 3. pontI. melléklet A. rész 4. pont
I. melléklet A. rész 4. pontI. melléklet A. rész 5. pont
I. melléklet A. rész 5. pontI. melléklet A. rész 6. pont
I. melléklet B. rész 1. pontI. melléklet B. rész 1. pont
I. melléklet B. rész 2. pontI. melléklet B. rész 2. pont
I. melléklet B. rész 3. a) pontI. melléklet B. rész 3. a) pont
I. melléklet B. rész 3. b) aa) pontI. melléklet B. rész 3. b) aa) pont
I. melléklet B. rész 3. b) aa) a) pontI. melléklet B. rész 3. b) bb) pont
I. melléklet B. rész 3. b) bb) pontI. melléklet B. rész 3. b) cc) pont
I. melléklet B. rész 3. b) cc) pontI. melléklet B. rész 3. b) dd) pont
I. melléklet B. rész 3. c) pontI. melléklet B. rész 3. c) pont
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet A. rész I. 1. pontIII. melléklet A. rész I. 1. pont
III. melléklet A. rész I. 2. pontIII. melléklet A. rész I. 2. pont
III. melléklet A. rész I. 3. pontIII. melléklet A. rész I. 3. pont
III. melléklet A. rész I. 3a. pontIII. melléklet A. rész I. 4. pont
III. melléklet A. rész I. 4. pontIII. melléklet A. rész I. 5. pont
III. melléklet A. rész I. 5. pontIII. melléklet A. rész I. 6. pont
III. melléklet A. rész I. 6. pontIII. melléklet A. rész I. 7. pont
III. melléklet A. rész I. 7. pontIII. melléklet A. rész I. 8. pont
III. melléklet A. rész I. 8. pontIII. melléklet A. rész I. 9. pont
III. melléklet A. rész I. 9. pontIII. melléklet A. rész I. 10. pont
III. melléklet A. rész I. 10. pontIII. melléklet A. rész I. 11. pont
III. melléklet A. rész I. 11. pontIII. melléklet A. rész I. 12. pont
III. melléklet A. rész I. 12. pontIII. melléklet A. rész I. 13. pont
III. melléklet A. rész II. pontIII. melléklet A. rész II. pont
III. melléklet B. részIII. melléklet B. rész
IV. mellékletIV. melléklet
V. melléklet
VI. melléklet
(1) A 98/95/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése és a 98/96/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése.
(2) A 98/96/EK irányelv 9. cikke.

( 1 ) HL 125., 1966.7.11., 2289/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0054 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0054&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0054-20170401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0054-20170401&locale=hu

Tartalomjegyzék