32007R0444[1]

A Bizottság 444/2007/EK rendelete ( 2007. április 23. ) a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek az I és II ICES-övezetben folytatott heringhalászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 444/2007/EK RENDELETE

(2007. április 23.)

a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek az I és II ICES-övezetben folytatott heringhalászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IB. mellékletére,

mivel:

(1) A 41/2007/EK rendelet a 2007. évre rögzíti az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket.

(2) A Közösség, a Feröer-szigetek, Izland, Norvégia és az Orosz Föderáció a 2007. január 18-án tartott konzultációt követően megállapodásra jutott az Atlanti-óceán északkeleti részén élő atlanti-skandináv (tavasszal ivó norvég) heringállományra vonatkozó halászati lehetőségekről. A 2007. évre vonatkozó teljes fogási korlátozást 1 280 000 tonnában határozták meg, amely teljes mértékben összhangban áll a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) tudományos véleményével. Az említett megállapodást be kell építeni a közösségi jogba.

(3) A 41/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 41/2007/EK rendelet IB. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) Hl L 15., 2007.1.20., 1. o.

MELLÉKLET

A 41/2007/EK rendelet IB. mellékletében az I és II ICES-övezet közösségi és nemzetközi vizein élő heringfajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára eső részéből (hozzáférési kvóta). Ez a kvóta kizárólag az ÉSZ 62 °-tól északra eső területen halászható le.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

Az ÉSZ 62 °-tól északra eső norvég vizek és a Jan Mayennel határos halászati övezet (HER/*2AJMN)
Belgium30 ()
Dánia28 550 ()
Németország5 000 ()
Spanyolország94 ()
Franciaország1 232 ()
Írország7 391 ()
Hollandia10 217 ()
Lengyelország1 445 ()
Portugália94 ()
Finnország442 ()
Svédország10 580 ()
Egyesült Királyság18 253 ()
() Amennyiben a tagállamok által kifogott összmennyiség eléri a 74 995 tonnát, további halfogás nem engedélyezhető.”

(2) Amennyiben a tagállamok által kifogott összmennyiség eléri a 74 995 tonnát, további halfogás nem engedélyezhető."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0444 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0444&locale=hu

Tartalomjegyzék