1298/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. (1) Minden előterjesztést és miniszteri rendelet tervezetét a 12-14. pontban írt egyeztetést megelőzően meg kell küldeni a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére (előzetes egyeztetés).

(2) Az előzetes egyeztetés határideje az előterjesztésnek, valamint a miniszteri rendelet tervezetének a Miniszterelnöki Kormányirodához való megérkezésétől számított tíz munkanap.

(3) A kísérőlevél - a (2) bekezdésre figyelemmel - határidőtűzést nem tartalmazhat, abban tájékoztatást kell adni arról, hogy az előterjesztő mely közigazgatási, társadalmi és egyéb szervezetekkel kívánja egyeztetni a tervezetet.

(4) Az előterjesztésnek és a miniszteri rendelet tervezetének a 12-14. pont szerinti egyeztetésre bocsáthatóságáról, illetve a 17/A. pont (1) vagy (2) bekezdése szerinti eljárás alkalmazásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára dönt."

2. A Korm. határozat 16. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 15. pont szerinti döntés megalapozása céljából vizsgálja, hogy)

"e) az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete

ea) kormányzati stratégiai szempontból, valamint

eb) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése tekintetében

megfelel-e a Kormány célkitűzéseinek."

3. A Korm. határozat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. (1) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

a) a 16. pont b) és d) alpontja vonatkozásában minden esetben az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára,

b) költségvetési hatás fennállása esetén a 16. pont c) alpontja vonatkozásában a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára,

c) a társadalmi egyeztetési kötelezettségre figyelemmel és az indokolással kapcsolatosan a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkára,

d) a 16. pont ea) alpontja vonatkozásában a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára és

e) a 16. pont eb) alpontja vonatkozásában a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárán keresztül a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára

állásfoglalását kéri.

(2) Az (1) bekezdés alapján állásfoglalásra jogosultak öt munkanapon belül kötelesek válaszolni.

(3) Ha az előterjesztéssel vagy a miniszteri rendelet tervezetével kapcsolatban felmerül a 17/A. pont (1) vagy (2) bekezdése szerinti eljárás alkalmazásának lehetősége, ezzel kapcsolatban a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára az (1) bekezdés alapján állásfoglalásra jogosultak véleményét kéri.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben az (1) bekezdés alapján állásfoglalásra jogosultak a 16. pontban meghatározott eseteken túli

a) a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet szerinti követelményeknek, valamint a magyar nyelv szabályainak való megfeleléssel kapcsolatos észrevételeiket az előterjesztést vagy a miniszteri rendelet tervezetét előterjesztő tárca közigazgatási államtitkárának, valamint

b) egyéb észrevételeiket a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának

küldhetik meg."

4. A Korm. határozat a következő 17/A. ponttal egészül ki:

"17/A. (1) Ha az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete egyszerű megítélésű a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára - a 17. pont (3) bekezdése alapján adott állásfoglalásokat is figyelembe véve - felmentést adhat a 12. pontban meghatározott egyeztetés kötelezettsége alól.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha az előterjesztésnek vagy a miniszteri rendelet tervezetének a 17. pont (1) bekezdése alapján állásfoglalásra jogosultakon kívül másik közigazgatási államtitkárral történő egyeztetése is szükséges, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára azzal a feltétellel adja meg a felmentést a 12. pontban írt egyeztetés kötelezettsége alól, hogy az előterjesztő a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által meghatározott közigazgatási államtitkár véleményét beszerzi, és azt az előterjesztésben részletesen bemutatja.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli esetben, ha az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete kivételes és sürgős jellege azt indokolja, és azt az előterjesztő írásban kéri, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára felmentést adhat a 12. pontban írt egyeztetés kötelezettsége alól.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti felmentés nem érinti az előterjesztő 13. és 14. pontban meghatározott egyeztetési kötelezettségét."

5. A Korm. határozat a következő 31/A. ponttal egészül ki:

"31/A. (1) Ha az előterjesztés a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelősségi körébe tartozó tárgykört érint, és annak előterjesztője nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára megvizsgálja, hogy az előzetes egyezetés, valamint - ha arra sor került - a 12. pontban meghatározott egyeztetés során a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a kifejezett és részletes véleményét tartalmazza-e az előterjesztés.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott előterjesztés nem tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményét, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára az előterjesztést az előterjesztőnek azzal küldi vissza, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter véleményét szerezze be, és azt az előterjesztésben részletesen mutassa be.

(3) Az előterjesztés Közigazgatási Államtitkári Értekezlet és a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa általi megtárgyalásának feltétele, hogy az előterjesztés tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése szerinti véleményét."

6. A Korm. határozat 40. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

(A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet feladata a kabinet és a Kormány üléseinek előkészítése. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet döntés-előkészítő feladata keretében)

"h) a 17/A. pont (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetben az előterjesztés 5 munkanapos egyeztetését követő benyújtását írhatja elő."

7. A Korm. határozat 55. pont (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az FKB tagjai:

a) az irányító hatóságot vezető államtitkár vagy helyettes államtitkár,

b) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kijelölt személyek,

c) a miniszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár, ha a miniszter által vezetett minisztériumban irányító hatóság nem működik, vagy a tárca nélküli miniszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár,

d) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

e) a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára,

f) az igazoló hatóság vezetője,

g) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zárkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója."

8. A Korm. határozat 90/C. pontja a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Gazdasági Kabinet eseti tagja

a) a belügyminiszter,

b) a külgazdasági és külügyminiszter, valamint

c) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter."

9. A Korm. határozat 90/F. pontja a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A Gazdasági Kabinet eseti tagja az energiapolitikával, továbbá a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezésével, megépítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos ügyköröket érintő napirendi pont tárgyalásakor a Gazdasági Kabinet munkájában részt vesz."

10. A Korm. határozat 90/F. pontja a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ahol ezen alcím kabinet tagjáról rendelkezik, e rendelkezést a Gazdasági Kabinet esetében úgy kell alkalmazni, hogy az alatt a Gazdasági Kabinet állandó tagját és - ha a Gazdasági Kabinet munkájában e határozat alapján részt vesz - az eseti tagot kell érteni."

11. A Korm. határozat 90/I. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kabinet ülésén jelen lévők az előterjesztésről, illetve az egyéb döntést igénylő kérdésről tanácskozást folytatnak, amelyet követően a kabinet elnöke összefoglalja a tanácskozás során elhangzottakat, és kimondja a kabinet döntését. Ha a kabinet valamely tagja a kabinet elnöke által az előbbiek szerint kimondott döntéssel nem ért egyet, arról szavazás megtartását kezdeményezheti. A szavazás megtartása ebben az esetben kötelező. A szavazás során a kabinet tagjai rendelkeznek szavazati joggal. A döntés meghozatalára szavazattöbbséggel kerül sor, szavazategyenlőség esetén a kabinet elnökének szavazata dönt."

12. A Korm. határozat

a) 22. pontjában a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe az "öt munkanapon" szöveg, a "tíz munkanapnál" szövegrész helyébe az "öt munkanapnál" szöveg és a "véleményezési határidő harminc munkanap." szövegrész helyébe a "véleményezési határidőt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára állapítja meg, azzal, hogy az harminc munkanapnál hosszabb nem lehet." szöveg,

b) 90/C. pont (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "tagja" szövegrész helyébe az "állandó tagja" szöveg

lép.

13. Hatályát veszti a Korm. határozat 23. pontja.

14. Ez a határozat a közzétételét követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök