32016L0856[1]

A Tanács (EU) 2016/856 irányelve (2016. május 25.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/856 IRÁNYELVE

(2016. május 25.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) 97. cikke értelmében 2011. január 1-jétől2015. december 31-ig a hozzáadottértékadó (héa) általános adómértéke nem lehet kevesebb, mint 15 %.

(2) A különböző tagállamokban hatályos általános héamérték az átmeneti rendszer mechanizmusával együtt biztosította a héa-rendszer elfogadható szintű működését. A fogyasztás helyén történő adózást előnyben részesítő, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó új szabályokkal tovább korlátozódtak a teljesítés helyének áthelyezése révén a héamértékek közötti különbségek kihasználási lehetőségei, és ezáltal csökkent a verseny torzulásának lehetősége is.

(3) Annak érdekében, hogy a tagállamok által alkalmazott általános héamértékek közötti túlzott különbség ne vezethessen az Unión belüli strukturális aránytalanságok kialakulásához, valamint bizonyos tevékenységi ágazatokban a verseny torzulásához, bevett gyakorlat a közvetett adók területén a minimális adómérték meghatározása. A héa tekintetében még mindig indokolt ezt a megtenni.

(4) Az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó héarendszer jellemzőire vonatkozó folyamatban lévő megbeszélésekre tekintettel elhamarkodott lenne egy állandó általános héamértéket megállapítani vagy a minimális adómérték megváltoztatását mérlegelni.

(5) Ezért helyénvaló megtartani a jelenlegi 15 %-os minimális általános adómértéket egy olyan időtartamra, amely elég hosszú a jogbiztonság biztosításának szempontjából, miközben fennáll a további felülvizsgálat lehetősége.

(6) A jelenlegi minimális adómérték fenntartása nem zárja ki a héa-jogszabályok további, 2017. december 31. előtti felülvizsgálatát az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héaszabályozással kapcsolatos megoldás bevezetése céljából.

(7) A 2006/112/EK tanácsi irányelvben meghatározott minimális általános adómérték alkalmazása folyamatosságának biztosítása érdekében helyénvaló, hogy ezt az irányelvet 2016. január 1-jétől alkalmazni kell.

(8) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 97. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"97. cikk

2016. január 1-jétől2017. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.".

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. augusztus 1-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) 2016. április 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2016. február 17-i vélemény (HL C 133., 2016.4.14., 23. o.).

(3) A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016L0856 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016L0856&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére