Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1350/B/1992. AB határozat

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 5. § (1) bekezdése, valamint 27. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránti indítvány ügyében meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 5. § (1) bekezdése, valamint 27. § (1) bekezdése alkotmányellenességének utólagos megállapítására és azok megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

1. Az indítványozó az Alkotmánybírósághoz intézett beadványában az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) két rendelkezésének alkotmányossági vizsgálatát kérte. Véleménye szerint az alkotmánybíróvá választáshoz az 5. § (1) bekezdésében előírt 45 éves alsó korhatár sérti az Alkotmány 70/A. §-a szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

2. Az indítvány a továbbiakban az Abtv. 27. § (1) bekezdését támadja, amely kizárja a fellebbezés lehetőségét az alkotmánybírósági határozattal szemben, ezért az indítványozó szerint ellentétes az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való alkotmányos joggal.

II.

1. Az Alkotmánybíróság 1596/B/1990 AB határozatában állást foglalt az alkotmánybírói tisztség betöltésének törvényben előírható életkori feltételeiről, és megállapította, hogy a kifogásolt rendelkezésnek nincs diszkriminatív jellege. Idézett határozatával összhangban az Alkotmánybíróság elvi éllel kimondja, miszerint nem alkotmányellenes az olyan törvényi szabályozás, mely bizonyos tisztségek betöltéséhez nem önkényes előfeltételeket szab, és indokolt esetben megköveteli bizonyos életkor elérését. Az Abtv. 5. §-a (2) bekezdésében megjelölt előírásoknak való megfeleléshez, mint amilyen a kiemelkedő elméleti tudás, egyetemi tanári állás, az állam- és jogtudomány doktora fokozat, 20 évi szakmai gyakorlat, általában a törvény 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt életkor szükséges, tehát nem minősíthető sem önkényes, sem indokolatlan előfeltételnek.

A magyar jogban nem az Abtv. sérelmezett rendelkezése az egyetlen olyan szabály, amely valamely tisztség elnyeréséhez a választójogosultságon túlmenően valamely életkori feltételt állapít meg. Így pl. az Alkotmány 29/A. § (2) bekezdése szerint köztársasági elnökké csak olyan, választójoggal rendelkező állampolgár választható meg, aki a választás napjáig 35. életévét betöltötte. A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 54. §-a szerint hivatásos bíróvá - egyéb feltételek mellett - csak a 24. életévét betöltött személyt lehet kinevezni. Ugyanez a korhatár irányadó a népi ülnökké való megválasztáshoz is.

A meghatározott tisztség vagy munkakör betöltéséhez megkövetelt életkori előírások nem esnek az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt diszkriminációs tilalom körébe.

2. Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "A Magyar Köztársaságban a törvényekben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti". Az Alkotmánybíróság sajátos helyet foglal el alkotmányos rendszerünkben, nem része a rendes bírósági rendszernek és az Alkotmány speciális feladatokkal látta el. Az Alkotmány 32/A. §-a szerint "Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat." Az Alkotmány fentebb idézett, valamint más, az állam fő szerveinek rendszerét, azok feladatait, továbbá hatáskörét megállapító rendelkezéseiből kitűnően nincs más fórum, amely az Alkotmánybíróság döntéseit felülbírálhatná. Egyedüli és egyfokozatú, sui generis jogintézmény. Az Abtv. 27. §-a ennek megfelelően mondja ki, hogy az Alkotmánybíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Abtv.-nek az indítványozó által kifogásolt rendelkezései nem ellentétesek az Alkotmánnyal, és ezért a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1993. február 23.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Herczegh Géza s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék