32007R0041[1]

A Tanács 41/2007/EK rendelete ( 2006. december 21 ) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról

A TANÁCS 41/2007/EK RENDELETE

(2006. december 21)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre ( 3 ), és különösen annak 6. és 8. cikkére,

tekintettel az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletre ( 4 ), és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2166/2005/EK tanácsi rendeletre ( 5 ), és különösen annak 5. és 6. cikkére,

tekintettel a Vizcayai-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2006. február 23-i 388/2006/EK tanácsi rendeletre ( 6 ), és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható folytatásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadását, a rendelkezésre álló tudományos vélemények, és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által készített jelentés figyelembevételével.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 20. cikke értelmében a Tanács feladata, hogy halászati tevékenységenként vagy tevékenységcsoportonként meghatározza a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket az említett rendelet 20. cikkében előírt kritériumoknak megfelelően kell kiosztani a tagállamok és a harmadik országok között.

(3)

A teljes kifogható mennyiségek és a kvóták hatékony kezelésének biztosítása érdekében ki kell alakítani azokat az egyedi feltételeket, amelyek alapján a halászati tevékenységek végezhetők.

(4)

A halászterületek kezelésének elveit és egyes eljárásait közösségi szinten kell megállapítani, hogy a tagállamok biztosíthassák a lobogójuk alatt közlekedő hajók igazgatását.

(5)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztásával kapcsolatban lényeges fogalommeghatározásokat.

(6)

A halászati lehetőségek felhasználása a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban kell történjen, különös tekintettel a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendeletre ( 7 ), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletre ( 8 ), a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendeletre ( 9 ), az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletre ( 10 ), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre ( 11 ), a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendeletre ( 12 ), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletre ( 13 ), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletre ( 14 ), a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendeletre ( 15 ), az egyes hosszú távolságokon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendeletre ( 16 ), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendeletre ( 17 ), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendeletre ( 18 ), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendeletre ( 19 ), a 423/2004/EK rendeletre, az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendeletre ( 20 ), a 811/2004/EK rendeletre, a 2166/2005/EK rendeletre, a 388/2006/EK rendeletre és a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2007-es és 2008-as halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i 2015/2006/EK tanácsi rendeletre ( 21 ).

(7)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) véleményét követve a VIII. ICES-övezetben fenn kell tartani az ideiglenes rendszert a szardellára vonatkozó fogási korlátozások irányítására.

(8)

A VIII. ICES-alterületen a szardella halászatának megtiltásáról szóló, 2006. július 20-i 1116/2006/EK bizottsági rendeletet ( 22 ) hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az ICES véleményét követve fenn kell tartani és felül kell vizsgálni a homoki angolnára vonatkozó halászati erőkifejtés irányítási rendszerét a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(10)

Az ICES által kibocsátott legutóbbi tudományos véleményre figyelemmel átmeneti intézkedésként tovább kell csökkenteni az egyes mélytengeri fajokra irányuló halászati erőkifejtést.

(11)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke alapján a Tanácsra hárul a fogási és/vagy halászati erőkifejtési korlátozásokhoz kapcsolódó feltételek megállapítása. A tudományos vélemények rámutatnak arra, hogy a megegyezés szerinti teljes kifogható mennyiségeken felül zsákmányolt fogások meghiúsítják a halászati műveletek fenntarthatóságát. Ezért meg kell állapítani azokat a kapcsolódó feltételeket, amelyek a kölcsönösen elfogadott halászati lehetőségek hatékonyabb végrehajtását fogják eredményezni.

(12)

Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 2006. évi ülésén számos technikai és ellenőrző intézkedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket végre kell hajtani.

(13)

Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) 2006-ban tartott XXV. éves ülésén elfogadták a fogási határértékeket azokra az állományokra vonatkozóan, amelyek bármely CCAMLR-tagállam meglévő halászata számára hozzáférhetőek. A CCAMLR jóváhagyta továbbá a közösségi halászhajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a. és 58.4.3b. körzetben, és az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos technikai intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és technikai intézkedéseket szintén alkalmazni kell.

(14)

A Közösség által a CCAMLR szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettségek betartása érdekében - a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is ideértve -, alkalmazni kell az említett bizottság által a 2006-2007. idényre elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és az idényt meghatározó megfelelő dátumokat.

(15)

A 847/96/EK tanácsi rendelet 2. cikkével összhangban meg kell határozni az ott említett intézkedések hatálya alá taratozó állományokat.

(16)

A halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban a Közösség a halászati jogokról konzultációkat tartott Norvégiával ( 23 ), a Feröer-szigetekkel ( 24 ) és Grönlanddal ( 25 ).

(17)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Ezek a halászati szervezetek egyes fajokra vonatkozóan fogási korlátozások és/vagy halászati erőkifejtési korlátozások, valamint más védelmi szabályok megállapítását javasolták. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kell hajtania.

(18)

A 423/2004/EK rendeletben a tőkehalra előírt halászati erőkifejtési korlátozások szabályozására alternatív megoldásokat tartanak fent a célból, hogy a halászati erőkifejtést a teljes kifogható mennyiségekkel összhangban kezeljék, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése megállapítja.

(19)

A VMS-adatok használatára vonatkozóan bizonyos átmeneti rendelkezéseket fenn kell tartani annak érdekében, hogy a halászati erőkifejtés kezelésének nyomon követése, ellenőrzése és felügyelete hatékonyabb és eredményesebb legyen.

(20)

A tudományos vélemények azt mutatják, hogy a lepényhal és nyelvhal északi-tengeri állományának halászata nem fenntartható módon történik, illetve hogy a visszaengedett halak aránya igen magas. A tudományos vélemények és az északi-tengeri regionális tanácsadó testület által kibocsátott vélemény szerint a halászati lehetőségeket ki kell igazítani a lepényhalra halászó hajók halászati erőkifejtése tekintetében.

(21)

A tudományos vélemény a Nyugati-csatornában található nyelvhal-állományok tekintetében helyreállítási terv elfogadását javasolja. Átmeneti erőkifejtés-szabályozási rendszert kell alkalmazni, amíg a Tanács ki nem dolgoz egy hosszú távú megoldást. Az Északi-tengeren, a Skagerrakban és a Nyugati-csatornában, az Ír-tengeren és Skócia nyugati részén található tőkehalállományok, valamint a szürke tőkehal és a norvég homár VIIIc. és IXa. ICES-övezetben lévő állományai esetében a szabályozási rendszeren belül ki kell igazítani a megengedett erőkifejtési szinteket.

(22)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2007-ben végre kell hajtani bizonyos, a halászat ellenőrzésére és műszaki feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(23)

A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a VIa., VIb., VIIb., VIIc., VIIj., VIIk. és XII. ICES-övezetben folytatott kopoltyúhálós és állítóhálós halászat gyakorlata komoly veszélyt jelent a mélytengeri fajokra. Mindazonáltal, a végleges intézkedések elfogadásáig olyan átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek bizonyos feltételek teljesülése mellett engedélyezik az említett halászati tevékenységek folytatását.

(24)

A szürketőkehal-állományok fenntartható kiaknázása és a visszadobás csökkentése érdekében a VIIIa., VIIIb. és a VIIId. ICES-övezetben átmeneti intézkedésként fenn kell tartani a szelektív halászeszközökre vonatkozó legújabb fejlesztéseket.

(25)

Fokozni kell a harmadik országbeli halászhajók által fogott fagyasztott hal közösségi kikötőkben történő kirakodásának és átrakodásának ellenőrzését. 2006 novemberében az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) ajánlást fogadott el, amely többek között a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzéssel is foglalkozik. Biztosítani kell az ajánlás közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(26)

A NEAFC 2006 novemberében ajánlást fogadott el arra vonatkozóan, hogy a hajók jegyzékéből töröljék azon hajókat, amelyekről bebizonyosodott, hogy jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytatnak, és helyükbe új hajókat vegyenek fel. Biztosítani kell az ajánlások közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(27)

A polipállomány megőrzéséhez, és különösen a fiatal élőlények védelméhez való hozzájárulás érdekében, 2007-ben változatlanul kell hagyni a CEKAF-régióban található, harmadik országok felségterülete vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip legkisebb kifogható méretére vonatkozó meghatározást mindaddig, amíg elfogadásra nem kerül 850/98/EK rendeletet módosító rendelet.

(28)

A HTMGB véleményére figyelemmel, bizonyos feltételek mellett engedélyezhető a merevítőrudas zsákhálóval, elektromos áram felhasználásával folytatott halászat a IVc. és IVb. ICES-övezetekben.

(29)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) 2006-ban tartott éves ülésén fogási korlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra és a bonítóra. Bár a Közösség nem tagja az IATTC-nek, ezen intézkedéseket végre kell hajtani az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(30)

A Csendes-óceán nyugati és középső részén folytatott halászatról szóló egyezmény (WCPFC) második éves ülésén halászati erőkifejtési korlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra, a bonítóra, valamint a Csendes-óceán déli részén élő germonra, és technikai intézkedéseket a járulékos fogások kezelésére vonatkozóan A Közösség 2005 januárja óta tagja a WCPFC-nek. Következésképpen a közösségi jogban végre kell hajtani ezen intézkedéseket az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(31)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2006-ban tartott éves ülésén táblázatba foglalt kimutatást fogadott el a halászati lehetőségek kis, illetve túlzott mértékű kihasználásáról az ICCAT szerződéses felei részéről. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, amelyben megjegyezte, hogy a Közösség a 2004. év folyamán a kvótáját több állomány tekintetében nem használta ki teljes mértékben.

(32)

Az ICCAT által megállapított közösségi kvóták kiigazításának tiszteletben tartása érdekében a kvóták részleges kihasználása eredményeként keletkező halászati lehetőségeket minden egyes tagállamnak a részleges kihasználáshoz való saját hozzájárulását alapul véve kell elosztani, a teljes kifogható mennyiségek éves elosztására meghatározott elosztási kulcs módosítása nélkül.

(33)

Az ICCAT 2006-ban tartott éves ülésén több technikai intézkedést fogadott el egyes hosszú távolságokon vándorló fajok atlanti-óceáni és földközi-tengeri állományai tekintetében, amelyek - többek között - meghatározzák a kékúszójú tonhal új legkisebb fogható méretét, az egyes területekre és időszakokra vonatkozó korlátozásokat, amelyek célja a nagyszemű tonhal védelme, a Földközi-tengeren folytatott sporthalászatra és rekreációs célú halászati tevékenységre vonatkozó intézkedéseket, valamint egy olyan mintavételi program létrehozását, amelynek célja a ketrecekben tenyésztett kékúszójú tonhal méretének becslése. A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2007-ben - a 973/2001/EK rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásáig - végre kell hajtani ezeket az intézkedéseket.

(34)

A Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO), 2006-ban tartott éves ülésén a sérülékeny mélytengeri élőhelyek megőrzése érdekében védelmi intézkedéseket fogadott el bizonyos területek 2007. január 1-jétől történő lezárására vonatkozóan, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységek elleni küzdelem jegyében megtiltotta a tengeren történő átrakodásokat az egyezmény hatálya alá tartozó területen, a SEAFO-egyezményhez csatolt ideiglenes megállapodás módosítására átmeneti ellenőrzési rendszert hozott létre, amely tartalmazza a 2005-ben tartott éves ülésen elfogadott védelmi intézkedéseket, és a tengeri madarak halászati tevékenységekhez kapcsolható halálozásának csökkentésére technikai intézkedéseket hozott. Ezek az intézkedések kötelezőek a Közösségre, ezért végrehajtandók.

(35)

A Barbados, Guyana, Surinam, Trinidad és Tobago, Japán és Korea lobogója alatt közlekedő hajók számára már nem kell halászati lehetőségeket biztosítani Francia Guyana vizein, mivel azokat az említett országok csak részlegesen használták ki, amely körülményt figyelembe kell venni a Francia Guyanára vonatkozó egyedi rendelkezésekben.

(36)

Annak biztosítására, hogy a kék puha tőkehalnak a harmadik országok hajói által a közösségi vizekben zsákmányolt fogásai pontosan nyilvántarthatók legyenek, fenn kell tartani az e hajók ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(37)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében, valamint a halászati erőforrások veszélyeztetésének és a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2005/EK tanácsi rendelet ( 26 ) elévülése kapcsán felmerülő lehetséges nehézségeknek az elkerülése érdekében elengedhetetlen ezen halászterületek 2007. január 1-jei megnyitása, és az említett rendelet egyes szabályainak hatályban tartása 2007. januárjában. Az ügy sürgősségére való tekintettel haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2007. évre rögzíti a halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának kapcsolódó feltételeit.

A rendelet továbbá 2008. januárja vonatkozásában bizonyos erőkifejtési korlátozásokat és azokhoz kapcsolódó feltételeket állapít meg, valamint egyes antarktiszi állományok esetében megállapítja az IE. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és egyedi feltételeket.

2. cikk

Hatály

(1) Eltérő rendelkezés hiányában ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

a) a közösségi halászhajók (a továbbiakban: közösségi hajók); és

b) a harmadik országok lobogója alatt a közösségi vizeken (EK-vizek) hajózó, harmadik országokban lajstromozott halászhajók (a továbbiakban: harmadik országbeli halászhajók).

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, melynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "teljes kifogható mennyiség" (TAC): valamennyi állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

b) "kvóta": a Közösség, a tagállamok vagy harmadik országok részére TAC aránya;

c) "nemzetközi vizek": a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

d) "NAFO szabályozási terület": az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) egyezményes területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

e) "Skagerrak": a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonal által határolt terület;

f) "Kattegat": északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenre-től Gnibens Spidsig, Korshage-től Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzott vonal által határolt terület;

g) "Cadizi-öböl": a IXa. ICES-övezetnek az nyugati hosszúság 7o23'48"-től keletre eső része;

h) "NEAFC szabályozási terület": azoknak a NEAFC-egyezményben (Északkelet-atlanti Halászati Bizottság) meghatározott területeknek a vizei, amelyek a NEAFC szerződő feleinek joghatóságán kívül helyezkednek el.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában az alábbi övezetmeghatározások alkalmazandók:

a) az ICES-övezetek (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) a 3880/91/EGK rendeletben meghatározottak szerint;

b) a CEKAF-övezetek (Kelet-közép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletben ( 27 ) meghatározottak szerint;

c) a NAFO-övezetek (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EK tanácsi rendeletben ( 28 ) meghatározottak szerint;

d) a CCAMLR-övezetek (Egyezmény az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről) a 601/2004/EK rendeletben meghatározottak szerint;

e) az IATTC-övezetek (Egyezmény az Amerika-közi trópusi tonhalról) az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2006. május 22-i 2006/539/EK tanácsi határozatban ( 29 ) meghatározottak szerint;

f) a WCPFC-övezetek (Egyezmény a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében folytatott halászatokról) a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló, 2004. április 26-i 2005/75/EK tanácsi határozatban ( 30 ) meghatározottak szerint;

g) az ICCAT-övezetek (az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság) a Közösségnek az 1984. július 10-én Párizsban aláírt, az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény részes államai meghatalmazottai konferenciájának záróokmányához csatolt jegyzőkönyvvel módosított egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1986. június 9-i 86/238/EGK tanácsi határozatban ( 31 ) meghatározottak szerint;

h) a SEAFO-övezetek (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló 2002. július 22-i 2002/738/EK tanácsi határozatban ( 32 ) meghatározottak szerint;

i) a GFCM-övezetek (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) az Európai Közösségnek a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottsághoz történő csatlakozásáról szóló, 1998. június 16-i 98/416/EK tanácsi határozatban ( 33 ) meghatározottak szerint;

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

(1) A közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken tartózkodó közösségi hajók fogási korlátozásait, az ilyen fogási korlátozások tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban lévő további feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2) A közösségi hajók számára engedélyezik a Feröer-szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben történő halfogásokat az I. mellékletben megállapított kvóta keretein belül, a 10., 17. és 18. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3) A Bizottság a IID. melléklet 8. pontjában megállapított szabályok szerint rögzíti a homoki angolna halászatára vonatkozó végleges fogási korlátozásokat a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(4) A Bizottság a kapelán lazac tekintetében a fogási korlátozásokat az V. ICES-övezetben és a XIV. ICES-övezet grönlandi vizein a teljes kifogható kapelánmennyiség 7,7 %-ában rögzíti, amint a teljes kifogható mennyiséget megállapították.

(5) A 2007 első felében begyűjtött tudományos információk alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatja a IIIa. ICES-övezetben és a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizeiben található norvég tőkehalállományra, a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizeiben található sprattállományra, valamint a VIII. ICES-övezetben található szardellaállományra vonatkozó fogási korlátozásokat.

(6) A közösségi hajók számára minden közösségi és nem közösségi vizen tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakodása és kirakodása:

- Óriáscápa (Cetorinhus maximus)

- Fehér cápa (Carcharodon carcharias).

(7) A közösségi hajók számára tilos az atlanti tükörhal (Hoplostethus atlanticus) halászata az V., VI. és VII. ICES-övezetnek a NEAFC szabályozási területen található részein.

(8) A közösségi hajók számára - az elkerülhetetlen járulékos fogások kivételével - a 2007. január 1. és június 30. közötti időszakban tilos a mélyvízi vörös álsügér (Sebastes mentella) halászata az I. és II. ICES-övezetnek a NEAFC szabályozási területen található részein. A mélyvízi vörös álsügér halászatának ezen korlátozását a 2007. július 1. és december 31. közötti időszakra is alkalmazni kell, amennyiben azt a NEAFC ajánlja. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának "C" sorozatában értesítést tesz közzé a NEAFC-ajánlásról.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

(1) A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a) a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b) a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése szerinti újraelosztások;

c) a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d) a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e) a 847/96/EK rendelet 5. cikke szerinti levonások.

(2) A 2008-ra átcsoportosítandó kvóták visszatartása céljából a 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése - az említett rendelettől eltérve - valamennyi olyan állományra alkalmazandó, amelyre analitikai TAC vonatkozik.

7. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1) 2007. február 1-jétől2008. január 31-ig a következők szerint kell a halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket alkalmazni:

a) A IIA. mellékletben meghatározottak a Kattegat, a Skagerrak területén és a IV., VIa., VIIa., VIId. ICES-övezetben és IIa. ICES-övezet közösségi vizeiben található egyes állományok kezelésére alkalmazandóak;

b) A IIB. mellékletben meghatározottak a VIIIc. és IXa. ICES-övezetben - a Cadizi-öböl kivételével - a szürke tőkehal és a norvég homár állományainak kezelésére alkalmazandóak;

c) A IIC. mellékletben meghatározottak a VIIe. ICES-övezetben a nyelvhalállományok kezelésére alkalmazandóak;

d) A IID. mellékletben meghatározottak a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein a homoki angolna állományokra alkalmazandóak.

(2) A 2007. január 1-je és 2007. január 31-e közötti időszakban az (1) bekezdésében említett állományok tekintetében az 51/2006/EK rendelet IIA., IIB., IIC. és IID. mellékletében meghatározott halászati erőkifejtés és kapcsolódó feltételek továbbra is alkalmazandóak.

(3) A IIA. melléklet 4.1. pontjában és a IIB. és IIC. melléklet 3. pontjában meghatározott halászeszköz-típusokat használó, valamint a IIA. melléklet 2. pontjában és a IIB., illetve IIC. melléklet 1. pontjában meghatározott területeken halászó hajóknak - az említett mellékletek rendelkezései szerint - az 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban kiállított különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük.

(4) A Bizottság a IID. melléklet 3-6. pontjában megállapított szabályok szerint meghatározza a homoki angolna halászatára vonatkozó végleges halászati erőkifejtést a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kikötőn kívül töltött napok kilowattnapban mért, 2007-es halászati erőkifejtési szintjei a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében - olyan utak során, amikor a hajók mélytengeri halászati engedély birtokában voltak, és a 2347/2002/EK rendelet I. és II. mellékletében felsorolt mélytengeri fajokat fogtak ki - nem haladják meg az érintett tagállam hajói által 2003-ban kifejtett átlagos éves halászati erőkifejtés 75 %-át. Ezt a bekezdést kizárólag azokra a halászutakra kell alkalmazni, amelyek során több mint 100 kg, az aranylazactól eltérő mélytengeri fajt fogtak ki.

8. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1) A fogási korlátozások alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tárolhatók a fedélzeten vagy csak akkor rakodhatók ki, ha:

a) a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói zsákmányolták, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b) a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és ez a részesedés még nincs kimerítve.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a következő halfélék akkor is a fedélzeten tárolhatók vagy kirakodhatók, ha az adott tagállam nem rendelkezik kvótával, illetve a kvótákat vagy részesedéseket kimerítették:

a) a hering és a makréla kivételével azok a fajok, amelyeket

i. más fajokkal vegyesen zsákmányolnak olyan hálókkal, amelyek szembősége a 850/98/EK rendelet 4. cikkével összhangban 32 mm-nél kisebb, és

ii. sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatnak szét;

vagy

b) makréla, ha

i. fattyúmakrélával és szardíniával vegyesen fogják ki;

ii. fogásai nem haladják meg a fedélzeten tárolt makréla, fattyúmakréla és szardínia 10 %-át; és

iii. a fogásokat sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatják szét.

(3) Az 1434/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése nem vonatkozik a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben és a IIa. ICES-övezet közösségi vizein fogott heringre.

(4) Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy - amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között - a közösségi részesedésbe, a (2) bekezdés rendelkezései szerint végrehajtott fogások kivételével.

(5) Amennyiben egy tagállam heringre vonatkozó fogási korlátozásai kimerülnek a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein, tilos a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakodása a vonatkozó fogási korlátozások alá tartozó halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt hajózó, a Közösségben lajstromozott hajók számára.

(6) A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

Szétválogatás nélkül kirakodott fogások a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint IIa. ICES-övezet közösségi vizein zsákmányolt fajok, szétválogatás nélkül kirakodott fogásainak hatékony ellenőrzésére megfelelő mintavételi program legyen érvényben.

(2) A IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint IIa. ICES-övezet közösségi vizeiben zsákmányolt, szétválogatás nélküli fogások csak olyan kikötőben vagy kirakodóhelyen szállíthatók partra, ahol az (1) bekezdésben említett mintavételi program érvényben van.

10. cikk

Hozzáférési korlátozások

(1) Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldig engedélyezik a halászatot.

(2) A közösségi hajók halászata az izlandi joghatóság alá tartozó vizeken a következő koordinátákat sorrendben összekötő egyenes vonalak által körülhatárolt területre korlátozódik:

Délnyugati terület:

1. ÉSZ 63°12′ és NYH 23°05′, az ÉSZ 62°00′ és NYH 26°00′ pontján keresztül;

2. ÉSZ 62°58′ és NYH 22°25′;

3. ÉSZ 63°06′ és NYH 21°30′;

4. ÉSZ 63°03′ és NYH 21°00′, onnan a DSZ 180 °00′-ig.

Délkeleti terület:

1. ÉSZ 63°14′ és NYH 10°40′;

2. ÉSZ 63°14′ és NYH 11°23′;

3. ÉSZ 63°35′ és NYH 12°21′;

4. ÉSZ 64°00′ és NYH 12°30′;

5. ÉSZ 63°53′ és NYH 13°30′;

6. ÉSZ 63°36′ és NYH 14°30′;

7. ÉSZ 63°10′ és NYH 17°00′, onnan a DSZ 180°00′-ig.

11. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A közösségi hajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a III. melléklet állapítja meg.

III. FEJEZET

FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓK SZÁMÁRA

12. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A harmadik országbeli halászhajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a III. melléklet állapítja meg.

13. cikk

Engedélyezés

(1) A Venezuela vagy Norvégia lobogója alatt hajózó halászhajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott halászhajók számára az I. mellékletben meghatározott fogási korlátozások keretein belül engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken, a 14-16., valamint a 19-25. cikkben előírt feltételekre is figyelemmel.

(2) A harmadik országok halászhajói számára a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakodása és kirakodása minden közösségi vizen tilos:

a) Óriáscápa (Cetorinhus maximus)

b) Fehér cápa (Carcharodon carcharias).

14. cikk

Földrajzi korlátozások

(1) A Norvégia lobogója alatt hajózó, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a halászat a tagállamok alapvonalától számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezet azon részeire korlátozódik, amelyek a IV. ICES-övezetben, a Kattegaton és az Atlanti-óceánon az ÉSZ 43o00'-től északra találhatók, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével.

(2) A Norvégia lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Skagerrak területén a Dánia és Svédország alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldes távolságtól a nyílttenger felé engedélyezett.

(3) A Venezuela lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Francia Guyana alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezetre korlátozódik.

15. cikk

Áthaladás a közösségi vizeken

A közösségi vizeken áthaladó harmadik országbeli hajóknak hálóikat úgy kell elhelyezniük, hogy azokat ne lehessen könnyen használatba venni, a következő feltételeknek megfelelően:

a) a hálókat, nehezékeket és a hasonló eszközöket külön kell választani a vonóháló-lemezektől, valamint a vonó- és vontatóhuzaloktól és -kötelektől,

b) a fedélzeten vagy afölött található hálókat biztonságosan oda kell erősíteni a fedélzeti felépítmény valamelyik pontjához.

16. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A fogási korlátozások alá tartozó állományokból származó halakat nem lehet a hajón tárolni, illetve kirakodni, kivéve ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója zsákmányolta, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1) A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a közösségi hajók által valamely harmadik ország vizein folytatott halászat az adott harmadik ország hatóságai által kiállított engedélyhez kötött.

(2) Az első bekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó közösségi hajókra, ha azok:

a) 200 GT vagy annál kisebb űrtartalmú hajók; vagy

b) emberi fogyasztásra szánt, a makrélától eltérő fajokra halásznak; vagy

c) svéd lobogó alatt közlekednek, a bevett gyakorlattal összhangban.

(3) Az engedélyek maximális számát és a többi kapcsolódó feltételt a IV. melléklet I. részében meghatározottaknak megfelelően kell rögzíteni. Az engedélykérelmeken fel kell tüntetni a halászat típusát, valamint azon közösségi hajók nevét és jellemzőit, amelyekre az engedélyt kérik; a kérelmeket a tagállamok hatóságai továbbítják a Bizottság felé. A Bizottság ezeket a kérelmeket benyújtja az érintett harmadik ország hatóságainak.

(4) Ha valamelyik tagállam átadja kvótáját egy másik tagállamnak (kvótacsere) a IV. melléklet I. részében említett halászati területeken, az átadáskor az engedélyeket is a megfelelő módon át kell adni, és erről a értesíteni kell Bizottságot. A IV. melléklet I. részében említett egyes halászati területekre vonatkozó engedélyek teljes számát azonban nem lehet túl lépni.

(5) A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

18. cikk

Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein az egy faj célzott halászatára vonatkozó engedéllyel rendelkező közösségi hajók célzott halászatot végezhetnek egy másik fajra is, amennyiben a Feröer-szigetek hatóságait erről előzetesen értesítik.

V. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Engedély és különleges halászati engedély birtoklásának kötelezettsége

(1) A 2847/93/EGK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 BT-nél kisebb, norvég lobogó alatt közlekedő hajók mentesülnek az engedély és a különleges halászati engedély birtoklásának kötelezettsége alól.

(2) Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a fedélzeten kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott halászhajók mentesülnek e kötelezettség alól.

(3) A 2006. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók 2007. január 1-jétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett halászhajók jegyzékének a Bizottsághoz történő benyújtásáig és annak a Bizottság általi jóváhagyásáig.

20. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a) a hajó neve;

b) lajstromszám;

c) külső azonosító betűk és számok;

d) lajstromozás szerinti kikötő;

e) a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f) bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g) motorteljesítmény;

h) hívójel és rádiófrekvencia;

i) tervezett halászati módszer;

j) tervezett halászati terület;

k) azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l) az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

21. cikk

Engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a IV. melléklet II. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik.

22. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1) Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3) Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

23. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1) Annak a harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy legfeljebb 12 hónapos időszakra nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

(2) A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

24. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1) A harmadik országbeli halászhajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók által folytatott halászatot szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen az 1381/87/EGK, 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 850/98/EK és 1434/98/EK rendeletet, valamint a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendeletet ( 34 ).

(2) Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli halászhajók hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik az V. melléklet I. részében meghatározott információkat.

(3) A harmadik országbeli halászhajók - a IIIa. ICES-övezetben halászó, norvég lobogó alatt közlekedő hajók kivételével - továbbítják a Bizottság felé a VI. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

25. cikk

A Francia Guyanára vonatkozó különös rendelkezések

(1) A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy a Bizottság kérésére lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását.

(2) A Francia Guyana vizein halászó harmadik országbeli halászhajóknak az V. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetniük. Kérésre a fogási adatokat a francia hatóságokon keresztül továbbítják a Bizottság számára.

VI. FEJEZET

A FÖLDKÖZI-TENGEREN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Tiltott halászati időszak megállapítása a halgyűjtő eszközöket használó aranymakréla halászatra vonatkozóan

(1) Az aranymakréla, különösen a kisméretű példányok védelme érdekében a halgyűjtő eszközöket (FAD-ok) használó aranymakréla-halászat 2007. január 1-jétől2007. augusztus 14-ig, a GFCM megállapodás hatálya alá tartozó terület valamennyi földrajzi alterületén tilos.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben egy tagállam igazolni tudja, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt, a lobogója alatt közlekedő halászhajók nem tudták kihasználni a rendes halászati napokat, az adott tagállam átviheti a halgyűjtő eszközökkel halászatot végző hajói által elvesztett napokat a következő év január 31-ig. Azok a tagállamok, amelyek az említett módon napokat szándékoznak átvinni, 2008. január 1-je előtt kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz a 2008. január 1-je és január 31-e közötti tiltott időszakban, halgyűjtő eszközökkel való aranymakréla-halászatra engedélyezett pótlólagos napok igénylése céljából. A kérelemhez a következő információkat kell csatolni:

a) a vonatkozó meteorológiai információkat is tartalmazó jelentés a szóban forgó halászati tevékenység beszüntetésének körülményeiről;

b) a hajó neve;

c) lajstromszám;

d) a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet ( 35 ) I. mellékletében meghatározott külső azonosító betűk és számok.

A Bizottság továbbítja a tagállamoktól beérkezett információkat az GFCM ügyvezető titkárságára.

(3) A tagállamok 2007. november 1-je előtt jelentést küldenek a Bizottság számára az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtásáról.

27. cikk

Halászati korlátozás alá vont területek kijelölése a sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelme érdekében

(1) Tilos kotróhálós és fenékvonóhálós halászatot folytatni a következő koordinátákat összekötő vonallal körülhatárolt területen:

a) Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: a Lophelia korallzátony Capo Santa Maria di Leuca térségében

- ÉSZ 39o 27,72', KH 18o 10,74'

- ÉSZ 39o 27,80', KH 18o 26,68'

- ÉSZ 39o 11,16', KH 18o 04,28'

- ÉSZ 39o 11,16', KH 18o 35,58'

b) Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: a Nílus-delta területén található hideg szénhidrogén források

- ÉSZ 31o 30,00', KH 33o 10,00'

- ÉSZ 31o 30,00', KH 34o 00,00'

- ÉSZ 32o 00,00', KH 34o 00,00'

- ÉSZ 32o 00,00', KH 33o 10,00'

c) Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: Eratosthemes Seamount

- ÉSZ 33o 00,00', KH 32o 00,00'

- ÉSZ 33o 00,00', KH 33o 00,00'

- ÉSZ 34o 00,00', KH 33o 00,00'

- ÉSZ 34o 00,00', KH 32o 00,00'

(2) A tagállamok meghozzák az (1) bekezdésben említett területeken található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelméhez szükséges intézkedéseket, és különösen gondoskodnak arról, hogy az említett területeket megvédjék minden olyan, nem halászati tevékenységből származó hatástól, amely veszélyezteti az ezen élőhelyeket megkülönböztető természeti jelenségek megőrzését.

VII. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

28. cikk

A hajók jegyzéke

(1) Csak a lobogó szerinti tagállam által kiállított különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó és a NAFO hajólajstromba felvett közösségi hajók számára engedélyezik - az engedélyben meghatározott feltételekkel -, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tárolják, átrakodják, illetve kirakodják.

(2) Valamennyi tagállam számítógéppel olvasható formában tájékoztatja a Bizottságot a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott, a NAFO szabályozási területen való halászatra feljogosított hajók jegyzékének bármilyen változásáról, legalább 15 nappal az új hajónak a NAFO szabályozási területre történő belépése előtt. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(3) A (2) bekezdésben említett jegyzék a következőket tartalmazza:

a) a hajó belső száma a 26/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint;

b) nemzetközi rádióhívójel;

c) a hajó bérlője, adott esetben;

d) a hajó típusa.

(4) Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt hajózó hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ továbbá a következőket tartalmazza:

a) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a tagállam lobogója alatti hajózást;

b) az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c) az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve nem hajózik az említett állam lobogója alatt;

d) a hajó neve;

e) az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f) a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g) a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h) nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i) a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j) azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

29. cikk

Hálószembőség

(1) A Sebastes mentella (3) bekezdésben említettek szerinti halászatának kivételével, a VII. mellékletben említett tengerfenéken élő fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség legfeljebb 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rájafélék (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

(2) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

(3) A 2. alterületen és az 1F. és 3K. körzetben Sebastes mentella fajra (mélyvízi vörös álsügér) halászó hajók legalább 100 mm-es szembbőségű hálókat használnak.

30. cikk

Hálótartozékok

(1) Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2) A rongálódás csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, léhést vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3) A zsákvég felső oldalához kapcsolhatók olyan eszközök, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a VIII. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4) A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik, a IX. mellékletben leírtak szerint.

31. cikk

A hajón tárolt járulékos fogások

(1) A halászhajók 2 500 kg-ra vagy 10 %-ra (a kettő közül a nagyobb mennyiségre) korlátozzák járulékos fogásaikat az IC. mellékletben felsorolt minden olyan fajból, amelyek tekintetében az adott körzetben a Közösség nem rendelkezik kvótával.

(2) Abban az esetben, ha halászati tilalom van érvényvben, vagy ha az "egyéb fajokra" vonatkozó kvóta már teljesen kimerült, az érintett fajokból álló járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot vagy az 5 %-ot, a kettő közül a nagyobb mennyiséget.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett százalékos értékeket a fedélzeten tárolt teljes fogásban található valamennyi faj tömegének százalékában kell kiszámítani. A garnélarákfogásokat nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításakor.

32. cikk

Járulékos fogás bármely fogási pozícióban

(1) Ha bármely fogási pozícióban a járulékos fogás százalékaránya meghaladja a 31. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott százalékos értékeket, a hajónak haladéktalanul legalább 10 tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző hálókivetés helyétől, és a következő hálókivetés során végig legalább 10 tengeri mérföldes távolságot kell tartania az előző hálókivetés helyétől. Amennyiben a továbbhajózás után a következő fogás meghaladja az említett járulékos fogási korlátozásokat, a hajónak el kell hagynia a körzetet, és legalább 60 óráig oda nem térhet vissza.

(2) Amennyiben a garnélarák-halászat során a kvóta alá tartozó tengerfenéken élő fajokból álló járulékos fogások teljes mennyisége a 3M. körzetben meghaladja az 5 tömegszázalékot vagy a 3L. körzetben a 2,5 tömegszázalékot, a hajónak haladéktalanul legalább 10 tengeri mérfölddel el kell távolodnia bármely előző hálókivetés helyétől, és a következő hálókivetés során végig 10 tengeri mérföldes távolságot kell tartania bármely előző hálókivetés helyétől. Amennyiben a továbbhajózás után a következő fogás meghaladja az említett járulékos fogási korlátozásokat, a hajónak el kell hagynia a körzetet, és legalább 60 óráig oda nem térhet vissza.

(3) A bármely fogási pozícióban engedélyezett járulékos fogások százalékarányát az adott fogási pozícióban halászott teljes fogásban található valamennyi faj tömegének százalékában kell kiszámítani.

33. cikk

Célzott halászat és járulékos fogás

(1) A közösségi hajók parancsnokai nem folytatnak célzott halászatot olyan fajokra, amelyekre járulékos fogási korlátozások vannnak érvényben. Egy faj célzott halászatáról akkor beszélhetünk, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2) Ha az adott halászat tekintetében szabályszerű szemméretű hálóval, rájára célzott halászatot folytató hajó esetében első alkalommal fordul elő, hogy egy fogásban járulékos fogási korlátozás hatálya alá tartozó faj alkotja a teljes fogás legnagyobb tömegszázalékát, az ilyen fogás nem tekintendő szándékosnak. Ilyen esetben a hajónak haladéktalanul pozíciót kell váltania a 32. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban.

(3) A közösségi hajók parancsnokai, azt követően, hogy a 32. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően legalább 60 órán át elkerülték az adott körzetet, próbahalászatot hajtanak végre, amelyet legfeljebb 3 órán át végezhetnek. Az e cikk (1) bekezdésétől eltérve nem tekintendő célzott halászatnak, ha az ilyen próbahalászatok során valamely fogásban járulékos fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok alkotják a teljes fogás legnagyobb tömegszázalékát. Ilyen esetben a hajónak haladéktalanul pozíciót kell váltania a 32. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban.

34. cikk

A kifogható halak legkisebb mérete

(1) A X. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(2) Ahol a X. mellékletben megállapított, előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak a halászat folytatása előtt haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól. Minden olyan, a legkisebb kifogható halméret követelményei alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a X. mellékletben megállapított megfelelő hosszúságot, a legkisebb kifogható méret alatti halból származónak kell tekinteni.

3. SZAKASZ

Halászati korlátozás alá tartozó területek kijelölése a sérülékeny mélytengeri élőhelyek (fenékhegyek) védelme érdekében

35. cikk

Mélytengeri halászeszközök

Tilos mélytengeri halászeszközökkel folytatott halászati tevékenységet végezni a következő területeken:

Terület1. koordináta2. koordináta3. koordináta4. koordináta
Orphan Knoll50.00.30
47.00.30
51.00.30
45.00.30
51.00.30
47.00.30
50.00.30
45.00.30
Corner
Seamounts
35.00.00
48.00.00
36.00.00
48.00.00
36.00.00
52.00.00
35.00.00
52.00.00
Új-Fundland
Seamounts
43.29.00
43.20.00
44.00.00
43.20.00
44.00.00
46.40.00
43.29.00
46.40.00
New England
Seamounts
35.00.00
57.00.00
39.00.00
57.00.00
39.00.00
64.00.00
35.00.00
64.00.00

4. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

36. cikk

A termékek címkézése és elkülönített tárolása

(1) Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen zsákmányoltak, úgy kell felcímkézni, hogy a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 36 ) 1. cikkében említett valamennyi faj és termékkategória, illetve garnélarák esetében a fogás időpontja azonosítható legyen. A címkén azt is fel kell tüntetni, hogy a halakat a NAFO szabályozási területén fogták.

(2) A 3L. és 3M. körzetben fogott összes garnéla, és minden, a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetben fogott grönlandi laposhal csomagolásán fel kell tüntetni, hogy azt az adott területeken fogták.

(3) Figyelembe véve a hajó parancsnokának törvényes biztonsági és navigációs felelősségét, a következőket kell alkalmazni:

a) minden, a NAFO szabályozási területén belüli fogást az e területen kívül fogott fogásoktól elkülönítetten kell tárolni; az ilyen fogásokat jól látható módon el kell különíteni, például műanyag fólia, rétegelt lemez vagy háló segítségével;

b) az azonos fajból álló fogások tárolhatók a rakodótér több részében is, de a tárolás pontos helyét egyértelműen fel kell tüntetni a 37. cikkben említett tárolási terven.

37. cikk

Halászati és termelési napló és tárolási terv

(1) A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a közösségi hajók parancsnokai az e rendelet XI. mellékletében felsorolt információkat is bejegyzik a hajónaplóba.

(2) A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XII. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke alapján kapott információkat.

(3) A közösségi hajók parancsnokai az IC. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezetik:

a) a termelési naplót, amelyben az összesített eredményt a fedélzeten tárolt fogások kilogrammban kifejezett terméktömegében, fajonkénti bontásban kell feltüntetni;

b) a tárolási tervet, fajonként feltüntetve a fogások elhelyezését a rakodótérben. Garnélarák esetében a hajók olyan tárolási tervet vezetnek amely mutatja a 3L. körzetben fogott garnéla és a 3M. körzetben fogott garnéla elhelyezkedését a tárolóterekben, valamint a fedélzeten lévő garnéla mennyiségét körzetenként a termék tömegében, kilogrammban kifejezve.

(4) A (3) bekezdésben említett termelési naplót naponta frissíteni kell az előző - 00.00 órától (UTC) 24.00 óráig (UTC) számított - nap adataival, és a hajó teljes kirakodásáig a fedélzeten kell tartani.

(5) A közösségi hajó parancsnoka biztosítja a szükséges segítséget a termelési naplóban feltüntetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

(6) A tagállamok kétévente tanúsítják valamennyi, a 28. cikk (1) bekezdésének megfelelően halászatra feljogosított hajó kapacitási tervének pontosságát. A hajóparancsnok gondoskodik arról, hogy e tanúsítvány másolata a fedélzeten legyen, és azt bármely ellenőrnek kérésre bemutatja.

38. cikk

Hálók szállítása

(1) A VII. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a közösségi hajók nem szállíthatnak a 29. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat.

(2) A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a közösségi halászhajók tarthatnak a fedélzeten a 29. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat, feltéve hogy azokat biztonságosan feltekerik és elrakják, és közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre. Az ilyen hálókat:

a) le kell oldozni lemezeikről és húzó- vagy vonókábeleikről, illetve -köteleikről; és

b) amennyiben azokat a fedélzeten vagy afölött szállítják, a hálókat biztonságosan hozzá kell erősíteni a hajó fedélzeti felépítményének valamely pontjához.

39. cikk

Átrakodás

(1) A közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket a NAFO szabályozási területen, kivéve, ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

(2) A közösségi hajók nem rakodhatnak át halfogást nem szerződő felek valamely olyan hajójáról vagy hajójára, amelyet láttak vagy más módon azonosítottak a NAFO szabályozási területen folytatott halászat közben.

(3) A közösségi hajók minden egyes, a NAFO szabályozási területen végzett átrakodásról jelentést tesznek illetékes hatóságaiknak. E jelentést a rakományt átrakodó hajók az átrakodás előtt legalább huszonnégy órával, a rakományt fogadó hajók pedig a művelet után legkésőbb egy órával készítik el.

(4) A (3) bekezdésben említett jelentés tartalmazza az átrakodás időpontját, földrajzi helyzetét, a ki- vagy berakodásra szánt halzsákmány fajonkénti teljes felkerekített tömegét kilogrammban, valamint a műveletben résztvevő hajók rádióhívójelét.

(5) A fogadó hajó a fedélzetén lévő teljes fogáson és a kirakodásra szánt össztömegen kívül bármely kirakodás előtt legalább 24 órával jelenti a kikötő nevét és a kirakodás várható időpontját.

(6) A tagállamok a (3) és az (5) bekezdésben említett jelentést haladéktalanul elküldik a Bizottságnak, amely azt késedelem nélkül továbbítja a NAFO titkárságnak.

40. cikk

Közösségi hajók bérlése

(1) A tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely lobogójuk alatt közlekedő, a NAFO szabályozási területen halászatra feljogosított halászhajójuk bérleti megállapodás tárgyát képezze egy másik NAFO szerződő félnek kiosztott kvóta és/vagy a halászati napok részben vagy teljes mértékben történő felhasználása céljából. A bérleti megállapodások azonban nem engedélyezettek olyan hajók esetében, amelyeket a NAFO vagy bármely más regionális halászati szervezet jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységben részt vevő hajóként azonosított.

(2) A bérleti megállapodás megkötésének napján a lobogó szerinti tagállam elküldi a következő információkat a Bizottságnak, amely azokat továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának:

a) a tagállam bérleti megállapodáshoz való hozzájárulása;

b) a bérlet hatályába tartozó fajok és a bérleti szerződéssel kiosztott halászati lehetőségek;

c) a bérleti szerződés időtartama;

d) a bérlő neve;

e) a szerződő fél, amely bérbe vette a hajót;

f) a tagállam által hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a lobogója alatt közlekedő bérbevett hajók a bérleti időszak alatt megfeleljenek a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseknek.

(3) A bérleti megállapodás lejártakor a lobogó szerinti tagállam tájékoztatja a Bizottságot, amely ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának.

(4) A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy:

a) a bérbeadott hajó a bérleti időszakban nem halászhat a lobogó szerinti tagállamnak kiosztott halászati lehetőségek alapján;

b) a hajó ugyanabban az időszakban nem halászhat egynél több bérleti megállapodás alapján;

c) a hajó a bérleti időszakban eleget tesz a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseinek;

d) a bérbeadott hajó az értesítés tárgyát képező bérleti megállapodások keretében zsákmányolt valamennyi fogást és járulékos fogást az egyéb fogási adatoktól elkülönítve rögzíti a halászati naplóban.

(5) A tagállamok a (4) bekezdés d) pontjában említett valamennyi fogást és jarulékos fogást az egyéb nemzeti fogási adatoktól elkülönítetten jelentik a Bizottságnak. A Bizottság ezeket az adatokat haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának.

41. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1) Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2) A tagállamok a NAFO szabályozási területen az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét legkésőbb 2007. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal továbbítják a Bizottságnak. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat, és a NAFO szabályozási területen eltöltendő tervezett halászati napok számát.

(3) A tagállamok tájékoztató jelleggel értesítik a Bizottságot a hajóik által más területeken tervezett tevékenységekről.

(4) A halászati terv bemutatja a NAFO szabályozási területen alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekhez viszonyítva.

(5) A tagállamok legkésőbb 2008. január 15-ig jelentést tesznek a Bizottságnak halászati tervük végrehajtásáról. E jelentések magukban foglalják a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végző hajók számát, minden egyes hajó fogási adatait, és az egyes hajók által az adott területen halászattal töltött napok számát. A 3M és 3L körzetben garnélára halászó hajók tevékenységeiről mindkét körzetre vonatkozóan külön-külön kell jelentést tenni.

5. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

42. cikk

A norvég garnéla halászata

(1) Valamennyi tagállam naponta jelentést tesz a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla (Pandalus borealis) mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

(2) A 3L. körzetben garnélára halászó hajó parancsnoka vagy annak képviselője, a kikötőbe történő érkezés várható időpontja előtt 24 órával, az érintett kikötő tagállami illetékes hatóságai számára továbbítja a következő információkat:

a) a kikötőbe érkezés időpontja;

b) a fedélzeten tárolt garnéla mennyisége;

c) a körzet vagy körzetek, ahol a fogás történt.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

43. cikk

A vörös álsügér halászata

(1) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2) A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt jelentést tesznek a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügérnek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében a lobogójuk alatt hajózó és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

7. SZAKASZ

Végrehajtási intézkedések

44. cikk

Jogsértések nyomon követése

(1) Azon tagállam hatóságai, amelyet az egyik hajója által elkövetett jogsértésről értesítenek, azonnali és teljes körő vizsgálatot indít a jogsértést igazoló bizonyítékok megszerzése érdekében, amely - adott esetben - magában foglalja az érintett hajó helyszíni vizsgálatát.

(2) A tagállami illetékes hatóságok, a nemzeti jogszabályokkal összhangban haladéktalanul intézkednek a bírósági vagy közigazgatási eljárás megindításáról a tagállam lobogója alá tartozó hajóért felelős állampolgárokkal szemben, amennyiben a NAFO által elfogadott intézkedéseket nem tartották be.

(3) A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a (2) bekezdés szerint megindított eljárás, a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmas legyen olyan hathatós intézkedések foganatosítására, amelyek elegendő súlyúak, biztosítják az előírások betartását, megfosztják a jogsértőket az illegális tevékenységből származó gazdasági előnyöktől és hatékonyan tartanak vissza hasonló jogsértések jövőbeni elkövetésétől.

45. cikk

Az ellenőrök által a jogsértésekről készített jelentések kezelése

(1) A NAFO ellenőrei által összeállított vizsgálati és felügyeleti jelentések elfogadható bizonyítékul szolgálnak bármelyik tagállam bírósági vagy közigazgatási eljárásaiban. Ezeket a jelentéseket a tények megállapítása érdekében a tagállamok a saját ellenőreik által készített vizsgálati és felügyeleti jelentésekkel egyformán kezelik.

(2) A tagállamok együttműködnek a rendszer alapján egy ellenőr által benyújtott jelentésből eredő bírósági vagy egyéb eljárások elősegítése érdekében, figyelemmel a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó szabályokra a nemzeti igazságszolgáltatási és egyéb rendszerekben.

46. cikk

Súlyosabb jogsértések nyomon követésének javítása

(1) Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet által elfogadott közös nemzetközi ellenőrzés rendszerének alkalmazására vonatkozó rendelkezések elfogadásáról szóló, 1988. június 9-i 1956/88/EGK tanácsi rendeletben ( 37 ) meghatározott rendelkezések, és különösen a rendelethez mellékletként csatolt ellenőrzési rendszer 9. és 10. pontja mellett, a lobogó szerinti tagállam e szakasz alapján intézkedéseket hoz, amennyiben valamely lobogója alatt közlekedő hajó a következő súlyos jogsértések egyikét követte el:

a) Moratórium vagy halászati tilalom hatálya alá eső állomány célzott halászata.

b) Eltérő fogási adatok feljegyzése. E cikk értelmében ez abban az esetben tekintehető az ellenőrzés megindításának alapjául, ha a fedélzeten tárolt feldolgozott fogásnak az ellenőr által becsült fajonkénti vagy teljes mennyisége és a termelési naplóba bejegyzett adatok közötti eltérés 10 tonna vagy 20 %, a kettő közül a nagyobbik mennyiség, a termelési naplóban szereplő adatok százalékában számítva. A fedélzeten tárolt fogás becsült mennyiségének kiszámításához, a vizsgálatot tartó szerződő fél és a vizsgált hajó szerinti szerződő fél ellenőrei által közösen megállapított tárolási tényezőt kell használni.

c) Ugyanazon súlyos jogsértésnek az 1956/88/EGK rendeletben foglalt rendszer 9. pontjában említett megismétlődése, amelyet a rendszer 10. pontjával összhangban 100 napon belül vagy a hajóút során (a kettő közül a rövidebb) megerősítettek.

(2) A lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a (3) bekezdésben említett vizsgálatot követően az érintett hajó minden halászati tevékenységet beszüntessen, illetve hogy meginduljon a súlyos jogsértés vizsgálatára irányuló eljárás.

(3) Amennyiben a lobogó szerinti tagállam által, az (1) bekezdésben említett vizsgálat elvégzésére kijelölt ellenőr vagy más személy nem tartózkodik a szabályozási területen, a lobogó szerinti tagállam előírja a hajó számára, hogy haladéktalanul hajózzon egy olyan kikötőbe, ahol a vizsgálatot meg lehet indítani.

(4) A (1) bekezdés b) pontjában említett, eltérő fogási adatok feljegyzéséből eredő súlyos jogsértés kivizsgálását követően, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a fedélzeten tárolt teljes fogás helyszíni vizsgálatát és számbavételét az adott kikötői hatóság elvégzi.

(5) Amikor egy hajót a (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kikötőbe irányítanak, fedélzetére egy másik szerződő fél ellenőre felszállhat és/vagy ott maradhat a kijelölt kikötő felé vezető úton, feltéve hogy a vizsgált hajó szerinti tagállam illetékes hatósága nem szólítja fel az ellenőrt a hajó elhagyására.

47. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A tagállamok végrehajtási intézkedéseket fogadnak el a lobogójuk alá tartozó azon hajók tekintetében, amelyek esetében a nemzeti törvényekkel összhangban megállapították, hogy a 46. cikkben említett súlyos jogsértést követett el.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések - a cselekmény súlyosságától függően és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - különösen a következőket tartalmazhatják:

a) pénzbírságok;

b) a tiltott halászeszköz és fogás lefoglalása;

c) a hajó zár alá vétele;

d) a halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

e) a halászati kvóta csökkentése vagy visszavonása.

(3) Az érintett hajó lobogó szerinti tagállama haladéktalanul értesíti a Bizottságot az e cikk szerint elfogadott megfelelő intézkedésekről. Az értesítés alapján a Bizottság tájékoztatja a NAFO titkárságát az említett intézkedésekről.

48. cikk

Jogsértésekről szóló jelentés

(1) A 46. cikkben említett súlyos jogsértés esetén az érintett tagállam, a lehető leghamarabb, de minden esetben a jogsértésről szóló értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül jelentést készít a Bizottság számára a vizsgálat előrehaladásáról, amelyben minden, a jogsértéssel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadásra javasolt intézkedést ismertet, majd a vizsgálat lezárását követően a vizsgálat eredményeiről újabb jelentést készít.

(2) A Bizottság a tagállamoktól kapott jelentések alapján közösségi jelentést állít össze. A jogsértésről szóló értesítés kézhezvételétől számított négy hónapon belül a Bizottság továbbítja a NAFO titkárságára a vizsgálat előrehaladásáról szóló jelentést, majd a lehető legrövidebb határidőn belül elküldi a vizsgálat lezárását követően készített, az vizsgálat eredményéről szóló jelentést is.

VIII. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK ÁLTAL A NEAFC EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEN FOGOTT FAGYASZTOTT HAL KIRAKODÁSÁRA VAGY ÁTRAKODÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

49. cikk

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet és a harmadik országok halászhajóinak a közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és fogásaik értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1994. május 6-i 1093/94/EK tanácsi rendelet ( 38 ) sérelme nélkül, az e fejezetben meghatározott eljárásokat 2007. május 1-jétől kell alkalmazni a harmadik országbeli hajók által - az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1981. július 13-i 81/608/EGK tanácsi határozathoz ( 39 ) csatolt egyezmény 1. cikkében meghatározott - a NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen fogott fagyasztott hal tagállami kikötőkben történő kirakodására vagy átrakodására.

50. cikk

Kijelölt kikötők

Kirakodás és átrakodás csak az erre kijelölt kikötőkben engedélyezett.

A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik az 49. cikkben említett halak kirakodását vagy átrakodását. Az alkalmazás 49. cikkben meghatározott időpontjától föggetlenül, a tagállamok 2007. január 15-e előtt megküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők jegyzékét. A jegyzék minden ezt követő módosításáról, a változások hatályba lépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának "C" sorozatában közzéteszi és weboldalán elérhetővé teszi a kikötők jegyzékét és annak változásait.

51. cikk

Előzetes értesítés a kikötőbe való érkezésről

(1) A 2847/93/EGK rendelet 28e. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a valamely kikötőbe belépni, kirakodni vagy átrakodni szándékozó, a 49. cikkben említettek szerinti halat szállító minden halászhajó parancsnokának vagy annak képviselőjének legalább 3 munkanappal várható érkezésük előtt értesíteni kell a használni kívánt kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságait.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett értesítéshez csatolni kell a XV. melléklet I. részében található formanyomtatvány megfelelően kitöltött A. részét a következők szerint:

a) A PSC 1. formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a halászhajó saját fogásait szándékozik kirakodni;

b) A PSC 2. formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a halászhajó átrakodási műveletben vett részt. Utóbbi esetben minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(3) A kikötő szerinti tagállam haladéktalanul továbbítja a (2) bekezdésben említett formanyomtatvány egy példányát a halászhajó lobogó szerinti tagállama számára, illetve átrakodási műveletben részt vett hajó esetében az átadó hajók szerinti állam(ok) számára.

52. cikk

Kirakodásra és átrakodásra vonatkozó engedély

(1) A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága csak azt követően adhat engedélyt kirakodásra vagy átrakodásra, hogy a kirakodni vagy átrakodni szándékozó halászhajó lobogó szerinti állama, vagy - amennyiben a hajó átrakodásban vett részt a kikötőn kívül - az átadó hajók szerinti állam vagy államok, az 51. cikk (3) bekezdése szerint továbbított formanyomtatvány B. részének megfelelő kitöltésével és a nyomtatvány egy példányának visszaküldésével megerősítették, hogy:

a) a saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó elegendő kvótával rendelkezik a bejelentett fajok halászatára;

b) a fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor;

c) a saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezik halászati engedéllyel;

d) VMS adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott.

A kirakodási vagy átrakodási műveleteket csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a kikötő szerinti állam illetékes hatóságai arra engedélyt adtak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti állam az (1) bekezdésben említett megerősítés hiányában is adhat teljes vagy részleges kirakodási engedélyt, de ilyen esetekben az érintett halfogást egy az illetékes hatóságok felügyelete alatt álló raktárban kell tárolni. Az ilyen halakat csak az (1) bekezdésben említett megerősítés kézhezvétele után lehet értékesíteni, átrakodni vagy elszállítani. Amennyiben a kirakodás időpontjától számított 14 napon belül nem érkezik meg a megerősítés, a kikötő szerinti állam, a nemzeti szabályoknak megfelelően a halat lefoglalhatja és rendelkezhet vele.

(3) A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatáról a IV. melléklet I. részében előírt formanyomtatvány szabályszerűen kitöltött C. része egy példányának a Bizottságnak és a NEAFC titkárságának történő továbbítása révén haladéktalanul értesítést ad, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen fogták ki.

53. cikk

Vizsgálatok

(1) A tagállamok illetékes hatóságai évente a 49. cikkben említett harmadik országbeli hajók tagállami kikötőkben történő kirakodásainak és átrakodásainak legalább 15 %-át ellenőrzik.

(2) A vizsgálatok során ellenőrzik a teljes kirakodási és átrakodási műveletet, és összehasonlító ellenőrzésvégeznek a kirakodásra vonatkozó előzetes értesítésben bejelentett fajok mennyisége és a ténylegesen kirakodott vagy átrakodott fajok mennyisége között.

(3) Az ellenőrök minden megtesznek a halászhajók indokolatlan feltartóztatásának elkerülése érdekében és annak biztosítására, hogy a halászhajók a lehető legkisebb akadályoztatást és kényelmetlenséget szenvedjék el, valamint, hogy a fogott hal minősége ne romoljon.

54. cikk

Ellenőrzési jelentések

(1) Minden egyes vizsgálatot dokumentálni kell a XV. melléklet II. részében meghatározott ellenőrzési jelentés kitöltésével.

(2) Az ellenőrzési jelentések egy-egy példányát haladéktalanul továbbítani kell a vizsgált halászhajó lobogója szerinti állam számára, és - amennyiben a halászhajó átrakodási műveletet hajtott végre - az átadó hajók lobogója szerinti állam vagy államok számára, valamint a Bizottság és a NEAFC titkársága számára, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC egyezmény hatálya alá tartozó területen zsákmányolták;

(3) Az ellenőrzési jelentések eredeti példányát vagy hiteles másolatát kérésre megküldik a vizsgált halászhajó lobogó szerinti állama számára.

IX. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások és a hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

55. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1) A XIII. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az említett mellékletben feltüntetett övezetekben és időszakokban tilos.

(2) Az új és felderítő halászatra a XIV. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken.

56. cikk

A CCAMLR területén halászati engedéllyel rendelkező hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

(1) Az engedéllyel rendelkező hajók számára a 601/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a tagállamok e hajók vonatkozásában 2007. augusztus 1-jétől a következőkről tájékoztatják a Bizottságot:

a) a hajó IMO száma (ha kibocsátották);

b) korábbi lobogó, ha volt ilyen;

c) nemzetközi rádióhívójel;

d) a hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője/haszonélvezői, ha ismert;

e) a hajó típusa;

f) építésének helye és ideje;

g) hossza;

h) színes fényképek a hajóról az alábbiak szerint:

i. egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii. egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii. egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

i) a fedélzetre szerelt műholdas nyomonkövető rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

(2) 2007. augusztus 1-jétől kezdődően a tagállamoknak - amennyire ez megvalósítható - tájékoztatniuk kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a) az üzemeltető neve és címe, amennyiben nem azonos a hajó tulajdonosával/tulajdonosaival;

b) a parancsnok, és ahol releváns, a halászati parancsnok neve és állampolgársága;

c) a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d) merevítőrúd (m);

e) bruttó regisztertonna;

f) a hajó kommunikációs rendszerének típusa és számai (INMARSAT A., B. és C. számok);

g) a legénység szokásos létszáma;

h) főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye;

i) raksúly (tonna), halraktárak száma és befogadóképessége (m3);

j) bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. a jég osztályba sorolása).

57. cikk

Az észlelt hajókra vonatkozó jelentés

(1) Az engedéllyel rendelkező halászhajó parancsnoka, amennyiben a CCAMLR területén egy másik halászhajót észlel, az adott hajóval kapcsolatban a lehető legtöbb információt igyekszik dokumentálni, többek között a következőket:

a) a hajó neve és leírása;

b) a hajó hívójele;

c) a hajó lajstromszáma és Lloyds/IMO száma;

d) a hajó lobogó szerinti állama;

e) a hajó fényképe a jelentés alátámasztására;

f) az észlelt hajó megfigyelt tevékenységeire vonatkozó bármely egyéb lényeges információ.

(2) A hajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett információkat tartalmazó jelentést a lehető legrövidebb határidőn belül továbbítja a lobogó szerinti államnak. A lobogó szerinti állam, a CCAMLR előírásoknak megfelelően továbbítja ezeket a jelentéseket a CCAMLR titkársága felé, amennyiben az észlelt hajó a CCAMLR előírások szerinti IUU tevékenységet folytat.

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

58. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1) A Spanyolország lobogója alatt hajózó és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., és 58.4.3a) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein, illetve az 58.4.3b) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2) Az 58.4.3a) és 58.4.3b) körzetben egy időben tagállamonként csak egy halászhajó halászhat.

(3) A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a 88.1 és 88.2. alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzet vonatkozásában, és ezek mindegyikének kisléptékű kutatási egységenkénti (SSRU-k) felosztását a XIV. melléklet határozza meg. A halászatot bármely SSRU területén berekesztik, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátozást, és az említett SSRU-t a szezon hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(4) A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben tilos a halászat az 550 méternél kisebb mélységben.

59. cikk

Jelentéstételi rendszerek

A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentési rendszerek vonatkoznak:

a) a 601/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentési rendszer, azoknak a tagállamoknak a kivételével, amelyeknek a fogási és erőkifejtési jelentéseket legfeljebb két nappal a jelentési időszakok vége után be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a CCAMLR-nek való azonnali továbbítás céljából. A 88.1. és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben a jelentéseket a kisléptékű kutatási egységek végzik;

b) a 601/2004/EK rendelet 13. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

c) jelentést kell tenni a visszaengedett Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes darabszámáról és tömegéről, a "megkocsonyásodott" állapotúakat is beleértve.

60. cikk

Különleges követelmények

(1) A 58. cikkben említett felderítő halászatot az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet ( 40 ) 8. cikkének megfelelően kell végezni, tekintettel a tengeri madaraknak a horogsoros halászatok során előforduló pusztulásának mérséklését célzó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken túlmenően:

a) ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni;

b) az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajók, amelyek a horogsorok nehezékkel való felszerelésére vonatkozóan megfelelnek a CCAMLR jegyzőkönyveknek (A., B. vagy C.), mentesülnek az éjszakai hálóvetés követelménye alól; azonban azoknak a hajóknak, amelyek összesen legalább három tengeri madarat fognak, azonnal vissza kell állniuk az éjszakai hálókivetésre a 601/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban;

c) azoknak a 88.1 és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1 és 58.4.2 körzetben felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak, amelyek összesen három tengeri madarat fognak, azonnal fel kell függeszteniük a halászatot, és a 2006/07. évi idény fennmaradó részében nem engedélyezhető számukra a rendes halászati szezonon kívüli halászat.

(2) A 88.1. és 88.2. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a) a hajóknak tilos:

i. olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítése, a 73/78 MARPOL (a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii. a szemét kirakása;

iii. olyan élelmiszer-hulladék kirakása, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv. baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakása;

v. a szennyvíz kiürítése a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad;

vi. a hulladékégetésből származó hamu kiürítése; vagy

vii. vágási melléktermék és belsőség kirakása;

b) a 88.1. és 88.2. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, az el nem fogyasztott tisztított baromfit pedig el kell távolítani a 88.1. és 88.2. alterületről;

c) a Dissostichus spp. halászata a 88.1. és 88.2. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

61. cikk

A fogások meghatározása

(1) E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2) Ahhoz, hogy a fogás kutatási fogásnak minősüljön:

a) a kutatási fogásokat egymástól legalább öt tengeri mérföldes távolságra kell végrehajtani, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b) az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c) egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

62. cikk

Kutatási tervek

A 58. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a) a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást - amelyet az "első sorozat"-ként jelölnek - "kutatófogás"-ként kell feltüntetni; ezeknek a fogásoknak meg kell felelniük a 61. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b) a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást - amelyik jelzőszintet előbb elérik - "második sorozat"-ként jelölik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is elvégezhetők. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik az 61. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c) a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak "harmadik sorozat"-ot kell vállalnia, ily módon a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d) 20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e) a 88.1. és 88.2. alterület A., B., C., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

63. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1) A 58. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a) helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b) a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c) a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d) a kihelyezett horgok száma;

e) a csali típusa;

f) a csali alkalmazásának eredményessége ( %);

g) a horog típusa; és

h) tengeri és légköri viszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2) Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat - 100 darabig - meg kell mérni, és legalább 30 halból kell mintát venni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, megfelelő módszert kell alkalmazni a halak véletlenszerű almintákra osztására.

64. cikk

Jelölési program

(1) A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt egy jelölési programot a következőképpen:

a) A felderítő halászat során a Dissostichus spp.-re vonatkozó CCAMLR jelölési programmal és jegyzőkönyvvel összhangban a Dissostichus spp. példányokat megjelölik és visszaengedik. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, vagy elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b) a jelölési követelmény teljesülése érdekében a program minden méretű példányt figyelembe vesz. Kizárólag a jó állapotban lévő tengeri sügéreket jelölik meg. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c) minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető;

d) egyetlen újból kifogott megjelölt példányt (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) sem szabad visszaengedni, akkor sem, ha csak rövid ideig volt szabadon;

e) minden újból kifogott példányról biológiai adatfelvételt kell készíteni (hosszúság, tömeg, nem, ivarállapot) és - ha mód van rá - elektronikus fényképet kell készíteni, egyensúly szervét (otolit) fel kell tárni, a jelölést pedig el kell távolítani;

f) minden vonatkozó jelölési adatot és adatrögzítő jelölés újbóli kifogását elektronikus úton a CCAMLR űrlapján jelenteni kell a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g) minden vonatkozó jelölési adatot, az adatrögzítő jelölés újbóli kifogását és a megjelölt halak újbóli kifogott példányait a CCAMLR-formanyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes regionális jelölési adatbanknak, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyvben előírtak szerint.

(2) A megjelölt és visszaengedett tengeri sügéreket nem kell számba venni a fogási korlátozások tekintetében.

65. cikk

Tudományos megfigyelők és ellenőrök

(1) A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

(2) A tagállamok, az alkalmazandó nemzeti törvényekre és rendeletekre, többek között a nemzeti bíróságon a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó szabályokra is figyelemmel, illetve azokkal összhangban, az e rendszer alapján kijelölő CCAMLR tag ellenőrei által készített jelentéseket, a saját ellenőrei által készített jelentésekkel azonos módon kezelik és azok alapján ugyanúgy lépnek fel, és az érintett szerződő fél és kijelölő CCAMLR tag együttműködik az ilyen jelentések alapján megindított bírósági vagy egyéb eljárások elősegítése érdekében.

66. cikk

Krill halászatban való részvételi szándékra vonatkozó értesítések

Ha valamely tagállam a CCAMLR területén krill halászatban kíván részt venni, ezen szándékáról értesíti a CCAMLR titkárságát legalább négy hónappal a Bizottság - közvetlenül a kiválasztott halászati szezont megelőző - rendes éves ülése előtt

67. cikk

A mélytengeri kopoltyúhálós halászat átmeneti tilalma

(1) A CCAMLR területén tudományos kutatáson kívüli célra tilos kopoltyúhálókat használni mindaddig, amíg a tudományos bizottság az említett halászeszköz lehetséges hatásait meg nem vizsgálta és arról jelentést nem készített, és a Bizottság, a tudományos bizottság szakvéleménye alapján el nem fogadta, hogy az adott halászati módszer a CCAMLR területén alkalmazható.

(2) A kopoltyúhálók 100 méternél mélyebb vízben, tudományos kutatás céljából való használatáról előzetesen értesíteni kell a tudományos bizottságot, és azt a Bizottságnak - a kutatás megkezdése előtt - jóvá kell hagynia.

(3) A CCAMLR területén áthaladni kívánó, kopoltyúhálóval felszerelt hajóknak előzetes értesítést kell küldeniük a CCAMLR titkársága számára ezen szándékukról, illetve a CCAMLR területén való áthaladásuk várható időpontjáról. A CCAMLR területén kopoltyúhálóval rendelkező bármely olyan hajó, amely elmulasztott előzetes értesítést küldeni, megsérti e rendelkezéseket.

68. cikk

A 2006/07-es és 2007/08-as halászati szezon tekintetében megállapított átmeneti korlátozások fenékvonóháló használatára a CCAMLR területéhez tartozó nyílt tengereken

(1) A CCAMLR területéhez tartozó nyílt tengereken a fenékvonóháló használata azokra a területekre korlátozódik, amelyek tekintetében hatályosak a Bizottság fenékvonóhálóra vonatkozó védelmi intézkedései.

(2) Az említett korlátozó intézkedések nem vonatkoznak a fenékvonóhálók tudományos kutatás céljából történő használatára a CCAMLR területén.

X. FEJEZET

A SEAFO-EGYEZMÁNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A hajók halászati engedélye

69. cikk

A hajók halászati engedélye

(1) A tagállamok 2007. június 1-jéig, lehetőség szerint elektronikus úton elküldik a Bizottság számára azon hajóik listáját, amelyek kiállított halászati engedély birtokában jogosultak a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászati tevékenységet folytatni.

(2) Az (1) bekezdésben említett listán szereplő hajók tulajdonosai közösségi állampolgárok vagy jogi személyek.

(3) A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó halászhajók csak abban az esetben jogosultak halászati tevékenységet folytatni, ha eleget tesznek a SEAFO-egyezményben meghatározott követelményeknek és kötelességeknek, valamint védelmi és gazdálkodási intézkedéseknek.

(4) Nem állítanak ki halászati engedélyt azon hajók számára, amelyek jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU) halászatot folytattak, kivéve ha az új tulajdonos megfelelő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az előző tulajdonosok és üzemeltetők már semmiféle jogi, haszonélvezeti vagy pénzügyi érdekkel nem rendelkeznek hajóik tekintetében, és semmilyen ellenőrzést nem gyakorolnak hajóik felett, illetve hogy - az összes vonatkozó tényre figyelemmel - hajóik nem vesznek részt a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU)halászatban és nem is hozhatók azzal összefüggésbe.

(5) Az (1) bekezdésben említett lista a következő információkat tartalmazza:

a) a hajó neve, lajstromszáma, korábbi nevei (amennyiben ismertek) és a lajstromozási kikötő;

b) korábbi lobogó (ha volt ilyen);

c) a hajó nemzetközi rádiós hívójele (amennyiben létezik);

d) a tulajdonos vagy tulajdonosok neve és címe;

e) a hajó típusa;

f) hossza;

g) az üzemeltető (kezelő) vagy üzemeltetők (kezelők) neve és címe (ha van ilyen);

h) bruttó regisztertonna; és

i) főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye.

(6) A tagállamok, a jogosult hajók első listájának összeállítását követően minden alkalommal amikor változás történik haladéktalanul értesítik a Bizottságot a lista minden kiegészítéséről, az esetleges törlésekről és/vagy bármely módosításáról.

70. cikk

Az engedéllyel rendelkező hajókra vonatkozó kötelezettségek

(1) A hajók megfelelnek a SEAFO valamennyi vonatkozó védelmi és szabályozási intézkedésének.

(2) Az engedéllyel rendelkező halászhajók a fedélzeten tartják a nyilvántartásba vételt igazoló érvényes bizonyítványokat és a halászati és/vagy átrakodási engedélyt.

71. cikk

Engedéllyel nem rendelkező hajók

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok a SEAFO által jóváhagyott hajók lajstromában nem szereplő hajók által történő halászatának, fedélzeten tartásának, átrakodásának és kirakodásának tilalmáról.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan tényeken alapuló információról, amelyek alapján jogosan feltételezhető, hogy a SEAFO által jóváhagyott hajók lajtromában nem szereplő hajók a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok halászatában és/vagy átrakodásában vesznek részt az egyezmény területén.

(3) A tagállamok minden szükséges intézkedéset meghoznak annak biztosítására, hogy a SEAFO által jóváhagyott hajók lajstromába felvett hajók tulajdonosai a SEAFO-egyezmény területén nem vesznek részt a jóváhagyott hajók lajstromában nem szereplő hajók által folytatott halászati tevékenységekben, és azokkal nem is hozhatók összefüggésbe.

2. SZAKASZ

átrakodások

72. cikk

Tengeren történő átrakodás tilalma

A tagállamok a SEAFO területen a lobogóik alatt közlekedő hajók számára megtiltják a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok tengeren történő átrakodását.

73. cikk

Kikötői átrakodások

(1) A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokat halászó közösségi halászhajók a SEAFO-egyezmény területén csak akkor rakodhatnak át valamely SEAFO szerződő fél kikötőjében, ha az érintett kikötő szerinti szerződő féltől előzetesen engedélyt kaptak a művelet elvégzésére. A közösségi halászhajók csak akkor kapnak engedélyt átrakodási művelet végrehajtására, ha a lobogó szerinti tagállamtól és a kikötő szerinti államtól erre előzetesen engedélyt kaptak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy engedéllyel rendelkező halászhajóik előzetes engedélyt kapjanak kikötőben történő átrakodás végrehajtására. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az átrakodott mennyiségek megfeleljenek a hajók által bejelentett fogásmennyiségnek, és előírják az átrakodásra vonatkozó jelentés elkészítését.

(3) Azon közösségi halászhajók parancsnokai, amelyek a SEAFO-egyezmény területén zsákmányolt és az egyezmény hatálya alá tartozó fajokból álló fogásokat bármely mennyiségben egy másik hajóra (a továbbiakban: "fogadó hajó") rakodják át, az átrakodás alkalmával tájékoztatják a fogadó hajó lobogója szerinti államot az érintett fajokról és mennyiségekről, az átrakodás időpontjáról, valamint a fogások helyéről, és saját lobogója szerinti tagállama számára a XVI. melléklet I. részében meghatározott formátumú SEAFO átrakodási nyilatkozatot küld.

(4) A közösségi halászhajó parancsnoka, legalább 24 órával a művelet megkezdése előtt továbbítja az átrakodás helyszínéül szolgáló kikötő szerinti SEAFO szerződő fél számára a következő információkat:

a) az átrakodó halászhajók neve;

b) a fogadó hajók neve;

c) az átrakodni szándékozott mennyiség fajonként;

d) az átrakodás napja és az érintett kikötő.

(5) Amennyiben az átrakodásra egy SEAFO szerződő fél kikötőjében kerül sor, a művelet megkezdése előtt legalább 24 órával, illetve a művelet végén a közösségi fogadó hajó parancsnoka tájékoztatja a kikötő szerinti állam illetékes hatóságait a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokból hajója fedélzetén tárolt fogások mennyiségeiről, és 24 órán belül továbbítja az említett hatóságok számára a SEAFO átrakodási nyilatkozatot.

(6) A közösségi fogadó hajó parancsnoka, 48 órával a kirakodás megkezdése előtt SEAFO átrakodási nyilatkozatot küld a kirakodás helyéül szolgáló kikötő szerinti állam illetékes hatóságai számára.

(7) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a kapott információk pontosságának ellenőrzésére, és együttműködnek a lobogó szerinti állammal annak biztosítására, hogy a kirakodott mennyiségek megfelelnek a hajók által bejelentett fogások mennyiségének.

(8) A SEAFO-egyezmény területén az egyezmény hatálya alá tartozó fajok halászatára jogosult hajókkal rendelkező tagállamok 2007. június 1-jéig tájékoztatják a bizottságot a lobogóik alatt közlekedő hajók által végrehajtott átrakodásokra vonatkozó adatokról.

3. SZAKASZ

Sérülékeny mélytengeri élőhelyek és ökoszisztémák kezelésére vonatkozó védelmi intézkedések

74. cikk

Lezárt területek

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok közösségi hajók általi halászata tilos a következő területeken:

a) A1. alkörzet

i) Dampier Seamount

DSZ 10o00' NYH 02o00'DSZ 10o00'KH 00o00'
DSZ 12o00' NYH 02o00'DSZ 12o00'KH 00o00'

ii) Malahit Guyot Seamount

DSZ 11o00' NYH 02o00'DSZ 11o00' NYH 04o00'
DSZ 13o00' NYH 02o00'DSZ 13o00' NYH 04o00'

b) B1. alkörzet

Molloy Seamount

DSZ 27o00'KH 08o00'DSZ 27o00'KH 10o00'
DSZ 29o00'KH 08o00'DSZ 29o00'KH 10o00'

c) C. körzet

i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

DSZ 37o00' KH 13o00DSZ 37o00'KH 17o00'
DSZ 40o00' KH 13o00DSZ 40o00'KH 17o00'

ii) Africana seamount

DSZ 37o00' KH 28o00DSZ 37o00' KH 30o00
DSZ 38o00' KH 28o00DSZ 38o00' KH 30o00

iii) Panzarini Seamount

DSZ 39o00'KH 11o00'DSZ 39o00'KH 13o00'
DSZ 41o00'KH 11o00'DSZ 41o00'KH 13o00'

d) C1. alkörzet

i) Vema Seamount

DSZ 31o00'KH 08o00'DSZ 31o00'KH 09o00'
DSZ 32o00'KH 08o00'DSZ 32o00'KH 09o00'

ii) Wust Seamount

DSZ 33o00'KH 06o00'DSZ 33o00'KH 08o00'
DSZ 34o00'KH 06o00'DSZ 34o00'KH 08o00'

e) D. körzet

i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

DSZ 41o00'NYH 06o00'DSZ 41o00'KH 03o00'
DSZ 44o00'NYH 06o00'DSZ 44o00'KH 03o00'

ii) Schwabenland & Herdman Seamounts

DSZ 44o00'NYH 01o00'DSZ 44o00'KH 02o00'
DSZ 47o00'NYH 01o00'DSZ 47o00'KH 02o00'

75. cikk

Régebbi halászati tevékenységek

A tagállamok 2007. június 1-jéig közlik a Bizottsággal a 74. cikkben meghatározott területeken 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban folytatott, a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra irányuló halászati tevékenységeikre vonatkozó információkat az alábbi formában.

A halászat módjaErőkifejtés méréseTeljes kifogott mennyiség (tonna)
Vonóhálós halászhajóa) Kilowatt / halászati napok
b) Hajó / halászati napok
Horogsoros halászhajóa) Bruttó űrtartalom / halászati napok
b) Alkalmazott horgok átlagos száma / alkalmazások száma
Egyéba) Bruttó űrtartalom / halászati napok

4. SZAKASZ

A tengeri madarak járulékos fogásának csökkentésére vonatkozó intézkedések

76. cikk

Tengeri madarakkal kapcsolatos tapasztalatokra vonatkozó információ

A tagállamok 2007. június 1-jéig minden elérhető információt begyűjtenek és a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a tengeri madarakkal kapcsolatos, többek között a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra halászó hajók esetleges járulékos fogásai során szerzett tapasztalataikról.

77. cikk

Enyhítő intézkedések

(1) A DSZ 30o-tól délre halászó valamennyi közösségi halászhajó madárriasztó köteleket ("tori-rudak") szállít és használ:

a) a tori-rudak tervezésükre és alkalmazásukra vonatkozóan megfelelnek a XVI. melléklet II. részében meghatározott iránymutatásoknak;

b) a tori-rudakat a DSZ 30o-tól délre eső vizekre belépő hosszú horogsoros halászhajók esetében kell alkalmazni;

c) adott esetben, ha a madarak mennyisége és aktivitása indokolttá teszi, ajánlatos a hajókra egy második tori-rudat és madárrisztó kötelet is szerelni;

d) valamennyi hajón tartalék tori-köteleket kell tartani oly módon, hogy azok azonnal bevethetők legyenek.

(2) A horogsorokat csak éjjel szabad elhelyezni (azaz a reggeli és esti szürkület közötti sötétség idején ( 41 ). A horogsorral végzett éjszakai halászat során csak a biztonság érdekében feltétlenül szükséges hajófények alkalmazhatók.

(3) A halászeszközök kivetése vagy rögzítése alatt tilos a belsőségeket a tengerbe dobni. A halászeszközök vontatása alatt kerülni kell a belsőségek tengerbe dobását. Ha a belsőségek tengerbe dobására mégis sor kerül, azt lehetőség szerint a hajónak a vontatott halászeszközzel szembeni oldalán kell végrehajtani. Azokon a hajókon vagy halászatok során, amelyek esetében nem írták elő a belsőségek fedélzeten tartását, olyan rendszert kell alkalmazni, hogy a kidobás előtt a horgok kikerüljenek a belsőségekből és a halak fejéből. A hálókat kivetésük előtt meg kell tisztítani azoktól a maradékoktól, amelyek esetleg odavonzhatják a tengeri madarakat.

(4) A közösségi halászhajók olyan hálókivetési és vontatási módszereket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy a háló a lehető legrövidebb ideig ússzék a vízfelszínen feszítetlenül. A vízben lévő hálón - lehetőség szerint - nem végeznek javítási munkálatokat.

(5) A közösségi halászhajók törekednek úgy összeállítani halászeszközeiket, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék annak veszélyét, hogy a madarak az adott eszköz leginkább sérülést okozó részéhez hozzáférjenek. Ilyen módszer lehet többek között a hálókra szerelt súlyok növelése vagy az úszók számának csökkentése, amely révén a háló gyorsabban süllyed el, vagy színes szalagok illetve más hasonló tárgyak elhelyezése a háló azon részei felett, ahol a hálószemméret különös veszélyt jelent a madarakra.

(6) A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen nem kaphatnak halászati engedélyt azok a közösségi halászhajók, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy azokra nem lehet fedélzeti feldolgozó berendezést vagy a belsőségek fedélzeten való tárolására megfelelő más eszközt szerelni, illetve amelyek esetében a belsőségek tengerbe dobása nem kivitelezhető a hajónak a vontatott hálóval szemközti oldalán.

(7) Mindent meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek során élve horogra került madarakat élve szabadítsák ki, és a horgokat lehetőleg az érintett madár életének veszélyeztetése nélkül távolítsák el.

5. SZAKASZ

Ellenőrzés

78. cikk

A hajók mozgásának és fogásainak közlése

(1) A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászati engedéllyel rendelkező és halászati tevékenységet végző halászhajók és halászati kutatóhajók a VMS rendszeren, vagy más megfelelő eszközön keresztül belépési, fogási és kilépési jelentéseket küldenek a lobogó szerinti tagállam hatóságai számára, illetve - a lobogó szerinti tagállam kérésére - a SEAFO ügyvezető titkárságára.

(2) A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területre történő minden egyes bélépés előtt legfeljebb 12 és legalább 6 órával el kell küldeni a belépési jelentést, amelyben meg kell adni a belépés dátumát, időpontját, a hajó földrajzi helyzetét és a fedélzeten tárolt halak mennyiségét, fajok szerint (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerint egyaránt.

(3) A fogási jelentéseket minden naptári hónap végén, fajok (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerinti bontásban kell továbbítani.

(4) A kilépési jelentést a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területről való minden egyes kilépés előtt legfeljebb 12 és legalább 6 órával kell megtenni. A kilépési jelentésben fel kell tüntetni a kilépés dátumát, időpontját, a hajó földrajzi helyzetét, a halászati napok számát és a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a halászat megkezdése vagy a legutóbbi fogási jelentés óta az adott területen zsákmányolt fogást, fajok (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerint.

79. cikk

Az állományfelmérést elősegítő tudományos megfigyelések és információgyűjtés

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a SEAFO-egyezmény alá tartozó területen működő, a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra halászó valamennyi halászhajója képzett tudományos megfigyelőt vesz a fedélzetére.

(2) A tagállamok előírják a megfigyelők által a lobogójuk alatt közlekedő hajókról begyűjtött információk átadását a SEAFO-egyezmény területének elhagyását követő 30 napon belül. Az adatokat a SEAFO tudományos bizottság által meghatározott formában kell továbbítani. A tagállamok az információkat a lehető leghamarabb a Bizottság rendelkezésére bocsátják, figyelemmel a nem összesített adatok bizalmas jellegének fenntartására is. A tagállamok az információkat a SEAFO ügyvezető titkársága számára is továbbíthatják.

(3) Az e cikkben említett informácókat a kijelölt megfigyelőknek a lehetőségekhez mérten legkésőbb 2007. június 30-ig be kell gyűjteniük és le kell ellenőrizniük.

80. cikk

A nem szerződő felek halászhajóinak észlelése

(1) A tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók továbbítanak minden olyan információt a lobogó szerinti tagállam számára, amely az egyezmény területén, nem szerződő fél lobogója alatt közlekedő hajók bármely lehetséges halászati tevékenységére vonatkozik. Ez az információ többek között a következőket tartalmazza:

a) a hajó neve;

b) a hajó lajstromszáma;

c) a hajó lobogó szerinti állama;

d) az észlelt hajó tekintetében bármely egyéb lényeges információ.

(2) A tagállamok a lehető leggyorsabban továbbítják a Bizottság felé az (1) bekezdésben említett információkat. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a SEAFO ügyvezető titkárságának.

Xa. FEJEZET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN KELETI RÉSZÉN ÉS A FÖLDKÖZI-TENGERBEN ÉLŐ KÉKÚSZÓJÚTONHAL-ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ EGYEDI INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Gazdálkodási intézkedések

80a. cikk

Hatály

E fejezet meghatározza az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által a kékúszójú tonhalra (Thunnus thynnus) vonatkozóan előterjesztett különleges intézkedések Közösség általi alkalmazásával kapcsolatos általános szabályokat. A fejezet az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalra vonatkozik.

80b. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

a) "szerződő felek": az atlanti tonhal védelmére létrehozott nemzetközi egyezmény szerződő felei, valamint az együttműködő nem szerződő felek, egyéb jogi személyek és halászatot folytató jogalanyok;

b) "halászhajó": bármely olyan hajó, amelyet a tonhalállományok kereskedelmi kiaknázására használnak vagy szánnak, beleértve a halfeldolgozó hajókat és az átrakodásban részt vevő hajókat is;

c) "közös halászati művelet": kettő vagy több, különböző szerződő felek vagy különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő hajó közötti művelet, melynek során az egyik hajó fogása teljes egészében vagy részben egy vagy több másik hajónak tulajdonítható;

d) "átrakodások": bármely olyan tevékenység, amely során kékúszójú tonhalat rakodnak át:

i. a halászhajóról egy kékúszójú tonhalat hizlaló gazdaságba, beleértve a szállítás során elpusztult vagy kiszabadult halakat is;

ii. egy kékúszójú tonhalat hizlaló gazdaságból vagy tonhalcsapdából halfeldolgozó hajóra, szállítóhajóra vagy a partra;

e) "tonhalcsapda": olyan rögzített halászeszköz, amelynek az alja le van horgonyozva, és amelyre általában a halat egy zárt részbe terelő vezetőhálót szerelnek;

f) "ketreces haltartás": olyan módszer, amely során a kékúszójú tonhalat nem a fedélzeten tárolják, ide tartozik a hizlalás és a tenyésztés is;

g) "hizlalás": az a folyamat, amely során a kékúszójú tonhalat rövid ideig (2-6 hónapig) ketrecben tartják, elsősorban a hal zsírtartalmának növelése érdekében;

h) "tenyésztés": az a folyamat, amely során a kékúszójú tonhalat egy évnél hosszabb ideig ketrecben tartják a teljes biomassza növelése céljából;

i) "átrakodás": egy halászhajó fedélzetén lévő kékúszójú tonhal egy részének vagy egészének egy másik halászhajóra történő átrakodása a kikötőben;

j) "halfeldolgozó hajó": olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy darabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás;

k) "sporthorgászat": olyan nem kereskedelmi célú halászati tevékenység, amelynek résztvevői egy nemzeti sportszervezethez tartoznak, vagy nemzeti sportengedéllyel rendelkeznek;

l) "szabadidős horgászat": olyan nem kereskedelmi célú halászati tevékenység, amelynek résztvevői nem tartoznak nemzeti sportszervezethez, vagy nem rendelkeznek nemzeti sportengedéllyel;

m) "Task II.": a Task II. módszer az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által az "Atlanti tonhalak és tonhalszerű halak helyszíni statisztikai és mintavételi kézikönyvében" (harmadik kiadás, ICCAT, 1990) meghatározottak szerint.

80c. cikk

Kvóta

(1) A tagállamok a kékúszójú tonhalra vonatkozó kvótáikat szétoszthatják azon halászhajóik és tonhalcsapdáik között, amelyek számára engedélyezték a kékúszójú tonhal aktív halászatát.

(2) Egy tagállam és egy szerződő fél állampolgárai között olyan magánjellegű kereskedelmi megállapodást kötni, amely alapján az említett tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajót egy szerződő fél tonhalkvótája keretében használnak halászatra, kizárólag az érintett tagállam engedélyével lehet, amely tájékoztatja erről a Bizottságot.

80d. cikk

Közös halászati műveletek

(1) Az egy vagy több tagállam lobogója alatt közlekedő hajók részvételével folytatott közös kékúszójútonhal-halászati műveletekre engedélyt adni csak az érintett, lobogó szerinti tagállam(ok) beleegyezésével lehet.

(2) Az engedélyért való folyamodáskor a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a közös halászati műveletben részt vevő halászhajóiktól részletes információkat szerezzenek a közös halászati művelet időtartamáról, a részt vevő hajók üzemeltetőiről és a hajók közti, az érintett fogásokra vonatkozó elosztási kulcsról.

(3) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a (2) bekezdésben említett információkat. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkársága részére.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

80e. cikk

Halászati tilalmi időszak

A 520/2007/EK rendelet ( 42 ) 6. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve:

a) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 24 méternél nagyobb, horogsorral felszerelt nyílt tengeri hajókkal történő halászata 2007. június 1-jétőldecember 31-ig tilos, a ny. h. 10°-tól nyugatra és az é. sz. 42°-tól északra fekvő terület kivételével;

b) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal erszényes kerítőhálóval történő halászata 2007. július 1-jétőldecember 31-ig tilos;

c) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal csalit használó hajókkal történő halászata 2007. november 15-től2008. május 15-ig tilos;

d) az Atlanti-óceán keleti részén a kékúszójú tonhal nyílt tengeri vonóhálós hajókkal történő halászata 2007. november 15-től2008. május 15-ig tilos.

80f. cikk

Repülőgépek használata

Az 520/2007/EK rendelet 6. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve az egyezmény alá tartozó területen tilos a repülőgépeknek vagy helikoptereknek a kékúszójú tonhal felkutatására történő használata.

80g. cikk

Legkisebb méret

(1) A 8. cikktől és az 520/2007/EK rendelet IV. mellékletében megállapított rendelkezésektől eltérve, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete 2007. június 30-tól 30 kg vagy 115 cm.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve és a 80i. cikk sérelme nélkül, a kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) legkisebb fogható mérete 2007. június 30-tól 8 kg vagy 75 cm a következő esetekben:

a) az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal;

b) az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú tonhal.

(3) Az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval kifogott kékúszójú tonhalra vonatkozó további egyedi feltételek a XVIa. melléklet I. részében kerülnek meghatározásra.

80h. cikk

A kékúszójú tonhalra vonatkozó mintavételi terv

(1) Az 520/2007/EK rendelet 11. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve valamennyi tagállam kialakít egy mintavételi programot a kifogott kékúszójú tonhal méret szerinti darabszámának becslésére.

(2) A halketrecekben végzett, méret szerinti mintavételezést 100 tonnányi élő halanként 100 egyeden vagy a ketrecben lévő összes hal 10 %-án kell elvégezni. A méret szerinti mintát - hossz és súly alapján - a halgazdaság lehalászásakor, illetve a szállítás közben elpusztult halakon kell venni, összhangban a Task II. keretében az ICCAT által elfogadott adatküldési módszerrel.

(3) A több mint egy évig nevelt halakra vonatkozóan további mintavételi módszereket és technikákat kell kidolgozni.

(4) A mintavételt a lehalászás során szúrópróbaszerűen, valamennyi ketrecre kiterjedően kell elvégezni. Az előző, 2007. évi mintavételre vonatkozó adatokat 2008. május 31-ig el kell juttatni az ICCAT-hoz.

80i. cikk

Járulékos fogások

(1) Minden halászhajó számára - akár aktívan halásznak a kékúszójú tonhalra, akár nem - a kékúszójú tonhal tekintetében legfeljebb 8 %-os, 10 és 30 kg közötti tömegű járulékos fogás engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos értéket e hajók teljes kékúszójútonhal-fogásában a kirakodásonkénti összes járulékos fogás egyedszáma vagy a százalékos súlyegyenérték alapján kell kiszámítani.

(3) A járulékos fogást le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából. A járulékos fogásból származó elpusztult halakat tilos a tengerbe visszadobni, és azokat le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából.

(4) A kékúszójú tonhal járulékos fogásainak kirakodására a 80n. cikket és a 80p. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

80j. cikk

Szabadidős horgászat

(1) Szabadidős horgászat esetében hajóutanként egynél több kékúszójútonhal-példány kifogása, fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

(2) A szabadidős horgászat során fogott kékúszójú tonhalat tilos forgalomba hozni, kivéve ha az karitatív célokat szolgál.

(3) A tagállamok nyilvántartják a szabadidős horgászatra vonatkozó fogási adatokat, és továbbítják azokat a Bizottságnak. A Bizottság pedig továbbítja ezeket az információkat az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának.

(4) A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a szabadidős horgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat - különösen a növendékegyedeket - visszaengedjék a tengerbe.

80k. cikk

Sporthorgászat

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a sporthorgászat - elsősorban halászati engedélyek révén történő - szabályozására.

(2) A sportversenyek során fogott kékúszójú tonhalat tilos forgalomba hozni, kivéve ha az karitatív célokat szolgál.

(3) A tagállamok nyilvántartják a sporthorgászatra vonatkozó fogási adatokat, és továbbítják azokat a Bizottságnak. A Bizottság pedig továbbítja ezeket az információkat az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának.

(4) A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a sporthorgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat - különösen a növendékegyedeket - visszaengedjék a tengerbe.

3. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

80l. cikk

A kékúszójú tonhal aktív halászatára engedéllyel rendelkező hajók nyilvántartása

(1) A tagállamok 2007. június 14-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon, lobogójuk alatt közlekedő hajók listáját, amelyek különleges halászati engedély birtokában engedéllyel rendelkeznek az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal aktív halászatára.

(2) A Bizottság 2007. június 15-e előtt továbbítja ezt az információt az ICCAT ügyvezető titkárságának azzal a céllal, hogy a hajókat felvegyék a kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező hajók nyilvántartásába.

(3) Az e cikk hatálya alá tartozó, az ICCAT nyilvántartásába fel nem vett közösségi hajók az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren nem halászhatnak, nem tarthatnak a fedélzeten, nem szállíthatnak, nem rakodhatnak át és nem rakodhatnak ki kékúszójú tonhalat.

(4) Az 1936/2001/EK rendelet 8a. cikkének (2), (4), (6), (7) és (8) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

80m. cikk

A kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező tonhalcsapdák nyilvántartása

(1) A tagállamok 2007. június 14-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon jóváhagyott tonhalcsapdák listáját, amelyek különleges halászati engedéllyel rendelkeznek az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászatára. A listán fel kell tüntetni a tonhalcsapdák nevét és nyilvántartási számát.

(2) A Bizottság 2007. június 15-e előtt továbbítja a listát az ICCAT ügyvezető titkárságának azzal a céllal, hogy a tonhalcsapdákat felvegyék a kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező tonhalcsapdák nyilvántartásába.

(3) Az ICCAT nyilvántartásában nem szereplő közösségi tonhalcsapdákkal az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren nem halászhatnak, azokban nem tárolhatnak, illetve azokból nem rakodhatnak át és nem rakodhatnak ki kékúszójú tonhalat.

(4) Az 1936/2001/EK rendelet 8a. cikkének (2), (4), (6), (7) és (8) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

80n. cikk

Kijelölt kikötők

(1) A 80l. cikkben említett hajók számára az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren halászott kékúszójú tonhal bármely mennyiségének kirakodása vagy átrakodása a szerződő felek és a tagállamok által kijelölt kikötőkön kívül más helyen tilos.

(2) A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik a kékúszójú tonhal kirakodását vagy átrakodását.

(3) A tagállamok legkésőbb 2007. június 14-ig elküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők jegyzékét. A Bizottság 2007. június 15-e előtt továbbítja ezt a információt az ICCAT ügyvezető titkárságának. A jegyzék minden ezt követő módosításáról a változás hatálybalépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot, amely továbbítja azt az ICCAT ügyvezető titkársága felé.

80o. cikk

Átrakodás

(1) A 2847/93/EGK rendelet 11. cikkétől eltérve, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal tengeren történő átrakodása tilos, a nagyméretű, horogsoros tonhalhalászó hajók által végzett átrakodásokra vonatkozó program létrehozásáról szóló 2005[06] sz. ICCAT-ajánlás módosított változatával összhangban halászó nagyméretű, horogsoros tonhalhalászó hajók kivételével.

(2) A fogadó hajó (halászhajó vagy halfeldolgozó hajó) kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább 48 órával továbbítja a használni kívánt kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága számára a következő információkat:

a) az érkezés várható időpontja;

b) a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c) arra a földrajzi területre vonatkozó információ, ahol az átrakodni kívánt kékúszójú tonhal fogása történt;

d) a kékúszójú tonhalat átadó halászhajó neve és a kékúszójútonhal-halászatra jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

e) a fogadó hajó neve és a kékúszójútonhal-halászatra jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

f) az átrakodni kívánt kékúszójú tonhal tonnatartalma.

(3) Az átadó halászhajók kizárólag a lobogójuk szerinti állam által előzetesen kiadott engedély birtokában végezhetnek átrakodást.

(4) Az átadó halászhajó kapitánya az átrakodás megkezdése előtt a következő információkat küldi el a lobogó szerinti állam számára:

a) az átrakodott kékúszójú tonhal mennyisége;

b) az átrakodás napja és az átrakodási kikötő;

c) a fogadó hajó neve, lajstromszáma és felségjelzése, valamint a kékúszójú tonhal halászatára jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

d) a tonhalfogás földrajzi helye.

(5) A fogadó hajót megérkezésekor az átrakodási kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága átvizsgálja, ellenőrzi a rakományt és az átrakodásra vonatkozó dokumentációt.

(6) Az átrakodási kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága az átrakodás befejezése után 48 órán belül átrakodási jelentést küld az átadó hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatósága számára.

(7) A 80l. cikkben említett közösségi hajó kapitánya kitöltik és a hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságai számára továbbítja az ICCAT átrakodási nyilatkozatot. A nyilatkozatot a XVIa. melléklet III. részében meghatározott formátumban az átrakodás időpontjától számított 15 napon belül kell elküldeni.

80p. cikk

Nyilvántartási követelmények

(1) A 2847/93/EGK rendelet 6. és 8. cikkének betartása mellett, a 80l. cikkben említett közösségi halászhajó kapitánya a XVIa. melléklet II. részében felsorolt információkat adott esetben bejegyzi a hajónaplóba.

(2) A 80l. cikkben említett, közös halászati műveletben részt vevő közösségi hajó kapitánya ezenfelül a következő információkat jegyzi be a hajónaplóba:

a) amennyiben a fogást a fedélzeten tárolják vagy halketrecbe rakodják át:

- a közös halászati művelet során végzett fogás napja és időpontja,

- a közös halászati művelet során végzett fogás helye (földrajzi hosszúság/szélesség),

- a fedélzeten tárolt vagy halketrecbe átrakodott kékúszójútonhal-fogás mennyisége,

- a halászhajó neve és nemzetközi rádióhívójele;

b) a közös halászati műveletben részt vevő, de a halak átrakodásában nem közreműködő hajók:

- a közös halászati művelet napja és időpontja,

- a közös halászati művelet helye (földrajzi hosszúság/szélesség),

- nyilatkozat arról, hogy fogásokat nem vittek fel a fedélzetre, illetve nem rakodtak át halketrecbe,

- a fogást végző halászhajó(k) neve és nemzetközi rádióhívójele(i).

(3) Ha a közös halászati műveletben részt vevő halászhajó nyilatkozik a halászeszközével fogott kékúszójú tonhal mennyiségéről, a kapitány minden egyes fogás esetében jelzi, hogy melyik hajó(k) lobogó szerinti államának kvótájából kell levonni a fogásokat.

(4) A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve, az e rendelet 80l. cikkében említett közösségi hajó kapitánya vagy azok képviselői a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább 4 órával értesítik a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy a szerződő fél illetékes hatóságát a következőkről:

a) az érkezés várható időpontja;

b) a fedélzeten tartott kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c) arra az övezetre vonatkozó információ, ahol a fogás történt.

(5) Ha nem a lobogó szerinti tagállam kijelölt kikötőjében történik a kirakodás, azon tagállam illetékes hatósága a kirakodás befejezése után 48 órán belül kirakodási jelentést küld a hajó lobogó szerinti hatósága számára.

80q. cikk

Kikötői vagy a halgazdaságban végzett ellenőrzés

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kijelölt kikötőkbe az Atlanti-óceán keleti részén vagy a Földközi-tengeren fogott kékúszójú tonhal kirakodása és/vagy átrakodása céljából belépő, a kékúszójú tonhal halászatára jogosult hajók ICCAT-nyilvántartásában szereplő hajók kikötői ellenőrzésen menjenek keresztül.

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a joghatóságuk alá tartozó hizlaló vagy tenyésztő halgazdaságokban lévő halketrecek ellenőrzésének biztosítására.

(3) Amennyiben a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaságok a nyílt tengeren találhatók, a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni értelemszerűen azon tagállamokra, amelyekben a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaságért felelős természetes vagy jogi személyek lakóhelye/székhelye található.

80r. cikk

Fogási jelentés

(1) A 80l. cikkben említett halászhajó kapitánya a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai számára fogási jelentést küldenek, amelyben feltüntetik a kékúszójú tonhal kifogott mennyiségét, beleértve azt az esetet is, ha nem volt fogás.

(2) Az első jelentést legkésőbb az Atlanti-óceán keleti részére vagy a Földközi-tengerre való belépést vagy a halászati út megkezdését követő tíznapos időszak végén kell elküldeni. A közös halászati művelet esetén a halászhajó kapitánya minden fogás esetében jelzi, hogy melyik hajó vagy hajók lobogó szerinti államának kvótájából kell levonni a fogásokat.

(3) E rendelet hatálybalépésétől a halászhajó kapitánya ötnaponta küld jelentést a kékúszójú tonhal kifogott mennyiségéről, beleértve azt az esetet is, ha nem volt fogás.

(4) A tagállamok a fogási jelentések kézhezvételét követően elektronikus úton vagy más módon továbbítják azokat a Bizottság részére. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkársága részére.

(5) A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren fogott kékúszójú tonhalnak a lobogójuk alá tartozó hajók által az előző hónapban kirakodott, átrakodott, csapdába ejtett vagy halketrecben elhelyezett mennyiségeiről.

80s. cikk

Keresztellenőrzés

(1) A tagállamok többek között a VMS (hajómegfigyelési rendszer) adatai alapján ellenőrzik a hajónaplók benyújtásának tényét, valamint a hajónaplókba, az átadási/átrakodási nyilatkozatokba és a fogási nyilatkozatokba bejegyzett vonatkozó adatok helytállóságát.

(2) A tagállamok adminisztratív keresztellenőrzéseket végeznek valamennyi kirakodás, átrakodás vagy ketreces haltartás vonatkozásában a hajónaplóba bejegyzett fajonkénti mennyiségek vagy az átrakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyiségek, valamint a kirakodási nyilatkozatban vagy a haltartásra vonatkozó nyilatkozatban rögzített mennyiségek, illetve bármely egyéb dokumentumban - többek között a számlán és/vagy értékesítési bizonylatban - szereplő mennyiségek összevetésével.

80t. cikk

Ketreces haltartási műveletek

(1) Az a tagállam, amelynek joghatósága alá egy adott kékúszójú tonhalakat hizlaló vagy tenyésztő gazdaság tartozik, egy megfigyelő által hitelesített jelentést küld a ketreces haltartásról a művelet befejezésétől számított egy héten belül a tonhalat halászó hajók lobogója szerinti tagállamok vagy szerződő felek, valamint a Bizottság számára. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkársága számára. A jelentés tartalmazza a ketreces haltartásról készített nyilatkozatban az 1936/2001/EK rendelet 4b. cikkében meghatározottak szerint feltüntetett információkat.

(2) Amennyiben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaságok a nyílt tengeren találhatók, értelemszerűen az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a tagállamokra, amelyekben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaságért felelős természetes vagy jogi személyek lakóhelye/székhelye található.

(3) Az átrakodások megkezdése előtt a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaság szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a halászó hajó lobogója szerinti tagállamot vagy szerződő felet a lobogója szerinti halászhajók által fogott halmennyiségek ketrecbe történő áthelyezéséről.

A halászó hajó lobogója szerinti tagállam felkéri a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaság szerinti tagállam illetékes hatóságát, hogy foglalja le a fogásokat, és a halakat engedje vissza a tengerbe, amennyiben a kapott információk alapján úgy ítéli meg, hogy:

a) a halfogást bejelentő hajó nem rendelkezik elegendő egyedi kvótával a ketrecben tartott kékúszójú tonhal halászatára;

b) a halak mennyiségét nem megfelelő módon jelentették be, így azt nem vették figyelembe az alkalmazandó kvóta kiszámításánál;

c) a halfogást bejelentő hajó nem rendelkezik engedéllyel kékúszójú tonhal halászatára.

(4) A közösségi halászhajó kapitánya a XVIa. melléklet III. részében meghatározott nyomtatványmintának megfelelően kitölti az ICCAT átrakodási nyilatkozatot, és azt legkésőbb a vontatóhajóra vagy ketrecbe történő átrakodás után 15 nappal továbbítja a lobogó szerinti tagállamnak vagy szerződő félnek. Az átrakodási nyilatkozatot az átrakodott halakkal együtt vinni kell a halketrechez való szállítás alatt.

80u. cikk

Tonhalcsapdával végzett műveletek

(1) A tonhalcsapdákkal végzett valamennyi halászati tevékenység végeztével feljegyzik a csapdák által kifogott mennyiségeket, és a fogási jelentést elektronikus úton vagy bármely más módon a halászati tevékenység végét követően 48 órán belül elküldik azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a tonhalcsapda található.

(2) A tagállamok, a fogási jelentések kézhezvételét követően elektronikus úton továbbítják azokat a Bizottság számára. A Bizottság azonnal továbbítja ezt az információt az ICCAT titkárságának.

80v. cikk

Megfigyelési program

(1) A tagállamok gondoskodnak a 15 méternél hosszabb halászhajóik megfigyelési programban való részvételéről, amely legalább a következőkre terjed ki:

a) az aktív halászatot folytató erszényes kerítőháló hajóik 20 %-a. Közös halászati műveletek esetén a művelet ideje alatt megfigyelő tartózkodik a fedélzeten;

b) az aktív halászatot folytató nyílt tengeri vonóhálós halászhajóik 20 %-a;

c) az aktív halászatot folytató horogsoros halászhajóik 20 %-a;

d) az aktív halászatot folytató, csalit használó halászhajóik 20 %-a;

e) a tonhalcsapdák begyűjtését végző hajók 100 %-a.

A megfigyelők feladata elsősorban a következőkre terjed ki:

a) annak vizsgálata, hogy a hajó megfelel-e az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek;

b) a halászati tevékenységekre vonatkozó információk rögzítése és jelentése;

c) a fogások megfigyelése és mennyiségi becslése, valamint a hajónaplóba bejegyzett adatok ellenőrzése;

d) az ICCAT védelmi intézkedéseit láthatóan megsértő halászati tevékenységet folytató hajók megfigyelése és feljegyzése.

A megfigyelő mindezek mellett az ICCAT felkérésére tudományos munkát is végez az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságától kapott utasítások alapján, többek között begyűjti az ICCAT által meghatározott, a Task II. programmal kapcsolatos adatokat.

(2) Azok a tagállamok, amelyek joghatósága alá a kékúszójú tonhalakat hizlaló vagy tenyésztő gazdaság tartozik, biztosítják megfigyelő jelenlétét a kékúszójú tonhalak valamennyi ketrecbe helyezésénél és a halak gazdaságból történő begyűjtése során.

A megfigyelők feladata elsősorban a következőkre terjed ki:

a) annak vizsgálata és ellenőrzése, hogy a halgazdaságban folytatott tevékenységek megfelelnek-e az 1936/2001/EK rendelet 4a., 4b. és 4c. cikkének;

b) a 80t. cikkben említett, ketreces haltartásról szóló jelentés hitelesítése;

c) az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság felkérésére tudományos munkák - többek között mintagyűjtés - elvégzése az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának utasításai alapján.

80w. cikk

Finanszírozás

Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó különleges intézkedéseket kizárólag finanszírozásuk céljából a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében helyreállítási tervnek kell tekinteni, és az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet ( 43 ) 21. cikke a) pontjának i. bekezdése értelében támogatásra jogosultak.

80x. cikk

Piaci intézkedések

(1) Tilos az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-faj minden olyan közösségi kereskedelme, kirakodása, behozatala, kivitele, halketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, újrakivitele és átrakodása, amely tevékenységek nincsenek az e fejezetben előírt módon pontosan, kimerítően dokumentálva, és a dokumentumok hitelesítve.

(2) Tilos minden olyan halászhajó által az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben fogott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) közösségi kereskedelme, behozatala, kirakodása, halketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, feldolgozása, kivitele, újrakivitele és átrakodása, amely hajó lobogó szerinti állama nem rendelkezik kvótával, fogási korlátozással, vagy halászati erőkifejtéssel az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászatára az ICCAT gazdálkodási és védelmi intézkedési alapján, illetve amely lobogó szerinti állam halászati lehetőségei kimerültek.

(3) Tilos minden olyan hizlaló vagy tenyésztő kékúszójútonhal-gazdaságból származó hal közösségi kereskedelme, behozatala, kirakodása, feldolgozása és kivitele, amely nem felel meg a kékúszójútonhal-gazdaságokról szóló 2006[07] sz. ICCAT-ajánlásnak.

80y. cikk

Átváltási együtthatók

Az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottsága által elfogadott átváltási együtthatók alkalmazandók a feldolgozott kékúszójú tonhalnak megfelelő kerekített tömeg kiszámításához.

80z. cikk

Az ICCAT közös nemzetközi ellenőrzési rendszere

(1) Az ICCAT negyedik rendes ülésén (Madrid, 1975. november) elfogadott ICCAT közös nemzetközi ellenőrzési rendszer alkalmazandó a Közösség területén. Az ellenőrzési rendszer szövegét a XVIa. melléklet IV. része tartalmazza.

(2) Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhal halászatára jogosult halászhajókkal rendelkező tagállamok a tengeren történő ellenőrzések végrehajtására ellenőröket jelölnek ki.

(3) A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv közösségi ellenőröket jelölhet ki a rendszer keretében.

(4) A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv a Közösség nevében összehangolja a felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet. E célból az érintett tagállamokkal összhangban olyan közös ellenőrzési programokat dolgozhat ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a Közösség teljesítse a rendszer keretében vállalt kötelezettségeit. Azok a tagállamok, amelyek hajói részt vesznek a kékúszójú tonhal halászatában, meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy elősegítsék e programok végrehajtását, különösen a szükséges emberi és anyagi erőforrások, valamint telepítésük időszakai és területei tekintetében.

(5) A tagállamok 2007. június 14-ig értesítik a Bizottságot azon ellenőrök és ellenőrhajók nevéről, amelyeket a következő év során a rendszerben való részvételre ki akarnak jelölni. Ezeknek az információknak a felhasználásával a Bizottság a tagállamokkal együttműködve előzetes tervet dolgoz ki a Közösségnek a rendszerben való 2007. évi részvételéről, és azt elküldi az ICCAT titkárságának és a tagállamoknak.

XI. FEJEZET

JOGELLENES, BE NEM JELENTETT ÉS SZABÁLYOZATLAN HALÁSZAT

81. cikk

Az Atlanti-óceán északi része

Az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók a XVII. mellékletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 18. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

83. cikk

Az 1116/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

84. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2007. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 55. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HALÁSZHAJÓKRA ALKALMAZANDÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ A HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINTI BONTÁSBAN(ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLY-TONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat az e rendelet 5. cikkének alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben és különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Tudományos név3-alfa kódMagyar név
AmmodytidaeSANHomoki angolnafélék
Anarhichas lupusCATPásztás farkashal
Aphanopus carboBSFFekete abroncshal
Argentina silusARUAranylazac
Beryx spp.ALFTízujjú nyálkásfejű halak
Boreogadus saidaPOCSarki tőkehal
Brosme brosmeUSKNorvég menyhal
Centrophorus squamosusGUQÉrdes tüskéscápa
Centroscymnus coelolepisCYOPortugál cápa
Cetorhinus maximusBSKÓriáscápa
Chaenocephalus aceratusSSIScotia-tengeri jéghal
Champsocephalus gunnariANICsíkos jéghal
Channichthys rhinoceratusLICHosszú bajszú jéghal
Chionoecetes spp.PCRJeges-tengeri pókok
Clupea harengusHERHering
Coryphaenoides rupestrisRNGGránátoshal
Dalatias lichaSCKBúvárcápa
Deania calceaDCAMadárcsőrű tüskéscápa
Dissostichus eleginoidesTOPChilei tengeri sügér
Engraulis encrasicolusANESzardella
Etmopterus princepsETRNagy lámpáscápa
Etmopterus pusillusETPSima lámpáscápa
Etmopterus spinaxETXFekete tüskéscápa
Euphausia superbaKRIKrill
Gadus morhuaCODTőkehal
Galeorhinus galeusGAGKözönséges kutyacápa
Germo alalungaALBGermon
Glyptocephalus cynoglossusWITVörös lepényhal
Gobionotothen gibberifronsNOGPúpos tőkehal
Hippoglossoides platessoidesPLAÉrdes laposhal
Hippoglossus hippoglossusHALÓriás laposhal
Hoplostethus atlanticusORYAtlanti tükörhal
Illex illecebrosusSQISebeskalmár
Lamna nasusPORHeringcápa
Lampanyctus achirusLACLámpáshal
Lepidonotothen squamifronsNOSAusztráliai szürke tőkehal
Lepidorhombus spp.LEZNyelvhalak
Limanda ferrugineaYELSárgafarkú lepényhal
Limanda limandaDABKözönséges lepényhal
LophiidaeANFÖrdöghalfélék
Macrourus berglaxRHGÉszakatlanti gránátoshal
Macrourus spp.GRVGránátoshalak
Makaira nigricansBUMKormos nyársorrúhal
Mallotus villosusCAPKapelán
Martialia hyadesiSQSTintahal
Melanogrammus aeglefinusHADFoltos tőkehal
Merlangius merlangusWHGVékonybajszú tőkehal
Merluccius merlucciusHKESzürke tőkehal
Micromesistius poutassouWHBKék puha tőkehal
Microstomus kittLEMKisfejű lepényhal
Molva dypterigiaBLIKék menyhal
Molva macrophthalmusSLIKarcsú menyhal
Molva molvaLINÉszaki menyhal
Nephrops norvegicusNEPNorvég homár
Notothenia rossiiNORMárványos sügér
Pagellus bogaraveoSBRNagyszemű vörösdurbincs
Pandalus borealisPRANorvég garnéla
Paralomis spp.PAITarisznyarák
Penaeus spp.PENOstoros garnélák
Phycis spp.FOXVillás tőkehalak
Platichthys flesusFLXÉrdes lepényhal
Pleuronectes platessaPLESima lepényhal
PleuronectiformesFLXLepényhal-alakúak
Pollachius pollachiusPOLSávos tőkehal
Pollachius virensPOKFekete tőkehal
Psetta maximaTURNagy rombuszhal
Pseudochaenichthus georgianusSGIDél-georgiai jéghal
RajidaeSRX-RAJValódi rájafélék
Reinhardtius hippoglossoidesGHLGrönlandi laposhal
Salmo salarSALAtlanti-óceáni lazac
Scomber scombrusMACMakréla
Scopthalmus rhombusBLLSima rombuszhal
Sebastes spp.REDÁlsügérek
Solea soleaSOLKözönséges nyelvhal
Solea spp.SOXNyelvhalfélék
Sprattus sprattusSPRSpratt
Squalus acanthiasDGSTüskéscápa
Tetrapturus albaWHMFehér marlin
Thunnus alalungaALBGermon
Thunnus albacaresYFTSárgaúszójú tonhal
Thunnus obesusBETNagyszemű tonhal
Thunnus thynnusBFTVörös tonhal
Trachurus spp.JAXFattyúmakrélák
Trisopterus esmarkiNOPNorvég tőkehal
Urophycis tenuisHKWFehér villás tőkehal
Xiphias gladiusSWOKardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

GermonALBThunnus alalunga
GermonALBGermo alalunga
Tízujjú nyálkásfejű halakALFBeryx spp.
Érdes laposhalPLAHippoglossoides platessoides
SzardellaANEEngraulis encrasicolus
ÖrdöghalfélékANFLophiidae
Csíkos jéghalANIChampsocephalus gunnari
Chilei tengeri sügérTOPDissostichus eleginoides
Pásztás farkashalCATAnarhichas lupus
Óriás laposhalHALHippoglossus hippoglossus
Atlanti-óceáni lazacSALSalmo salar
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximus
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesus
Madárcsőrű tüskéscápaDCADeania calcea
Fekete abroncshalBSFAphanopus carbo
Scotia-tengeri jéghalSSIChaenocephalus aceratus
Kék menyhalBLIMolva dypterigia
Kormos nyársorrúhalBUMMakaira nigricans
Kék puha tőkehalWHBMicromesistius poutassou
Vörös tonhalBFTThunnus thynnus
Sima rombuszhalBLLScopthalmus rhombus
KapelánCAPMallotus villosus
TőkehalCODGadus morhua
Közönséges nyelvhalSOLSolea solea
TarisznyarákPAIParalomis spp.
Közönséges lepényhalDABLimanda limanda
Lepényhal-alakúakFLXPleuronectiformes
Érdes lepényhalFLXPlatichthys flesus
Villás tőkehalakFOXPhycis spp.
Nagy lámpáscápaETREtmopterus princeps
AranylazacARUArgentina silus
Grönlandi laposhalGHLReinhardtius hippoglossoides
GránátoshalakGRVMacrourus spp.
Ausztráliai szürke tőkehalNOSLepidonotothen squamifrons
Foltos tőkehalHADMelanogrammus aeglefinus
Szürke tőkehalHKEMerluccius merluccius
HeringHERClupea harengus
FattyúmakrélákJAXTrachurus spp.
Púpos tőkehalNOGGobionotothen gibberifrons
BúvárcápaSCKDalatias licha
KrillKRIEuphausia superba
LámpáshalLACLampanyctus achirus
Érdes tüskéscápaGUQCentrophorus squamosus
Kisfejű lepényhalLEMMicrostomus kitt
Északi menyhalLINMolva molva
MakrélaMACScomber scombrus
Márványos sügérNORNotothenia rossii
NyelvhalakLEZLepidorhombus spp.
Norvég garnélaPRAPandalus borealis
Norvég homárNEPNephrops norvegicus
Norvég tőkehalNOPTrisopterus esmarki
Atlanti tükörhalORYHoplostethus atlanticus
Ostoros garnélákPENPenaeus spp.
Sima lepényhalPLEPleuronectes platessa
Sarki tőkehalPOCBoreogadus saida
Sávos tőkehalPOLPollachius pollachius
HeringcápaPORLamna nasus
Portugál cápaCYOCentroscymnus coelolepis
Nagyszemű vörösdurbincsSBRPagellus bogaraveo
ÁlsügérekREDSebastes spp.
Északatlanti gránátoshalRHGMacrourus berglax
GránátoshalRNGCoryphaenoides rupestris
Fekete tőkehalPOKPollachius virens
Homoki angolnafélékSANAmmodytidae
SebeskalmárSQIIllex illecebrosus
Valódi rájafélékSRX-RAJRajidae
Sima lámpáscápaETPEtmopterus pusillus
Jeges-tengeri pókokPCRChionoecetes spp.
NyelvhalfélékSOXSolea spp.
Dél-georgiai jéghalSGIPseudochaenichthus georgianus
Karcsú menyhalSLIMolva macrophthalmus
SprattSPRSprattus sprattus
TüskéscápaDGSSqualus acanthias
TintahalSQSMartialia hyadesi
KardhalSWOXiphias gladius
Közönséges kutyacápaGAGGaleorhinus galeus
Nagy rombuszhalTURPsetta maxima
Norvég menyhalUSKBrosme brosme
Hosszú bajszú jéghalLICChannichthys rhinoceratus
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinax
Fehér villás tőkehalHKWUrophycis tenuis
Fehér marlinWHMTetrapturus alba
Vékonybajszú tőkehalWHGMerlangius merlangus
Vörös lepényhalWITGlyptocephalus cynoglossus
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacares
Sárgafarkú lepényhalYELLimanda ferruginea

IA. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, a KATTEGAT, az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV ICES-övezet, a CECAF közösségi vizei és Francia Guyana vizei

Faj: Homoki angolnafélék AmmodytidaeÖvezet: IV. (norvég vizek)SAN/04-N.
Dánia19 000 (1)
Egyesült Királyság1 000 (1)
EK20 000 (1)
TACNem relevánsAnalitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A homoki angolna nagy mennyiségével kapcsolatos kísérleti halászatra vonatkozó kvóta. A Bizottság megállapítja majd azokat a feltételeket, amelyek mellett e kvóták lehalászhatók. A feltételek megállapításáig nem halászhatók le a kvóták. A kísérleti halászatból megmaradó felhasználatlan kvóták átvihetők a kereskedelmi halászat területére, amennyiben megállapítanak ilyen kvótákat.

Faj: Homoki angolnafélék AmmodytidaeÖvezet: IIIa, IIa és IV (közösségi vizek) (1) SAN/2A3A4.
Dánia144 324 (2)Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Egyesült Királyság3 155 (3)
Valamennyi tagállam5 521 (4) (5)
EK153 000 (6)
Norvégia20 000 (7)
TACNem releváns. (8)
(1) Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított 6 mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, Fair-szigetnél és Foulánál.
(2) Ebből legfeljebb 125 459 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 18 865 tonna csak a IIIa ICES-övezetben halászható.
(3) Ebből legfeljebb 2 742 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 413 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.
(4) Ebből legfeljebb 4 799 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 722 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható. A tagállamok Svédország kivételével csak a IIIa ICES-övezet közösségi vizeiből halászhatnak.
(5) Dánia és az Egyesült Királyság kivételével.
(6) Ebből legfeljebb 133 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 20 000 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.
(7) A IV ICES-övezetben kell lehalászni.
(8) Legfeljebb 170 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezetben, az EK és Norvégia közötti, 2007. május 22-i elfogadott jegyzőkönyvvel összhangban.

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizeiARU/1/2.
Németország31
Franciaország10
Hollandia25
Egyesült Királyság50
EK116Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: a III. és IV. övezet közösségi és nemzetközi vizeiARU/3/4.
Dánia1 180
Németország12
Franciaország8
Írország8
Hollandia55
Svédország46
Egyesült Királyság21
EK1 331Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Faj: Aranylazac Argentina silusÖvezet: az V., VI. és VII. övezet közösségi és nemzetközi vizeiARU/567.
Németország405
Franciaország9
Írország378
Hollandia4 225
Egyesült Királyság297
EK5 311Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.USK/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia3 400 (2) (3)
TACNem relevánsElővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 2015/2006/EK rendeletben van meghatározva.
(2) Ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az Vb., a VI. és a VII. övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető egy meghatározott területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége az Vb., VI. és VII. övezetben nem haladhatja meg a 3 000 tonnát.
(3) Az északi menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóta 5 780 tonna az északi menyhal, 3 400 tonna a norvég menyhal esetében; ezek 2 000 tonna mennyiségig felcserélhetők, és kizárólag horogsorral halászhatók az Vb., a VI. és a VII. övezetben.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: az I., II. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizeiUSK/1214EI
Németország7
Franciaország7
Egyesült Királyság7
Egyéb4 (1)
EK25
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: a III. övezet közösségi vizeiUSK/3EI.
Dánia17
Svédország8
Németország8
EK33

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: a IV. övezet közösségi vizeiUSK/4EI.
Dánia78
Németország21
Franciaország49
Svédország7
Egyesült Királyság104
Egyéb7 (1)
EK266
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: az V., VI. és VII. övezet közösségi és nemzetközi vizeiUSK/567EI.
Németország7
Spanyolország24
Franciaország282
Írország29
Egyesült Királyság136
Egyéb7 (1)
EK485
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Norvég menyhal Brosme brosmeÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiUSK/4AB-N.
Belgium1
Dánia191
Németország1
Franciaország1
Hollandia1
Egyesült Királyság5
EK200
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: IIIa. övezet;HER/03A.
Dánia28 907
Németország463
Svédország30 239
EK59 609
Feröer-szigetek500 (2)
TAC69 360Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének(2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások.
(2) A Skagerrak területén kell lehalászni. Nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Tistlarna világítótoronytól, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonallal határolt terület.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délreHER/04-N.
Svédország846 (1)
EK846
TACNem releváns
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: járulékos fogások a IIIa. övezetbenHER/03A-BC
Dánia13 160
Németország117
Svédország2 119
EK15 396
TAC15 396Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: járulékos fogások a IV., VIId. övezetben, valamint a IIa. övezet közösségi vizeinHER/2A47DX
Belgium158
Dánia30 514
Németország158
Franciaország158
Hollandia158
Svédország149
Egyesült Királyság580
EK31 875
TAC31 875Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások.

Faj: Hering (1) Clupea harengusÖvezet: VIId; IVc övezet (2) HER/4CXB7D
Belgium8 277 (3)
Dánia651 (3)
Németország133 (3)
Franciaország8 688 (3)
Hollandia15 710 (3)
Egyesült Királyság3 424 (3)
EK36 883
TAC341 063Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások.
(2) A blackwateri állomány kivételével: a heringállományra történő utalás a Temze-torkolat tengeri részének állományát jelenti abban az övezetben, amelyet a következő vonalak határolnak: a Landguard-foktól (ÉSZ 51o56', KH 1o19,1') délre az ÉSZ 51o33'-ig húzódó vonal, amely onnan nyugat felé halad az Egyesült Királyság partjának egy pontjáig.
(3) E kvótának legfeljebb 50 %-át átruházhatják a IVb. övezetre. Az ilyen átruházásokról azonban előre értesíteni kell a Bizottságot (HER/*04B.).

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: Közösségi és nemzetközi vizek az Vb, VIb és VIaN övezetben (1) HER/5B6ANB.
Németország3 727Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Franciaország705
Írország5 036
Hollandia3 727
Egyesült Királyság20 145
EK33 340
Feröer szigetek660 (2)
TAC34 000
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa ICES-övezet az ÉSZ 56° 00′-től északra, és a VIa övezet azon része, amely a NYH 07° 00′-től keletre és az ÉSZ 55° 00′-től északra található, a Clyde kivételével.
(2) Ezt a kvótát kizárólag a VIa ICES-övezet ÉSZ 56° 30′-tól északra található részében lehet lehalászni.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIbc.; VIaS. övezet (1) HER/6AS7BC
Írország12 714
Hollandia1 276
EK13 990
TAC13 990Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa. ICES-övezet, az ÉSZ 56o00'-től délre és a NYH 07o00'-től nyugatra.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VI. övezet (Clyde) (1) HER/06ACL.
Egyesült Királyság800
EK800
TAC800Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Clyde állományok: a Mull of Kintyre és a Corsewall-fok között húzott vonaltól északkeletre található tengeri terület heringállományára történő utalás.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIa. övezet (1) HER/07A/MM
Írország1 319
Egyesült Királyság3 967
EK5 286
TAC5 286Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A VIIa. övezet területe a VIIg., VIIh., VIIj. és VII k. ICES-övezetekhez csatolt, a következő vonalak által határolt területtel csökken:
— északról az ÉSZ 52o30'
— délről az ÉSZ 52o00'
— nyugatról Írország partjai
— keletről az Egyesült Királyság partjai.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: VIIe. és VIIf. övezetHER/7EF.
Franciaország500
Egyesült Királyság500
EK1 000
TAC1 000Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: a VIIg. (1), VIIh. (1), VIIj. (1) és VIIk. (1) övezetekHER/7G-K.
Németország111
Franciaország587
Írország9 159
Hollandia610
Egyesült Királyság14
EK10 481
TAC10 481Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ezen övezet területe a következő vonalak által határolt területtel növekszik:
— északról az ÉSZ 52o30',
— délről az ÉSZ 52o00',
— nyugatról Írország partjai,
— keletről az Egyesült Királyság partjai.

Faj: Szardella Engraulis encrasicolusÖvezet: VIII.ANE/08.
Spanyolország0 (1)
Franciaország0 (1)
EK0 (1)
TAC0 (1)Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az állományra vonatkozó adatgyűjtés céljából – a HTMGB-vel való konzultációt követően, valamint a Bizottság felügyelete mellett – 2007. április 15-tőljúnius 15-ig a francia és spanyol halászati erőkifejtésnek legfeljebb 10 %-át (20 spanyol hajón és 8 francia hajón) a VIII. övezetben lehet teljesíteni kísérleti halászat keretében, amelynek során a hajón tudományos megfigyelőszemélyzetnek kell jelen lennie.

Faj: Szardella Engraulis encrasicolusÖvezet: IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiANE/9/3411
Spanyolország3 826
Portugália4 174
EK8 000
TAC8 000Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: Skagerrak (1) COD/03AN.
Belgium7
Dánia2 282
Németország53
Hollandia14
Svédország399
EK2 755
TAC2 851Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az e rendelet 3. cikkének e) pontjában meghatározott terület.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: Kattegat (1) COD/03AS.
Dánia451
Németország9
Svédország271
EK731
TAC731Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az e rendelet 3. cikkének f) pontjában meghatározott terület.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délreCOD/04-N.
Svédország382
EK382
TACNem relevánsAnalitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: VIIa. övezetCOD/07A.
Belgium33
Franciaország62
Írország1 043
Hollandia5
Egyesült Királyság524
EK1 667
TAC1 667Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: a VIIb-k., a VIII., a IX. és a X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiCOD/7X7A34
Belgium216
Franciaország3 808
Írország807
Hollandia31
Egyesült Királyság435
EK5 297
TAC5 297Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiLEZ/2AC4-C
Belgium4
Dánia4
Németország4
Franciaország24
Hollandia19
Egyesült Királyság1 424
EK1 479
TAC1 479Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiLEZ/561214
Spanyolország327
Franciaország1 277
Írország373
Egyesült Királyság903
EK2 880
TAC2 880Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: VII.LEZ/07.
Belgium548
Spanyolország6 115
Franciaország7 389
Írország3 364
Egyesült Királyság2 916
EK20 332
TAC20 332Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetekLEZ/8ABDE.
Belgium1
Spanyolország1 307
Franciaország1 055
EK2 363
TAC2 363Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalak Lepidorhombus spp.Övezet: a VIIIc., IX. és X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei LEZ/8C3411
Spanyolország1 450
Franciaország72
Portugália44
EK1 566
TAC1 566Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges lepényhal és nagy rombuszhal Limanda limanda és Platichthys flesusÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiD/F/2AC4-C
Belgium466
Dánia1 752
Németország2 627
Franciaország182
Hollandia10 594
Svédország6
Egyesült Királyság1 473
EK17 100
TAC17 100Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiANF/2AC4-C
Belgium401
Dánia884
Németország431
Franciaország82
Hollandia303
Svédország10
Egyesült Királyság9 233
EK11 344
TAC11 344Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiANF/4AB-N.
Belgium50
Dánia1 266
Németország20
Hollandia18
Egyesült Királyság296
EK1 650
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiANF/561214
Belgium195
Németország231
Spanyolország215
Franciaország2 508
Írország568
Hollandia182
Egyesült Királyság1 768
EK5 667
TAC5 667Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: VII.ANF/07.
Belgium2 791 (1)
Németország313 (1)
Spanyolország1 016 (1)
Franciaország18 280 (1)
Írország2 170 (1)
Hollandia337 (1)
Egyesült Királyság5 540 (1)
EK30 447 (1)
TAC30 447 (1)Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ennek legfeljebb 5 %-a halászható le a VIIIa., VIIIb., VIIId. és VIIIe. ICES-övezetekben (ANF/*8ABDE).

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetekANF/8ABDE.
Belgium21
Spanyolország1 285
Franciaország7 333
EK8 639
TAC8 639Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ördöghalfélék LophiidaeÖvezet: a VIIIc., IX. és X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei ANF/8C3411
Spanyolország1 631
Franciaország4
Portugália315
EK1 950
TAC1 950Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: a IIIa. övezet, a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizeiHAD/3A/BCD
Belgium16 (1)
Dánia2 708 (1)
Németország172 (1)
Hollandia3 (1)
Svédország320 (1)
EK3 219 (1)
TAC3 360 (1)Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Amennyiben döntés születik a norvég menyhal halászatának újrakezdéséről, ezeket a kvótákat felül kell vizsgálni, miután az ipari járulékos fogások figyelembevétele céljából levonták a megfelelő mennyiségeket.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délreHAD/04-N.
Svédország707
EK707
TACNem relevánsAnalitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: Közösségi és nemzetközi vizek a VIb, XII és XIV övezetbenHAD/6B1214
Belgium10Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Németország12
Franciaország509
Írország363
Egyesült Királyság3 721
EK4 615
TAC4 615

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: az Vb. és VIa. övezet közösségi vizeiHAD/5BC6A.
Belgium17
Németország20
Franciaország828
Írország1 105
Egyesült Királyság6 087
EK8 057
TAC8 057Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: IIIa. övezet;WHG/03A.
Dánia1 326 (1)
Hollandia5 (1)
Svédország142 (1)
EK1 473 (1)
TAC1 500Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Amennyiben döntés születik a norvég menyhal halászatának újrakezdéséről, ezeket a kvótákat felül kell vizsgálni, miután az ipari járulékos fogások figyelembevétele céljából levonták a megfelelő mennyiségeket.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiWHG/561214
Németország7
Franciaország142
Írország350
Egyesült Királyság672
EK1 171
TAC1 171Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VIIa. övezetWHG/07A.
Belgium2
Franciaország15
Írország240
Hollandia0
Egyesült Királyság163
EK420
TAC420Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: a VIIb., VIIc., VIId., VIIe., VIIf., VIIg., VIIh. és VIIk. övezetWHG/7X7A.
Belgium217
Spanyolország–2
Franciaország13 297
Írország6 122
Hollandia119
Egyesült Királyság2 369
EK22 122
TAC22 122Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: VIII.WHG/08.
Spanyolország1 440
Franciaország2 160
EK3 600
TAC3 600Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Vékonybajszú tőkehal Merlangius merlangusÖvezet: IX. és X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei WHG/9/3411
Portugália653
EK653
TAC653Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal Merlangius merlangus és Pollachius pollachiusÖvezet: norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délreW/P/04-N.
Svédország190
EK190
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: IIIa.; a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizeiHKE/3A/BCD
Dánia1 596
Németország–1
Svédország125
EK1 720
TAC1 720 (1)Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 52 680 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiHKE/2AC4-C
Belgium30
Dánia1 163
Németország132
Franciaország257
Hollandia66
Egyesült Királyság344
EK1 992
TAC1 992 (1)Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A szürke tőkehal északi állományára vonatkozó, összesen 52 680 tonna teljes kifogható mennyiségen belül.

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Szürke tőkehal Merluccius merlucciusÖvezet: a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiHKE/8C3411
Spanyolország3 929
Franciaország391
Portugália1 740
EK6 060
TAC6 060Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiWHB/4AB-N.
Dánia18 050
Egyesült Királyság950
EK19 000
TAC1 700 000Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIIa., VIIIb., VIIId., VIIIe., XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizeiWHB/1X14
Dánia47 942 (1) (2)
Németország20 464 (1) (2)
Spanyolország36 141 (1) (2)
Franciaország32 922 (1) (2)
Írország39 090 (1) (2)
Litvánia474
Hollandia62 389 (1) (2)
Portugália3 355 (1) (2)
Svédország10 539 (1) (2)
Egyesült Királyság57 033 (1) (2)
EK310 349 (1) (2)
Norvégia140 000 (3) (4)
Feröer-szigetek43 500 (5) (6)
TAC1 700 000Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ennek legfeljebb 61 %-a fogható ki a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben (WHB/*NZJM1).
(2) Ennek legfeljebb 9,7 %-a halászható le a Feröer-szigetek vizein (WHB/*05B-F).
(3) Halászható közösségi vizeken a következő övezetekben: II., IVa., VIa. az ÉSZ 56o30'-től északra, VIb., VII. a NYH 12o-tól nyugatra (WHB/*8CX34). A IVa. övezetben legfeljebb 40 000 tonna halászható.
(4) Ebből legfeljebb 500 tonna lehet ezüstlazac (Argentina spp.).
(5) A kék puha tőkehal fogásai tartalmazhatják az ezüstlazac (Argentina spp.) elkerülhetetlen fogásait.
(6) Halászható közösségi vizeken a következő övezetekben: II., IVa., V., VIa. az ÉSZ 56o30'-tól északra, VIb. és VII. a NYH 12o-tól nyugatra. A IVa. övezetben a fogás nem haladhatja meg a 10 875 tonnát.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiWHB/8C3411
Spanyolország43 707 (1)
Portugália9 488 (1)
EK53 195 (1)
TAC1 700 000Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ennek legfeljebb 61 %-a fogható ki a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben (WHB/*NZJM2).

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: a II., IVa., V., VI. (az ÉSZ 56o30'-től északra) és VII. (a NYH 12o-tól nyugatra) övezetek közösségi vizeiWHB/24A567
Norvégia272 161 (1) (2)
Feröer-szigetek27 000 (3) (4)
TAC1 700 000
(1) Beleszámítandó a partmenti államok megállapodása szerint meghatározott norvég fogási korlátozásokba.
(2) A IVa. övezetben a fogás nem haladhatja meg a 68 040 tonnát.
(3) Beleszámítandó a partmenti államok megállapodása szerint meghatározott feröer-szigeteki fogási korlátozásokba.
(4) A VIb. övezetben is halászható. A IVa. övezetben a fogás nem haladhatja meg a 6 750 tonnát.

Faj: Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiL/W/2AC4-C
Belgium334
Dánia921
Németország118
Franciaország252
Hollandia767
Svédország10
Egyesült Királyság3 773
EK6 175
TAC6 175Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kék menyhal Molva dypterigiaÖvezet: a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.BLI/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia160
TACNem releváns
(1) A 2015/2006/EK rendeletben van meghatározva.

Faj: Kék menyhal Molva dypterigiaÖvezet: a VIa. (az ÉSZ 56o30'-től északra) és VIb. övezet közössségi vizeiBLI/6AN6B.
Feröer-szigetek200 (1)
TACNem releváns
(1) Vonóhálóval halászható: a gránátoshal és a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani e kvótába.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizeiLIN/1/2.
Dánia10
Németország10
Franciaország10
Egyesült Királyság10
Egyéb (1)5
EK45Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizeiLIN/03.
Belgium8 (1)Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Dánia62
Németország8 (1)
Svédország24
Egyesült Királyság8 (1)
EK109
(1) A kvóta kizárólag az ICES IIIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein halászható le.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: a IV. övezet közösségi vizeiLIN/04.
Belgium20
Dánia318
Németország197
Franciaország177
Hollandia7
Svédország14
Egyesült Királyság2 440
EK3 173Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: az V. övezet közösségi és nemzetközi vizeiLIN/05.
Belgium10
Dánia7
Németország7
Franciaország7
Egyesült Királyság7
EK38Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: a VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizeiLIN/6X14.
Belgium45
Dánia8
Németország163
Spanyolország3 299
Franciaország3 518
Írország882
Portugália8
Egyesült Királyság4 050
EK11 973Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.LIN/2A47-C
EKNem releváns (1)
Norvégia5 780 (2) (3)
Feröer-szigetek250 (4) (5)
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A 2015/2006/EK rendeletben került meghatározásra.
(2) Ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VI. és VII. övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető egy meghatározott területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI. és VII. övezetben nem haladhatja meg a 3 000 tonnát.
(3) A norvég menyhallal együtt. A Norvégia részére megállapított kvóta 5 780 tonna az északi menyhal, 3 400 tonna a norvég menyhal esetében; ezek 2 000 tonna mennyiségig felcserélhetők, és kizárólag horogsorral halászhatók az Vb., a VI. és a VII. övezetben.
(4) A kék menyhallal és norvég menyhallal együtt. Kizárólag horogsorral halászható a VIb. és a VIa. (az ÉSZ 56o30'-től északra) övezetben.
(5) Ebből hajónként más fajok 20 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett a VIa. és VIb. övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető egy meghatározott területen a halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége a VI. övezetben nem haladhatja meg a 75 tonnát.

Faj: Északi menyhal Molva molvaÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiLIN/4AB-N.
Belgium7
Dánia878
Németország25
Franciaország10
Hollandia1
Egyesült Királyság79
EK1 000
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizeiNEP/3A/BCD
Dánia3 800Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Németország11 (1)
Svédország1 359
EK5 170
TAC5 170
(1) A kvóta kizárólag az ICES IIIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein halászható le.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiNEP/2AC4-C
Belgium1 476
Dánia1 523
Németország51
Franciaország44
Hollandia817
Egyesült Királyság25 087
EK28 998
TAC28 998Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiNEP/4AB-N.
Dánia1 230
Németország1
Egyesült Királyság69
EK1 300
TACNem relevánsAnalitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: VI. övezet; az Vb. övezet közösségi vizei;NEP/5BC6.
Spanyolország43
Franciaország176
Írország295
Egyesült Királyság21 266
EK21 780
TAC21 780Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: VIINEP/07.
Spanyolország1 509Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Franciaország6 116
Írország9 277
Egyesült Királyság8 251
EK25 153
TAC25 153

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIeNEP/8ABDE.
Spanyolország259Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Franciaország4 061
EK4 320
TAC4 320

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: VIIIc.NEP/08C.
Spanyolország139
Franciaország8
EK147
TAC147Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég homár Nephrops norvegicusÖvezet: IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiNEP/9/3411
Spanyolország123
Portugália328
EK451
TAC451Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: IIIa. övezet;PRA/03A.
Dánia4 033
Svédország2 172
EK6 205
TAC11 620Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiPRA/2AC4-C
Dánia2 960
Hollandia28
Svédország119
Egyesült Királyság877
EK3 984
TAC3 984Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délrePRA/04-N.
Dánia900
Svédország164 (1)
EK1 064
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

Faj: Ostoros garnélák Penaeus spp.sÖvezet: Francia Guyana vizei (1) PEN/FGU.
Franciaország4 108 (2)
EK4 108 (2)
TAC4 108 (2)Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az e rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott terület.
(2) A 30 m-nél sekélyebb vizekben tilos a Penaeus subtilis és a Penaeus brasiliensis fajba tartozó garnélák halászata.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: Skagerrak (1) COD/03AN.
Belgium51
Dánia6 434
Németország34
Hollandia1 273
Svédország355
EK8 147
TAC8 500Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az e rendelet 3. cikkének e) pontjában meghatározott terület.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: Kattegat (1) PLE/03AS.
Dánia2 063
Németország23
Svédország213
EK2 299
TAC2 299Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az e rendelet 3. cikkének f) pontjában meghatározott terület.

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiPLE/561214
Franciaország22
Írország287
Egyesült Királyság477
EK786
TAC786Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIa. övezetPLE/07A.
Belgium124
Franciaország23
Írország1 244
Hollandia14
Egyesült Királyság621
EK2 026
TAC2 026Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIb. és VIIc.PLE/7BC.
Franciaország24
Írország98
EK122
TAC122Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIId. és VIIe.PLE/7DE.
Belgium850
Franciaország3 054
Hollandia2
Egyesült Királyság1 615
EK5 521
TAC5 521Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIf. és VIIg.PLE/7FG.
Belgium77
Franciaország120
Írország205
Egyesült Királyság66
EK468
TAC468Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: VIIh., VIIj. és VIIk.PLE/7HJK.
Belgium21
Franciaország42
Írország148
Hollandia84
Egyesült Királyság42
EK337
TAC337Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sima lepényhal Pleuronectes platessaÖvezet: a VIII., IX. és X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiPLE/8/3411
Spanyolország75
Franciaország298
Portugália75
EK448
TAC448Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiPOL/561214
Spanyolország6
Franciaország216
Írország63
Egyesült Királyság165
EK450
TAC450Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VII.POL/07.
Belgium476
Spanyolország29
Franciaország10 959
Írország1 168
Egyesült Királyság2 668
EK15 300
TAC15 300Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VIIIa., VIIIb., VIIId. és VIIIe.POL/8ABDE.
Spanyolország286
Franciaország1 394
EK1 680
TAC1 680Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: VIIIc.POL/08C.
Spanyolország236
Franciaország26
EK262
TAC262Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Sávos tőkehal Pollachius pollachiusÖvezet: IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiPOL/9/3411
Spanyolország278
Portugália10
EK288
TAC288Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: a IIIa. és IV. övezet; a IIa., IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizeiPOK/2A34.
Belgium43
Dánia5 111
Németország12 870
Franciaország30 374
Hollandia129
Svédország702
Egyesült Királyság9 895
EK59 124
Norvégia64 090 (1)
TAC123 214Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Csak a IV. (közösségi vizek) és IIIa. övezetben halászható. Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára eső részéből.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizeiPOK/561214
Németország888
Franciaország8 834
Írország514
Egyesült Királyság3 992
EK14 228
TAC14 228Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: Norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délrePOK/04-N.
Svédország880
EK880
TACNem relevánsAnalitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: a VII., VIII., IX. éss X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiPOK/7X1034
Belgium10
Spanyolország–1
Franciaország2 132
Írország1 066
Egyesült Királyság582
EK3 789
TAC3 789Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nagy rombuszhal és sima rombuszhal Psetta maxima és Scopthalmus rhombusÖvezet: a IIa és IV övezet közösségi vizeiT/B/2AC4-C
Belgium386Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Dánia825
Németország211
Franciaország99
Hollandia2 923
Svédország6
Egyesült Királyság813
EK5 263
TAC5 263

Faj: valódi rájafélék RajidaeÖvezet: IIa és IV (közösségi vizek)SRX/2AC4-C
Belgium369 (1)Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Dánia14 (1)
Németország18 (1)
Franciaország58 (1)
Hollandia314 (1)
Egyesült Királyság1 417 (1)
EK2 190 (1)
TAC2 190
(1) Járulékos fogási kvóta. Amennyiben 200 kg feletti az e fajra eső kifogott mennyiség bármely 24 órás időszakban, e fajok a fedélzeten tárolt fogás élősúlyban kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizei; a VI. övezet közösségi és nemzetközi vizeiGHL/2A-C46
Dánia6
Németország10
Észtország6
Spanyolország6
Franciaország92
Írország6
Litvánia6
Lengyelország6
Egyesült Királyság361
EK847 (1)
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ebből 350 tonna illeti Norvégiát, amelyet a IIa. és a VI. ICES-övezet közösségi vizein kell kifogni. A VI. ICES-övezetben az említett mennyiség csak horogsorral halászható.

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZÖVEG HIÁNYZIK

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: a IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizeiSOL/3A/BCD
Dánia755Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Németország44 (1)
Hollandia73 (1)
Svédország28
EK900
TAC900
(1) A kvóta kizárólag az ICES IIIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein halászható le.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: a II. és IV. övezet közösségi vizeiSOL/24.
Belgium1 407
Dánia652
Németország1 104
Franciaország318
Hollandia12 607
Egyesült Királyság765
EK16 853
Norvégia100 (1)
TAC16 953Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag a IV. övezetben halászható.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiSOL/561214
Írország54
Egyesült Királyság14
EK68
TAC68Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIa. övezetSOL/07A.
Belgium471
Franciaország6
Írország111
Hollandia128
Egyesült Királyság204
EK920
TAC920Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIb. és VIIc.SOL/7BC.
Franciaország10
Írország55
EK65
TAC65Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIId. övezetSOL/07D.
Belgium1 846
Franciaország3 691
Egyesült Királyság1 318
EK6 855
TAC6 855Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIe. övezetSOL/07E.
Belgium32
Franciaország339
Egyesült Királyság531
EK902
TAC902Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIf. és VIIg.SOL/7FG.
Belgium620
Franciaország64
Írország32
Egyesült Királyság278
EK994
TAC994Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIh., VIIj. és VIIk. övezetekSOL/7HJK.
Belgium54
Franciaország108
Írország293
Hollandia87
Egyesült Királyság108
EK650
TAC650Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Közönséges nyelvhal Solea soleaÖvezet: VIIIa. és VIIIb. övezetSOL/8AB.
Belgium81
Spanyolország10
Franciaország4 023
Hollandia312
EK4 426
TAC4 426Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nyelvhalfélék Solea spp.Övezet: a VIIIc., VIIId., VIIIe., IX., X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizeiSOX/8CDE34
Spanyolország458
Portugália758
EK1 216
TAC1 216Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: IIIa. övezet;SPR/03A.
Dánia34 843
Németország73
Svédország13 184
EK48 100
TAC52 000Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: a IIa és IV övezet közösségi vizeiSPR/2AC4-C
Belgium1 917Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Dánia151 705
Németország1 917
Franciaország1 917
Hollandia1 917
Svédország1 330 (1)
Egyesült Királyság6 325
EK167 028
Norvégia18 812 (2)
Feröer-szigetek9 160 (3) (4) (5)
TAC195 000
(1) A homoki angolnával együtt.
(2) Kizárólag a IV ICES-övezet közösségi vizein halászható.
(3) Ez a mennyiség a IV ICES-övezetben és a VIa övezetben az ÉSZ 56° 30′-tól északra halászható le. A kék puha tőkehal bármely járulékos fogását be kell számítani a kék puha tőkehalra a VIa, VIb és VII ICES-övezet tekintetében megállapított kvótába.
(4) A 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókat alkalmazó halászatok esetén 1 832 tonna hering fogható. Amennyiben az 1 832 tonnában megállapított heringkvóta kimerül, a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálót alkalmazó halászat tilos.
(5) Az ellenőrző halászatok során zsákmányolt fogások tekintetében az erőkifejtés 2 %-ának megfelelő és legfeljebb 2 500 tonna mennyiség lehet homoki angolna.

Faj: Spratt Sprattus sprattusÖvezet: VIId. és VIIe.SPR/7DE.
Belgium31
Dánia1 997
Németország31
Franciaország430
Hollandia430
Egyesült Királyság3 226
EK6 145
TAC6 145Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Tüskéscápa Squalus acanthiasÖvezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiDGS/2AC4-C
Belgium13 (1)
Dánia77 (1)
Németország14 (1)
Franciaország25 (1)
Hollandia21 (1)
Svédország1 (1)
Egyesült Királyság640 (1)
EK791 (1)
Norvégia50 (2)
TAC841Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Járulékos fogási kvóta. Ezek a fajok a fedélzeten tárolt fogás élősúlyban kifejezett mennyiségének legfeljebb 5 %-át tehetik ki.
(2) A horogsorral halászott közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus), búvárcápa (Dalatias licha), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calceus), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), sima lámpáscápa (Etmopterus spinax) és portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) fogásaival együtt. Ez a kvóta kizárólag a IV., VI. és VII. övezetben fogható.

Faj: Tüskéscápa Squalus acanthiasÖvezet: IIIa; az I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizeiDGS/135X14
EK2 828 (1)Elővigyázatossági TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
TAC2 828
(1) Az ICES IIIa övezet norvég vizein kizárólag Dánia és Svédország halászhat.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: a IIa. és IV. övezet közösségi vizeiJAX/2AC4-C
Belgium64
Dánia27 802
Németország2 096
Franciaország44
Írország1 613
Hollandia4 510
Svédország750
Egyesült Királyság4 104
EK40 983
Norvégia1 600 (1)
Feröer-szigetek606 (2)
TAC42 727Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag a IV. ICES-övezet közösségi vizein halászható.
(2) A IV., VIa. (ÉSZ 56o30'-től északra), VIIe., VIIf., és VIIh. ICES-övezetekre megállapított p.m. tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: a VI., VII., VIIIa., VIIIb., VIIId. és VIIIe. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizeiJAX/578/14
Dánia13 384
Németország11 461
Spanyolország13 542
Franciaország8 039
Írország34 613
Litvánia757
Hollandia51 776
Portugália1 299
Egyesült Királyság14 079
EK148 950
Feröer-szigetek1 944 (1)
TAC137 000Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A IV., VIa. (ÉSZ 56o30'-től északra), VIIe., VIIf., és VIIh. ICES-övezetekre megállapított 2500 tonna összmennyiségű kvóta keretében.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: VIIIc. és IX. övezetJAX/8C9.
Spanyolország29 622 (1)
Franciaország415 (1)
Portugália25 036 (1)
EK55 073
TAC55 073Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK rendelet 19. cikke ellenére. E mennyiség ellenőrzése céljából a kirakodott fogások tömegére egy 1,2-es együttható vonatkozik.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: X. övezet; a CECAF. övezet közösségi vizei (1) JAX/X34PRT
Portugália3 200 (2)
EK3 200
TAC3 200Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az Azori-szigetekkel szomszédos vizek.
(2) Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK tanácsi rendelet 19. cikke ellenére. E mennyiség ellenőrzése céljából a kirakodott fogások tömegére egy 1,2-es együttható vonatkozik.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: a CEKAF (1). övezet közösségi vizeiJAX/341PRT
Portugália1 280 (2)
EK1 280
TAC1 280Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A Madeirával szomszédos vizek.
(2) Ennek legfeljebb 5 %-a lehet 12–14 cm méretű fattyúmakréla, a 850/98/EK tanácsi rendelet 19. cikke ellenére. E mennyiség ellenőrzése céljából a kirakodott fogások tömegére egy 1,2-es együttható vonatkozik.

Faj: Fattyúmakrélák Trachurus spp.Övezet: a CEKAF (1). övezet közösségi vizeiJAX/341SPN
Spanyolország1 280
EK1 280
TAC1 280Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A Kanári-szigetekkel szomszédos vizek.

Faj: Norvég tőkehal Trisopterus esmarkiÖvezet: IIIa; a IIa és IV övezet közösségi vizeiNOP/2A3A4.
Dánia0Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Németország0 (1)
Hollandia0 (1)
EK0
Norvégia1 000 (2) (3)
TACNem releváns
(1) A kvóta kizárólag az ICES IIa, IIIa és IV övezet közösségi vizein halászható le.
(2) Ez a kvóta kizárólag az ICES VIa övezetben az ÉSZ 56°30′-től északra halászható le.
(3) Kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Norvég tőkehal Trisopterus esmarkiÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiNOP/4AB-N.
Dánia4 750 (1) (2)
Egyesült Királyság250 (1) (2)
EK5 000 (1) (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A fattyúmakréla nem szétválogatható mennyiségével együtt.
(2) Kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Ipari halakÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiI/F/4AB-N.
Svédország800 (1) (2)
EK800
TACNem releváns
(1) A tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.
(2) Ebből legfeljebb 400 tonna fattyúmakréla.

Faj: Összevont kvótaÖvezet: az Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizeiR/G/5B67-C
EKNem releváns
Norvégia140 (1)
TACNem releváns
(1) Kizárólag horogsorral fogható, a közönséges macskahallal, a Mora mora fajba tartozó halakkal és a villás tőkehallal együtt.

Faj: Egyéb fajokÖvezet: a IV. övezet norvég vizeiOTH/4AB-N.
Belgium38
Dánia3 500
Németország395
Franciaország162
Hollandia280
SvédországNem releváns (1)
Egyesült Királyság2 625
EK7 000 (2)
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A Norvégia által Svédország számára hagyományosan megállapított „egyéb fajok” kvóta.
(2) A külön nem említett halászterületekkel együtt, konzultációkat követően adott esetben kivételek megengedhetők.

Faj: Egyéb fajokÖvezet: a IIa., IV. és VIa. (az ÉSZ 56o30'-től északra) övezet közössségi vizeiOTH/2A46AN
EKNem releváns
Norvégia4 720 (1) (2)
Feröer-szigetek150 (3)
TACNem releváns
(1) A IIa. és a IV. ICES-övezetre korlátozva.
(2) A külön nem említett halászterületekkel együtt, konzultációkat követően adott esetben kivételek megengedhetők.
(3) A IV. és a VIa. ICES-övezetben a marénafélék járulékos fogásaira korlátozva.

IB. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE ÉS GRÖNLANDAZ I., II., V., XII., XIV.

ICES-övezetek, valamint a 0. és 1. NAFO-övezet grönlandi vizei

Faj: Jeges-tengeri pókok Chionoecetes spp.Övezet: A NAFO 0. és 1. övezet grönlandi vizeiPCR/N01GRN
Írország62
Spanyolország437
EK500
TACNem relevánsElővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Hering Clupea harengusÖvezet: az I és II övezet közösségi és nemzetközi vizeiHER/1/2.
Belgium30Analitikai TAC A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Dánia28 550
Németország5 000
Spanyolország94
Franciaország1 232
Írország7 391
Hollandia10 217
Lengyelország1 445
Portugália94
Finnország442
Svédország10 580
Egyesült Királyság18 253
EK83 328
Norvégia74 995 (1)
Feröer-szigetek10 834 (1)
TAC1 280 000

Az ÉSZ 62°-tól északra eső norvég vizek és a Jan Mayennel határos halászati övezet
(HER/*2AJMN)
Belgium30 (2)
Dánia28 550 (2)
Németország5 000 (2)
Spanyolország94 (2)
Franciaország1 232 (2)
Írország7 391 (2)
Hollandia10 217 (2)
Lengyelország1 445 (2)
Portugália94 (2)
Finnország442 (2)
Svédország10 580 (2)
Egyesült Királyság18 253 (2)

Az ICES II és Vb övezet Feröer-szigeteki vizei az ÉSZ 62°-tól északra
(HER/*25B-F)
Belgium3
Dánia3 712
Németország650
Spanyolország12
Franciaország159
Írország960
Hollandia1 329
Lengyelország187
Portugália12
Finnország56
Svédország1 374
Egyesült Királyság2 374

(1) Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára és a Feröer-szigetekre eső részéből (hozzáférési kvóta). Ez a kvóta kizárólag az ÉSZ 62°-tól északra található közösségi vizeken halászható le.

(2) Ha a tagállamok által kifogott összmennyiség eléri a 74 995 tonnát, további halfogás nem engedélyezhető.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: az I. és II. övezet norvég vizeiCOD/1N2AB.
Németország2 051
Görögország254
Spanyolország2 288
Írország254
Franciaország1 883
Portugália2 288
Egyesült Királyság7 956
EK16 974
TAC410 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: a 0. és 1. NAFO-övezet grönlandi vizei (1); az V. és XIV. övezet grönlandi vizei (1) COD/N01514
Németország818 (2)
Egyesült Királyság182 (2)
EK1 000 (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Az ÉSZ 63o-tól délre.
(2) Csak június 1-jétől halászható. A június 1. és október 1. közötti időszakban a kvóta csak horogsorral halászható. Október 1-jétől mind horogsor, mind vonóháló használható.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: I. és IIb. övezetCOD/1/2B.
Németország2 710
Spanyolország7 006
Franciaország1 156
Lengyelország1 271
Portugália1 479
Egyesült Királyság1 735
Valamennyi tagállam100 (1)
EK15 457 (2)
TAC410 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Portugália és az Egyesült Királyság kivételével.
(2) A Közösség rendelkezésére álló tőkehalállomány-részesedés elosztása a Spitzbergák és a Medve-sziget térségében semmilyen mértékben nem sérti az 1920. évi párizsi szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket.

Faj: Tőkehal és foltos tőkehal Gadus morhua és Melanogrammus aeglefinusÖvezet: az Vb.. övezet Feröer-szigeteki vizeiC/H/05B-F.
Németország10
Franciaország60
Egyesült Királyság430
EK500
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Óriás laposhal Hippoglossus hippoglossusÖvezet: az V. és XIV. övezet grönlandi vizeiHAL/514GRN
Portugália1 000 (1)
EK1 200 (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Legfeljebb 6 olyan, fenéken vontatott horogsorral halászó közösségi halászhajó halászhatja, amelynek az óriási laposhal a célfaja. A kapcsolódó fajok fogásait ebbe a kvótába kell beszámítani. A vegyes bizottság keretében hozott együttes döntés alapján 2007 folyamán további rendelkezések vezethetők be.
(2) Ebből 200 tonnát Norvégiának osztottak ki, amely kizárólag horogsorral halászható.

Faj: Óriás laposhal Hippoglossus hippoglossusÖvezet: A NAFO 0. és 1. övezet grönlandi vizeiHAL/N01GRN
EK200 (1)
TACNem releváns
(1) Norvégiának kiosztva, és kizárólag horogsorral halászható.

Faj: Kapelán Mallotus villosusÖvezet: IIb. övezetCAP/02B.
EK0
TAC0

Faj: Kapelán Mallotus villosusÖvezet: az V és XIV övezet grönlandi vizeiCAP/514GRN
Valamennyi tagállam0
EK28 490 (1) (2)
TACNem releváns
(1) Ebből 28 490 tonnát Izlandnak osztottak ki.
(2) 2007. április 30. előtt kell lehalászni.

Faj: Foltos tőkehal Melanogrammus aeglefinusÖvezet: az I. és II. övezet norvég vizeiHAD/1N2AB.
Németország642
Franciaország386
Egyesült Királyság1 972
EK3 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: a II. övezet norvég vizeiWHB/1N2AB.
Németország500
Franciaország500
EK1 000
TAC1 700 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kék puha tőkehal Micromesistius poutassouÖvezet: a Feröer-szigetek vizeiWHB/2X12-F
Dánia7 920
Németország540
Franciaország864
Hollandia756
Egyesült Királyság7 920
EK18 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Északi menyhal és kék menyhal Molva molva és Molva dypterigiaÖvezet: az Vb. övezet Feröer-szigeteki vizeiB/L/05B-F.
Németország950 (1)
Franciaország2 106 (1)
Egyesült Királyság184 (1)
EK3 065 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A gránátoshal és a fekete abroncshal legfeljebb 1 080 tonna mennyiségű járulékos fogását bele kell számítani e kvótába.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: az V. és XIV. övezet grönlandi vizeiPRA/514GRN
Dánia1 300
Franciaország1 300
EK7 000 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ebből 3 250 tonnát osztottak ki Norvégiának, 1 150 tonnát pedig a Feröer-szigeteknek.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: a 0. és 1. NAFO-övezet grönlandi vizeiPRA/N01GRN
Dánia2 000
Franciaország2 000
EK4 000
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: az I. és II. övezet norvég vizeiPOK/1N2AB.
Németország3 160
Franciaország508
Egyesült Királyság282
EK3 950
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: az I. és II. övezet nemzetközi vizeiPOK/1/2INT.
EK0
TACNem releváns

Faj: Fekete tőkehal Pollachius virensÖvezet: az Vb.. övezet Feröer-szigeteki vizeiPOK/05B-F.
Belgium54
Németország334
Franciaország1 632
Hollandia54
Egyesült Királyság626
EK2 700
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: az I. és II. övezet norvég vizeiGHL/1N2AB.
Németország37
Egyesült Királyság37
EK75
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: az I. és II. övezet nemzetközi vizeiGHL/1/2INT.
EK0
TACNem releváns

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: az V és XIV övezet grönlandi vizeiGHL/514GRN
Németország6 718A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
Egyesült Királyság353
EK7 946 (1)
TACNem releváns
(1) Ebből 800 tonnát osztottak ki Norvégiának, 75 tonnát pedig a Feröer-szigeteknek.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: a 0. és 1. NAFO-övezet grönlandi vizeiGHL/N01GRN
Németország1 550
EK2 500 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ebből 800 tonnát osztottak ki Norvégiának, 150 tonnát pedig a Feröer-szigeteknek.

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: a II. övezet norvég vizeiMAC/02A-N.
Dánia10 200 (1)
EK10 200 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A IV. övezet norvég vizein és a IIa. övezet nemzetközi vizein is halászható (MAC/*4N-2A).

Faj: Makréla Scomber scombrusÖvezet: az Vb.. övezet Feröer-szigeteki vizeiMAC/05B-F.
Dánia3 290 (1)
EK3 290
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A IVa. övezet közösségi vizein halászható (MAC/*04A.).

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: az V. övezet közösségi és nemzetközi vizei; a XII. és XIV. (1) övezet nemzetközi vizeiRED/51214.
Észtország210 (2) (1)
Németország4 266 (2) (1)
Spanyolország699 (2) (1)
Franciaország398 (2) (1)
Írország1 (2) (1)
Lettország76 (2) (1)
Hollandia2 (2) (1)
Lengyelország384 (2) (1)
Portugália896 (2) (1)
Egyesült Királyság10 (2) (1)
EK6 942 (2)
TAC46 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) 2007. július 15. előtt legfeljebb a kvóta 65 %-a halászható.
(2) A NAFO szabályozási terület 2. alterületén, az IF. és a 3K. körzetben halászható, de bele kell számítani az V., XII. és a XIV. ICES-övezet tekintetében megállapított kvótákba egy 11 537 tonna összmennyiségű kvóta keretében (RED/*N1F3K).

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: az I. és II. övezet norvég vizeiRED/1N2AB.
Németország766 (1)
Spanyolország95 (1)
Franciaország84 (1)
Portugália405 (1)
Egyesült Királyság150 (1)
EK1 500 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: Az ICES I és II övezet nemzetközi vizeiRED/1/2INT
EKNem releváns (1)A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó. A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
TAC15 500 (2)
(1) A halászati tevékenységet csak azok a hajók végezhetnek, amelyek a NEAFC szabályozási területén korábban már halásztak álsügérre.
(2) A 2007. szeptember 1. és november 15. közötti időszakban halászható. A TAC magában foglalja az összes járulékos fogást.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: az V. és XIV. övezet grönlandi vizeiRED/514GRN
Németország5 977
Franciaország30
Egyesült Királyság42
EK9 750 (1) (2)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag nyílt tengeri vonóhálóval halászható. Keleten és nyugaton is halászható. A kvóta kifogható a NEAFC által szabályozott területen, feltéve, hogy a grönlandi jelentési feltételek teljesülnek.
(2) Ebből 3 500 tonnát Norvégiának osztottak ki, amely nyílt tengeri vonóhálóval halászható, 200 tonnát pedig a Feröer-szigeteknek.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: az Va övezet izlandi vizeiRED/05A-IS
Belgium100 (1) (2)
Németország1 690 (1) (2)
Franciaország50 (1) (2)
Egyesült Királyság1 160 (1) (2)
EK3 000 (1) (2)
TACNem releváns
(1) Beleértve az elkerülhetetlen járulékos fogást is (tőkehal fogása nem engedélyezett).
(2) Július és december között kell halászni.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: az Vb. övezet Feröer-szigeteki vizeiRED/05B-F.
Belgium16
Németország2 084
Franciaország141
Egyesült Királyság24
EK2 265
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Járulékos fogásokÖvezet: A NAFO 0. és 1. övezet grönlandi vizeiXBC/N01GRN
EK2 600 (1) (2)
TACNem releváns
(1) Járulékos fogás a hajó engedélyében megjelölt célfajon kívül kifogott bármely faj. Keleten és nyugaton is halászható.
(2) Ebből 120 tonna gránátoshalat Norvégiának osztottak ki.

Faj: Egyéb fajok (1)Övezet: az I. és II. övezet norvég vizeiOTH/1N2AB.
Németország150 (1)
Franciaország60 (1)
Egyesült Királyság240 (1)
EK450 (1)
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Egyéb fajok (1)Övezet: az Vb.. övezet Feröer-szigeteki vizeiOTH/05B-F.
Németország305
Franciaország275
Egyesült Királyság180
EK760
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A piaci értékkel nem rendelkező halfajok nélkül.

Faj: Lepényhal-alakúakÖvezet: az Vb.. övezet Feröer-szigeteki vizeiFLX/05B-F.
Németország54
Franciaország42
Egyesült Királyság204
EK300
TACNem relevánsA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

IC. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGAT RÉSZEN

AFO-terület

Valamennyi teljes kifogható mennyiséget és a kapcsolódó feltételeket a NAFO keretében kell elfogadni.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: 2J3KL. NAFO-övezetCOD/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: 3NO. NAFO-övezetCOD/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Tőkehal Gadus morhuaÖvezet: 3M. NAFO-övezetCOD/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Vörös lepényhal Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: 2J3KL. NAFO-övezetWIT/N2J3KL
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Vörös lepényhal Glyptocephalus cynoglossusÖvezet: 3NO. NAFO-övezetWIT/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Érdes laposhal Hippoglossoides platessoidesÖvezet: 3M. NAFO-övezetPLA/N3M.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Érdes laposhal Hippoglossoides platessoidesÖvezet: 3LNO. NAFO-övezetPLA/3LNO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Sebeskalmár Illex illecebrosusÖvezet: 3. és 4. NAFO-alövezetSQI/N34.
Észtország128 (1)
Lettország128 (1)
Litvánia128 (1)
Lengyelország227 (1)
EK(2) (1)
TAC34 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Július 1. és december 31. között kell halászni.
(2) Nincs meghatározott közösségi részesedés, 29 467 tonna mennyiség áll Kanada és az EK tagállamai rendelkezésére, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.

Faj: Sárgafarkú lepényhal Limanda ferrugineaÖvezet: 3LNO. NAFO-övezetYEL/N3LNO.
EK0 (1) (2)
TAC15 500
(1) Bár a Közösség hozzáféréssel rendelkezik egy 79 tonnát kitevő közös kvótához, úgy határoztak, hogy ezt az összeget nullában állapítják meg. Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.
(2) Az e kvóta szerinti fogásokat jelenteni kell a lobogó szerinti tagállamnak, és 48 óránként továbbítani kell a NAFO ügyvezető titkárának.

Faj: Kapelán Mallotus villosusÖvezet: 3NO. NAFO-övezetCAP/N3NO.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: 3L. NAFO-övezet (1) PRA/N3L.
Észtország245 (2)
Lettország245 (2)
Litvánia245 (2)
Lengyelország245 (2)
EK245 (2) (3)
TAC22 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A következő koordináták által határolt terület kivételével:
(2) Január 1-jétől március 31-ig és július 1-jétől december 31-ig kell lehalászni.
(3) Valamennyi tagállam Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével.

Faj: Norvég garnéla Pandalus borealisÖvezet: 3M. NAFO-övezet (1) PRA/N3M.
TACnem releváns (2)
(1) Ez az állomány a 3L. körzetben, a következő koordináták által határolt területen is halászható:
(2) Nem releváns. A halászatot a halászati erőkifejtés korlátozása révén irányítják. Az érintett tagállamok különleges halászati engedélyt állítanak ki az e halászterületen tevékenykedő halászhajóik számára, és az 1627/94/EK rendelettel összhangban értesítik a Bizottságot ezekről az engedélyekről azelőtt, hogy a hajó megkezdi halászati tevékenységét. Az említett rendelet 8. cikkétől eltérve, az engedélyek csak akkor válnak érvényessé, ha a Bizottság az értesítést követő öt munkanapon belül nem emel kifogást.

Faj: Grönlandi laposhal Reinhardtius hippoglossoidesÖvezet: 3LMNO. NAFO-övezetGHL/N3LMNO
Észtország321,3
Németország328
Lettország45,1
Litvánia22,6
Spanyolország4 396,5
Portugália1 837,5
EK6 951
TAC11 856A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Ráják RajidaeÖvezet: 3LNO. NAFO-övezetSRX/N3LNO.
Spanyolország6 561
Portugália1 274
Észtország546
Litvánia119
EK8 500
TAC13 500A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: 3LN. NAFO-övezetRED/N3LN.
EK0 (1)
TAC0 (1)
(1) Ez a faj nem halászható közvetlenül, kizárólag járulékos fogásként fogható a 31–33. cikkben megállapított szabályok szerint.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: 3M. NAFO-övezetRED/N3M.
Észtország1 571 (1)
Németország513 (1)
Spanyolország233 (1)
Lettország1 571 (1)
Litvánia1 571 (1)
Portugália2 354 (1)
EK7 813 (1)
TAC5 000 (1)A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Ennek a kvótának meg kell felelnie az ezen állomány tekintetében megállapított 5 000 tonna teljes kifogható mennyiségnek. A teljes kifogható mennyiség kimerítése esetén ezen állomány célzott halászatát be kell szüntetni a fogások szintjétől függetlenül.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: 3O. NAFO-övezetRED/N3O.
Spanyolország1 771
Portugália5 229
EK7 000
TAC20 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Álsügérek Sebastes spp.Övezet: 2. NAFO-alterület, IF. és 3K. körzetRED/N1F3K.
Lettország364
Litvánia3 019
TAC3 383

Faj: Fehér villás tőkehal Urophycis tenuisÖvezet: 3NO. NAFO-övezetHKW/N3NO.
Spanyolország2 165
Portugália2 835
EK5 000
TAC8 500A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

ID. MELLÉKLET

HOSSZÚ TÁVON VÁNDORLÓ HALFAJOK - Valamennyi terület

Az e területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a tonhal halászatával foglalkozó nemzetközi halászati szervezetek, például az ICCAT és az IATTC keretében kell elfogadni.

Faj: Kékúszójú tonhal Thunnus thynnusÖvezet: Atlanti-óceán a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengerBFT/AE045W
Ciprus154,68
Görögország287,23
Spanyolország5 568,21
Franciaország5 493,65
Olaszország4 336,31
Màlta355,59
Portugália523,88
Valamennyi tagállam60 (1)
EK16 779,55
TAC29 500
(1) Ciprus, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta és Portugália kivételével, és kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Kardhal Xiphias gladiusÖvezet: Atlanti-óceán, az ÉSZ 5o-tól északraSWO/AN05N
Spanyolország6 579
Portugália1 121
Valamennyi tagállam118 (1)
EK7 818
TAC14 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) Spanyolország és Portugália kivételével, kizárólag járulékos fogásként.

Faj: Kardhal Xiphias gladiusÖvezet: Atlanti-óceán, az ÉSZ 5o-tól délreSWO/AS05N
Spanyolország5 422,8
Portugália357,2
EK5 780
TAC17 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Északi germon Germo alalungaÖvezet: Atlanti-óceán, az ÉSZ 5o-tól északraALB/AN05N
Írország8 326 (1)
Spanyolország22 969 (1)
Franciaország5 642,5 (1)
Egyesült Királyság775 (1)
Portugália5 355,5 (1)
EK43 068 (2)
TAC34 500A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
(1) A tagállam lobogója alatt hajózó, az északi germon mint célfaj halászatára a 973/2001/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban feljogosított halászhajók maximális számának a tagállamok közötti elosztása a következő:
(2) Az északi germonra mint célfajra halászó közösségi halászhajók számát 1 253 hajóban rögzítették a 973/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

Faj: Déli germon Germo alalungaÖvezet: Atlanti-óceán, az ÉSZ 5o-tól délreALB/AS05N
Spanyolország943,7
Franciaország311
Portugália660
EK1 914,7
TAC30 915A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Nagyszemű tonhal Thunnus obesusÖvezet: Atlanti-óceánBET/ATLANT
Spanyolország15 963,3
Franciaország7 562,1
Portugália7 974,6
EK31 500
TAC90 000A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Faj: Kormos nyársorrúhal Makaira nigricansÖvezet: Atlanti-óceánBUM/ATLANT
EK103
TACNem releváns

Faj: Fehér marlin Tetrapturus albaÖvezet: Atlanti-óceánWHM/ATLANT
EK46,5
TACNem releváns

IE. MELLÉKLET

ANTARKTISZ

CCAMLR-terület

Ezek a CCAMLR által elfogadott teljes kifogható mennyiségek nincsenek kiosztva a CCAMLR-tagok részére, ezért a közösségi részesedés nincs meghatározva. A fogásokat a CCAMLR titkársága felügyeli, és közli, ha a halászatot be kell szüntetni a teljes kifogható mennyiség kimerítése miatt.

Faj: Hosszú bajszú jéghal Channichthys rhinoceratusÖvezet: FAO 58.5.2. AntarktiszLIC/F5852.
TAC150

Faj: Csíkos jéghal Champsocephalus gunnariÖvezet: FAO 48.3. AntarktiszANI/F483.
TAC4 337 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. november 15-jétől2007. november 14-ig kell alkalmazni. Ezen állomány halászatát 2007. március 1. és május 31. között 1 084 tonnára kell korlátozni.

Faj: Csíkos jéghal Champsocephalus gunnariÖvezet: FAO 58.5.2. Antarktisz (1) ANI/F5852.
TAC42 (2)
(1) Az itt megállapított teljes kifogható mennyiség céljából a halászatra megnyitott terület az 58.5.2. FAO statisztikai körzet azon része, amely a következőkben meghatározott vonal által határolt területen található:
a) a vonal annál a pontnál indul, ahol a KH 72o15’-nél húzódó hosszúsági kör keresztezi az Ausztrália és Franciaország közötti tengeri elhatárolásról szóló megállapodásban meghatározott határvonalat (Australia–France Maritime Delimitation Agreement Boundary), onnan dél felé halad a hosszúsági kör mentén, amíg a DSZ 53o25’-nél húzódó szélességi kört nem keresztezi;
b) e szélességi kör mentén kelet felé halad tovább, amíg a KH 74o-nál húzódó hosszúsági kört nem keresztezi;
c) ettől a ponttól északkeleti irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 52o40’-nél húzódó szélességi kör és a KH 76o-nál húzódó hosszúsági kör metszéspontjáig;
d) ettől a ponttól észak felé halad a hosszúsági kör mentén, amíg a DSZ 52o-nál húzódó szélességi kört nem keresztezi;
e) innen északnyugati irányban halad tovább a geodetikus vonal mentén a DSZ 51o-nál húzódó szélességi kör és a KH 74o30’-nél húzódó hosszúsági kör metszéspontjáig; végül
f) ettől a ponttól délnyugati irányban halad a geodetikus vonal mentén a kiindulópontig.

(2) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Chilei tengeri sügér Dissostichus eleginoidesÖvezet: FAO 48.3. AntarktiszTOP/F483.
TAC3 554 (1)
Különleges feltételek:
A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott alterületeken:
A. igazgatási terület: NYH 48 – NYH 43 30, DSZ 52 30 – DSZ 56 (TOP/*F483A)0
B. igazgatási terület: NYH 43 30 – NYH 40, DSZ 52 30 – DSZ 56 (TOP/*F483B)1 066
C. igazgatási terület: NYH 40 – NYH 33 30, DSZ 52 30 – DSZ 56 (TOP/*F483C)2 488
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget a horogsoros halászatra 2007. május 1-jétőlaugusztus 31-ig, a rákhálós halászatra pedig 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Chilei tengeri sügér Dissostichus eleginoidesÖvezet: FAO 48.4. AntarktiszTOP/F484.
TAC100

Faj: Chilei tengeri sügér Dissostichus eleginoidesÖvezet: FAO 58.5.2. AntarktiszTOP/F5852.
TAC2 427 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget kizárólag a KH 79o20’-től nyugatra kell alkalmazni. Ebben a övezetben tilos ettől a hosszúsági körtől keletre halászni (lásd a XIII. mellékletet).

Faj: Krill Euphausia superbaÖvezet: FAO 48KRI/F48.
TAC4 000 000 (1)
Különleges feltételek:
A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott alterületeken:
48.1. alterület (KRI/*F481.)1 008 000
48.2. alterület (KRI/*F482.)1 104 000
48.3. alterület (KRI/*F483.)1 056 000
48.4. alterület (KRI/*F484.)832 000
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Krill Euphausia superbaÖvezet: FAO 58.4.1. AntarktiszKRI/F5841.
TAC440 000 (1)
Különleges feltételek:
A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott alterületeken:
58.4.1 körzet a KH 115o-tól nyugatra (KRI/*F-41W)277 000
58.4.1 körzet a KH 115o-tól keletre (KRI/*F-41E)163 000
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Krill Euphausia superbaÖvezet: FAO 58.4.2. AntarktiszKRI/F5842.
TAC450 000 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Ausztráliai szürke tőkehal Lepidonotothen squamifronsÖvezet: FAO 58.5.2. AntarktiszNOS/F5852.
TAC80

Faj: Tarisznyarák Paralomis spp.Övezet: FAO 48.3. AntarktiszPAI/F483.
TAC1 600 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-jétől2007. november 30-ig kell alkalmazni.

Faj: Gránátoshalak Macrourus spp.Övezet: FAO 58.5.2. AntarktiszGRV/F5852.
TAC360

Faj: Egyéb fajokÖvezet: FAO 58.5.2. AntarktiszOTH/F5852.
TAC50

Faj: Valódi rájafélék RajidaeÖvezet: FAO 58.5.2. AntarktiszSRX/F5852.
TAC120

Faj: Tintahal Martialia hyadesiÖvezet: FAO 48.3. AntarktiszSQS/F483.
TAC2 500 (1)
(1) Ezt a teljes kifogható mennyiséget 2006. december 1-től2007. november 30-ig kell alkalmazni.

II. MELLÉKLET

IIA. MELLÉKLET

HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE A SKAGERRAK ÉS A KATTEGAT TERÜLETÉN, VALAMINT A IV., VIA., VIIA.,VIID. ICES-ÖVEZETBEN ÉS A IIA. ICES-ÖVEZET KÖZÖSSÉGI VIZEIBEN TALÁLHATÓ EGYES ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

Az e mellékletben megállapított feltételek azokra a legalább 10 méteres vagy annál hosszabb közösségi halászhajókra alkalmazandók, amelyek a 4. pontban meghatározott halászeszközök bármelyikét szállítják és a IV., VIa., VIIa., VIId. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein tartózkodnak. E melléklet alkalmazásában a 2007. évre való hivatkozás a 2007. február 1-jétől2008. január. 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

2. Földrajzi területek meghatározása

2.1. E melléklet alkalmazásában a következő területeket magában foglaló földrajzi terület alkalmazandó:

a) Kattegat;

b) Skagerrak, a IV., VIId. ICES-övezet és a IIa. ICES-övezet közösségi vizei;

c) VIIa. ICES-övezet;

d) VIa. ICES-övezet.

2.2. Azon hajók esetében, amelyek tekintetében a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy megfelelő hajómegfigyelési rendszerrel vannak felszerelve a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban, a VIa. ICES-övezetre vonatkozóan a következő meghatározást kell alkalmazni:

VIa. ICES-övezet, kivéve azt a részt, amely a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonaltól nyugatra fekszik:

ÉSZ 60o00', NYH 04o00'

ÉSZ 59o45', NYH 05o00'

ÉSZ 59o30', NYH 06o00'

ÉSZ 59o00', NYH 07o00'

ÉSZ 58o30', NYH 08o00'

ÉSZ 58o00', NYH 08o00'

ÉSZ 58o00', NYH 08o30'

ÉSZ 56o00', NYH 08o30'

ÉSZ 56o00', NYH 09o00'

ÉSZ 55o00', NYH 09o00'

ÉSZ 55o00', NYH 10o00'

ÉSZ 54o30', NYH 10o00'

3. A területen belül töltött nap meghatározása

E melléklet alkalmazásában egy adott területen belül töltött nap bármely olyan 24 órás folyamatos időszak (vagy annak egy része), amely során a hajó a 2.1. pontban meghatározott földrajzi területen belül és kikötőn kívül tartózkodik. A folyamatos időszak mérésének kezdetéről az a tagállam dönt, amelynek lobogója alatt az érintett hajó hajózik.

4. Halászeszközök

4.1. E melléklet alkalmazásában a halászeszközök következő csoportosítása alkalmazandó:

a) a merevítőrudas zsákhálók kivételével a következő szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök:

i. 16 mm-es vagy annál nagyobb és 32 mm-nél kisebb;

ii. 70 mm-es vagy annál nagyobb és 90 mm-nél kisebb;

iii. 90 mm-es vagy annál nagyobb és 100 mm-nél kisebb;

iv. 100 mm-es vagy annál nagyobb és 120 mm-nél kisebb;

v. 120 mm-es vagy annál nagyobb;

b) a következő szembőségű merevítőrudas zsákhálók:

i. 80 mm-es vagy annál nagyobb és 90 mm-nél kisebb;

ii. 90 mm-es vagy annál nagyobb és 100 mm-nél kisebb;

iii. 100 mm-es vagy annál nagyobb és 120 mm-nél kisebb;

iv. 120 mm-es vagy annál nagyobb;

c) a tükörhálók kivételével a következő szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók:

i. 110 mm-nél kisebb;

ii. 110 mm-es vagy annál nagyobb és 150 mm-nél kisebb;

iii. 150 mm-es vagy annál nagyobb, és 2200 mm-nél kisebb;

iv. 220 mm-es vagy annál nagyobb;

d) tükörhálók;

e) horogsorok.

4.2. E melléklet alkalmazásában, valamint a 2.1. pontban meghatározott területekre és a 4.1. pontban meghatározott halászeszközök csoportosítására hivatkozva az átadási csoportok a következök:

a) a 4.1.a)i. pont szerinti halászeszközök bármely területen;

b) a 4.1.a)ii. pont szerinti halászeszközök bármely területen, valamint a 4.1.a)iii. pont szerinti halászeszközök a IV., VIa., VIIa., VIId. övezetekben és a IIa. övezet közösségi vizein;

c) a 4.1.a)iii. pont szerinti halászeszközök a Kattegatban és a Skagerrakban, valamint a 4.a)iv. és 4.a)v. pont szerinti halászeszközök bármely területen;

d) a 4.1.b)i., 4.1.b)ii., 4.1.b)iii. és 4.1.b)iv. pont szerinti halászeszközök bármely területen;

e) a 4.1.c)i., 4.1.c)ii., 4.1.c)iii., 4.1.c)iv. és 4.1.d) pont szerinti halászeszközök bármely területen;

f) a 4.1.e) pont szerinti halászeszközök bármely területen.

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSI KORLÁTOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA

5. A halászati erőkifejtési korlátozások által érintett hajók

5.1. A tagállamok nem engedélyezik a 4.1 pontban meghatározott halászeszközökkel a 2.1. pontban meghatározott területeken folytatott halászatot a lobogójuk alá tartozó azon hajók számára, amelyek esetében az adott területen a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. vagy 2006. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet - a halászhajók által egymásnak átengedett napokon végzett halászati tevékenység figyelembevétele nélkül -, hacsak nem biztosítják, hogy az adott területen végzett halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

Egy olyan hajó azonban, amelyik a 4.1. pontban meghatározott halászeszközök egyikét alkalmazta, engedélyt kaphat valamely más eszköz használatára, amennyiben az ez utóbbi eszközre kiosztott napok száma nagyobb, mint az előző halászeszközre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

5.2 Egy olyan tagállam lobogója alatt hajózó hajó, amely nem rendelkezik kvótával a 2.1. pontban meghatározott földrajzi terület vonatkozásában, e területen nem halászhat a 4.1. pontban meghatározott halászeszközökkel, kivéve, ha a hajó a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti átadást követően kvótában részesült, és e melléklet 15. pontjának megfelelően tengeren töltött napokat osztottak ki számára.

6. Tevékenységek korlátozása

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a lobogójuk alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott egyik halászhajójuk a 4.1. pontban említett halászeszközök bármelyikét szállítja, legfeljebb a 8. pontban meghatározott számú napig tartózkodik a 2.1. pontban meghatározott területen belül.

7. Kivételes esetek

A tagállamok nem számítják be a lobogójuk alatt közlekedő hajójik számára e melléklet alapján kiosztott területen belül töltött napokba azokat a napokat, amikor valamely hajójuk a területen belül tartózkodott, de nem folytatott halászati tevékenységet vagy azért, mert vészhelyzetben más hajónak segített, vagy azért, mert sérült személyt szállított sürgős orvosi ellátásra. A tagállam az ilyen alapon hozott bármely döntéséről egy hónapon belül indokolást ad a Bizottság számára, mellékelve a vészhelyzetre vonatkozó, az illetékes hatóságoktól beszerzett kapcsolódó bizonyítékokat.

A HALÁSZHAJÓK KÖZÖTT KIOSZTOTT KIKÖTŐN KÍVÜL TÖLTÖTT NAPOK SZÁMA

8. Napok maximális száma

8.1. Egy halászhajó által a területen belül tölthető napok maximális számának meghatározására az I. táblázattal összhangban a következő különleges feltételek vonatkoznak:

a) A hajónak meg kell felelnie a 1. függelékben megállapított feltételeknek.

b) A hajónak meg kell felelnie a III. melléklet 2. függelékében megállapított feltételeknek, és a fedélzeten tartott fogás kevesebb, mint 5 %-a tőkehal, és több mint 70 %-a norvég homár.

c) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó, és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2002-ben kirakodott tőkehal összmennyisége a 2002-ben kifogott összes faj teljes kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át teszi ki a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett teljes kirakodott mennyiség alapján.

d) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2002-ben kirakodott tőkehal, nyelvhal és lepényhal összmennyisége a 2002-ben kifogott összes faj teljes kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át teszi ki, a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján. Alternatív megoldásként teljesíthető az a feltétel is, hogy a 2007-es év során az egyes halászutak alkalmával kifogott tőkehal, nyelvhal és lepényhal az adott halászút teljes fogásmennyiségéből kevesebb, mint 5 %-ot tesz ki, és a hajón állandóan jelen van egy megfigyelő.

e) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2002-ben kirakodott teljes mennyiség a tőkehal esetében a 2002-ben kifogott összes faj teljes kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át, a lepényhal esetében pedig több mint 60 %-át teszi ki, a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján.

f) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2002-ben kirakodott teljes mennyiség a tőkehal esetében a 2002-ben kifogott összes faj teljes kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át, a nagy rombuszhal és a tengeri nyúlhal esetében pedig több mint 5 %-át teszi ki, a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján.

g) A hajónak legfeljebb 110 mm-es szembőségű tükörhálóval kell rendelkeznie, és egyszerre legfeljebb 24 óráig tartózkodhat a kikötőn kívül.

h) A hajónak olyan tagállam lobogója alatt kell hajóznia, és olyan tagállamban kell lajstromozva lennie, amely kidolgozta a halászati engedélyek automatikus felfüggesztésének a Bizottság által jóváhagyott rendszerét azokra az esetekre, amikor az e speciális feltételt teljesítő hajók megszegik az előírásokat.

i) A hajónak a 2003., 2004., 2005. vagy 2006. évben - a 4.1.b) pontban említett halászeszközökkel a fedélzetén - a területen kellett tartózkodnia. 2007-ben a hajó fedélzetén tárolt tőkehal mennyisége az összes faj kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át teszi ki, a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett mennyiség alapján. Azon gazdálkodási időszak alatt, amikor valamely hajó él az e rendelkezés adta lehetőségekkel, az adott hajó nem szállíthat a fedélzetén a 4.1.b)iii. vagy a 4.1.b)iv. pontban meghatározottakon kívüli halászeszközt.

j) A hajónak meg kell felelnie a 2. függelékben megállapított feltételeknek.

k) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajók által - 2002-ben kirakodott teljes mennyiség a tőkehal esetében a kifogott összes faj teljes kirakodott mennyiségének kevesebb mint 5 %-át, a lepényhal esetében pedig több mint 60 %-át teszi ki, a közösségi hajónaplóba a májustól októberig tartó időszakban bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján. A májustól októberig tartó időszakban az e különleges feltétel alapján rendelkezésre álló napok maximális számának legalább 55 %-át a nyugati hosszúság 4o30'-től keletre fekvő területen kell tölteni.

l) A hajónak meg kell felelnie a 3. függelékben megállapított feltételeknek.

8.2 Az I. táblázat megadja azoknak a napoknak az évenkénti maximális számát, amelyek során a 4.1. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajó bármelyik, a 2.1. pontban meghatározott földrajzi területen belül tartózkodhat.

8.3. Azon napok évenkénti maximális száma, amelyeket valamely hajó a 2.1. pontban meghatározott földrajzi területek bármely kombinációján belül eltölthet, nem lehet több az adott területet alkotó részterületek valamelyikére kiosztott napok legmagasabb számánál.

8.4. Az e melléklet 2.1. pontjában meghatározott földrajzi területen belül töltött napok számát le kell vonni a IIC. melléklet 1. pontjában meghatározott területen, a IIA. melléklet 4.1. pontjában és a IIC. melléklet 3. pontjában említettekkel azonos kategóriába tartozó halászeszközt használó hajó számára engedélyezett napok számából.

8.5. Amennyiben a hajó egy halászati út során, az e melléklet 2. pontjában meghatározott földrajzi területek közül kettő vagy több területen halad át, az adott napot annál a területnél kell beszámítani, amelyen azon a napon a legtöbb időt töltötte.

9.0. Gazdálkodási időszakok

9.1. A tagállamok a területen belüli tartózkodásra az I. táblázatban megadott napokat egy vagy több naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokra oszthatják fel.

9.2. Azon napok számát, amikor valamely hajó a gazdálkodási időszak alatt a 2.1. pontban meghatározott földrajzi területek bármelyikén tartózkodhat, az érintett tagállam határozza meg.

9.3. Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta a számára az adott területen belüli tartózkodásra biztosított napokat, a gazdálkodási időszak hátralévő részében a kikötőben vagy a 2.1. pontban említett területeken kívül marad, kivéve ha kizárólag a 18. pontban ismertetett szabályozatlan halászeszközöket használja.

10. A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapok

10.1. A Bizottság a 2002. január 1-je óta történt, végleges tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók az adott területen belül tartózkodhatnak. A visszavont és a szóban forgó halászeszközt használó hajók 2001-es, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az adott halászeszközt használó valamennyi hajó 2001-es erőkifejtésével. A többletnapok számát ezután az így kapott hányados és az eredetileg kiosztott napok számának szorzata alapján számítják ki.

Az e számítás eredményeként kapott töredéknapot a legközelebbi egész napra kell felkerekíteni. E pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót az 5.1. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó visszavonását a megelőző években már felhasználták többletnapok szerzésére.

10.2. A tagállamok a 14. pontban megállapított átváltási mechanizmussal bármely hajónak vagy hajócsoportnak újraoszthatják a többletnapokat.

10.3. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak a 10.1. pontban említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak a végleges tevékenységbeszüntetések részleteit tartalmazó jelentésekkel együtt.

10.4. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet ( 46 ) 30. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban módosíthatja a 8.2. pontban meghatározott napok számát az adott tagállamra vonatkozóan.

10.5. A többletnapoknak a tevékenységek végleges beszüntetéséből származó, Bizottság általi korábbi kiosztása 2007-re vonatkozóan is érvényben marad.

11. Többletnapok odaítélése a megfigyelési program fokozása érdekében

11.1. A Bizottság a 2007. február 1-je és 2008. január 31-e közötti időszakban - a tudományos kutatók és a halászati ágazat közötti partnerség keretében végzett fokozott megfigyelési program alapján - három olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a területen belül tartózkodhat. Az ilyen programnak különösen a visszaengedett halak arányára és a fogás összetételére kell összpontosítania, és az alapszintű és bővített programok esetében túl kell mutatnia az adatgyűjtésre vonatkozóan az 1543/2000/EK tanácsi rendeletben ( 47 ), az 1639/2001/EK bizottsági rendeletben ( 48 ) és az 1581/2004/EK bizottsági rendeletben ( 49 ) meghatározott követelményeken.

11.2 A többletnapok 11.1. pontban említett szétosztásából részesülni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak fokozott megfigyelési programjuk leírását.

11.3 A Bizottság, a leírás alapján és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottsággal (HTMGB) folytatott konzultációt követően, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosíthatja a 8.2. pontban az adott tagállam számára és a fokozott megfigyelési programban érintett terület és halászeszközök tekintetében meghatározott napok számát.

11.4. A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban - a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján - hat olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.

11.5. A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban - a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján - tizenkét olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.

11.6 Azon tagállamoknak, amelyek élni kívánnak a 11.4. és a 11.5. pontban említett többletnapokkal, be kell nyújtaniuk a Bizottság számára a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projektjük összefoglalását, amelynek meg kell haladnia a közösségi jogszabályok aktuális követelményeit. A Bizottság ezen összegzés alapján jóváhagyhatja az adott tagállam továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérletiprojekt-javaslatát.

12. A többletnapok kiosztására vonatkozó különleges feltételek

12.1. A 8.1. pontban felsorolt különleges feltételek bármelyikét élvező hajók számára kiadott, a 7. cikk (3) bekezdésében említett különleges halászati engedélyben fel kell tüntetni ezeket a feltételeket.

12.2. Ha valamely hajó részére többletnapokat osztanak ki, mivel az megfelelt a 8.1.b), c), d), e), f) vagy k) pontban felsorolt különleges feltételek bármelyikének, a hajó által kifogott és fedélzetén megtartott fogás az egyes fajokból legfeljebb az e pontokban meghatározott százalékot tartalmazhatja. A hajó semmiféle halzsákmányt nem rakodik át más hajóra. Amennyiben a hajó valamelyik feltételt nem teljesíti, azonnali hatállyal elveszíti a különleges feltételekkel kiosztott többletnapokra való jogosultságát.

13.

I. táblázat

Egy adott területen belüli tartózkodás napjainak maximális száma 2007-ben, halászeszközök szerinti bontásban

Az alábbi pontok szerint meghatározott területek:
Halászeszköz (4.1.pont)Különleges feltétel (8. pont)Megnevezés (1)2.a
Kattegat
2.b
1 — Skaggerak
2 — II, IVa, b,c,
3 — VIId
2.c
VIIa. övezet
2.d
VIa. övezet
123
a)i.16 ≤ és < 32 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók228228 (2)228228
a)ii.70 ≤ és < 90 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálókn.r.n.r.204221204227
a)iii.90 ≤ és < 100 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók9595209227227
a)iv.100 ≤ és < 120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók1039510584
a)v.≥ 120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók1039611485
a)iii.8.1.a)≥90 és <100 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók 120 mm-es négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal126126227227227
a)iv.8.1.a)≥100 és <120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók 120 mm-es négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal13713710311491
a)v.8.1.a)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók 120 mm-es négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal13713710311491
a)v.8.1.j)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók 140 mm-es négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal149149115126103
a)ii.8.1.b)≥70 és <90 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók, amelyek megfelelnek a III. melléklet 2. függelékében megállapított feltételeknekkorlátlankorlátlankorlátlankorlátlan
a)ii.8.1.c)≥70 és <90 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehaln.r.n.r.215227204227
a)iii.8.1.l)≥90 és <100 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók, amelyek megfelelnek a 3. függelékben megállapított feltételeknek132132238238238
a)iv8.1.c)≥100 és <120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal148148148148
a)v.8.1.c)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal160160160160
a)iv.8.1.k)≥100 és <120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal és több mint 60 %-a lehet lepényhaln.r.n.r.166n.r.
a)v.8.1.k)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal és több mint 60 %-a lehet lepényhaln.r.n.r.178n.r.
a)v8.1.h)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók, amelyeket a halászati engedélyek automatikus felfüggesztésének rendszerében használnak115115126103
a)ii.8.1.d)≥70 és <90 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal, nyelvhal és lepényhal280280280252
a)iii.8.1.d)≥90 és <100 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal, nyelvhal és lepényhalkorlátlankorlátlan280280280
a)iv.8.1.d)≥100 és <120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal, nyelvhal és lepényhalkorlátlankorlátlan276276
a)v.8.1.d)≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehal, nyelvhal és lepényhalkorlátlankorlátlankorlátlan279
a)v.8.1.h)
8.1.j)
≥120 mm-es szembőségű vonóhálók vagy kerítőhálók 140 mm-es négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal, amelyeket a halászati engedélyek automatikus felfüggesztésének rendszerében használnakn.r.n.r.127138115
b)i.≥80 és <90 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálókn.r.132 (2)korlátlan132143 (2)
b)ii.≥90 és <100 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálókn.r.143 (2)korlátlan143143 (2)
b)iii.≥100 és <120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálókn.r.143korlátlan143143
b)iv.≥120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálókn.r.143korlátlan143143
b)iii.8.1.c)≥100 és <120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehaln.r.155korlátlan155155
b)iii.8.1 i)≥100 és <120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók, 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben vagy 2006-ban merevítőrudas zsákhálókat használó hajók esetébenn.r.155korlátlan155155
b)iv.8.1.c)≥120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a lehet tőkehaln.r.155korlátlan155155
b)iv.8.1 i)≥120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók, 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben vagy 2006-ban merevítőrudas zsákhálókat használó hajók esetébenn.r.155korlátlan155155
b)iv.8.1.e)≥120 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a tőkehal és több mint 60 %-a lepényhaln.r.155korlátlan155155
c)i.<110 mm-es szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók140140140140
c)ii.≥110 és <150 mm-es szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók140140140140
c)iii.≥150 mm és <220 mm-es szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók140130140140
c)iv.≥220 mm-es szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók140140140140
d)Tükörhálók140140140140
c)iv.8.1.f)≥220 mm-es szembőségű kopoltyúhálók és állítóhálók; a fogási teljesítmény kevesebb mint 5 %-a tőkehal, és több mint 5 %-a nagy rombuszhal és tengeri nyúlhal162140162140140140
d)8.1.g)<110 mm-es szembőségű tükörhálók; a hajó legfeljebb 24 óráig tartózkodhat a kikötőn kívül140140205140140
e)Horogsorok173173173173
(1) Csak a 4.1. és a 8.1. pontban szereplő megnevezések használatosak.
(2) Korlátozások esetén a 850/98/EK rendelet V. címét kell alkalmazni.

"n.r.": nem releváns

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KIOSZTOTT KVÓTÁINAK CSERÉJE

14. Napok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között

14.1. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a lobogójuk alatt hajózó bármely halászhajó átadja a számára a 2.1. pontban említett adott földrajzi területeken belüli tartózkodásra biztosított napokat egy másik, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajónak, feltéve hogy az utóbbi hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata (kilowattnap) nem haladja meg az átadó hajó által átadott napok számának és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-nyilvántartásban feljegyzett motorteljesítménnyel.

14.2. A 14.1. pont alapján átadott, egy adott területen belüli tartózkodásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó által a közösségi hajónapló szerint a 2001., 2002., 2003., 2004. és 2005. évben az adott területen halászattal töltött napok - a más hajóktól átvett napok figyelembevétele nélkül - éves átlagának és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. Amennyiben az átadó hajó "Nyugat-Skócia" 2.2. pont szerinti területmeghatározását alkalmazza, fogási teljesítményét e területmeghatározás szerint kell kiszámolni.

E pont alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy az átvevő hajó a számára kiosztott napokat használja fel az általa átvett napokat megelőzően. Az átvevő hajó által felhasznált átvett napokat szerepeltetni kell az átadó hajó nyilvántartásában.

14.3. A napok 14.1. pontban ismertetettek szerinti átadása csak a 4.2. pontban említett, ugyanazon átadási kategóriát alkalmazó, valamint ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett. A tagállamok engedélyezhetik a napok átadását, amennyiben valamely engedéllyel rendelkező átadó hajójuk tevékenységét felfüggesztette.

14.4. Napok csak azoknak a hajóknak adhatók át, amelyek a 8.1. pontban meghatározott különleges feltételek nélkül részesültek halászati napokban.

E ponttól eltérve, a 8.1.h) pontban említett különleges feltétel alapján halászati napban részesülő hajók átadhatnak napokat, feltéve, hogy az általuk teljesített feltétel nem kapcsolódik semmilyen, a 8.1. pontban meghatározott más különleges feltételhez.

14.5. A tagállamok a Bizottság kérésére tájékoztatást adnak a végrehajtott átadásokról. Az adatok Bizottság rendelkezésére bocsátására, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban részletes formátumú táblázatot lehet elfogadni.

15. A napok különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók között történő átadása

A tagállamok ugyanarra a gazdálkodási időszakra és ugyanarra a területre vonatkozóan engedélyezhetik a területen tölthető napok átadását valamely másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajók számára, feltéve, hogy ugyanazon rendelkezések vonatkoznak rájuk a 5.1., 5.2., 7. és 14. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy engedélyezik az ilyen átadást, az ügylet előtt értesítik a Bizottságot az átadásról részleteiről, többek között az átadott napok számáról, a halászati erőkifejtésről és adott esetben a kapcsolódó kvótákról.

A HALÁSZESZKÖZÖK HASZNÁLATA

16. A halászeszközök bejelentése

A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, hogy milyen halászeszközt vagy halászeszközöket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban. A hajó az említett értesítés benyújtásáig nem jogosult a 2.1. pontban meghatározott területeken a 4.1. pontban említett bármely halászeszközzel folytatott halászatra.

17. Egynél több halászeszköz-kategória használata

17.1. A hajók egy gazdálkodási időszakban a 4.1. pont szerint meghatározott halászeszköz-kategóriákból egynél többet is használhatnak.

17.2. Amennyiben a hajó parancsnoka vagy annak képviselője közli, hogy egynél több halászeszközt használ, az adott év során rendelkezésre álló napok száma nem haladhatja meg az I. táblázatban, az egyes halászeszközök tekintetében megállapított napok számtani átlagát, egész napokra kerekítve.

17.3. Ha a bejelentett eszközök egyikére a halászati napok számát nem korlátozták, az adott halászeszközzel való halászatra rendelkezésre álló éves napok száma korlátozatlan marad.

17.4. Ha a halászeszközök száma kettő, a hajó egyik eszközt sem használhatja az I. táblázatban az adott halászeszközök tekintetében az érintett területre vonatkozóan megállapított napoknál hosszabb ideig.

17.5. Ha a halászeszközök száma három vagy annál több, a hajó bármikor használhatja a bejelentett eszközök egyikét, amely tekintetében korlátozták a napok számát, azzal a feltétellel, hogy az év kezdete óta a halászattal töltött napok száma egyik eszköz esetében sem haladja meg:

a) a 17.2. pont alapján rendelkezésre álló napok számát, és

b) azon napok számát, amely az I. táblázatnak megfelelően kiosztható lenne az esetben, ha a halászeszköz használatára külön kerülne sor.

17.6. Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy rendelkezésre álló napokat a 9. pontnak megfelelően gazdálkodási időszakokra osztja fel, a 17.2., 17.3. és 17.4. pontban említett feltételek értelemszerűen mindegyik gazdálkodási időszakra vonatkoznak.

17.7. Egynél több halászeszköz használatára csak akkor van lehetőség, ha a hajó eleget tesz a következő ellenőrző intézkedéseknek:

a) a halászhajó egy adott út során csak egyféle, a 4.1. pontban említett halászeszközt szállíthat vagy használhat, kivéve a 19.2. pontban foglalt rendelkezés teljesülésének esetét;

b) a hajóparancsnok vagy képviselője az út előtt előzetesen értesíti az illetékes hatóságokat a hajón szállítandó halászeszköz típusáról, amennyiben az az előző út vonatkozásában bejelentett típustól eltér.

17.8. Az illetékes hatóságok a két fenti követelmény betartásának ellenőrzése céljából vizsgálatot végeznek és felügyeletet látnak el a tengeren és a kikötőben. Ha egy hajóról bebizonyosodik, hogy nem teljesíti a fenti követelményeket, azonnali hatállyal elveszíti jogosultságát egynél több halászeszköz-kategória használatára.

18. A szabályozott és szabályozatlan halászeszközök együttes használata

Amennyiben egy hajó a 4.1. pontban említett halászeszközöket (szabályozott eszközök) bármilyen egyéb, a 4.1. pontban nem említett halászeszközzel (nem szabályozott eszközök) együtt kíván használni, a szabályozatlan eszközök használatát nem korlátozzák. Az ilyen hajónak előzetes értesítést kell adnia, hogy mikor kívánja a szabályozott eszközt használni. Ha nem ad ilyen értesítést, nem szállíthat a fedélzeten a 4.1. pontban említett halászeszközt. Az ilyen hajók számára engedélyezni kell az alternatív halászati tevékenység folytatását, illetve ahhoz kellően fel kell őket szerelni nem szabályozott eszközökkel.

19. Egynél több szabályozott halászeszköz szállításának tilalma

19.1 A 2. pontban meghatározott földrajzi területek bármelyikén belül tartózkodó, és a 4.1. pontban említett halászeszköz-kategóriák valamelyikébe tartozó halászeszközt szállító hajó egyidejűleg nem szállíthat a 4.1. pontban említett többi halászeszköz-kategóriák bármelyikébe tartozó halászeszközt.

19.2 A 19.1.ponttól eltérve, a 2.1. pontban említett földrajzi területen belül a hajók szállíthatnak a többi halászeszköz-kategóriába tartozó másik eszközt is, de ebben az esetben a halászati napokat az e felszereléssel való halászattal töltött napokként kell beszámítani, és úgy kell tekinteni, mintha ennek során azon különleges feltételt alkalmaznák, amely az I. táblázat alapján kevesebb napra ad jogosultságot.

HALÁSZATHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ÁTHALADÁS

20. Halászathoz nem kapcsolódó tevékenységek

Egy adott gazdálkodási időszakban valamely hajó végezhet halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 8. pont alapján számára kiosztott napokból, feltéve hogy a hajó előbb értesíti a lobogója szerinti tagállamot e szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászeszközöket vagy halat.

21. Áthaladás

A hajók áthaladhatnak egy adott területen, feltéve hogy nem rendelkeznek az adott területre vonatkozó halászati engedéllyel, vagy hogy e szándékukról előzetesen már értesítette a hatóságokat. Amíg a hajó az adott területen tartózkodik, a hajón szállított valamennyi halászeszközt fel kell tekerni és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

22. Halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentések

A tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendelet ( 50 ) 9. cikkétől eltérve, a 2847/93/EK rendelet 19c. cikkében meghatározott jelzési követelmények nem vonatkoznak azokra a hajókra, amelyek a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően hajómegfigyelési rendszerrel vannak ellátva.

A HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK

23. A vonatkozó adatok rögzítése

A tagállamok biztosítják, hogy a 2244/2003/EK bizottsági rendelet 8. cikke, 10. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése alapján kapott következő adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítik:

a) kikötőbe való érkezés és onnan való távozás;

b) olyan tengeri területekre történő valamennyi belépés és onnan való távozás, amelyek vizeihez és erőforrásaihoz való hozzáférésre egyedi szabályok vonatkoznak.

24. Összehasonlító ellenőrzések

A tagállamok VMS-adatok alapján ellenőrzik a hajónaplók benyújtásának tényét és az azokba bejegyzett vonatkozó adatok helytállóságát. Ezeket a összehasonlító ellenőrzéseket rögzíteni kell, és - kérelmére - a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

25. A vonatkozó adatok összegyűjtése

A tagállamok a kikötőn kívül és az e mellékletben meghatározott területeken belül töltött halászati napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden negyedévben rögzítik a 2.1. pontban meghatározott területeken a vontatott és rögzített halászeszközökkel és fenékhorogsorokkal alkalmazott erőkifejtésre, valamint a különböző típusú halászeszközöket az e melléklettel érintett területeken használó hajók által alkalmazott erőkifejtésre vonatkozó információkat.

26. A vonatkozó adatok közlése

26.1. A Bizottság kérésére a tagállamok a II. és III. táblázat szerinti formátumú táblázatban a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 25. pontban említett adatokat, amelyeket a Bizottság által a számukra megadott megfelelő elektronikus címre küldenek.

26.2. A 25. pontban említett adatok Bizottság rendelkezésére bocsátása céljából a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban új formátumú táblázatot lehet elfogadni.

II. táblázat

A jelentés formátuma

OrszágCFRKülső megjelölésA gazdálkodási időszak hosszaHalászati területBejelentett eszköz(ök)A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltételekA bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok számaA bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok számaNapok átadása
No1No2No3No1No2No3No1No2No3No1No2No3
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)(9)(9)(9)(10)

III. táblázat

Az adatlap formátuma

A mező neveKarekterek/számjegyek maximális számaIgazítás (1)
Balra (B)/Jobbra (J)
Fogalommeghatározás és megjegyzések
(1) Ország3n.r.Az a tagállam (3-alpha ISO-kód), amelyben a 2371/2002/EK tanácsi rendelet szerint a hajót mint halászhajót lajstromba vették.
Az átadó hajó esetében ez mindig a jelentéstevő ország.
(2) CFR12n.r.Közösségi flottanyilvántartási szám
Valamely halászhajó egyedi azonosító száma.
A tagállam (3-alpha ISO-kód), majd azt követően egy azonosító sor (9 karakter). Amennyiben egy sor 9 karakternél kevesebből áll, a bal oldalon nullákkal kell kiegészíteni.
(3) Külső jelzések14BA 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint
(4) A gazdálkodási időszak hossza2BA gazdálkodási időszak hosssza (hónapokban megadva).
(5) Halászati terület1BFel kell tüntetni, ha a hajó halászott a IIA. melléklet 2.1.a), b), c), vagy d), pontjában említett területeken.
(6) Bejelentett eszköz(ök)5BA bejelentett eszköz-kategória feltüntetése a IIA. melléklet 4.1. pontja szerint (pl.: a)i., a)ii., a)iii., a)iv., a)v., b)i., b)ii., b)iii., b)iv., c)i., c)ii., c)iii., d) vagy e).
(7) A bejelentett eszköz(ök)-re vonatkozó különleges feltételek2BAz alkalmazott, IIA. melléklet 8.1.a-l. pontjában említett különleges feltétel feltüntetése (ha van ilyen).
(8) A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma3BAzon napok száma, amelyek alatt a hajó a IIA. melléklet szerint a választott halászeszközök használatára jogosult, valamint az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak hossza.
(9) A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma3BAzon napok száma, amelyeken a IIA. melléklet szerint a hajó ténylegesen a területen belül tartózkodott, és amelyeken az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak során bejelentett eszközt használt.
(10) Napok átadása4BAz átadott napok feltüntetése: „– az átadott napok száma”, az átvett napok feltüntetése: „+ az átadott napok száma”.
(1) Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

A IIA. melléklet 1. függeléke

Az e melléklet 12.1. pontjában említett különleges engedélyek egy példányát a halászhajó fedélzetén kell tartani.

1. Különleges halászati engedély birtokában a hajó csak a 2. pontban meghatározott, szelektáló ablakkal rendelkező vontatott hálót tarthat a fedélzeten, illetve csak ilyet használhat. Az eszközt a halászat megkezdése előtt nemzeti ellenőröknek kell jóváhagyniuk.

2. Szelektáló ablak

2.1 A szelektáló ablakot a háló hengeres szakaszába kell beilleszteni, amelynek kerülete legalább 80 szabad hálószem. Az ablakot a zsákvég felső hálómezőjében kell elhelyezni. A szelektáló ablak hátsó hálószemsora és a szomszédos szegély között legfeljebb két rombusz alakú hálószem lehet. Az ablak a zsák szegélyétől legfeljebb hat méternyire végződik. Az illesztési arány: két rombusz alakú hálószem az egy négyzet alakú hálószemhez, ha a zsákvég szembősége 120 mm vagy annál több, öt rombusz alakú hálószem a két négyzet alakú hálószemhez, ha a zsákvég szembősége 100 mm vagy annál több, de 120 mm-nél kevesebb, és három rombusz alakú hálószem az egy négyzet alakú hálószemhez, ha a zsákvég szembősége 90 mm vagy annál több, de 100 mm-nél kevesebb.

2.2 Az ablak legalább három méter hosszú. A hálószemek legkisebb szembősége 120 mm. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis az ablaknak mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell vágni. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan, illetve arra merőlegesen fussanak.

2.3 A négyzet alakú hálószemekből álló panel hálója csomómentes egyszálas fonalból készül. Az ablakot oly módon kell elhelyezni, hogy a hálószemek a halászat során végig nyitva maradjanak. Az ablakot semmiféle módon nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

A IIA. melléklet 2. függeléke

Az e melléklet 12.1. pontjában említett különleges engedélyek egy példányát a halászhajó fedélzetén kell tartani.

1. Különleges halászati engedély birtokában a hajó csak a 2. pontban meghatározott, szelektáló ablakkal rendelkező vontatott hálót tarthat a fedélzeten, illetve csak ilyet használhat. Az eszközt a halászat megkezdése előtt nemzeti ellenőröknek kell jóváhagyniuk.

2. Szelektáló ablak

2.1 A szelektáló ablakot a háló hengeres szakaszába kell beilleszteni, amelynek kerülete legalább 80 szabad hálószem. Az ablakot a zsákvég felső hálómezőjében kell elhelyezni. A szelektáló ablak hátsó hálószemsora és a szomszédos szegély között legfeljebb két rombusz alakú hálószem lehet. Az ablak a zsák szegélyétől legfeljebb 6 méternyire végződik. Az illesztési arány: öt rombusz alakú hálószem a két négyzet alakú hálószemhez.

2.2 Az ablak legalább három méter hosszú. A hálószemek legkisebb szembősége 140 mm. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis az ablakléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell vágni. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan, illetve arra merőlegesen fussanak.

2.3 A négyzet alakú hálószemekből álló panel hálója csomómentes egyszálas fonalból készül. Az ablakot oly módon kell elhelyezni, hogy a hálószemek a halászat során végig nyitva maradjanak. Az ablakot semmiféle módon nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

A IIA. melléklet 3. függeléke

1. Az e melléklet 12.1. pontjában említett különleges engedélyek egy példányát a halászhajó fedélzetén kell tartani.

2. Különleges halászati engedély birtokában a hajó csak a 2. pontban meghatározott, 95 mm vagy annál nagyobb szembőségű, legalább 80 és legfeljebb 100 szabad hálószemnyi kerületű zsákvégbe beillesztett szelektáló ablakkal rendelkező vontatott hálót tarthat a fedélzeten, illetve csak ilyet használhat. Az eszközt a halászat megkezdése előtt nemzeti ellenőröknek kell jóváhagyniuk.

3. Szelektáló ablak

3.1. Az ablakot a zsákvég felső hálómezőjében kell elhelyezni. A szelektáló ablak hátsó hálószemsora és a szomszédos szegély között legfeljebb két rombusz alakú hálószem lehet. Az ablak a zsák szegélyétől legfeljebb 4 méternyire végződik. Az illesztési arány: három rombusz alakú hálószem az egy négyzet alakú hálószemhez.

3.2. Az ablak legalább öt méter hosszú. A hálószemek legkisebb szembősége 120 mm. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis az ablakléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell vágni. A hálót oly módon kell összeállítani, hogy az oldalvonalak a zsákvég hosszirányával párhuzamosan, illetve arra merőlegesen fussanak.

3.3. A négyzet alakú hálószemekből álló panel hálója csomómentes egyszálas fonalból készül. Az ablakot oly módon kell elhelyezni, hogy a hálószemek a halászat során végig nyitva maradjanak. Az ablakot semmiféle módon nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

IIB. MELLÉKLET

HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE EGYES DÉLI SZÜRKETŐKEHAL- ÉS NORVÉGHOMÁR-ÁLLOMÁNYOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN AZ ICES VIIIc ÉS IXa ÖVEZETBEN, A CADIZI-ÖBÖL KIVÉTELÉVEL

1. Hatály

Az e mellékletben megállapított feltételek azokra a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra alkalmazandók, amelyek fedélzetükön a 3. pontban meghatározott vontatott és rögzített halászeszközöket szállítják, és a Cadizi-öböl kivételével a VIIIc. és a IXa. övezetben tartózkodnak. E melléklet alkalmazásában a 2007. évre való hivatkozás a 2007. február 1-jétől2008. január. 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

2. A területen belül töltött nap meghatározása

E melléklet alkalmazásában egy adott területen belül töltött nap bármely olyan 24 órás folyamatos időszak (vagy annak egy része), amely során a hajó az 1. pontban meghatározott földrajzi területen belül és kikötőn kívül tartózkodik. A folyamatos időszak mérésének kezdetéről az a tagállam dönt, amelynek lobogója alatt az érintett hajó hajózik.

3. Halászeszközök

E melléklet alkalmazásában a halászeszközök következő csoportosítása alkalmazandó:

a) 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök;

b) 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálók;

c) Fenékhorogsorok.

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSI KORLÁTOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA

4. A halászati erőkifejtés korlátozásában érintett hajók

4.1. A tagállamok nem engedélyezik a 3. pontban meghatározott halászeszköz-kategóriákba tartozó eszközökkel való halászatot azon hajóik számára, amelyek esetében az adott területen a 2002., 2003., 2004., 2005. vagy 2006. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet - a halászhajók által egymásnak átadott napokon végzett halászati tevékenység figyelembevétele nélkül -, hacsak nem biztosítják, hogy a szabályozott területen folytatott halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

Az a hajó azonban, amelyik a 3. pontban meghatározott halászeszköz-kategóriákba tartozó eszközt használ, engedélyt kaphat valamely más eszköz használatára, amennyiben az ez utóbbi eszközre kiosztott napok száma nagyobb, mint az előző halászeszközre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

4.2. Egy olyan tagállam lobogója alatt hajózó hajó, amely nem rendelkezik kvótával a 1. pontban meghatározott terület vonatkozásában, e területen nem halászhat a 3. pontban meghatározott halászeszközökkel, kivéve, ha a hajó a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti átadást követően kvótában részesült, és e melléklet 13. pontjának megfelelően tengeren töltött napokat osztottak ki számára.

5. Tevékenységek korlátozása

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 3. pontban említett halászeszközök bármelyikét fedélzetén szállítja, legfeljebb a 7. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül.

6. Kivételes esetek

A tagállamok nem számítják be a hajóik számára e melléklet alapján kiosztott napokba azokat a területen belül töltött napokat, amikor a hajó vagy azért nem tudott halászni, mert vészhelyzetben más hajónak segített, vagy azért, mert sérült személyt szállított sürgős orvosi ellátásra. A tagállamok az ilyen alapon hozott bármely döntésükről egy hónapon belül indokolást adnak a Bizottság számára, mellékelve a vészhelyzetre vonatkozó, az illetékes hatóságoktól beszerzett kapcsolódó bizonyítékokat.

A HALÁSZHAJÓK SZÁMÁRA KIOSZTOTT, TERÜLETEN BELÜL TÖLTÖTT NAPOK SZÁMA

7. A napok maximális számának meghatározása

7.1. Valamely halászhajó által a területen belül tölthető napok maximális számának meghatározására az I. táblázattal összhangban a következő különleges feltételek vonatkoznak:

a) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó, és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban kirakodott szürke tőkehal összmennyisége kevesebb mint 5 tonnát tesz ki a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján, és;

b) A hajó által - vagy a közösségi jogszabályokkal összhangban általa helyettesített, hasonló halászeszközt alkalmazó, és az e különleges feltételt értelemszerűen teljesítő hajó vagy hajók által - 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban kirakodott norvég homár összmennyisége kevesebb mint 2,5 tonnát tesz ki a közösségi hajónaplóba bejegyzett, élősúlyban kifejezett kirakodott mennyiség alapján.

7.2. Az I. táblázat megadja azon napok évenkénti maximális számát, amelyek során a 3. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat.

8. Gazdálkodási időszakok

8.1. A tagállamok a területen belüli tartózkodásra az I. táblázatban megadott napokat egy vagy több naptári hónapból álló gazdálkodási időszakokra oszthatják fel.

8.2. Azon napok számát, amikor valamely hajó a gazdálkodási időszak alatt a területen tartózkodhat, az érintett tagállam határozza meg.

8.3. Egy adott gazdálkodási időszakban valamely hajó végezhet halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 7. pont alapján számára kiosztott napokból, feltéve hogy a hajó előbb értesíti a lobogója szerinti tagállamot e szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászeszközöket vagy halat.

9. A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapok

9.1. A Bizottság a 2004. január 1-je óta - a 2792/1999/EK rendelet 7. cikkének megfelelően, vagy a tagállamok által kellően indokolt egyéb körülmények eredményeképpen - történt végleges tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 3. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók az adott területen belül tartózkodhatnak. Minden olyan hajó is számításba vehető, amelyről bizonyítható, hogy végérvényesen kivonták a területről. A visszavont és a szóban forgó halászeszközt használó hajók 2003-as, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az adott halászeszközt használó valamennyi hajó adott évi erőkifejtésével. A többletnapok számát ezután az így kapott hányados és az eredetileg kiosztott napok számának szorzata alapján számítják ki. Az e számítás eredményeként kapott töredéknapot a legközelebbi egész napra kell felkerekíteni. E pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót az 4.1. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó visszavonását a megelőző években már felhasználták többletnapok szerzésére.

9.1.a. A tagállamok a 12. pontban megállapított átváltási mechanizmussal bármely hajónak vagy hajócsoportnak újraoszthatják a többletnapokat.

9.2. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak a 9.1. pontban említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak a végleges tevékenységbeszüntetések részleteit tartalmazó jelentésekkel együtt.

9.3. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan a 7.2. pontban meghatározott napok számát.

A többletnapoknak a tevékenységek végleges beszüntetéséből származó, Bizottság általi korábbi kiosztása 2007-re vonatkozóan is érvényben marad.

10. Többletnapok odaítélése a megfigyelési program fokozása érdekében

10.1. A Bizottság a 2007. február 1-je és 2008. január 31-e közötti időszakban - a tudományos kutatók és a halászati ágazat közötti partnerség keretében végzett fokozott megfigyelési program alapján - három olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyek során a 3. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a területen belül tartózkodhat. Az ilyen programnak különösen a visszaengedett halak arányára és a fogás összetételére kell összpontosítania, és az alapszintű és bővített programok esetében túl kell mutatnia az adatgyűjtésre vonatkozóan az 1543/2000/EK rendeletben, az 1639/2001/EK rendeletben és az 1581/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeken.

10.2. A többletnapok 10.1. pontban említett szétosztásából részesülni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak fokozott megfigyelési programjuk leírását.

10.3. A Bizottság, a leírás alapján és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottsággal (HTMGB) folytatott konzultációt követően, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosíthatja a 7.2. pontban az adott tagállam számára és a fokozott megfigyelési programban érintett terület és halászeszközök tekintetében meghatározott napok számát.

11. A többletnapok kiosztására vonatkozó különleges feltételek

11.1. Ha a hajó a 7.1.a) és a 7.1.b) pontban felsorolt különleges feltételeknek való megfelelés eredményeképpen korlátlan számú többletnapban részesült, a hajó által 2007-ben kirakodott összmennyiség a szürke tőkehal esetében élősúlyban nem haladhatja meg az 5 tonnát, a norvég homár esetében pedig a 2,5 tonnát.

11.2. A hajó a tengeren nem rakodik át halat más hajóra.

11.3. Amennyiben a hajó valamelyik feltételt nem teljesíti, azonnali hatállyal elveszíti a különleges feltételekkel kiosztott többletnapokra való jogosultságát.

I. táblázat

Egy adott területen belüli tartózkodás napjainak maximális évenkénti száma, halászeszközök szerinti bontásban

Halászeszköz (3.pont)Különleges feltételek (7. pont)Megnevezések
Kizárólag a 3. pontban említett eszközök és a 7. pontban megállapított különleges feltételek alkalmazandók.
A napok maximális száma
3.a≥32 mm-es szembőségű fenékvonóhálók216
3.b.≥60 mm-es szembőségű kopoltyúhálók216
3.cFenékhorogsorok216
3.a7.1.a) és 7.1.b)≥32 mm-es szembőségű fenékvonóhálókkorlátlan
3.b7.1.a)≥60 mm-es szembőségű kopoltyúhálókkorlátlan
3.c7.1.a)Fenékhorogsorokkorlátlan

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KIOSZTOTT KVÓTÁINAK CSERÉJE

12. Napok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között

12.1. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a lobogójuk alatt hajózó bármely halászhajó átadja a számára az adott területen belüli tartózkodásra biztosított napokat egy másik, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajónak, feltéve hogy az utóbbi hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata (kilowattnap) nem haladja meg az első hajó által átadott napok számának és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-nyilvántartásban feljegyzett motorteljesítménnyel.

12.2. A 12.1. pont alapján átadott, az adott területen belüli tartózkodásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó által a közösségi hajónapló szerint a 2001., 2002., 2003. és 2004. és 2005. évben az adott területen halászattal töltött napok éves átlagának és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

12.3. A napok 12.1. pontban ismertetettek szerinti átadása csak az ugyanazon kategóriába tartozó halászeszközt alkalmazó és ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

12.4. Napok csak azoknak a hajóknak adhatók át, amelyek a 7.1. pontban meghatározott különleges feltételek nélkül részesültek halászati napokban.

12.5. A tagállamok a Bizottság kérésére tájékoztatást adnak a végrehajtott átadásokról. Ezen adatok begyűjtésére és továbbítására szolgáló táblázatok formátumát a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.

13. A napok különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók között történő átadása

A tagállamok ugyanarra a gazdálkodási időszakra és területre vonatkozóan engedélyezhetik a területen belül töltött napok átadását valamely másik tagállam lobogója alatt közlekedő bármely hajó számára, feltéve hogy ugyanazon rendelkezések vonatkoznak rájuk az 5.1., 5.2., 6. és 12. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy engedélyezik az ilyen átadást, az ügylet előtt értesítik a Bizottságot az átadásról részleteiről, többek között az átadott napok számáról, a halászati erőkifejtésről és adott esetben a kapcsolódó kvótákról.

A HALÁSZESZKÖZÖK HASZNÁLATA

14. A halászeszközök bejelentése

14.1. A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, hogy milyen halászeszközt vagy halászeszközöket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban A hajó az említett értesítés benyújtásáig nem jogosult az 1. pontban említett területen a 3. pontban említett bármely halászeszközzel folytatott halászatra.

14.2. A 14.1. pontot nem kell alkalmazni olyan halászhajók esetében, amelyeknek valamely tagállam a 3. pontban meghatározott halászeszközök közül csak egynek a használatát engedélyezte.

15. A szabályozott és szabályozatlan halászeszközök együttes használata

Amennyiben egy hajó a 3. pontban említett halászeszközöket (szabályozott eszközök) bármilyen egyéb, a 3. pontban nem említett halászeszközzel (szabályozatlan eszközök) együtt kívánja használni, a szabályozatlan eszközök használatát korlátozzák. Az ilyen hajónak előzetes értesítést kell adnia, hogy mikor kívánja a szabályozott eszközt használni. Ha nem ad ilyen értesítést, nem szállíthat a fedélzeten a 3. pontban említett halászeszközt. Az ilyen hajók számára engedélyezni kell az alternatív halászati tevékenység folytatását, illetve ahhoz kellően fel kell őket szerelni nem szabályozott eszközökkel.

ÁTHALADÁS

16. Áthaladás

A hajók áthaladhatnak egy adott területen, feltéve hogy nem rendelkeznek az adott területre vonatkozó halászati engedéllyel, vagy hogy e szándékukról előzetesen már értesítették a hatóságokat. Amíg a hajó az adott területen tartózkodik, a hajón szállított valamennyi halászeszközt fel kell tekerni és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

17. Halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentések

Az e melléklet 3. pontjában meghatározott halászeszköz-kategóriákat a fedélzetükön szállító és az e melléklet 1. pontjában meghatározott területeken működő hajókra a 2847/93/EGK rendelet 19b., 19c., 19d., 19e. és 19k. cikke alkalmazandó. A 2847/93/EK rendelet 19c. cikkében meghatározott jelzési követelmények nem vonatkoznak azon hajókra, amelyek a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban hajómegfigyelési rendszerrel vannak ellátva.

18. A vonatkozó adatok rögzítése

A tagállamok biztosítják, hogy a 2244/2003/EK rendelet 8. cikke, 10. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése alapján kapott következő adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítik:

a) kikötőbe való érkezés és onnan való távozás;

b) olyan tengeri területekre történő valamennyi belépés és onnan való távozás, amelyek vizeihez és erőforrásaihoz való hozzáférésre egyedi szabályok vonatkoznak.

19. Összehasonlító ellenőrzések

A tagállamok VMS-adatok alapján ellenőrzik a hajónaplók benyújtásának tényét és az azokba bejegyzett vonatkozó adatok helytállóságát. Ezeket a összehasonlító ellenőrzéseket rögzíteni kell, és - kérelmére - a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

20. A vonatkozó adatok összegyűjtése

A tagállamok, az e mellékletben meghatározott területen belül töltött napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden negyedévben összegyűjtik az adott területen a vontatott és rögzített halászeszközökkel alkalmazott erőkifejtésre, valamint a különböző típusú halászeszközöket az e melléklettel érintett területen használó hajók által alkalmazott erőkifejtésre vonatkozó információkat.

21. A vonatkozó adatok közlése

21.1. A Bizottság kérésére a tagállamok a II. és III. táblázat szerinti formátumú táblázatban a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 20. pontban említett adatokat, amelyeket a Bizottság által a számukra megadott megfelelő elektronikus címre küldenek.

21.2. A 20. pontban említett adatok Bizottság rendelkezésére bocsátása céljából a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban új formátumú táblázatot lehet elfogadni.

II. táblázat

A jelentés formátuma

OrszágCFRKülső megjelölésA gazdálkodási időszak hosszaHalá-szati területBejelentett eszköz(ök)A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltételekA bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok számaA bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok számaNapok átadása
No1No2No3No1No2No3No1No2No3No1No2No3
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)(9)(9)(9)(10)

III. táblázat

Az adatlap formátuma

A mező neveKarekterek/számjegyek maximális számaIgazítás (1)
Balra (B)/Jobbra (J)
Fogalommeghatározás és megjegyzések
(1) Ország3n.r.Az a tagállam (3-alpha ISO-kód), amelyben a 2371/2002/EK tanácsi rendelet szerint a hajót mint halászhajót lajstromba vették.
Az átadó hajó esetében ez mindig a jelentéstevő ország.
(2) CFR12n.r.Közösségi flottanyilvántartási szám
Valamely halászhajó egyedi azonosító száma.
A tagállam (3-alpha ISO-kód), majd azt követően egy azonosító sor (9 karakter). Amennyiben egy sor 9 karakternél kevesebből áll, a bal oldalon nullákkal kell kiegészíteni.
(3) Külső jelzések14BA 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint
(4) A gazdálkodási időszak hossza2BA gazdálkodási időszak hosssza (hónapokban megadva).
(5) Halászati terület1BA IIB. melléklet esetében nem releváns információ.
(6) Bejelentett eszköz(ök)5BA bejelentett eszköz-kategória feltüntetése a IIB. melléklet 3. pontja szerint (pl.: a), b) vagy c).
(7) A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltételek2BAz alkalmazott, IIB. melléklet 7.1.a-b. pontjában említett különleges feltétel feltüntetése (ha van ilyen).
(8) A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma3BAzon napok száma, amelyek alatt a hajó a IIB. melléklet szerint a választott halászeszközök használatára jogosult, valamint az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak hossza.
(9) A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma3BAzon napok száma, amelyeken a IIB. melléklet szerint a hajó ténylegesen a területen belül tartózkodott, és amelyeken az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak során bejelentett eszközt használt.
(10) Napok átadása4BAz átadott napok feltüntetése: „– az átadott napok száma”, az átvett napok feltüntetése: „+ az átadott napok száma”.
(1) Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

IIC. MELLÉKLET

HAJÓK HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE A LA MANCHE CSATORNA NYUGATI RÉSZÉNEK NYELVHALÁLLOMÁNYAI HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN A VIIe. ICES-ÖVEZETBEN

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1.1. Az e mellékletben megállapított feltételek azokra a legalább 10 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajókra alkalmazandók, amelyek fedélzetükön a 3. pontban meghatározott halászeszközök bármelyikét szállítják és a VIIe. övezetben tartózkodnak. E melléklet alkalmazásában a 2007. évre való hivatkozás a 2007. február 1-jétől2008. január. 31-ig tartó időszakra vonatkozik.

1.2. Azok a 120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű rögzített hálókkal halászó hajók, amelyek 2004-ben a közösségi hajónapló alapján - élősúlyban kifejezve - kevesebb mint 300 kg nyelvhalat fogtak, mentesülnek az e mellékletben meghatározott rendelkezések alól, amennyiben:

a) a hajók 2007-ben - élősúlyban kifejezve - kevesebb mint 300 kg nyelvhalat fognak, és

b) a hajó a tengeren semmilyen halat nem rakodik át más hajóra, és

c) valamennyi érintett tagállam 2007. július 31-ig és 2007. január 31-ig jelentést készít a Bizottság számára ezen hajók 2004. évi, nyelvhalra vonatkozó fogási teljesítményéről és 2007. évi nyelvhalfogásáról.

Amennyiben egy hajó a fent említettek közül valamelyik feltételt nem teljesíti, azonnali hatállyal elveszíti az e melléklet rendelkezései alól való mentességét.

2. A területen belül töltött nap meghatározása

E melléklet alkalmazásában egy adott területen belül töltött nap bármely olyan 24 órás folyamatos időszak (vagy annak egy része), amely során a hajó a VIIe. övezeten belül és kikötőn kívül tartózkodik. A folyamatos időszak mérésének kezdetéről az a tagállam dönt, amelynek lobogója alatt az érintett hajó hajózik.

3. Halászeszközök

E melléklet alkalmazásában a halászeszközök következő csoportosítása alkalmazandó:

a) legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálók;

b) 220 mm-nél kisebb szembőségű rögzített hálók, beleértve a kopoltyúhálókat, tükörhálókat és nyaklóhálókat is.

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSI KORLÁTOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA

4. A halászati erőkifejtés korlátozásában érintett hajók

4.1. A tagállamok nem engedélyezik a 3. pontban meghatározott halászeszközökkel folytatott halászatot azon hajóik számára, amelyek esetében az adott területen a 2002., 2003., 2004., 2005. vagy 2006. évre vonatkozóan nem jegyeztek fel ilyen halászati tevékenységet, hacsak nem biztosítják, hogy a szabályozott területen végzett halászatból azonos értékű, kilowattban mért teljesítményt vonnak ki.

Az a hajó azonban, amelyik a 3. pontban meghatározott halászeszköz-kategóriákba tartozó eszközt használ, engedélyt kaphat valamely más eszköz használatára, amennyiben az ez utóbbi eszközre kiosztott napok száma nagyobb, mint az előző halászeszközre kiosztott napok száma, vagy egyenlő azzal.

4.2. Egy olyan tagállam lobogója alatt hajózó hajó, amely nem rendelkezik kvótával a 1. pontban meghatározott terület vonatkozásában, e területen nem halászhat a 3. pontban meghatározott halászeszközökkel, kivéve, ha a hajó a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti átadást követően kvótában részesült, és e melléklet 13. pontjának megfelelően tengeren töltött napokat osztottak ki számára.

5. Tevékenységek korlátozása

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy amennyiben a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajója a 3. pontban említett halászeszközök bármelyikét fedélzetén szállítja, legfeljebb a 7. pontban meghatározott számú napig tartózkodik az adott területen belül.

6. Kivételes esetek

A tagállamok nem számítják be a hajóik számára e melléklet alapján kiosztott napokba azokat a területen belül töltött napokat, amikor a hajó vagy azért nem tudott halászni, mert vészhelyzetben más hajónak segített, vagy azért, mert sérült személyt szállított sürgős orvosi ellátásra. A tagállamok az ilyen alapon hozott bármely döntésükről egy hónapon belül indokolást adnak a Bizottság számára, mellékelve a vészhelyzetre vonatkozó, az illetékes hatóságoktól beszerzett kapcsolódó bizonyítékokat.

A HALÁSZHAJÓK RÉSZÉRE KIOSZTOTT, TERÜLETEN BELÜL TÖLTÖTT NAPOK SZÁMA

7. A napok maximális száma

7.1. Az I. táblázat magadja azon napok évenkénti maximális számát, amelyek során a 3. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajó az adott területen belül tartózkodhat.

7.2. Azon napok száma, amelyeken valamely hajó az e melléklettel és a IIA. melléklettel szabályozott területen tartózkodik, nem lépheti túl az e melléklet I. táblázatában feltüntetett számot. Azon napok számának azonban, amelyeken a hajó a IIA. mellékletben található területeken tartózkodik, összhangban kell lennie a IIA. mellékletnek megfelelően rögzített maximális számmal.

8. Gazdálkodási időszakok

8.1. A tagállamok a területen belüli tartózkodásra az I. táblázatban megadott napokat egy vagy több naptári hónappal megegyező gazdálkodási időszakokra oszthatják fel.

8.2. Azon napok számát, amikor valamely hajó a gazdálkodási időszak alatt a területen tartózkodhat, az érintett tagállamok határozzák meg.

8.3. Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta a számára az adott területen belüli tartózkodásra biztosított napokat, a gazdálkodási időszak hátralévő részében a kikötőben vagy a területen kívül marad, hacsak nem olyan halászeszközt használ, amelyre vonatkozóan a napok maximális száma nincs rögzítve.

9. A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapok

9.1. A Bizottság a 2004. január 1-je óta - a 2792/1999/EK rendelet 7. cikkének megfelelően, vagy a tagállamok által kellően indokolt egyéb körülmények eredményeképpen - történt végleges tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 3. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók az adott területen belül tartózkodhatnak. Minden olyan hajó is számításba vehető, amelyről bizonyítható, hogy végérvényesen kivonták a területről. A visszavont és a szóban forgó halászeszközt használó hajók 2003-as, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az adott halászeszközt használó valamennyi hajó adott évi erőkifejtésével. A többletnapok számát ezután az így kapott hányados és az eredetileg kiosztott napok számának szorzata alapján számítják ki. Az e számítás eredményeként kapott töredéknapot a legközelebbi egész napra kell felkerekíteni. E pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót az 4.1. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó visszavonását a megelőző években már felhasználták többletnapok szerzésére.

9.2. A tagállamok a 11. pontban megállapított átváltási mechanizmussal bármely hajónak vagy hajócsoportnak újraoszthatják a többletnapokat.

9.3. Azok a tagállamok, amelyek részesedni kívánnak a 9.1. pontban említett többletnapokból, kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak a végleges tevékenységbeszüntetések részleteit tartalmazó jelentésekkel együtt.

9.4. Az ilyen kérelem alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban módosíthatja az adott tagállamra vonatkozóan a 7.1. pontban meghatározott napok számát.

A többletnapoknak a tevékenységek végleges beszüntetéséből származó, Bizottság általi korábbi kiosztása 2007-re vonatkozóan is érvényben marad.

10. Többletnapok odaítélése a megfigyelési program fokozása érdekében

10.1. A Bizottság a 2007. február 1-je és 2008. január 31-e közötti időszakban - a tudományos kutatók és a halászati ágazat közötti partnerség keretében végzett fokozott megfigyelési program alapján - három olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyek során a 3. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a területen belül tartózkodhat. Az ilyen programnak különösen a visszaengedett halak arányára és a fogás összetételére kell összpontosítania, és az alapszintű és bővített programok esetében túl kell mutatnia az adatgyűjtésre vonatkozóan az 1543/2000/EK rendeletben, az 1639/2001/EK rendeletben és az 1581/2004/EK rendeletben meghatározott követelményeken.

10.2. A többletnapok 11.1. pontban említett szétosztásából részesülni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak fokozott megfigyelési programjuk leírását.

10.3. A Bizottság, a leírás alapján és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottsággal (HTMGB) folytatott konzultációt követően, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosíthatja a 7,1. pontban az adott tagállam számára és a fokozott megfigyelési programban érintett terület és halászeszközök tekintetében meghatározott napok számát.

I. táblázat

Egy adott területen belüli tartózkodás napjainak maximális évenkénti száma, halászeszközök szerinti bontásban

Felszerelés
(3. pont)
Megnevezések
Kizárólag a 3. pontban említett halászeszközök alkalmazandóak
A La Manche-csatorna nyugati része
3.a)≥80 mm-es szembőségű merevítőrudas zsákhálók192
3.b)<220 mm-es szembőségű rögzített hálók192

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KIOSZTOTT KVÓTÁINAK CSERÉJE

11. Napok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között

11.1. A tagállamok engedélyezhetik, hogy a lobogójuk alatt hajózó bármely halászhajó átadja a számára az adott területen belüli tartózkodásra biztosított napokat egy másik, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajónak, feltéve hogy az utóbbi hajó által átvett napok és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata (kilowattnap) nem haladja meg az első hajó által átadott napok számának és e hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének a szorzatát. A hajók kilowattban kifejezett motorteljesítménye azonos az egyes hajókra vonatkozóan a közösségi halászflotta-nyilvántartásban feljegyzett motorteljesítménnyel.

11.2. Az adott területen belüli tartózkodásra vonatkozó napok számának és az átadó hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzata nem haladhatja meg az átadó hajó által a közösségi hajónapló szerint a 2001., 2002., 2003., 2004. és 2005. évben az adott területen halászattal töltött napok éves átlagának és a hajó kilowattban kifejezett motorteljesítményének szorzatát.

11.3. A napok 12.1. pontban ismertetettek szerinti átadása csak a 3. pontban említett, ugyanazon halászfelszerelés-kategóriát alkalmazó és ugyanazon gazdálkodási időszak alatt működtetett hajók között engedélyezett.

11.4. A tagállamok a Bizottság kérésére jelentést adnak a végrehajtott átadásokról. A említett jelentések Bizottság rendelkezésére bocsátása céljából kialakított új formátumú részletes táblázatokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.

12. Napok átadása különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók között

A tagállamok ugyanarra a gazdálkodási időszakra és területre vonatkozóan engedélyezhetik a területen belül töltött napok átadását valamely másik tagállam lobogója alatt közlekedő bármely hajó számára, feltéve hogy ugyanazon rendelkezések vonatkoznak rájuk az 5.1., 5.2., 6. és 12. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy engedélyezik az ilyen átadást, az ügylet előtt értesítik a Bizottságot az átadásról részleteiről, többek között az érintettek közötti megállapodás szerint átadott napok számáról, a halászati erőkifejtésről és adott esetben a kapcsolódó kvótákról.

A HALÁSZESZKÖZÖK HASZNÁLATA

13. A halászeszközök bejelentése

A hajóparancsnok vagy képviselője az egyes gazdálkodási időszakok első napját megelőzően értesíti a lobogó szerinti tagállam hatóságait arról, hogy milyen halászeszközt vagy halászeszközöket szándékozik használni a következő gazdálkodási időszakban A hajó az említett értesítés benyújtásáig nem jogosult az 1. pontban meghatározott területen a 3. pontban említett bármely halászeszközzel folytatott halászatra.

14. Halászathoz nem kapcsolódó tevékenységek

Egy adott gazdálkodási időszakban a hajók vállalhatnak halászathoz nem kapcsolódó tevékenységeket anélkül, hogy ezt az időt levonnák a 7. pont alapján számukra kiosztott napokból, feltéve hogy a hajó előbb értesíti a lobogója szerinti tagállamot e szándékáról, a tevékenység jellegéről és arról, hogy erre az időre lemond halászati engedélyéről. Az ilyen hajók ez idő alatt nem szállítanak halászeszközöket vagy halat.

ÁTHALADÁS

15. Áthaladás

A hajók áthaladhatnak egy adott területen, feltéve hogy nem rendelkeznek az adott területre vonatkozó halászati engedéllyel, vagy hogy e szándékukról előzetesen már értesítették a hatóságokat. Amíg a hajó az adott területen tartózkodik, a hajón szállított valamennyi halászeszközt fel kell tekerni és el kell rakni a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően.

ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

16. Halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentések

Az e melléklet 3. pontjában meghatározott halászeszköz-kategóriákat a fedélzetükön szállító és az e melléklet 1. pontjában meghatározott területeken működő hajókra a 2847/93/EGK rendelet 19b., 19c., 19d., 19e. és 19k. cikke alkalmazandó. A 2847/93/EGK rendelet 19c. cikkében meghatározott jelzési követelmények nem vonatkoznak azon hajókra, amelyek a 2244/2003/EK rendelet 5. és 6. cikkével összhangban hajómegfigyelési rendszerrel vannak ellátva.

17. A vonatkozó adatok rögzítése

A tagállamok biztosítják, hogy a 2244/2003/EK rendelet 8. cikke, 10. cikkének (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése alapján kapott következő adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítik:

a) kikötőbe való érkezés és onnan való távozás;

b) olyan tengeri területekre történő valamennyi belépés és onnan való távozás, amelyek vizeihez és erőforrásaihoz való hozzáférésre egyedi szabályok vonatkoznak.

18. Összehasonlító ellenőrzések

A tagállamok VMS-adatok alapján ellenőrzik a hajónaplók benyújtásának tényét és az azokba bejegyzett vonatkozó adatok helytállóságát. Ezeket a összehasonlító ellenőrzéseket rögzíteni kell, és - kérelmére - a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

19. Alternatív ellenőrző intézkedések

A tagállamok az e melléklet 16. pontjában említett kötelezettségek betartásának biztosítására végrehajthatnak alternatív ellenőrző intézkedéseket, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentéstételi kötelezettségek. Az említett alternatív ellenőrző intézkedésekről végrehajtásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

20. Az átrakodások és kirakodások előzetes bejelentése

A közösségi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője, aki a fedélzeten tárolt bármilyen mennyiséget egy harmadik ország kikötőjében vagy kirakodási helyén kirakodni vagy átrakodni kíván, a harmadik országban történő ki- vagy átrakodás előtt legalább 24 órával közli a lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságaival a 2847/93/EGK rendelet 19b. cikkében említett információkat.

21. A hajónaplóba bejegyzett mennyiségek becslési hibahatára

A 2807/83/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 16. pontban említett hajókon tárolt mennyiségek kilogrammban történő megállapításakor a megengedett hibahatár 8 % a hajónaplóban szereplő adathoz képest. Amennyiben a közösségi jogszabályok nem írnak elő átszámítási tényezőket, a lobogó szerinti tagállam által elfogadott átváltási tényezőket kell alkalmazni.

22. Elkülönített tárolás

Ha a hajó 50 kg-nál nagyobb mennyiségű nyelvhalat szállít fedélzetén, a nyelvhalfogás bármely mennyiségét tilos más tengeri élőlényekkel vegyesen tartályban tarolni. A közösségi hajók parancsnokai segítséget nyújtanak a tagállami ellenőröknek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a hajónaplóba bejegyzett mennyiségek összevetését a nyelvhal fedélzeten tárolt fogásával.

23. Mérlegelés

23.1. A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy az 1. pontban említett területen zsákmányolt nyelvhal 300 kg-ot meghaladó fogásainak mérlegelése az eladás előtt árverési termekben használt mérleggel történik.

23.2. Valamely tagállam illetékes hatóságai kérhetik, hogy az adott területen fogott és első alkalommal az érintett tagállamban kirakodott nyelvhal tömegét ellenőrök jelenlétében mérjék meg, mielőtt az első kirakodási kikötőből elszállítják.

24. Szállítás

A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérve, az e rendelet 7. cikkében említett halászat során fogott bármely halfaj 50 kg-nál nagyobb mennyiségét, amelyet a kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő helyre szállítanak, a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, az adott halfaj szállított mennyiségére vonatkozó egyik nyilatkozat egy példányának kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

25. Különleges megfigyelési program

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az említett rendelet 7. cikkben említett halászterületeken található állományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési programok hatálybalépésüktől számítva több mint két évig tarthatnak.

JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

26. A vonatkozó adatok összegyűjtése

A tagállamok, az e mellékletben meghatározott területen belül töltött napok számával való gazdálkodáshoz használt információk alapján minden negyedévben összegyűjtik az adott területen a vontatott és rögzített halászeszközökkel alkalmazott erőkifejtésre, valamint a különböző típusú halászeszközöket az e melléklettel érintett területen használó hajók által alkalmazott erőkifejtésre vonatkozó információkat.

27. A vonatkozó adatok közlése

27.1. A Bizottság kérésére a tagállamok a II. és III. táblázatban meghatározott táblázatos formában a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 26. pontban említett adatokat, amelyeket a Bizottság által a számukra megadott megfelelő elektronikus címre küldenek.

27.2. A 26. pontban említett adatok Bizottság rendelkezésére bocsátása céljából kialakított új formátumú táblázatokat a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet elfogadni.

II. táblázat

A jelentés formátuma

OrszágCFRKülső megjelölésA gazdálkodási időszak hosszaHalá-szati területBejelentett eszköz(ök)A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltételekA bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok számaA bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok számaNapok átadása
No1No2No3No1No2No3No1No2No3No1No2No3
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)(9)(9)(9)(10)

III. táblázat

Az adatlap formátuma

A mező neveKarekterek/szám-jegyek maximális számaIgazítás (1)
Balra (B)/Jobbra (J)
Fogalommeghatározás és megjegyzések
(1) Ország3n.r.Az a tagállam (3-alpha ISO-kód), amelyben a 2371/2002/EK tanácsi rendelet szerint a hajót mint halászhajót lajstromba vették.
Az átadó hajó esetében ez mindig a jelentéstevő ország.
(2) CFR12n.r.Közösségi flottanyilvántartási szám
Valamely halászhajó egyedi azonosító száma.
A tagállam (3-alpha ISO-kód), majd azt követően egy azonosító sor (9 karakter). Amennyiben egy sor 9 karakternél kevesebből áll, a bal oldalon nullákkal kell kiegészíteni.
(3) Külső jelzések14BA 1381/87/EGK bizottsági rendelet szerint
(4) A gazdálkodási időszak hossza2BA gazdálkodási időszak hosssza (hónapokban megadva).
(5) Halászati terület1BA IIC. melléklet esetében nem releváns információ.
(6) Bejelentett eszköz(ök)5BA IIC. melléklet 3. pontja (a. vagy b.) szerint bejelentett halászeszközök feltüntetése.
(7) A bejelentett eszköz(ök)re vonatkozó különleges feltételek2BA IIC. melléklet esetében nem releváns információ.
(8) A bejelentett eszköz(ök) használatára engedélyezett napok száma3BAzon napok száma, amelyek alatt a hajó a IIC. melléklet szerint a választott halászeszközök használatára jogosult, valamint az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak hossza.
(9) A bejelentett eszköz(ök) használatával töltött napok száma3BAzon napok száma, amelyeken a IIC. melléklet szerint a hajó ténylegesen a területen belül tartózkodott, és amelyeken az értesítésben szereplő gazdálkodási időszak során bejelentett eszközt használt.
(10) Napok átadása4BAz átadott napok feltüntetése: „– az átadott napok száma”, az átvett napok feltüntetése: „+ az átadott napok száma”.
(1) Az adatok meghatározott formátumban történő továbbítására vonatkozó információ.

IID. MELLÉKLET

A IIIA. ÉS IV. ICES-ÖVEZETEKBEN, VALAMINT A IIA. ICES-ÖVEZET KÖZÖSSÉGI VIZEIN HOMOKI ANGOLNÁRA HALÁSZÓ HAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI ÉS HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSE

1. Az e mellékletben megállapított feltételek a a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. övezet közösségi vizein 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott vonóhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászeszközzel halászó közösségi halászhajókra vonatkoznak. Eltérő rendelkezés hiányában, vagy az Európai Közösség és Norvégia közötti következtetések 2006. december 1-jei kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyve 3. táblázatának 13. lábjegyzetében meghatározott, a Közösség és Norvégia között folytatott konzultációk következményeként ugyanezen feltételek vonatkoznak a IV. ICES-övezet közösségi vizein a homoki angolnára vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező harmadik országbeli hajókra.

2. E melléklet alkalmazásában a területen töltött nap a következő:

a) egy adott naptári nap 00:00 órájától ugyanezen nap 24:00 órájáig tartó 24 órás időszak, vagy az említett időszak bármely része; vagy

b) a közösségi hajónaplóban feljegyzett folyamatos 24 órás időszak az indulás napja és időpontja, illetve a megérkezés napja és időpontja között, vagy az említett időszak bármely része.

3. Valamennyi érintett tagállam legkésőbb 2007. március 1-jéig létrehoz egy adatbázist, amely a 2002., 2003., 2004., 2005. és 2006. évre vonatkozóan a lobogója alatt hajózó vagy a Közösségben lajstromozott, a IIIa. és IV. ICES-övezet területén 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott vonóhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászeszközzel halászó minden egyes hajóval kapcsolatban tartalmazza a következő információkat:

a) a hajó neve és belső lajstromszáma;

b) a hajónak a 2930/86/EGK rendelet 5. cikkének megfelelően mért beépített motorteljesítménye kilowattban;

c) 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott vonóhálóval, kerítőhalóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászat esetén a területen töltött napok;

d) kilowattnapok a területen töltött napok és a kilowattban megadott, beépített motorteljesítmény alapján.

4. Valamennyi tagállam kiszámítja a következő mennyiségeket:

a) az összes kilowattnapok minden egyes évre vonatkozóan, a 3.d) pontban kiszámított kilowattnapok összegeként;

b) a kilowattnapok átlaga a 2002-2006 közötti időszakban.

5. Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a lobogója alatt hajózó vagy a Közösségben lajstromozott hajók esetében a kilowattnapok száma 2007-ben nem haladja meg a 2005. évre a 4.a) pont szerint kiszámított erőkifejtési szintet.

6. Az 5. pontban meghatározott erőkifejtési korlátozás ellenére, a 2007. április 1-jénél nem korábban meginduló kísérleti halászat létrehozása céljából a minden egyes tagállam által alkalmazott kilowattnapok teljes száma az április 1-je és május 6-a közötti időszakban nem lépheti túl a 2005-ben alkalmazott kilowattnapok teljes számának 30 %-át.

7. A két feröer-szigeteki hajó által kísérleti halászat végzése céljából alkalmazott halászati erőkifejtés nem haladhatja meg a tagállamok által a 6. pontban megállapított célból alkalmazott halászati erőkifejtés 2 %-át.

8. A Bizottság a lehető leghamarabb felülvizsgálja az e rendelet I. mellékletében a homoki angolnára a IIIa. ICES-övezet és a IIa. éa IV. ICES-övezet közösségi vizei tekintetében megállapított teljes kifogható mennyiséget és kvótát az ICES-nek és a HTMGB-nek a 2006. évi, északi-tengeri homokiangolna-állomány méretéről szóló véleménye alapján, összhangban a következő szabályokkal:

a) amennyiben az ICES és a HTMGB az északi-tengeri homokiangolna-állomány méretét 2006-ban legfeljebb 150 000 millió 1 éves példányban állapítja meg, 2007 fennmaradó részében be kell tiltani a 16 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken vontatott vonóhálóval, kerítőhalóval vagy hasonló vontatott halászeszközzel folytatott halászatot. A IIIa. és IV. ICES-övezetben található homokiangolna-állomány, valamint a zárlat hatásának ellenőrzése érdekében azonban a halászat korlátozott mértékben engedélyezhető. E célból az érintett tagállamok a Bizottsággal együttműködve programot dolgoznak ki a korlátozott halászat ellenőrzésére;

b) amennyiben az ICES és a HTMGB az északi-tengeri homokiangolna-állomány méretét 2006-ban több mint 150 000 millió 1 éves példányban állapítja meg, a teljes kifogható mennyiséget (1 000 tonnában megadva) a következő képlet szerint határozzák meg:

TAC2007 = - 597 + (4.073*N1)

ahol N1 az egy éves korcsoport létszámának valósidejű becslése (milliárd példányban), a TAC pedig az 1 000 tonnnában megadott teljes kifogható mennyiség;

c) A 7.b) pontban meghatározottak ellenére a TAC nem haladhatja meg a 400 000 tonnát;

d) A IIIa. ICES-övezet, és a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizei esetében a homoki angolnára megállapított teljes kifogható mennyiség és kvóták felülvizsgálatáról szóló bizottsági rendeletet az a) és b) pontban említett, tudományos vélemény alapján történő felülvizsgálat a Bizottság általi értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől kell alkalmazni.

9. 2007. augusztus 1-je és 2007. december 31-e között, a 16 mm-nél kisebb szembőségű fenéken vontatott vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló vontatott hálóval való kereskedelmi halászati tevékenység folytatása tilos.

III. MELLÉKLET

ÁTMENETI TECHNIKAI ÉS ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

A. Rész

Az Atlanti-óceán északi része beleértve az Északi-tengert, a Skagerrakot és a Kattegatot

1. A heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárások az I-VII. ICES-övezetekben

1.1. Hatály

1.1.1. A következő eljárásokat kell alkalmazni a hering, a makréla és a fattyúmakréla vagy ezek keveréke Európai Közösségben közösségi vagy harmadik országbeli hajóról történő, alkalmanként 10 tonnát meghaladó minden olyan mennyiségének kirakodására, amelyeket a következő területeken fogtak:

a) hering esetében az I., II., IIIa., IV., Vb., VI. és VII. ICES-övezet;

b) makréla és fattyúmakréla esetében a IIa., IIIa., IV., VI. és VII. ICES-övezet.

1.2. Kijelölt kikötők

1.2.1. A 1.1. pontban említett kirakodás csak a kijelölt kikötőkben engedélyezett.

1.2.2. Valamennyi érintett tagállam átadja a Bizottságnak azon kijelölt kikötők 2004-ben átadott listájának változásait, amelyekben a hering, a makréla és a fattyúmakréla kirakodására sor kerülhet, valamint az említett kikötőkre vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti eljárások változásait, beleértve az 1.1.1. pontban említett bármely halfaj vagy állomány mennyiségének az egyes kirakodások során történő feljegyzésére és bejelentésére vonatkozó feltételeket. Ezeket a változásokat legkésőbb 15 nappal hatálybalépésüket megelőzően kell átadni. A Bizottság valamennyi érintett tagállamnak továbbítja ezt az információt, valamint a harmadik országok által kijelölt kikötők listáját.

1.3. Belépés a kikötőbe

1.3.1. Az 1.1.1. pontban említett halászhajó parancsnoka vagy megbízottja legalább négy órával az érintett tagállam kirakodási kikötőjébe való belépés előtt a következőkről tájékoztatja annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a kirakodást végzik:

a) a kikötő, ahova belépni szándékozik, a hajó neve és lajstromszáma;

b) a kikötőbe érkezés körülbelüli időpontja;

c) a hajón lévő mennyiségek fajonként, élősúlykilogrammban megadva;

d) e rendelet I. mellékletének megfelelően a gazdálkodási terület, ahol a fogásra sor került.

1.4. Kirakodás

1.4.1. Az érintett tagállam illetékes hatóságai megkövetelik, hogy a kirakodást az engedély megadása előtt ne kezdjék meg.

1.5. Hajónapló

1.5.1. A 2807/83/EGK rendelet IV. melléklete 4.2. pontjának rendelkezéseitől eltérve, a halászhajó parancsnoka a kikötőbe érkezést követően azonnal bemutatja a hajónapló megfelelő oldalát vagy oldalait a kirakodási kikötő illetékes hatóságának.

A hajón lévő, az 1.3.1.c) pontban említettek szerint a kirakodást megelőzően bejelentett mennyiségeknek meg kell egyezniük a hajónaplóba a kirakodás befejezését követően bejegyzett mennyiségekkel.

A 2807/83/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a hajón tárolt hal kilogrammban kifejezett, a hajónaplóba bejegyzett becsült mennyiségének tekintetében a megengedett hibahatár 8 %.

1.6. A friss hal mérlegelése

1.6.1. A friss halat vásárlók gondoskodnak arról, hogy valamennyi átvett mennyiség az illetékes hatóság által jóváhagyott rendszerben mérlegelésre kerüljön. A mérlegelést a hal válogatása, feldolgozása, hűtőtárolóban tartása, a kirakodási kikötőből történő elszállítása vagy viszonteladása előtt kell elvégezni. A kirakodási nyilatkozatok, eladási bizonylatok és átvételi nyilatkozatok elkészítésekor a mérés eredményeként kapott adatot kell használni.

1.6.2. A tömeg meghatározásakor a víztartalom miatti levonás nem haladhatja meg a 2 %-ot.

1.7. A friss hal mérlegelése szállítás után

1.7.1. Az 1.6.1. pont rendelkezéseitől eltérően a tagállamok engedélyezhetik, hogy a friss hal mérlegelésére a kirakodási kikötőből való elszállítást követően kerüljön sor, amennyiben a szállítás a tagállamban a kirakodási kikötőtől legfeljebb 100 kilométer távolságra elhelyezkedő célállomásra történik, továbbá:

a) a szállítás céljára használt közúti tartálykocsit a kirakodás helyétől a mérlegelés helyéig ellenőr kíséri, vagy

b) a kirakodás helyén az illetékes hatóságok hozzájárulnak a hal elszállításához, a következő feltételek betartása mellett:

i. közvetlenül azt megelőzően, hogy a közúti tartálykocsi elhagyja a kirakodási kikötőt, a vásárló vagy megbízottja az illetékes hatóságoknak tett írásos nyilatkozatában megadja a hal faját, a kirakodó hajó nevét, a közúti tartálykocsi egyedi azonosítószámát, a célállomást, ahol a mérlegelésre sor kerül, valamint a közúti tartálykocsi célállomásra érkezésének várható időpontját;

ii. az i. pontban előírt nyilatkozat egy példányát a szállítás során a kocsi vezetője magánál tartja, és a célállomáson átadja az átvevőnek.

1.8. A fagyasztott hal mérlegelése

1.8.1. A fagyasztott hal vásárlói vagy tulajdonosai gondoskodnak arról, hogy a kirakodott mennyiség a hal feldolgozását, hűtőtárolóban tartását és a kirakodási kikötőből történő elszállítását vagy viszonteladását megelőzően kerüljön mérlegelésre. A megmérendő hal csomagolására szolgáló láda, műanyag vagy egyéb tartály súlyával megegyező göngyölegsúly levonható a kirakodott mennyiségek súlyából.

1.8.2. Egy másik lehetőség szerint a ládákba csomagolt fagyasztott hal súlyát a ládából kivett, műanyag csomagolás nélküli mennyiségnek a hal felületén lévő jég kiolvadása előtti vagy utáni mérlegelésén alapuló reprezentatív minta átlagsúlyának beszorzásával lehet meghatározni. A tagállamok jóváhagyás céljából értesítik a Bizottságot a 2004-ben általa jóváhagyott mintavételi módszerek bármely változtatásáról. A változtatásokat a Bizottság hagyja jóvá. A kirakodási nyilatkozatok, eladási bizonylatok és átvételi nyilatkozatok elkészítésekor a mérés eredményeként kapott adatot kell használni.

1.9. Eladási bizonylatok és átvételi nyilatkozatok

1.9.1. A 2847/93/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túlmenően valamennyi kirakodott hal feldolgozója vagy vásárlója az érintett tagállam illetékes hatóságainak kérésre, de mindenképpen a mérlegelést követő 48 órán belül benyújtja az eladási bizonylat vagy az átvételi nyilatkozat egy másolatát.

1.10. Mérőeszközök

1.10.1. Közhasználatú mérőeszköz igénybevétele esetén a hal mérlegelését végző fél a vásárlónak mérlegelési jegyzőkönyvet bocsát rendelkezésére, amely tartalmazza a mérlegelés napját és időpontját, valamint a közúti tartálykocsi azonosítószámát. A mérlegelési jegyzőkönyvet csatolni kell az eladási bizonylathoz és az átvételi nyilatkozathoz.

1.10.2. Magánhasználatú mérőeszköz igénybevétele esetén a rendszert az illetékes hatóságok engedélyezik, kalibrálják és leplombálják, továbbá:

a) a mérlegelést végző fél oldalszámozott mérlegelési naplót vezet, amely tartalmazza:

i. a hajó nevét és lajstromszámát, amelyből a halat kirakodták;

ii. a közúti tartálykocsik azonosítószámát, ha a halat mérlegelés előtt elszállították a kirakodási kikötőből;

iii. a hal faját;

iv. az egyes kirakodott mennyiségek tömegét;

v. a mérlegelés megkezdésének és befejezésének napját és időpontját;

b) ha a mérlegelést szállítószalagos rendszerrel végzik, látható számlálót kell felszerelni, amely rögzíti a tömeg halmozott értékét. Az a) pontban említett oldalszámozott mérlegelési naplóba ezt a halmozott tömegértéket kell bevezetni;

c) a mérlegelési naplót és az 1.7.1.b)ii. pontban előírt írásos nyilatkozatokat három évig meg kell őrizni.

1.11. Az illetékes hatóság hozzáférése

Az illetékes hatóságoknak mindenkor teljes hozzáféréssel kell rendelkezniük a mérlegelési rendszerhez, a mérlegelési naplókhoz, az írásos nyilatkozatokhoz, valamint a hal feldolgozására és tárolására használt valamennyi létesítményhez.

1.12. Összehasonlító ellenőrzések

1.12.1. Az illetékes hatóságok hatósági összehasonlító ellenőrzéseket végeznek valamennyi kirakodás vonatkozásában, a következők összevetésével:

a) a 1.3.1. pont szerinti előzetes kirakodási értesítésben faj szerint megjelölt mennyiségek, illetve a hajónaplóban rögzített mennyiségek;

b) a hajónaplóba bejegyzett mennyiségek, illetve a kirakodási nyilatkozatban rögzített mennyiségek;

c) a kirakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyiségek, illetve az átvételi nyilatkozatban vagy az eladási bizonylatban feljegyzett mennyiségek.

1.13. Teljes körű ellenőrzés

1.13.1. A tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy a kirakodott hal mennyiségének legalább 15 %-a és a kirakodások legalább 10 %-a teljes körű ellenőrzésen esik át, amely az alábbiakat foglalja magában:

a) a hajóról származó fogás mérlegelésének nyomon követése fajonként. Azoknak a hajóknak az esetében, amelyekről szivattyúzással kerülnek a halak a partra, a vizsgálatra kiválasztott hajó teljes kirakodását nyomon kell követni. Mélyhűtő hajók esetében minden ládát meg kell számolni. A ládák/raklapok reprezentatív mintáját meg kell mérni, hogy megkapjuk a ládák/raklapok átlagos tömegét. A ládák mintavételezését jóváhagyott módszerrel is el kell végezni, hogy megkapjuk a hal átlagos nettó tömegét (csomagolás és jég nélküli);

b) a 1.12. pont szerinti összehasonlító ellenőrzéseken túl a következők összevetése:

i. a mérlegelési naplóban, illetve az átvételi nyilatkozatban vagy az eladási bizonylatban feljegyzett fajonkénti mennyiségek;

ii. az illetékes hatóságokhoz az 1.7.1.b)i. pont szerint beérkező írásos nyilatkozatok, illetve a hal átvevőjénél lévő, az 1.7.1.b)ii. pont szerinti írásos nyilatkozatok;

iii. a közúti tartálykocsiknak a 1.7.1.b)i. pont szerinti írásos nyilatkozatokban, illetve a mérlegelési naplókban szereplő azonosítószáma;

c) ha a kirakodás megszakítják, a kirakodás folytatásához engedélyt kell kérni;

d) annak tanúsítása, hogy a hajóban nem maradt hal, miután a kirakodást befejezték.

1.14. Dokumentáció

1.14.1. Az 1. pontban előírt valamennyi ellenőrzési tevékenységet dokumentálni kell. A dokumentációt három évig meg kell őrizni.

2. Heringhalászat a IIa. ICES-övezet közösségi vizein

A IIa. övezet közösségi vizein fogott heringet január 1. és február 28., illetve május 16. és december 31. között tilos kirakodni vagy a fedélzeten tárolni.

3. Technikai védelmi intézkedések a Skagerrak és a Kattegat területén

A 850/98/EK rendelet IV. mellékletében foglalt rendelkezésektől eltérően e rendelet 1. függelékének rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Elektromos halászat a IVc. és IVb. ICES-övezetekben

4.1. A 850/98/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdésétől eltérve, engedélyezhető a merevítőrudas zsákhálóval, elektromos áram felhasználásával folytatott halászat a IVc. és IVb. ICES-övezetben, a következő, a WGS84 koordináta-rendszerben megadott földrajzi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határos területtől délre:

- az Egyesült Királyság keleti partján, az ÉSZ 55o-on lévő pont,

- onnan keletre az ÉSZ 55o, KH 5o-ig,

- onnan északra az ÉSZ 56o-ig,

- és végül keletre Dánia nyugati partján, az ÉSZ 56o-ig.

4.2. 2007-ben a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

a) az egyes tagállamok merevítőrudas zsákhálót használó flottájának legfeljebb 5 %-a halászhat elektromos áram felhasználásával;

b) az egyes merevítőrudas zsákhálók által felhasználható, kilowattban kifejezett elektromos áram maximális értéke nem lehet több mint a zsákháló méterben megadott hosszának 1,25-szöröse;

c) az elektródák közötti tényleges feszültség legfeljebb 15V lehet;

d) a hajót olyan számítógépvezérlésű kezelőrendszerrel kell felszerelni, amely legalább az utolsó 100 hálókivetés tekintetében rögzíti a zsákhálók által felhasznált elektromos áram maximális értékét és az elektródák közötti tényleges feszültséget. A számítógépes kezelőrendszert úgy kell felszerelni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá;

e) az alín elülső részén tilos ijesztőláncot használni.

5. Homoki angolnára vonatkozó területlezárás a IV. ICES-övezetben

5.1. Tilos Anglia és Skócia keleti partja által és a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt földrajzi területen fogott homoki angolna kirakodása vagy a hajón való tárolása:

- Anglia keleti partja az ÉSZ 55o30'-nél,

- ÉSZ 55o30', NYH 1o00',

- ÉSZ 58o00', NYH 1o00',

- ÉSZ 58o00', NYH 2o00',

- Skócia keleti partja a NYH 2o00'-nél.

5.2. A tudományos célú halászatot azonban engedélyezni kell a területen lévő homokiangolna-állomány és a zárlat hatásának figyelemmel kísérése érdekében.

6. A foltos tőkehal rockalli védett területe a VI. ICES-övezetben

A horogsorok kivételével tilos bármiféle halászatot folytatni azokon a területeken, amelyek a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalon belül találhatók:

Pont számaFöldrajzi szélességFöldrajzi hosszúság
1ÉSZ 57o00’NYH 15o00’
2ÉSZ 57o00’NYH 14o00’
3ÉSZ 56o30’NYH 14o00’
4ÉSZ 56o30’NYH 15o00’

7. Tőkehal halászatára vonatkozó korlátozások a VI. és VII. Ices-övezetekben

7.1. A VIa. ICES-övezet

2007. december 31-ig tilos bármiféle halászati tevékenységet folytatni azokon a területeken, amelyek a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalon belül találhatók:

ÉSZ 59o05', NYH 06o45'

ÉSZ 59o30', NYH 06o00'

ÉSZ 59o40', NYH 05o00'

ÉSZ 60o00', NYH 04o00'

ÉSZ 59o30', NYH 04o00'

ÉSZ 59o05', NYH 06o45'.

7.2. A VIIf. és VIIg. ICES-övezetek

2007. február 1-jétől2007. március 31-ig tilos bármiféle halászati tevékenységet folytatni a következő ICES-négyszögekben: 30E4, 31E4, 32E3. Ez a tilalom nem alkalmazandó az alapvonaltól számított 6 tengeri mérföld szélességű sávban.

7.3. A 7.1. és 7.2. ponttól eltérően, meghatározott területeken és időszakokban engedélyezett a rákcsapdákkal és kosarakkal folytatott halászati tevékenység, feltéve, hogy:

i. rákcsapdákon és kosarakon kívül a fedélzeten nincs más halászeszköz, és

ii. kagylókon és héjas állatokon kívül a fedélzeten nem tárolnak más halat.

7.4. A 7.1. és 7.2. ponttól eltérően, 55 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal végezhető halászati tevékenység az ezekben az említett pontokban meghatározott területeken, amennyiben:

i. a fedélzeten nincs 55 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű háló, és

ii. heringen, makrélán, szardínián, szardinellán, fattyúmakrélán, spratton, vékonybajszú tőkehalon és ezüstlazacon kívül a fedélzeten nem tárolnak más halat.

8. Technikai védelmi intézkedések az Ír-tengeren

8.1. A 2007. február 14-tőláprilis 30-ig tartó időszakban tilos fenéken vontatott vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott hálót, mindenféle kopoltyúhálót, állítóhálót vagy hasonló rögzített hálót, vagy bármilyen, horgokat használó halászeszközt használni a VIIa ICES-övezetnek a következő területekkel határolt részén:

- Írország keleti partja és Észak-Írország keleti partja, valamint

- a következő földrajzi koordinátákat loxodromákkal összekötő egyenes vonalak:

- Észak-Írországban a Ards-félsziget keleti partja az ÉSZ 54° 30′-nál,

- ÉSZ 54° 30′, NYH 04° 50′

- ÉSZ 53° 15′, NYH 04° 50′

- Írország keleti partján, az ÉSZ 53° 15′-nél található pont.

8.2. A 8.1. ponttól eltérve, az ott említett területen és időszakon belül:

a) fenéken vontatott vonóháló használata engedélyezhető, feltéve hogy semmilyen más halászeszköz-típust nem tartanak a fedélzeten, és hogy az ilyen vonóhálók:

i. 70-79 mm-es vagy 80-99 mm-es szembőségűek, és

ii. mindegyike csak az egyik engedélyezett szembőségű hálóból kerül ki, és

iii. a háló minden részén kizárólag 300 mm-nél nagyobb szemekből állnak, és

iv. használata kizárólag a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalon belüli területre terjed ki:

ÉSZ 53o 30', NYH 05o 30'

ÉSZ 53o 30', NYH 05o 20'

ÉSZ 54o 20', NYH 04o 50'

ÉSZ 54o 30', NYH 05o 10'

ÉSZ 54o 30', NYH 05o 20'

ÉSZ 54o 00', NYH 05o 50'

ÉSZ 54o 00', NYH 06o 10'

ÉSZ 53o 45', NYH 06o 10'

ÉSZ 53o 45', NYH 05o 30'

ÉSZ 53o 30', NYH 05o 30';

b) szeparáló zsákháló használata engedélyezhető, feltéve hogy semmilyen más halászeszköz-típust nem tartanak a fedélzeten, és hogy az ilyen hálók:

i. eleget tesznek az a)i-iv. alpontban meghatározott feltételeknek, és

ii. felszerelése az Ír-tenger (ICES VIIa. körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló, 2002. február 12-i 254/2002/EK tanácsi rendelet mellékletében előírt technikai előírásoknak megfelelően történt.

Mindezeken túlmenően, szeparáló zsákhálók a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalon belüli területen is használhatók:

ÉSZ 53o 45', NYH 06o 00'

ÉSZ 53o 45', NYH 05o 30'

ÉSZ 53o 30', NYH 05o 30'

ÉSZ 53o 30', NYH 06o 00'

ÉSZ 53o 45', NYH 06o 00'.

8.3. Az Ír-tenger (ICES VIIa. körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló, 2002. február 12-i 254/2002/EK tanácsi rendelet ( 51 ) 3. és 4. cikkében említett technikai védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

9. Kopoltyúhálók használata az ICES VI a., b., VII b., c., j., k. és XII. övezetben

9.1. E melléklet alkalmazásában a "kopoltyúháló" és az "állítóháló" egyetlen darab hálóból álló és a vízben függőlegesen tartott halászeszköz. Ez a halászeszköz úgy fogja ki a tengeri erőforrásokat, hogy azok beleakadnak vagy belegabalyodnak.

9.2. E melléklet alkalmazásában a "tükörháló" két vagy több, párhuzamosan egy kötélre felfüggesztett hálóból álló, függőlegesen tartott halászeszköz.

9.3. A közösségi halászhajók nem alkalmazhatnak kopoltyúhálót, állítóhálót vagy tükörhálót olyan helyeken, ahol az ICES VI a., b., VII b., c., j., k. és XII. övezetben, a NYH 27o-tól keletre a tenger térkép szerinti mélysége meghaladja a 200 métert.

9.4. A 9.3. ponttól eltérve a következő halászeszközök használata engedélyezhető:

a) A 120 mm-es vagy annál nagyobb, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, feltéve hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 100 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,5-ös, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal szerelték fel. A hálók legfeljebb 5 tengeri mérföld hosszan nyúlhatnak el, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladhatja meg a 25 km-t. A merítési idő legfeljebb 24 óra lehet; vagy

b) a 250 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű állítóhálók, feltéve, hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 15 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,33-as, és úszók vagy hasonló tartozékok nincsenek rajta. A hálók legfeljebb 10 km hosszan nyúlhatnak el. Az egy időben kivetett összes háló teljes hossza nem haladhatja meg a hajónkénti 100 km-t. A merítési idő legfeljebb 72 óra lehet.

Ez az eltérés azonban nem alkalmazandó a NEAFC szabályozási területen.

9.5. A 9.4.a) és a 9.4.b) pontban említett eszközök közül egy időben csak az egyik szállítható a hajón. Az elveszett vagy megsérült halászeszközök pótlására a hajók az egy időben halászó flották esetében engedélyezett maximális hossznál 20 %-kal hosszabb hálókat szállíthatnak. A halászeszközöket a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászeszköz jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. március 1-jei 356/2005/EK rendeletnek ( 52 ) megfelelően kell jelzésekkel ellátni.

9.6. A kopoltyúhálóval vagy állítóhálóval halászó hajóknak, minden olyan helyen, ahol az ICES VI a., b., VII b., c., j., k. és XII. övezetben, a NYH 27o-tól keletre a tenger térkép szerinti mélysége nagyobb mint 200 méter, a lobogó szerinti tagállam által kiállított rögzített hálóra vonatkozó különleges engedéllyel kell rendelkezniük.

9.7. A 9.6. pontban említett rögzített hálóra vonatkozó engedéllyel rendelkező hajó parancsnoka a kikötőből való indulás előtt és az oda való visszatérést követően a hajónaplóban rögzíti a hajókon szállított eszközök számát és hosszát, és köteles elszámolni a két mennyiség közötti esetleges különbségről.

9.8. A haditengerészet szolgálatainak és más illetékes hatóságoknak jogában áll eltávolítani a tengeren az ICES VI a., b., VII b., c., j., k. és XII. övezetben, a NYH 27o-tól keletre talált elhagyott eszközöket a következő esetekben:

a) az eszköz nem megfelelően jelölt;

b) a jelzőbóják és a VMS adatok jelzik, hogy a tulajdonos nem tartózkodott 120 óránál tovább az eszköz 100 tengeri mérföldön belüli közelében;

c) az eszközt olyan vizeken használták, amelyek térkép szerinti mélysége nagyobb a megengedettnél;

d) az eszköz szabályellenes szembőséggel rendelkezik.

9.9. A 9.6. pontban említett rögzített hálóra vonatkozó engedéllyel rendelkező hajó parancsnoka valamennyi halászati út során feljegyzi a következő információkat:

- az alkalmazott háló szembősége,

- a háló névleges hosszúsága,

- a flotta által használt hálók száma,

- az alkalmazott flották száma,

- az alkalmazott egyes flották helyzete,

- az alkalmazott egyes flották merítési mélysége,

- az alkalmazott egyes flották merítési ideje,

- az elvesztett eszközök mennyisége, utolsó ismert helyük és az elhagyás időpontja.

9.10. A 9.6. pontban említett rögzített hálóra vonatkozó engedély birtokában halászó hajók kizárólag a tagállamok által, a 2347/2002/EK rendelet 7. cikke szerint kijelölt kikötőkben rakodhatnak ki.

9.11. A 9.4.b) pontban említett halászeszközt használó hajók fedélzetén tárolt cápa mennyisége nem lehet több a fedélzeten tárolt tengeri élőlények élősúlyban mért teljes mennyiségének 5 %-nál.

10. A Vizcayai-öbölben engedélyezett, egyes vontatott halászeszközökkel való halászat feltételei

A III., IV., V., VI. és VII. ICES-övezet és a VIIIa., b., d., e. ICES-övezet szürketőkehal-állományának helyreállítására vonatkozó kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2002. március 19-i 494/2002/EK bizottsági rendelet ( 53 ) 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított rendelkezésektől eltérve, a merevítőrudas zsákhálók kivételével engedélyezett a 70-99 mm-es szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök használata a 494/2002/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott területen, amennyiben az adott eszköz e melléklet 3. függelékével összhangban rendelkezik négyzet alakú hálószemekből álló ablakkal.

11. Szardellahalászatra vonatkozó korlátozások a VIII. ices-övezetben, valamint a pisze hosszúfarkúhalra vonatkozó korlátozások a IIIa. ICES-övezetben

11.1. A VIII. ICES-övezetben tilos szardellát kifogni, a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni.

11.2. Ha a VIII. ICES-övezetben, a szardellára megállapított fogási korlátozások felülvizsgálatra kerülnek, a 11.1. pontot nem kell alkalmazni.

11.3. A 2015/2006/EK tanácsi rendelettől eltérve, a IIIa. ICES-övezetben nem lehet irányított halászatot folytatni a pisze hosszúfarkúhal tekintetében az Európai Közösség és Norvégia közötti konzultációk 2007. év elején való megkezdéséig.

12. A mélytengeri fajokra irányuló halászati erőkifejtés

A 2347/2002/EK rendelettől eltérve, 2007-re vonatkozóan az alábbiak alkalmazandók:

12.1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy mélytengeri halászati engedélyhez kössék a lobogójuk alatt hajózó és a területükön lajstromozott hajók által végzett azon halászati tevékenységeket, amelyek naptári évenként 10 tonnánál nagyobb mennyiségű mélytengeri faj és grönlandi laposhal kifogását és fedélzeten való tárolását eredményezik.

12.2. Tilos a mélytengeri fajokból és grönlandi laposhalból hajóutanként 100 kg-nál nagyobb összmennyiséget kifogni és a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni, ha az adott hajó nem rendelkezik mélytengeri halászati engedéllyel.

13. Átmeneti intézkedések a sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelmére

Tilos a fenéken vontatott vonóhálóval és rögzített halászeszközökkel - ideértve a tengerfenéken rögzített kopoltyúhálókkal, illetve horogsorokkal - folytatott halászat a WGS84 koordináta-rendszerben megadott következő földrajzi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal körülhatárolt területeken:

- ÉSZ 52o 21,2866', NYH 31o 09,2688'

- ÉSZ 52o 20,8167', NYH 30o 51,5258'

- ÉSZ 52o 12,0777', NYH 30o 54,3824'

- ÉSZ 52o 12,4144', NYH 31o 14,8168'

- ÉSZ 52o 21,2866', NYH 31o 09,2688'

- ÉSZ 50o 01,7968', NYH 29o 37,8077'

- ÉSZ 49o 59,1490', NYH 04o 29,4580'

- ÉSZ 49o 52,6429', NYH 04o 30,2820'

- ÉSZ 49o 44,3831', NYH 29o 02,8711'

- ÉSZ 49o 44,4186', NYH 28o 52,4340'

- ÉSZ 49o 36,4557', NYH 28o 39,4703'

- ÉSZ 49o 29,9701', NYH 28o 45,0183'

- ÉSZ 49o 49,4197', NYH 29o 42,0923'

- ÉSZ 50o 01,7968', NYH 29o 37,8077'

- ÉSZ 55o 04,5327', NYH 49o 49,0135'

- ÉSZ 55o 05,4804', NYH 35o 58,9784'

- ÉSZ 54o 58,9914', NYH 34o 41,3634'

- ÉSZ 54o 41,1841', NYH o 00.0514'

- ÉSZ 54o 00,0', NYH 34o 00,0'

- ÉSZ 53o 54,6406', NYH 34o 49,9842'

- ÉSZ 53o 58,9668', NYH 36o 39,1260'

- ÉSZ 55o 04,5327', NYH 49o 49,0135'

- ÉSZ 44o 50,4953', NYH 34o 26,9128'

- ÉSZ 44o 47,2611', NYH 33o 48,5158'

- ÉSZ 44o 31,2006', NYH 33o 50,1636'

- ÉSZ 44o 38,0481', NYH 34o 11,9715'

- ÉSZ 44o 38,9470', NYH 34o 27,6819'

- ÉSZ 44o 50,4953', NYH 34o 26,9128'

- ÉSZ 43o 43,1307', NYH 22o 44,1174'

- ÉSZ 43o 39,5557', NYH 22o 19,2335'

- ÉSZ 43o 31,2802', NYH 22o 08,7964'

- ÉSZ 43o 27,7335', NYH 22o 14,6192'

- ÉSZ 43o 30,9616', NYH 22o 32,0325'

- ÉSZ 43o 40,6286', NYH 22o 47,0288'

- ÉSZ 43o 43,1307', NYH 22o 44,1174'

- ÉSZ 59o 26', NYH 14o 30'

- ÉSZ 59o 12', NYH 15o 08'

- ÉSZ 59o 01', NYH 17o 00'

- ÉSZ 58o 50', NYH 17o 38'

- ÉSZ 58o 30', NYH 17o 52'

- ÉSZ 58o 30', NYH 18o 45'

- ÉSZ 58o 47', NYH 18o 37'

- ÉSZ 59o 05', NYH 17o 32'

- ÉSZ 59o 16', NYH 17o 20'

- ÉSZ 59o 22', NYH 16o 50'

- ÉSZ 59o 21', NYH 15o 40'

- ÉSZ 57o 00', NYH 14o 53'

- ÉSZ 57o 37', NYH 14o 42'

- ÉSZ 57o 55', NYH 14o 24'

- ÉSZ 58o 15', NYH 13o 50'

- ÉSZ 57o 57', NYH 13o 09'

- ÉSZ 57o 50', NYH 13o 14'

- ÉSZ 57o 57', NYH 13o 45'

- ÉSZ 57o 49', NYH 14o 06'

- ÉSZ 57o 29', NYH 14o 19'

- ÉSZ 57o 22', NYH 14o 19'

- ÉSZ 57o 00', NYH 14o 34'

- ÉSZ 55o 17', NYH 16o 10'

- ÉSZ 55o 34', NYH 15o 07'

- ÉSZ 55o 50', NYH 15o 15'

- ÉSZ 55o 33', NYH 16o 16'

- ÉSZ 57o 20', NYH 16o 30'

- ÉSZ 57o 05', NYH 15o 58'

- ÉSZ 56o 21', NYH 17o 17'

- ÉSZ 56o 40', NYH 17o 50'

B. Rész

Hosszú távon vándorló halfajok az Atlanti-óceán keleti részében és a Földközi-tengeren

14. A kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete az Atlanti-óceán keleti részében és a Földközi-tengeren ( 54 )

14.1. A 973/2001/EK rendelet IV. mellékletől és 6. cikkétől eltérve, a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete 10 kg vagy 80 cm.

14.2. A 973/2001/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az Atlanti-óceán keleti részében és a Földközi-tengeren halászott kékúszójú tonhalra vonatkozóan nem biztosítanak toleranciaértéket.

15. A nagyszemű tonhal legkisebb fogható mérete

A 973/2001/EK rendelet IV. mellékletétől és 6. cikkétől eltérve, a nagyszemű tonhal legkisebb fogható mérete nem alkalmazandó.

16. Bizonyos típusú hajók és halászeszközök használatára vonatkozó korlátozások

16.1. A nagyszeműtonhal-állomány és különösen a fiatal halak védelme érdekében az alábbi a) és b) pontban meghatározott területen és időszakban tilos az erszényes kerítőhálóval és csalival halászó hajókkal végzett halászat:

a) a tiltott terület

- déli határvonala: a déli szélesség 0o-nál húzódó szélességi kör

- északi határvonala: az északi szélesség 5o-nál húzódó szélességi kör

- nyugati határvonala: a nyugati hosszúság 20o-nál húzódó hosszúsági kör

- keleti határvonala: a nyugati hosszúság 10o-nál húzódó hosszúsági kör

b) a tilalmi időszak minden évben november 1-jétől november 30-ig tart.

16.2. A 973/2001/EK rendelet 3. cikkétől eltérve, a közösségi hajók bizonyos hajók és halászeszközök használata tekintetében korlátozás nélkül halászhatnak az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett területen és a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakban.

16.3. A földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendelet ( 55 ) hatálybalépéséig a jelenleg a 1626/94/EK rendelet 3. cikkének (1) és (1a) bekezdésében, valamint 6. cikkének (1) és (1a) bekezdésében előírt eltérések alapján működő halászatok átmenetileg folytathatják tevékenységüket 2007-ben.

17. A Földközi-tengeren folytatott sporthalászati és szabadidős halászati tevékenységekre vonatkozó intézkedések

17.1. Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket a sporthalászat és szabadidős halászat során a tonhal és tonhalszerű fajok, különösen a kékúszójú tonhal halászatára használt vontatott hálók, kerítőhálók, húzóhálók, kotróhálók, kopoltyúhálók, tükörhálók és horogsorok alkalmazásának tilalmára.

17.2. Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a tonhal és a tonhalszerű fajok rekreációs és sporthalászat keretében zsákmányolt fogásai ne kerüljenek forgalomba.

18. A kékúszójú tonhalra vonatkozó mintavételi terv

A 973/2001/EK rendelet 5a. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve, valamennyi tagállam kialakít egy mintavételi programot a kifogott kékúszójú tonhal méret szerinti darabszámának becslésére; ez megköveteli azt, hogy a ketrecekben a méretre vonatkozó mintavételt az élőhalak 100 tonnányi mennyiségein egy mintán (= 100 egyed) kell elvégezni. Ezt a mintavételt a halgazdaság lehalászásakor kell elvégezni ( 56 ), összhangban a Task II. keretében alkalmazott ICCAT-módszerrel. A mintavételt bármely lehalászás idején az összes ketrecre kiterjedően el kell végezni. Az előző évi mintavételi adatokat 2007. május 1-jéig kell eljuttatni az ICCAT részére.

C. Rész

Az Atlanti-óceán keleti része

19. Kelet-közép-atlanti területek

A harmadik országok felségterülete és joghatósága alá tartozó és a CECAF-övezetben (FAO, Keletközép-atlanti Halászati Bizottság) található nyílt tengeri vizeken a közönséges polip (Octopus vulgaris) legkisebb fogható mérete 450 g (kibelezve). A 450 grammos (kibelezett) legkisebb méret alatti polipot tilos a fedélzeten tárolni, más hajókra átrakodni, kirakodni, szállítani, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

D. Rész

A Csendes-óceán keleti része

20. Az erszényes kerítőháló használata az Amerika-közi Trópusi Tonhal Bizottság (IATTC) szabályozási területén

20.1. A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálós hajóval folytatott halászata 2007. augusztus 1-jétőlszeptember 11-ig vagy 2007. november 20-tóldecember 31-ig tilos a következő határokkal megállapított területen:

- Észak- és Dél-Amerika csendes-óceáni partvonala,

- NYH 150o,

- ÉSZ 40o,

- DSZ 40o.

20.2. A tagállamoknak a zárlatra kiválasztott időszakról 2007. július 1-je előtt értesíteniük kell a Bizottságot. A kiválasztott időszakban az érintett tagállamok összes erszényes kerítőhálós hajójának le kell állítania az erszényes kerítőhálós halászatot.

20.3. ...-től ( 57 ) a IATTC szabályozási területén tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tárolniuk, majd azt követően ki kell rakodniuk az összes kifogott nagyszemű tonhalat, bonitót és sárgaúszójú tonhalat, kivéve a mérettől eltérő okok miatt emberi fogyasztásra alkalmatlannak tartott halakat. E rendelkezés alól egyedül a hajóút utolsó fázisa mentesülhet abban az esetben, ha már nem lenne elegendő élőhal-tartálytér az adott fogásból származó összes tonhal elhelyezésére.

E. Rész

A Csendes-óceán keleti része, valamint nyugati és középső része

21. A Csendes-óceán nyugati és középső része

21.1. A tagállamok biztosítják, hogy a Csendes-óceán nyugati és középső részén előforduló, nagy távolságra vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó egyezmény hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: "az egyezmény területe") a nagy szemű tonhalra, sárgaúszójú tonhalra, bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló teljes halászati erőkifejtés a Közösség és a térség part menti államai között létrejött halászati partnerségi megállapodásokban előírt erőkifejtésre korlátozódik.

21.2. Azok a tagállamok, amelyek hajói az egyezmény területén folytatott halászatra engedéllyel rendelkeznek, gazdálkodási tervet készítenek a lehorgonyzott vagy sodortatott úszójú halgyűjtő eszközök (FAD-ok) használatára vonatkozóan. A gazdálkodási tervnek stratégiát kell tartalmaznia a nagyszemű tonhal és a sárgaúszójú tonhal fajokba tartozó fiatal egyedek kifogásának korlátozását illetően.

21.3. A 21.2. pontban említett gazdálkodási terveket legkésőbb 2007. október 15-ig kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság a benyújtott gazdálkodási tervek alapján egy közösségi gazdálkodási tervet készít, amelyet legkésőbb 2007. december 31-ig továbbít a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) titkárságának.

21.4. Az egyezmény területének a DSZ 20°-tól délre lévő részén kardhalra legfeljebb 14 közösségi halászhajó halászhat. A közösségi részvétel a Spanyolország lobogója alatt halászó hajókra korlátozódik.

22. A Csendes-óceán keleti, nyugati és középső részére vonatkozó különleges intézkedések

A Csendes-óceán keleti, nyugati és középső részén az erszényes kerítőhálós hajók - amennyire ez megvalósítható - haladéktalanul és sértetlenül visszaengedik a tengeri teknősöket, cápákat, amerikai vitorláshalakat, rájákat, dorádót és az egyéb, nem célfajokba tartozó halakat. A halászokat arra ösztönzik, hogy dolgozzanak ki és alkalmazzanak olyan technikákat és eszközöket, amelyek megkönnyítik az ilyen állatok gyors és biztonságos visszaengedését.

23. A bekerített vagy hálóba beleakadt tengeri teknősökre vonatkozó különleges intézkedések

A Csendes-óceán keleti, nyugati és középső részén a következő különleges intézkedések alkalmazandók:

a) amikor a hálóban tengeri teknőst észlelnek, lehetőség szerint mindent meg kell tenni a teknős kiszabadítására mielőtt belegabalyodik a hálóba, beleértve a motorcsónak alkalmazását is, amennyiben szükséges;

b) ha a teknős már belegabalyodott a hálóba, abba kell hagyni a háló összegöngyölítését, amint a teknős kiemelkedik a vízből, és a műveletet mindaddig nem szabad folytatni, amíg a teknős ki nem szabadul és vissza nem engedik;

c) ha a teknőst felveszik a hajóra, minden szükséges intézkedést meg kell tenni a felépülése érdekében, mielőtt visszaengedik a vízbe;

d) a tonhalhalászattal foglalkozó hajók számára tilos sót tartalmazó zsákokat vagy bármilyen más műanyag hulladékot a tengerbe üríteni;

e) törekedni kell arra, hogy - amennyiben kivitelezhető - a halgyűjtő eszközökbe (FAD-ok) és egyéb halászeszközökbe gabalyodott teknősök kiszabadításra kerüljenek;

f) ugyancsak törekedni kell arra, hogy a használaton kívüli halgyűjtő eszközök begyűjtésre kerüljenek.

A III. MELLÉKLET 1. függeléke

VONTATOTT HALÁSZESZKÖZÖK: A Skagerrak és a Kattegat

Az egységes szembőségtartomány alkalmazására vonatkozó szembőségtartományok, célfajok és előírt fogási arányok

FajSzembőségtartomány (mm)
< 1616-3132-6935-6970-89 (1)≥ 90
Célfajok legkisebb mennyisége százalékban kifejezve
50 % (2)50 % (2)20 % (2)50 % (2)20 % (2)20 % (3)30 % (4)nincs
Homoki angolnafélék (Ammodytidae) (5)xxxxxxxx
Homoki angolnafélék (Ammodytidae) (6)xxxxxx
Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)xxxxxx
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)xxxxxx
Mérges pókhal (Trachinus draco) (7)xxxxxx
Kagylók (a Sepia kivételével) (7)xxxxxx
Tűcsőrű csuka (Belone belone) (7)xxxxxx
Szürke morgóhal (Eutrigla gurnardus) (7)xxxxxx
Ezüstlazac (Argentina spp.)xxxxx
Spratt (Sprattus sprattus)xxxxxx
Angolna (Anguilla, anguilla)xxxxxx
Homoki garnélák/fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (8)xxxxxx
Makréla (Argentina spp.)xxx
Fattyúmakréla (Trachurus spp.)xxx
Hering (Clupea harengus)xxx
Norvég garnéla (Pandalus borealis)xxx
Homoki garnélák/fűrészes garnéla (Crangon spp., Palaemon adspersus) (7)xxx
Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)xx
Norvég homár (Nephrops norvegicus)xx
Minden egyéb tengeri élőlényx
(1) E szembőségtartomány alkalmazásakor a zsákvéget szelektáló ráccsal ellátott, négyzet alakú hálószemekből álló léhésből kell összeállítani a 2. függelékkel összhangban.
(2) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, makréla, nyelvhalak, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég rák és homár bármilyen keveréke nem lehet több 10 %-nál.
(3) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, hering, makréla, nyelvhalak, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal, norvég rák és homár bármilyen keveréke nem lehet több 50 %-nál.
(4) A fedélzeten tartott fogásban a tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, sima lepényhal, vörös lepényhal, kisfejű lepényhal, közönséges nyelvhal, nagy rombuszhal, sima rombuszhal, érdes lepényhal, nyelvhal, vékonybajszú tőkehal, közönséges lepényhal, fekete tőkehal és homár bármilyen keveréke nem lehet több 60 %-nál.
(5) Március 1-jétől október 31-ig a Skagerrak területén, március 1-jétől július 31-ig a Kattegat területén.
(6) November 1-jétől február utolsó napjáig a Skagerrak területén, augusztus 1-jétől február utolsó napjáig a Kattegat területén.
(7) Kizárólag az alapvonalaktól számított négy mérföldön belül.
(8) Az alapvonalaktól számított négy mérföldön kívül.

A III. MELLÉKLET 2. függeléke

A 70 mm-es vonóhálóval folytatott halászatnál alkalmazandó szelektáló rács jellemzői

a) A fajszelektáló rácsot négyzet alakú hálószemekből álló, legalább 70 mm-es és 90 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel rendelkező vonóhálókba kell beszerelni. A zsákvég legkisebb hossza 8 m. Minden olyan vonóháló használatát meg kell tiltani, amely a zsákvég bármely kerületén - az illesztést és a szegélyeket leszámítva - 100-nál több négyzet alakú hálószemet tartalmaz.

b) A rács négyszögletes alakú. A rács rúdjai párhuzamosak a rács hosszanti tengelyével. A rács rúdjai közötti távolság nem haladhatja meg a 35 mm-t. A rács hálótartó dobon való tárolásának elősegítésére engedélyezett egy vagy több forgópánt használata.

c) A rácsot a vonóhálóban a zsákvég és a hengeres szakasz elülső vége közötti tetszőleges ponton, átlósan kell elhelyezni. A rács minden oldalát rögzíteni kell a vonóhálóhoz.

d) A vonóháló felső részében menekülőnyílást kell kialakítani, amely a rács felső részével közvetlenül érintkezik. A menekülőnyílás szélességének a háló hátsó részében meg kell egyeznie a rács szélességével, és azt a rács mindkét oldaláról a hálószemek oldala mentén a háló eleje felé csúcsosan kell kivágni.

e) A rács elé tölcsér illeszthető, amely a halakat a vonóháló alja és a rács felé tereli. A terelőtölcsér legkisebb szembősége 70 mm. A rácsnál a vezetőtölcsér legkisebb függőleges nyílása 15 centiméter. A terelőtölcsér szélessége a rácsnál megegyezik a rács szélességével.

A zsákmányt méret és faj szerint szelektáló vonóháló sematikus illusztrációja. A hálóba bekerülő halakat egy terelőtölcsér a háló alja és a rács féle tereli. A nagyobb halakat a rács kitereli a vonóhálóból, amíg a kisebb halak és a norvég rákok áthaladnak a rácson és bekerülnek a zsákvégbe. A négyzet alakú hálószemekből álló zsákvég elősegíti a kisméretű halak és a fogható méret alatti norvég rákok menekülését.

A III. Melléklet 3. függeléke

A III., IV., V., VI., VII. és VIIIa., b., c., e. ICES-övezetben engedélyezett, egyes vontatott halászeszközökkel folytatott halászat feltételei

a) A felső, négyzet alakú hálószemekből álló ablak jellemzői

A legalább 70 mm-es és 100 mm-nél kisebb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók vagy hasonló halászeszközök hátsó kúpos szakaszában található, 100 mm-es szabad belső átmérővel rendelkező, négyzet alakú hálószemekből álló ablak jellemzői.

Az ablak a hálóléhés négyszögletes szakasza. A zsákvég kizárólag egy ablakkal rendelkezhet. Az ablakot semmiféle módon nem fedhetik el sem belső, sem külső tartozékok.

b) Az ablak elhelyezkedése

Az ablakot a vonóháló kúpos szakaszában a zsákvég felső hálómezőjének közepén kell elhelyezni a toldatból és a zsákvégből álló hengeres szakasz előtt.

Az ablak a vonóháló szegélyétől legfeljebb 5 hálószemnyire végződik, beleértve a toldat és a vonóháló hátsó kúpos szakasza között elhelyezkedő kézi kötésű szemsort.

c) Az ablak mérete

Az ablak hossza legalább 2 méter, szélessége pedig legalább 1 méter.

d) Az ablak hálója

A hálószemek legkisebb szembősége 100 mm. A hálószemek négyzet alakúak, vagyis az ablakléhés mind a négy oldalát a hálószemek oldala mentén kell vágni.

A hálót oly módon kell összeállítani, hogy a hálószemek oldala a zsákvég hossztengelyével párhuzamos vagy azzal merőleges legyen.

A léhés egyszálas fonalból készül. A fonal vastagsága nem haladhatja meg a 4 mm-t.

e) Az ablak beillesztése a rombusz alakú hálószemekből álló léhésbe

Az ablak négy oldalához rögzíthető szegély. A szegély átmérője nem haladhatja meg a 12 mm-t.

Az ablak nyújtott hossza megegyezik az ablak hosszanti irányához illesztett rombusz alakú hálószemek nyújtott hosszával.

Az ablak legrövidebb oldalához (pl. egy méter hosszú oldal, amely meroleges a zsákvég hosszanti tengelyére) illeszkedo legfelso részen található rombusz alakú hálószemek száma legalább az ablak hosszanti oldalához illesztett teljes rombusz alakú hálószemek 0,7-cel elosztott számával egyenlő.

f) Egyéb

Az ablak vonóhálóba történő beillesztését az alábbi ábra mutatja.

IV. MELLÉKLET

I. RÉSZ

Harmadik országok vizein halászó közösségi hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

HalászterületHalászatAz engedélyek számaEngedélyek elosztása a tagállamok közöttEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
Norvég vizek és a Jan Mayent körülvevő halászati övezetHering, az ÉSZ 62° 00′-től északra93DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 169
Tengerfenéken élő fajok, az ÉSZ 62° 00′-től északra80FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 150
Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat11DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)Nem releváns
Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, vonóhálóval folytatott halászat19Nem releváns
Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től északra, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat11 (2)DK: 11Nem releváns
Ipari fajok, az ÉSZ 62° 00′-től délre480DK: 450, UK: 30150
A Feröer-szigetek vizeiA Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
A tőkehal és a foltos tőkehal legalább 135 mm szembőségű hálóval folytatott, az ÉSZ 62° 28′-től délre és a NYH 6° 30′-től keletre található területre korlátozott célzott halászata8 (3)4
A Feröer szigeteki alapvonalaktól 21 mérföldnél távolabb folytatott vonóhálós halászat. A március 1. és május 31., valamint az október 1. és december 31. közötti időszakban ezek a hajók halászhatnak az ÉSZ 61° 20′ és az ÉSZ 62° 00′ közötti, illetve az alapvonalaktól számított 12 és 21 mérföld között található területen is.70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
A kék menyhal legalább 100 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós halászata az ÉSZ 61° 30′-től délre és a NYH 9° 00′-től nyugatra, a NYH 7° 00′ és a NYH 9° 00′ között az ÉSZ 60° 30′-től délre található területen, továbbá az ÉSZ 60° 30′ és a NYH 7° 00′, valamint az ÉSZ 60° 00′ és a NYH 6° 00′ között húzott vonaltól délnyugatra található területen.70DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)20 (5)
A fekete tőkehal legalább 120 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós, célzott halászata, megengedve a körpántok használatát a zsákvég körül.7022 (5)
A kék puha tőkehal halászata. Az engedélyek száma további négy hajónak kiadható engedéllyel növelhető – annak érdekében, hogy párokat alkothassanak –, amennyiben a Feröer szigeteki hatóságok különleges hozzáférési szabályokat vezetnek be „a kék puha tőkehal fő halászati területének” nevezett területre36DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 520
Horgászat10UK: 106
Közönséges makréla halászata12DK: 1212
A hering halászterületei az ÉSZ 62°-tól északra21DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 321
(1) Ez az elosztás az erszényes és vonóhálós halászatra vonatkozik.
(2) Az erszényes kerítőhálóval makrélára irányuló halászatra az ÉSZ 62° 00′-től délre kiadott 11 engedélyből kell kiválasztani.
(3) Az 1999. évi elfogadott jegyzőkönyvnek megfelelően a közönséges tőkehal és a foltos tőkehal célzott halászatára vonatkozó adatokat tartalmazzák „A Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat” adatai.
(4) Ezek az adatok az egyidejűleg jelen lévő hajók maximális számára utalnak.
(5) Ezeket az adatokat tartalmazzák „A Feröer szigeteki alapvonalaktól számított 21 mérföldön túli vonóhálós halászat” adatai.

II. RÉSZ

A közösségi vizeken halászó harmadik országbeli hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Lobogó szerinti államHalászatAz engedélyek számaEgyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma
NorvégiaHering, az ÉSZ 62° 00′-től északra2020
Feröer szigetekMakréla, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), VIIe, f, h, fattyúmakréla, IV, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), hering, VIa, (az ÉSZ 56° 30′-tól északra)1414
Hering, az ÉSZ 62° 00’-től északra2121
Hering, IIIa44
A norvég tőkehal és spratt ipari halászata a IV és VIa körzetben (az ÉSZ 56° 30′-től északra): homoki angolna ipari halászata a IV körzetben (beleértve a kék puha tőkehal elkerülhetetlen járulékos fogásait)1515
Északi menyhal és norvég menyhal2010
Kék puha tőkehal, a II, VIa (az ÉSZ 56° 30′-től északra), VIb, VII (NYH 12° 00′-től nyugatra)2020
Kék menyhal1616
VenezuelaCsattogóhalak (1) (Francia Guyana vizei)41p.m.
Cápák (Francia Guyana vizei)4p.m.
(1) Kizárólag horogsorral vagy csapdával (csattogóhalak esetében), illetve horogsorral vagy legalább 100 mm szembőségű hálóval, 30 méternél nagyobb mélységben (cápák esetében) halászható. Ezen engedélyek kiállításához bizonyítékot kell bemutatni az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyanán működő feldolgozó vállalkozás között érvényben lévő szerződésről, valamint arról, hogy a szerződés kötelezi az érintett hajót a teljes csattogóhal-fogás legalább 75 %-ának, illetve a teljes cápafogás legalább 50 %-ának az adott közigazgatási egységben történő kirakodására, hogy az feldolgozásra kerülhessen az adott vállalkozás üzemében.

III. RÉSZ

A 25. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

V. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A hajónaplóban rögzítendő adatok

Amennyiben a halászat a közösségi halászati szabályok hatálya alá tartozó, a Közösség tagállamainak partjaitól számított 200 tengeri mérföldes övezetben folyik, az alábbi eseményeket követően haladéktalanul be kell vezetni a hajónaplóba a következő adatokat:

Minden egyes fogást követően:

1.1. valamennyi kifogott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

1.2. a fogás napja és időpontja;

1.3. a fogás helyének földrajzi meghatározása;

1.4. az alkalmazott halászati módszer.

Egy másik hajóra vagy egy másik hajóról való minden egyes átrakodást követően:

2.1. "átrakodva -ról/-ről" vagy "átrakodva -ra/-re" szöveg feltüntetése;

2.2. valamennyi átrakodott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban);

2.3. annak a hajónak a neve, valamint a külső azonosító betű- és számjelzése, amelyre, illetve amelyről az átrakodás történt;

2.4. a tőkehal átrakodása tilos.

Közösségi kikötőben történő minden egyes kirakodás után:

3.1. a kikötő neve;

3.2. valamennyi kirakodott faj mennyisége (élősúly-kilogrammban).

Az Európai Közösségek Bizottságának való minden egyes adatküldés után:

4.1. az adatküldés napja és időpontja;

4.2. az üzenet típusa: "fogás belépéskor", "fogás kilépéskor", "fogás", "átrakodás";

4.3. rádión keresztül történő adatküldés esetén: a rádióállomás neve.

II. RÉSZ

VI. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS TARTALMA ÉS MÓDJA

1. Az Európai Közösségek Bizottságának a következő adatokat kell küldeni az alábbi ütemezésben:

1.1. Minden egyes alkalommal, amikor a hajó a közösségi vizeken megkezdi halászati útját ( 58 ), küld egy "fogás belépéskor" üzenetet, amelyben meghatározza a következőket:

SRk (1)(= jelentés kezdete)
ADkXEU (= az Európai Közösségek Bizottságának)
SQk(üzenet sorszáma a folyó évben)
TMkCOE (= „fogás belépéskor”)
RCk(nemzetközi rádióhívójel)
TNn (2)(halászati út sorszáma a folyó évben)
NAn(hajó neve)
IRk(a lobogó szerinti állam ISO-3 kódban megadva, amelyet adott esetben a lobogó szerinti államban használt egyedi referenciaszám követ, ha van ilyen)
XRk(külső azonosító betűk, a hajó oldalán feltüntetett szám)
LT (3)n (4)(a hajó földrajzi szélességi pozíciója az üzenetküldés idején)
LG (3)n (4)(a hajó földrajzi hosszúsági pozíciója az üzenetküldés idején)
LIn(annak a helynek a becsült szélességi koordinátája fokokban vagy tizedes értékekben megadva, ahol a hajóparancsnok a halászatot megkezdeni szándékozik)
LNn(annak a helynek a becsült hosszúsági koordinátája fokokban vagy tizedes értékekben megadva, ahol a hajóparancsnok a halászatot megkezdeni szándékozik)
RAk(vonatkozó ICES-terület)
OBk(a fedélzeten a rakodótérben tárolt halak mennyisége, szükség esetén adatpárokban megadva: FAO-kód + élősúly kilogrammban, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve)
DAk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
TIk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)
MAk(hajóparancsnok neve)
ERk(= jelentés vége)
(1) k = kötelező
(2) n = nem kötelező
(3) LT, LG: három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni; a fokban és percben kifejezett adatokat tartalmazó LA és LO kód használatát 2006. december 31-ig támogatják.
(4) Nem kötelező, ha a hajót műholdak segítségével nyomon követik.

1.2. Minden egyes alkalommal, amikor a hajó a közösségi vizeken befejezi halászati útját ( 59 ), küld egy "fogás kilépéskor" üzenetet, amelyben meghatározza a következőket:

SRk(= jelentés kezdete)
ADkXEU (= az Európai Közösségek Bizottságának)
SQk(az üzenet sorszáma a folyó évben)
TMkCOX (= „fogás kilépéskor”)
RCk(nemzetközi rádióhívójel)
TNn(halászati út sorszáma a folyó évben)
NAn(hajó neve)
IRk(a lobogó szerinti állam ISO-3 kódban megadva, amelyet adott esetben a lobogó szerinti államban használt egyedi referenciaszám követ, ha van ilyen)
XRk(külső azonosító betűk, a hajó oldalán feltüntetett szám)
LT (1)n (2)(a hajó földrajzi szélességi pozíciója az üzenetküldés idején)
LG (1)n (2)(a hajó földrajzi hosszúsági pozíciója az üzenetküldés idején)
RAk(vonatkozó ICES-terület, ahol a zsákmányolás történt)
CAk(az utolsó jelentés óta kifogott halfajok mennyisége szükség esetén adatpárokban megadva: FAO-kód + élősúly kilogramm, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve
OBn(a fedélzeten a rakodótérben tárolt halak mennyisége, szükség esetén adatpárokban megadva: FAO-kód + élősúly kilogrammban, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve)
DFn(az utolsó jelentés óta halászattal töltött napok száma)
DAk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
TIk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)
MAk(hajóparancsnok neve)
ERk(= jelentés vége)
(1) LT, LG: három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni; a fokban és percben kifejezett adatokat tartalmazó LA és LO kód használatát 2006. december 31-ig támogatják.
(2) Nem kötelező, ha a hajót műholdak segítségével nyomon követik.

1.3. Hering és makréla halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított harmadik naptól kezdve háromnaponként, egyéb halfajok halászata esetén a hajónak az 1.1. pontban említett övezetbe való első belépésétől számított hetedik naptól kezdve hetente "fogási jelentés" üzenetet kell küldenie, amelyben meghatározza a következőket:

SRk(= jelentés kezdete)
ADkXEU (= az Európai Közösségek Bizottságának)
SQk(az üzenet sorszáma a folyó évben)
TMkCAT (= „fogási jelentés”)
RCk(nemzetközi rádióhívójel)
TNn(halászati út sorszáma a folyó évben)
NAn(hajó neve)
IRk(a lobogó szerinti állam ISO-3 kódban megadva, amelyet adott esetben a lobogó szerinti államban használt egyedi referenciaszám követ, ha van ilyen)
XRk(külső azonosító betűk, a hajó oldalán feltüntetett szám)
LT (1)n (2)(a hajó földrajzi szélességi pozíciója az üzenetküldés idején)
LG (1)n (2)(a hajó földrajzi hosszúsági pozíciója az üzenetküldés idején)
RAk(vonatkozó ICES-terület, ahol a fogás történt)
CAk(az utolsó jelentés óta kifogott halfajok mennyisége szükség esetén adatpárokban megadva: FAO-kód + élősúly kilogramm, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve
OBn(quantity by species on board, in the hold, in pairs as needed,: FAO-kód + élősúly kilogrammban, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve)
DFn(az utolsó jelentés óta halászattal töltött napok száma)
DAk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
TIk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)
MAk(hajóparancsnok neve)
ERk(= jelentés vége)
(1) LT, LG: három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni; a fokban és percben kifejezett adatokat tartalmazó LA és LO kód használatát 2006. december 31-ig támogatják.
(2) Nem kötelező, ha a hajót műholdak segítségével nyomon követik.

1.4. Amennyiben a "fogás belépéskor" és a "fogás kilépéskor" üzenet küldése között átrakodást tervez, a hajónak a "fogási jelentés" típusú üzeneteken kívül az átrakodási művelet megkezdése előtt 24 órával egy "átrakodás" üzenetet is küldenie kell.

SRk(= jelentés kezdete)
ADkXEU (= az Európai Közösségek Bizottságának)
SQk(az üzenet sorszáma a folyó évben)
TMkTRA (= „átrakodás”)
RCk(nemzetközi rádióhívójel)
TNn(halászati út sorszáma a folyó évben)
NAn(hajó neve)
IRk(a lobogó szerinti állam ISO-3 kódban megadva, amelyet adott esetben a lobogó szerinti államban használt egyedi referenciaszám követ, ha van ilyen)
XRk(külső azonosító betűk, a hajó oldalán feltüntetett szám)
KGk(a be- vagy kirakodott halak fajonkénti mennyisége, szükség esetén adatpárokban megadva: FAO-kód + élősúly kilogramm, a legközelebb eső 100 kilogrammra kerekítve
TTk(az átvevő hajó nemzetközi rádióhívójele)
TFk(az átadó hajó nemzetközi rádióhívójele)
LT (1)k/n (2) (3)(a hajó becsült szélességi pozíciója a tervezett átrakodás idején)
LG (1)k/n (2), (3)(a hajó becsült hosszúsági pozíciója a tervezett átrakodás idején)
PDk(átrakodás tervezett dátuma)
PTk(átrakodás tervezett dátuma)
DAk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
TIk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)
MAk(hajóparancsnok neve)
ERk(= jelentés vége)
(1) LT, LG: három tizedesjegy pontossággal kell meghatározni; a fokban és percben kifejezett adatokat tartalmazó LA és LO kód használatát 2006. december 31-ig támogatják.
(2) Nem kötelező, ha a hajót műholdak segítségével nyomon követik.
(3) A fogadó hajó számára nem kötelező.

2. Az adattovábbítás formája

A fenti 1. pontban foglalt információkat a fentiekben meghatározott kódok és adatsorrend tiszteletben tartásával kell elküldeni, kivéve a 3.3. pont alkalmazása esetén (lásd lent); így különösen:

- a "VRONT" szövegnek az üzenet tárgysorában kell szerepelnie;

- valamennyi adatelemet új sorban kell feltüntetni;

- az adat előtt a megfelelő kódnak kell állnia, ezeket szóköz választja el egymástól.

Példa (fiktív adatokkal):

SR
ADXEU
SQ1
TMCOE
RCIRCS
TN1
NAPÉLDA A HAJÓ NEVÉRE
IRNOR
XRPO 12345
LT+65.321
LO-21.123
RA04A.
OBCOD 100 HAD 300
DA20051004
MAPÉLDA A HAJÓPARANCSNOK NEVÉRE
TI1315
ER

3. Kommunikációs rendszer

3.1. Az 1. pontban meghatározott adatokat telexen (SAT COM C 420599543 FISH), elektronikus úton (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) vagy a 4. pontban felsorolt rádióállomások valamelyikén és 2. pontban meghatározott formában kell továbbítani az Európai Közösségek Bizottságának Brüsszelbe.

3.2. Amennyiben vis maior esetén a hajóról nem lehet elküldeni az üzenetet, azt az adott hajó nevében egy másik hajó is elküldheti.

3.3. Amennyiben a lobogó szerinti állam megfelelő technikai képességgel rendelkezik arra, hogy a fenti üzeneteket működő hajói nevében az úgynevezett NAF-formátumban küldje, az adott lobogó szerinti állam - az említett állam és a Bizottság közötti kétoldalú megállapodás megkötése után - ezeket az információkat biztonságos adatküldési protokoll szerint küldi Brüsszelbe, az Európai Közösségek Bizottságának. Ebben az esetben az üzenetküldést (az AD adat után) - egyfajta borítékként - néhány további információval kell kiegészíteni:

FRk(-tól/-től; a küldő fél alfa-3 ISO országkódja)
RNk(az adott évre vonatkozó jelentés sorszáma)
RDk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
RTk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)

Példa (a fenti adatokkal)

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/PÉLDA A HAJÓ NEVÉRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/PÉLDA A HAJÓPARANCSNOK NEVÉRE//ER//

A lobogó szerinti állam "válaszüzenetet" kap, amely a következőket tartalmazza:

SRk(= jelentés kezdete)
ADk(a lobogó szerinti állam ISO-3 országkódja)
FRkXEU (= az Európai Közösségek Bizottságának)
RNk(azon üzenet sorszáma a folyó évben, amelyre a „válaszüzenetet” küldik)
TMkRET (= „válasz”)
SQk(az adott hajó eredeti üzenetének sorszáma a folyó évben)
RCk(az eredeti üzenetben említett nemzetközi rádióhívójel)
RSk(válasz státusza – ACK vagy NAK)
REk(válaszhiba száma)
DAk(üzenetküldés dátuma ééééhhnn formátumban megadva)
TIk(üzenetküldés időpontja óópp formátumban megadva)
ERk(= jelentés vége)

4. Rádióállomás neve

Rádióállomás neveRádióállomás hívójele
LyngbyOXZ
Land's EndGLD
ValentiaEJK
Malin HeadEJM
TorshavnOXJ
BergenLGN
FarsundLGZ
FlorøLGL
RogalandLGQ
TjømeLGT
ÅlesundLGA
ØrlandetLFO
BodøLPG
SvalbardLGS
Stockholm RadioSTOCKHOLM RADIO
TurkuOFK

5. A fajok jelölésére használandó kódok

Tízujjú nyálkásfejű halak (Beryx spp.)ALF
Érdes laposhal (Hipoglossoides platessoides)PLA
Szardella (Engraulis encrasicolus)ANE
Ördöghal (Lophius spp.)MNZ
Ezüstlazac (Argentina stilus)ARG
Aranyosfejű hal (Brama brama)POA
Óriáscápa (Cetorinhus maximus)BSK
Fekete abroncshal (Aphanopus carbo)BSF
Kék menyhal (Molva dypterygia)BLI
Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou)WHB
Xiphopenaeus nembe tartozó garnélák (Xiphopenaeus kroyeri)BOB
Tőkehal (Gadus morhua)COD
Homoki garnéla (Crangon crangon)CSH
Kalmárok (Loligo spp.)SQC
Tüskéscápa (Squalus acanthias)DGS
Villás tőkehalak (Phycis spp.)FOR
Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)GHL
Foltos tőkehal (Melangorammus aeglefinus)HAD
Szürke tőkehal (Merluccius merluccius)HKE
Óriás laposhal (Hippoglossus hippoglossus)HAL
Hering (Clupea harengus)HER
Fattyúmakréla (Trachurus trachurus)HOM
Északi menyhal (Molva molva)LIN
Makréla (Scomber scombrus)MAC
Nyelvhal (Lepidorhombus spp.)LEZ
Norvég garnéla (Pandalus borealis)PRA
Norvég homár (Nephrops norvegicus)NEP
Norvég tőkehal (Trisopterus esmarkii)NOP
Atlanti tükörhal (Hoplostethus atlanticus)ORY
EgyébOTH
Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)PLE
Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)POL
Heringcápa (Lamma nasus)POR
Vörös álsügér (Sebastes spp.)RED
Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo)SBR
Gránátoshal (Coryphaenoides rupestris)RNG
Fekete tőkehal (Pollachius virens)POK
Lazac (Salmo salar)SAL
Homoki angolna (Ammodytes spp.)SAN
Szardínia (Sardina pilchardus)PIL
Cápa (Selachii, Pleurotremata)SKH
Ostoros garnélafélék (Penaeidae)PEZ
Spratt (Sprattus sprattus)SPR
Sebeskalmárok (Illex spp.)SQX
Tonhalfélék (Thunnidae)TUN
Norvég menyhal (Brosme brosme)USK
Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)WHG
Sárgafarkú lepényhal (Limanda ferruginea)YEL

6. A vonatkozó területek jelölésére használandó kódok.

02A.IIa. ICES-körzet – Norvég-tenger
02B.IIb. ICES-körzet – a Spitzbergák és a Medve-sziget
03A.IIIa. ICES-körzet – Skagerrak és Kattegat
03B.IIIb. ICES-körzet
03C.IIIc. ICES-körzet
03D.IIId. ICES-körzet – Balti-tenger
04A.IVa. ICES-körzet – az Északi-tenger északi része
04B.IVb. ICES-körzet – az Északi-tenger középső része
04C.IVc. ICES-körzet – az Északi-tenger déli része
05A.Va. ICES-körzet – Izland halászterülete
05B.Vb. ICES-körzet – a Feröer-szigetek halászterülete
06A.VIa. ICES-körzet – Skócia és Észak-Írország északnyugati partvidéke
06B.VIb. ICES-körzet – Rockall
07A.VIIa. ICES-körzet – Ír-tenger
07B.VIIb. ICES-körzet – az Írországtól nyugatra fekvő terület
07C.VIIc. ICES-körzet – Porcupine-pad
07D.VIId. ICES-körzet – a La Manche csatorna keleti része
07E.VIIe. ICES-körzet – a La Manche csatorna nyugati része
07F.VIIf. ICES-körzet – a Bristoli-csatorna
07G.VIIg. ICES-körzet – a Kelta-tenger északi része
07H.VIIh. ICES-körzet – a Kelta-tenger déli része
07J.VIIj. ICES-körzet – az Írországtól délkeletre fekvő terület – kelet
07K.VIIk. ICES-körzet – az Írországtól délkeletre fekvő terület – nyugat
08A.VIIIa. ICES-körzet – a Vizcayai-öböl – észak
08B.VIIIb. ICES-körzet – a Vizcayai-öböl – középső terület
08C.VIIIc. ICES-körzet – a Vizcayai-öböl – dél
08D.VIIId. ICES-körzet – a Vizcayai-öböl – nyíltvízi terület
08E.VIIIe. ICES-körzet – a Vizcayai-öböl nyugati része
09A.IXa. ICES-körzet – portugál vizek – kelet
09B.IXb. ICES-körzet – portugál vizek – nyugat
14A.XIVa. ICES-körzet – a Grönlandtól északkeletre fekvő terület
14B.XIVa. ICES-körzet – a Grönlandtól délkeletre fekvő terület

7. Az 1-6. pontban meghatározott rendelkezések mellett az alábbi rendelkezések alkalmazandók a közösségi vizeken a kék puha tőkehal halászatának céljával közlekedő harmadik országbeli hajókra:

a) Azon hajók, amelyek fedélzetén már tárolnak fogást, csak az érintett part menti tagállam illetékes hatósága engedélyének kézhezvételét követően kezdhetik meg halászati útjukat. Legalább 4 órával a közösségi vizekre való belépést megelőzően a hajóparancsnok értesíti az alábbi halászati felügyelő központok közül a megfelelőt:

i. Egyesült Királyság (Edinburgh), e-mailben, az alábbi címen: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk vagy telefonon (+44 131 271 9700), vagy

ii. Írország (Haulbowline), e-mailben, az alábbi címen: nscstaff@eircom.net vagy telefonon (+353 87 236 5998).

Az értesítésben meg kell adni a hajó nevét, nemzetközi rádióhívójelét, kikötői azonosító betű- és számjelzését (PLN), a rakomány fajonkénti összmennyiségét, annak a helynek a koordinátáit (hosszúság/szélesség), ahol a hajóparancsnok becslése szerint a hajó belép a közösségi vizekre, valamint azt területet, ahol a halászatot kezdeni szándékozik. A hajó nem kezdheti meg a halászatot mindaddig, amíg az értesítés beérkezését nem nyugtázzák, és meg nem történik az arra vonatkozó utasítások kézhezvétele, hogy a hajóparancsnoknak vizsgálatra kell-e bocsátania a hajót, vagy sem. Valamennyi igazolást egyéni azonosító számmal kell ellátni, amelyet a hajóparancsnok a halászati út végéig megőriz.

A tengeren végezhető vizsgálatok ellenére az illetékes hatóságok kellően indokolt esetben kötelezhetik a hajóparancsnokot arra, hogy hajóját a kikötőben vizsgálatra bocsássa.

b) A közösségi vizekre fogás nélkül belépő hajók mentesülnek az a) pontban meghatározott követelmények alól.

c) Az 1.2. pontban foglalt rendelkezésektől eltérve, a halászati út akkor tekinthető befejezettnek, amikor a hajó elhagyja a közösségi vizeket vagy behajózik egy közösségi kikötőbe, ahol fogását teljes mértékben kirakodják.

A hajók csak akkor hagyják el a közösségi vizeket, miután áthaladtak az alábbi ellenőrzési útvonalak egyikén:

A. a 48 E2 ICES-négyszög a VIa. övezetben

B. a 46 E6 ICES-négyszög a VIa. övezetben

C. a 48 E8, 49 E8 vagy az 50 E8 ICES-négyszög a IVa. övezetben.

A hajóparancsnok legalább négy órával a fent említett ellenőrzési útvonalak egyikének területére való belépés előtt értesíti az edinburgh-i halászati felügyelő központot az 1. pontban meghatározott e-mail címen vagy telefonszámon. Az értesítésben meg kell adni a hajó nevét, nemzetközi rádióhívójelét, kikötői azonosító betű- és számjelzését (PLN), a rakomány fajonkénti összmennyiségét, valamint az ellenőrzési útvonalat, amelyen a hajó áthaladni szándékozik.

A hajó nem hagyhatja el az ellenőrzési útvonal területét mindaddig, amíg az értesítés beérkezését nem nyugtázzák, és meg nem történik az arra vonatkozó utasítások kézhezvétele, hogy a hajóparancsnoknak vizsgálatra kell-e bocsátania a hajót, vagy sem. Valamennyi igazolást egyéni azonosító számmal kell ellátni, amelyet a hajóparancsnok mindaddig megőriz, amíg a hajó el nem hagyja a közösségi vizeket.

A tengeren végezhető vizsgálatok ellenére az illetékes hatóságok kellően indokolt esetben kötelezhetik a hajóparancsnokot hajójának Lerwick vagy Scrabster kikötőjében való vizsgálatra bocsátására.

d) A közösségi vizeken áthaladó hajóknak hálóikat úgy kell elhelyezniük, hogy azokat ne lehessen könnyen használatba venni, a következő feltételeknek megfelelően:

i. a hálókat, súlyokat és a hasonló eszközöket különválasztják a vonóháló-lemezektől, valamint a vonó- és vontatóhuzaloktól és kötelektől.

ii. a fedélzeten vagy afelett található hálókat biztonságosan odaerősítették a fedélzeti felépítmény valamelyik pontjához.

VII. MELLÉKLET

FAJOK JEGYZÉKE

Magyar névTudományos név3-Alpha Code
Tengerfenéken élő halak
TőkehalGadus morhuaCOD
Foltos tőkehalMelanogrammus aeglefinusHAD
Vörös álsügérekSebastes sp.RED
Vörös álsügérSebastes marinusREG
Mélyvízi vörös álsügérSebastes mentellaREB
A Sebastes fasciatus fajhoz tartozó álsügérSebastes fasciatusREN
Ezüstös csacsihalMerluccius bilinearisHKS
Atlanti menyétke (1)Urophycis chussHKR
Fekete tőkehalPollachius virensPOK
Érdes laposhalHippoglossoides platessoidesPLA
Vörös lepényhalGlyptocephalus cynoglossusWIT
Sárgafarkú lepényhalLimanda ferrugineaYEL
Grönlandi laposhalReinharditius hippoglossoidesGHL
Óriás laposhalHippoglossus hippoglossusHAL
Téli lepényhalPseudopleuronectes americanusFLW
Nyári lepényhalParalichthys dentatusFLS
Átlátszó rombuszhalScophthalmus aquosusFLD
Félszegúszóhalak (NS)PleuronectiformesFLX
Amerikai ördöghalLophius americanusANG
Prionotus fajokPrionotus sp.SRA
Vándorló tőkehalMicrogadus tomcodTOM
Lila tőkehalAntimora rostrataANT
Kék puha tőkehalMicromesistius poutassouWHB
Amerikai ajakoshalTautogolabrus adspersusCUN
Norvég menyhalBrosme brosmeUSK
Grönlandi tőkehalGadus ogacGRC
Kék menyhalMolva dypterygiaBLI
Északi menyhalMolva molvaLIN
Tengeri nyúlhalCyclopterus lumpusLUM
Északi királyhalMenticirrhus saxatilisKGF
Északi gömbhalSphoeroides maculatusPUF
Farkasangolna-félék (NS)Lycodes sp.ELZ
Amerikai anyaangolnaMacrozoarces americanusOPT
Sarki tőkehalBoreogadus saidaPOC
GránátoshalCoryphaenoides rupestrisRNG
Hagymaszemű gránátoshalMacrourus berglaxRHG
Homoki angolnákAmmodytes sp.SAN
SkorpióhalakMyoxocephalus sp.SCU
Észak-amerikai tengeri keszegStenotomus chrysopsSCP
TautogaTautoga onitisTAU
CserepeshalLopholatilus chamaeleonticepsTIL
Fehér villás tőkehal (1)Urophycis tenuisHKW
Farkashalak (NS)Anarhicas sp.CAT
Pásztás farkashalAnarhichas lupusCAA
Pettyes farkashalAnarhichas minorCAS
Tengerfenéken élő halak (NS)GRO
Nyílt tengeri halak
HeringClupea harengusHER
MakrélaScomber scombrusMAC
Amerikai vajhalPeprilus triacanthusBUT
Atlanti menhadenBrevoortia tyrannusMHA
MakrélacsukaScomberesox saurusSAU
Északnyugat-atlanti szardellaAnchoa mitchilliANB
KékhalPomatomus saltatrixBLU
Jakab-halCaranx hipposCVJ
TonmakrélaAuxis thazardFRI
KirálymakrélaScomberomourus cavallaKGM
Foltos királymakrélaScomberomourus maculatusSSM
Amerikai vitorláshalIstiophorus platypterusSAI
Fehér marlinTetrapturus albidusWHM
Kormos nyársorrúhalMakaira nigricansBUM
KardhalXiphias gladiusSWO
GermonThunnus alalungaALB
PalamidaSarda sardaBON
Kis tonhalEuthynnus alletteratusLTA
Nagyszemű tonhalThunnus obesusBET
Nagy tonhalThunnus thynnusBFT
Csíkoshasú tonhalKatsuwonus pelamisSKJ
Sárgaúszójú tonhalThunnus albacaresYFT
Makrahalfélék (NS)ScombridaeTUN
Nyílt tengeri halak (NS)PEL
Gerinctelenek
Közönséges kalmár (Loligo)Loligo pealeiSQL
Sebeskalmár (Illex)Illex illecebrosusSQI
Valódi kalmárok (NS)Loliginidae, OmmastrephidaeSQU
Atlanti palloskagylóEnsis directusCLR
PénzkagylóMercenaria mercenariaCLH
SellőkagylóArctica islandicaCLQ
TátongókagylóMya arenariaCLS
Északi vájókagylóSpisula solidissimaCLB
VájókagylóSpisula polynymaCLT
Kagylók (NS)Prionodesmacea, TeleodesmaceaCLX
Amerikai fésűkagylóArgopecten irradiansSCB
Kalikó fésűkagylóArgopecten gibbusSCC
Soksertéjűek (NS)PolycheataWOR
Patkórák (atlanti tőrfarkú)Limulus polyphemusHSC
Tengeri gerinctelenek (NS)InvertebrataINV
Izlandi fésűkagylóChylamys islandicaISC
Mélytengeri fésűkagylóPlacopecten magellanicusSCA
Fésűkagylók (NS)PectinidaeSCX
Amerikai osztrigaCrassostrea virginicaOYA
Ehető kékkagylóMytilus edulisMUS
Körtecsigák (NS)Busycon sp.WHX
Particsigák (NS)Littorina sp.PER
Puhatestűek (NS)MolluscaMOL
Atlanti sziklarákCancer irroratusCRK
Kék tarisznyarákCallinectes sapidusCRB
Parti tarisznyarákCarcinus maenasCRG
JónásrákCancer borealisCRJ
Jeges-tengeri pókChionoecetes opilioCRQ
Vörös tarisznyarákGeryon quinquedensCRR
Angol kőrákLithodes maiaKCT
Mászórákok (NS)ReptantiaCRA
Amerikai homárHomarus americanusLBA
Norvég garnélaPandalus borealisPRA
Rózsás garnélaPandalus montaguiAES
Ostoros garnélák (NS)Penaeus sp.PEN
GarnélákPandalus sp.PAN
Rákok (NS)CrustaceaCRU
Tengeri sünökStrongylocentrotus sp.URC
Egyéb halak
Amerikai fattyúheringAlosa pseudoharengusALE
Sárgafarkú fattyúmakrélákSeriola sp.AMX
Amerikai tengeri angolnaConger oceanicusCOA
Amerikai angolnaAnguilla rostrataELA
NyálkahalMyxine glutinosaMYG
Amerikai májusi halAlosa sapidissimaSHA
Ezüstlazacok (NS)Argentina sp.ARG
Atlanti árnyékhalMicropogonias undulatusCKA
Atlanti tűhalStrongylura marinaNFA
LazacSalmo salarSAL
Atlanti kalászhalMenidia menidiaSSA
Atlanti fonalheringOpisthonema oglinumTHA
Tarfejű halAlepocephalus bairdiiALC
Fekete dobhalPogonias cromisBDM
Fekete tengeri sügérCentropristis striataBSB
Kékhátú heringAlosa aestivalisBBH
KapelánMallotus villosusCAP
Szaibling fajok (NS)Salvelinus sp.CHR
KatonasügérRachycentron canadumCBA
Közönséges makrélaTrachinotus carolinusPOM
Fonalasszárnyú heringDorosoma cepedianumSHG
Dörmögőhalak (NS)PomadasyidaeGRX
Nyugat-atlanti heringAlosa mediocrisSHH
GyöngyöshalakNotoscopelus sp.LAX
Tengeripér-félék (NS)MugilidaeMUL
Észak-atlanti aratóhalPeprilus alepidotus (=paru)HVF
DisznóhalOrthopristis chrysopteraPIG
Szivárványos viaszlazacOsmerus mordaxSMR
Vörös árnyékhalSciaenops ocellatusRDM
Rózsaszínű durbincsPagrus pagrusRPG
Érdes fattyúmakrélaTrachurus lathamiRSC
Homoki sügérDiplectrum formosumPES
Birkafejű halArchosargus probatocephalusSPH
Pettyes árnyékhalLeiostomus xanthurusSPT
Foltos árnyékhalCynoscion nebulosusSWF
Szürke árnyékhalCynoscion regalisSTG
Csíkos sügérMorone saxatilisSTB
Tokfélék (NS)AcipenseridaeSTU
Atlanti tarponTarpon (=megalops) atlanticusTAR
Pisztrángfélék (NS)Salmo sp.TRO
Fehér sügérMorone americanaPEW
Tízujjú nyálkásfejű halak (NS)Beryx sp.ALF
TüskéscápaSqualus acantiasDGS
Tüskéscápafélék (NS)SqualidaeDGX
Homoki cápaOdontaspis taurusCCT
HeringcápaLamna nasusPOR
Lándzsafogú cápaIsurus oxyrinchusSMA
Kormos cápaCarcharhinus obscurusDUS
Kék cápaPrionace glaucaBSH
Nagy cápák (NS)SqualiformesSHX
Atlanti hegyesorrú cápaRhizoprionodon terraenovaeRHT
Fekete tüskéscápaCentroscyllium fabriciiCFB
Grönlandi cápaSomniosus microcephalusGSK
ÓriáscápaCetorhinus maximusBSK
Valódi rájafélék (NS)Raja sp.SKA
Kis rájaLeucoraja erinaceaRJD
Sarki rájaAmblyraja hyperboreaRJG
Barndoor rájaDipturus laevisRJL
Téli rájaLeucoraja ocellataRJT
CsillagrájaAmblyraja radiataRJR
Sima rájaMalcoraja sentaRJS
Tüskésfarkú rájaBathyraja spinicaudaRJO
Úszós halak (NS)FIN
(1) A STACRES által az 1970. évi éves közgyűlésen elfogadott ajánlással összhangban (ICNAF Redbook 1970., I. rész, 67. o.), az Urophycis nemhez tartozó villás tőkehalak tekintetében a következőképpen kell statisztikai jelentéseket készíteni: a) az 1., 2. és a 3. alterületen és a 4R., S., T. és V. körzetben jelentett villás tőkehalat fehér villás tőkehalként (Urophycis tenuis) kell megjelölni; b) a horogsorral fogott tengeri csukát, vagy az 55 cm-es szabványméretnél nagyobb villás tőkehalat – a fogás módjától függetlenül – a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fehér villás tőkehalként (Urophycis tenuis) kell megjelölni; c) a b) pontban meghatározottak kivételével, az Urophycis nemhez tartozó, a 4W. és X. körzetben, az 5. alterületen és a 6. statisztikai területen fogott egyéb villás tőkehalat atlanti menyétkeként (Urophycis chuss) kell megjelölni.

VIII. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT FELSŐ KOPÁSVÉDŐK

1. ICNAF típusú felső kopásvédő

Az ICNAF típusú felső kopásvédő egy négyszögletes hálódarab, amelyet a rongálódás csökkentése és megelőzése érdekében a vonóháló zsákvégének felső oldalához kell rögzíteni, amennyiben az ilyen háló megfelel a következő feltételeknek:

a) a háló szembősége nem lehet kisebb a zsákvég 34. cikkben meghatározott szembőségénél;

b) a hálót kizárólag a háló elülső és oldalsó szélei mentén lehet a zsákvéghez rögzíteni, és azt oly módon kell rögzíteni, hogy az osztó brágakötélen legfeljebb négy hálószemmel nyúljon túl és legalább négy hálószemmel a zsákkötél hálószemei előtt végződjön; amennyiben nem használnak osztó brágakötelet, a háló a zsákvég - a zsákkötél hálószemei előtt legalább négy hálószemtől mért - egyharmadán ne nyúljon túl;

c) a háló szélessége legalább másfélszer akkora legyen, mint a zsákvég azon területének a szélessége, amelyet beborít, és amely szélességet a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni.

2. Többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő

A többrétegű, libegő típusú felső kopásvédő több olyan hálódarabból áll, amelyek szembősége - függetlenül attól, hogy a hálódarabok nedvesek-e vagy szárazak - a hálódarabok egyetlen részén sem kisebb a zsákvég szembőségénél, feltéve hogy:

a) valamennyi hálódarab(ot):

i. kizárólag az elülső éle mentén, a zsákvégen keresztben, annak hossztengelyére merőlegesen rögzítenek;

ii. szélessége legalább akkora, mint a zsákvég szélessége (amely szélességet a rögzítés pontjánál a zsákvég hossztengelyére merőlegesen kell mérni);és

iii. nem hosszabb 10 hálószemnél; valamint

b) az ily módon rögzített valamennyi hálódarab összesített hossza nem haladja meg a zsákvég hosszának kétharmadát.

LENGYEL KOPÁSVÉDŐ

3. Nagy szembőségű (módosított lengyel típusú) felső kopásvédő

A nagy szembőségű felső kopásvédő egy, a zsákvéggel megegyező fonalanyagból készült négyszögletes hálódarabból vagy egyetlen vastag, csomótlan fonalanyagból áll, amelyet a zsákvég felső oldalának hátsó részéhez rögzítenek, és amely a zsákvég felső oldalát teljesen vagy részben befedi, valamint szembősége - nedvesen mérve - mindenütt kétszerese a zsákvég szembőségének; méréskor a kopásvédőt a háló elülső, oldalsó és hátsó élei mentén a zsákvéghez rögzítik oly módon, hogy a háló egy hálószeme a zsákvég négy hálószemét lefedje.

IX. MELLÉKLET

A GARNÉLAHALÁSZATRA SZOLGÁLÓ VONÓHÁLÓ KAMPÓS LÁNCAI: NAFO-TERÜLET

A kampós láncok olyan láncok, kötelek vagy ezek kombinációi, amelyek különböző távolságokban összekötik az alínt a halászkötéllel vagy a bolch-kötéllel. A "halászkötél" és a "bolch-kötél" kifejezés felcserélhető. Néhány hajó csak kötelet használ; mások egyaránt használnak halászkötelet és bolch-kötelet, amint azt a vázlat mutatja. A kampós lánc hosszát az alínen átfutó lánc vagy huzal közepétől (az alín közepe) a halászkötél alsó oldaláig kell mérni.

A csatolt vázlat mutatja, hogyan kell mérni a kampós lánc hosszát.

X. MELLÉKLET

A LEGKISEBB HALMÉRET (1)

FajKopoltyúzva és kibelezve, pucolva vagy pucolás nélkül;
frissen vagy hűtve, fagyasztva vagy sózva.
EgészFej nélkülFej és farok nélkülFej nélkül, kettévágva
Tőkehal41 cm27 cm22 cm27/25 cm (2)
Grönlandi laposhal30 cmN/AN/AN/A
Érdes laposhal25 cm19 cm15 cmN/A
Sárgafarkú lepényhal25 cm19 cm15 cmN/A
(1) Tőkehal esetében a méret a farok tövéig mért hosszt jelenti; egyéb fajok tekintetében a teljes hosszt.
(2) Friss sózott hal esetében a kisebb méret.

XI. MELLÉKLET

A HALFOGÁSOK NYILVÁNTARTÁSA (HAJÓNAPLÓ-BEJEGYZÉSEK)

A HALÁSZATI NAPLÓ BEJEGYZÉSEI

AdatSzabványos kód
Hajó neve01
Hajó honossága02
Hajó lajstromszáma03
Lajstromozási kikötő04
Alkalmazott halászeszköz típusa (külön bejegyzés a különböző halászeszközökhöz)10
Halászeszköz típusa
Dátum
— nap20
— hónap21
— év22
Helyzet
— földrajzi szélesség31
— földrajzi hosszúság32
— statisztikai terület33
Hálóbevonások száma a 24 órás időszakban (1)10
Halászeszköz használatával töltött órák száma a 24 órás időszakban (1)41
Fajnevek (I. melléklet)
Napi fogás fajonként (a friss halak tömege egész tonnára kerekítve)50
Napi fogás fajonként, emberi fogyasztásra szánt fajok tekintetében61
Napi fogás fajonként, halliszt előállítására szánt fajok tekintetében62
Napi visszaengedett mennyiség fajonként63
Átrakodás helye(i)70
Átrakodás időpontja(i)71
Hajóparancsnok aláírása80
(1) Ha egy 24 órás időszakon belül két vagy több típusú halászeszközt használnak, a különböző halászeszköztípusokat külön kell feltüntetni.

HALÁSZESZKÖZÖK KÓDJAI

Halászeszközök kategóriáiSzabványos rövidítés
Kerítőhálók
Szorítózsinórral (erszényes kerítőhálók)PS
— Egy hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS1
— Két hajóval működtetett erszényes kerítőhálókPS2
Szorítózsinór nélkül (lampara)LA
HúzóhálókSB
Hajóról működtetett kerítőhálókSV
— dán kerítőhálókSDN
— skót kerítőhálókSSC
— páros kerítőhálókSPR
Kerítőhálók (nem meghatározott)SX
Vonóhálók
RákcsapdákFPO
Fenékvonóhálók
— merevítőrudas vonóhálókTBB
— feszítőlapos vonóhálók (1)OTB
— páros vonóhálókPTB
— norvég rák halászatára szolgáló vonóhálókTBN
— garnélahalászatra szolgáló vonóhálókTBS
— fenékvonóhálók (nem meghatározott)TB
Vízközi vonóhálók
— feszítőlapos vonóhálókOTM
— páros vonóhálókPTM
— garnélahalászatra szolgáló vonóhálókTMS
— vízközi vonóhálók (nem meghatározott)TM
Feszítőlapos ikervonóhálókOTT
Feszítőlapos vonóhálók (nem meghatározott)OT
Páros vonóhálók (nem meghatározott)PT
Egyéb vonóhálók (nem meghatározott)TX
Kopoltyúhálók és állítóhálók
Rögzített kopoltyúhálók (horgonyzott)GNS
EresztőhálókGND
Kerítő kopoltyúhálókGNC
Rögzített kopoltyúhálók (karókon)GNF
TükörhálókGTR
Kombinált kopoltyú-tükörhálókGTN
Kopoltyúhálók és állítóhálók (nem meghatározott)GEN
Kopoltyúhálók (nem meghatározott)GN
Csapdák
Rögzített fedetlen varsákFPN
HálóvarsákFYK
Horgonyos merítőszákokFSN
Akadályok, kerítések, varsák stb.FWR
Légi csapdákFAR
Csapdák (nem meghatározott)FIX
Horgok és horogsorok
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (kézi) (2)LHP
Kézi horogsor és horgászbotos horogsor (gépi) (2)LHM
Rögzített zsinórok (rögzített horogsor)LLS
Sodortatott horogsorokLLD
Horogsorok (nem meghatározott)LL
Pergetett horogsorokLTL
Horgok és horogsorok (nem meghatározott) (3)LX
Megragadás és megsebzés
SzigonyokHAR
Kotróhálók
Hajóról működtetett kotróhálókDRB
Kézi kotróhálókDRH
Emelőhálók
Hordozható emelőhálókLNP
Hajóval működtetett emelőhálókLNB
Partról működtetett, rögzített emelőhálókLNS
Emelőhálók (nem meghatározott)LN
Dobóhálók
PendelyhálókFCN
Dobóhálók (nem meghatározott)FG
Halászati berendezések
SzivattyúkHMP
Gépesített kotrókHMD
Halászati berendezések (nem meghatározott)HMX
Egyéb halászeszközök (4)MIS
Szabadidős halászathoz használt eszközökRG
Ismeretlen vagy nem meghatározott halászeszközökNK
(1) A halászati ügynökségek az oldal- és a tat-fenékvonóhálókra, illetve a vízközi oldal- és tatvonóhálókra az OTB-1 és OTB-2, illetve az OTM-1 és OTM-2 jelzésekkel utalhatnak.
(2) Beleértve az orsós horogsort is.
(3) A csónakról működtetett horogsorokra alkalmazott LDV-kódot adattárolási célból fenn kell tartani.
(4) Ez a következőket foglalja magában: merítőhálók, húzóhálók, összegyűjtés kézzel egyszerű kézi eszközökkel, búvárfelszereléssel vagy anélkül, mérgek és robbanóanyagok, betanított állatok, elektromos halászat.

HALÁSZHAJÓKÓDOK

A. Fő hajótípusok

FAO-kódHajó típusa
BOVédőhajó
COHalászati oktatóhajó
DBSzakaszos kotróhálót működtető hajó
DMFolyamatos kotróhálót működtető hajó
DOKeretes fenékhálót működtető hajó
DOXKotróhajó m.n.j.
FOHalszállító hajó
FXHalászhajó m.n.j.
GOEresztőhálós hajó
HOXAnyahajó m.n.j.
HSFFeldolgozó anyahajó
KOKórházhajó
LHKézi horogsoros hajó
LLHosszú horogsoros hajó
LOHorogsoros hajó
LPHorgászbotos hajó
LTPergető halászhajó
MOTöbbcélú hajó
MSNKerítőhálós-horogsoros hajó
MTGVonó- és eresztőhálós hajó
MTSVonó- és kerítőhálós hajó
NBEmelőhálós hajó segédhajója
NOEmelőhálós hajó
NOXEmelőhálós hajó m.n.j.
POSzivattyút használó hajó
SNFenéken vontatott kerítőhálót működtető
SOKerítőhálós hajó
SOXKerítőhálós hajó m.n.j.
SPErszényes kerítőhálós hajó
SPEEurópai erszényes kerítőhálós hajó
SPTErszényes kerítőhálós tonhalhalászó hajó
TOVonóhálós halászhajó
TOXVonóhálós halászhajó m.n.j.
TSOldalvonóhálós hajó
TSFOldalvonóhálós hajó fagyasztóval
TSWOldalvonóhálós hajó friss hal partra szállítására
TTTatvonóhálós halászhajó
TTFTatvonóhálós hajó fagyasztóval
TTPTatvonóhálós feldolgozóhajó
TUIkervonóhálós hajó
WOCsapdakihelyező hajó
WOPRákcsapdakihelyező hajó
WOXCsapdakihelyező hajó m.n.j.
ZOHalászati kutatóhajó
DRNEresztőhálós hajó
m.n.j. = máshol nem jelzett

B. Hajó elsődleges tevékenysége

Alfa-kódKategória
ANCHorgonyzás
DRISodródás
FISHalászat
HAUHálóbehúzás
PROFeldolgozás
STEHaladás
TRXÁtrakodás, be- vagy kirakodás
OTHEgyéb – meghatározandó

XII. MELLÉKLET

NAFO-TERÜLET

A következő jegyzék azon állományok nem teljes felsorolása, amelyek tekintetében jelentést kell küldeni a 42. cikk (2) bekezdésével összhangban.
ANG/N3NOLophius americanusAmerikai ördöghal
CAA/N3LMNAnarhichas lupusPásztás farkashal
CAP/N3LMMallotus villosusKapelán
CAT/N3LMNAnarhichas spp.Farkashalak m.n.j.
HAD/N3LNOMelanogrammus aeglefinusFoltos tőkehal
HAL/N23KLHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3MHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HAL/N3NOHippoglossus hippoglossusÓriás laposhal
HER/N3LClupea harengusHering
HKR/N2J3KLUrophycis chussAtlanti menyétke
HKR/N3MNOUrophycis chussAtlanti menyétke
HKS/N3NLMOMerlucius bilinearisEzüstös csacsihal
RNG/N23Coryphaenoides rupestrisGránátoshal
HKW/N2J3KLUrophycis tenuisFehér villás tőkehal
POK/N3OPollachius virensFekete tőkehal
RHG/N23Macrourus berglaxHagymaszemű gránátoshal
SKA/N2J3KLRaja spp.Valódi rájafélék
SKA/N3MRaja spp.Valódi rájafélék
SQI/N56Illex illecebrosusSebeskalmár
VFF/N3LMNNem szétválogatott, nem azonosított halak
WIT/N3MGlyptocephalus cynoglossusVörös lepényhal
YEL/N3MLimanda ferrugineaSárgafarkú lepényhal

XIII. MELLÉKLET

CÉLZOTT HALÁSZATRA VONATKOZÓ TILALOM A CCAMLR TERÜLETÉN

CélfajokÖvezetTilalmi időszak
Cápák (minden faj)Az egyezmény által szabályozott területEgész évben
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarktisz, a félsziget területén
FAO 48.2. Antarktisz, a Déli-Orkney-szigetek körül
FAO 48.3. Antarktisz, Dél-Georgia körül
Egész évben
Úszós halakFAO 48.1. Antarktisz (1)
FAO 48.2. Antarktisz (1)
Egész évben
Gobionotothen gibberifrons
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
FAO 48.3.Egész évben
Dissostichus sppFAO 48.5. Antarktisz2006.12.1-jétől2007.11.30-ig
Dissostichus sppFAO 88.3. Antarktisz (1)
FAO 58.5.1. Antarktisz (1) (2)
FAO 58.5.2. Antarktisz a KH 79o20’-től keletre és a kizárólagos gazdasági övezeten kívül a KH 79o20’-től nyugatra (1)
FAO 88.2. Antarktisz a DSZ 65o-tól északra (1)
FAO 58.4.4. Antarktisz (1)
FAO 58.6. Antarktisz (1)
FAO 58.7. Antarktisz (1)
Egész évben
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4. (1)Egész évben
Valamennyi faj, kivéve: Champsocephalus gunnari és Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2. Antarktisz2006.12.1-jétől2007.11.30-ig
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarktisz (1)Egész évben
(1) Kizárólag tudományos kutatási célokra.
(2) A nemzeti joghatóság alá tartozó vizek (kizárólagos gazdasági övezetek) kivételével.

XIV. MELLÉKLET

FOGÁSI ÉS JÁRULÉKOS FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK AZ ÚJ ÉS FELTÁRÓ HALÁSZATRA VONATKOZÓAN A CCAMLR TERÜLETÉN A 2006/07. ÉVBEN

Alterület/KörzetRégióIdőszakSSRUDissostichus spp. fogési korlátozás (tonna)Járulékos fogási korlátozás (tonna)
Valódi rájafélékMacrourus spp.Egyéb fajok
48.6Egész körzet2006.12.1-jétől2007.11.30-ig455 t a DSZ 60o-ától északra
455 t a DSZ 60o-ától délre
Egész körzet 50Egész körzet: 73Egész körzet: 20
58.4.1Egész körzet2006.12.1-jétől2007.11.30-igA
B
C
D
E
F
G
H
0
0
200
0
200
0
200
0
Egész körzet:
50
Egész körzet:
96
Egész körzet:
20
Alterület összesen600
58.4.2Egész körzet2006.12.1-jétől2007.11.30-igA
B
C
D
E
260
0
260
0
260
Egész körzet:
50
Egész körzet:
124
Egész körzet:
20
Alterület összesen780
58.4.3a)Egész körzet a nemzeti joghatóság alá eső területeken kívül2007.5.1-jétől2007.8.31-igN/A250Egész körzet:
50
Egész körzet:
26
Egész körzet:
20
58.4.3b)Egész körzet a nemzeti joghatóság alá eső területeken kívül2007.5.1-jétől2007.8.31-igN/A300Egész körzet:
50
Egész körzet:
159
Egész körzet:
20
88.1Alterület összesen2006.12.1-jétől2007.8.31-igA
B, C, G
D
E
F
H, I, K
J
L
0
356 (1)
0
0
0
1 936 (1)
564 (1)
176 (1)
0
50 (1)
0
0
0
97 (1)
50 (1)
50 (1)
0
57 (1)
0
0
0
310 (1)
90 (1)
28 (1)
0
60 (1)
0
0
0
60 (1)
20 (1)
20 (1)
Alterület összesen3 032 (1)150 (1)484 (1)0
(1) A járulékos fogási fajok fogási korlátozásainak szabályai az SSRU-k tekintetében, amelyeket az összes járulékos fogási korlátozáson belül kell alkalmazni alterületenként:
— Valódi rájafélék: a Dissostichus spp. tekintetében megállapított fogási korlátozás 5 %-a vagy 50 tonna, a kettő közül a nagyobb mennyiség
— Macrourus spp.: a Dissostichus spp. tekintetében megállapított fogási korlátozás 16 %-a.
— Egyéb fajok: minden SSRU tekintetében 20 tonna.

XV. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés (PSC)

PSC 1 FORMANYOMTATVÁNY

A. RÉSZ: a hajó parancsnoka tölti ki

A hajó neveIMO-szám (1)RádióhívójelLobogó szerinti állam
Inmarsat számTelefax-számTelefonszámE-mail cím
Kirakodási vagy átrakodási kikötőBecsült érkezési időpont
Dátum:Időpont (UTC):
Fedélzeten lévő teljes fogásKirakodásra váró fogás (2)
Faj (3)Termék (4)ICES terület, ahol a fogás történtTerméksúly (kg)Faj (3)Termék (4)Az ICES terület, ahol a fogást halásztákTerméksúly (kg)

B. RÉSZ: Kizárólag hatósági használatra - a lobogó szerinti állam tölti ki

A lobogó szerinti állam az alábbi állítások után tegyen X-et a megfelelő helyre (Igen/Nem).IgenNem
a) A saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó elegendő kvótával rendelkezik a bejelentett fajok halászatára
b) A fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor
c) A saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezik halászati engedéllyel
d) VMS adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott
A lobogó szerinti állam megerősítése
Megerősítem, hogy a fenti adatok legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint pontosak, hiánytalanok és megfelelnek a valóságnak.
Név és beosztásDátumAláírásHivatalos bélyegző

C. RÉSZ: Kizárólag hatósági használatra - a kikötő szerinti állam tölti ki

A kikötő szerinti államEngedélyezveDátumAláírásBélyegző
Igen
Nem

(1) Az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

(2) Adott esetben további formanyomtaványt vagy nyomtatványokat kell kitölteni.

(3) A FAO fajok szerinti, háromjegyű kódjai.

(4) A termékek kiszerelése - e melléklet 1. függeléke

PSC 2 FORMANYOMTATVÁNY (63)

A. RÉSZ: a hajó parancsnoka tölti ki

A hajó neveIMO-szám (2)RádióhívójelLobogó szerinti állam
Inmarsat számTelefax-számTelefonszámE-mail cím
Kirakodási vagy átrakodási kikötőAz érkezés várható ideje
Dátum:Időpont (UTC)
Az átadó hajók fogási adatai
A hajó neveIMO-szám (2)RádióhívójelLobogó szerinti állam
Fedélzeten tárolt teljes fogásKirakodásra váró fogás (3)
Faj (4)Termék (5)Az ICES terület, ahol a fogást halásztákTerméksúly (kg)Faj (4)Termék (5)Az ICES terület, ahol a fogást halásztákTerméksúly (kg)

B. RÉSZ: Kizárólag hatósági használatra - a lobogó szerinti állam tölti ki

A lobogó szerinti állam az alábbi állítások után tegyen X-et a megfelelő helyre (Igen/Nem).IgenNem
a) A saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó elegendő kvótával rendelkezik a bejelentett fajok halászatára
b) a fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor
c) A saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezik halászati engedéllyel
d) VMS adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott
A lobogó szerinti állam megerősítése
Megerősítem, hogy a fenti adatok legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint hiánytalanok, megfelelnek a valóságnak és pontosak.
Név és beosztásDátumAláírásHivatalos bélyegző

C. RÉSZ: Kizárólag hatósági használatra - a kikötő szerinti állam tölti ki

A kikötő szerinti államEngedélyezveDátumAláírásBélyegző
Igen
Nem

(1) Minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(2) Az IMO-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

(3) Adott esetben további formanyomtaványt vagy nyomtatványokat kell kitölteni.

(4) A FAO fajok szerinti, háromjegyű kódjai.

(5) A termék kiszerelése a XV. melléklet függelékében meghatározottak szerint.

II. RÉSZ

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésekről készült jelentés (PSC 3) (68)

A. ELLENŐRZÉSI REFERENCIA

Kikötő szerinti államKirakodási vagy átrakodási kikötő
Hajó neveLobogó szerinti államIMO-szám (2)Nemzetközi rádióhívójel
A kirakodás/átrakodás kezdete:DátumIdőpont
A kirakodás/átrakodás vége:DátumIdőpont

B. A VIZSGÁLAT RÉSZLETEI

Az átadó hajó neveIMO-szám (2)RádióhívójelLobogó szerinti állam

B1. B1.KIRAKODOTT VAGY ÁTRAKODOTT HALMENNYISÉG

Faj (3)Termék (4)Az ICES terület, ahol a fogást halásztákTerméksúly (kg)A terméksúly és a PSC 1 vagy 2 közötti eltérés (kg)A terméksúly és a PSC 1 vagy 2 közötti eltérés (%)

B2. A LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAM MEGERŐSÍTÉSE NÉLKÜL ENGEDÉLYEZETT KIRAKODÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A hűtőtároló neve, az illetékes hatóságok neve, a megerősítés határideje.

B3. A FEDÉLZETEN TÁROLT HALMENNYISÉG

Faj (5)Termék (4)Az ICES terület, ahol a fogást halásztákTerméksúly (kg)A terméksúly és a PSC 1 vagy 2 közötti eltérés (kg)A terméksúly és a PSC 1 vagy 2 közötti eltérés (%)

C. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE

A vizsgálat kezdeteDátumIdőpont
A vizsgálat végeDátumIdőpont
ÉSZREVÉTELEK
ÉSZLELT JOGSÉRTÉSEK (5)
Hivatkozott cikkHivatkozás a megsértett NEAFC rendelkezés(ek)re és a releváns tények ismertetése
Ellenőr neveEllenőr aláírásaDátum és hely

D. A HAJÓPARANCSNOK ÉSZREVÉTELEI

Alulírott … mint a hajó parancsnoka megerősítem, hogy a jelentés másolatát a mai napon átvettem. Aláírásomnem jelenti a jelentésben foglaltak elismerését, kivéve a saját magam által tett észrevételeket.
Aláírás:…Dátum:…

E. PÉLDÁNYOK

A lobogó szerinti állam példányaA NEAFC titkárságának példánya

(1) Amennyiben egy hajó átrakodási műveletekben vesz részt. Minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(2) Az IMO-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

(3) A FAO fajokat jelző, három betűjelű kódjai.

(4) A termék kiszerelése az e melléklet függelékében meghatározotttak szerint.

(5) A NEAFC egyezmény hatálya alá tartozó területen halászott halfogással kacsolatos jogsértések esetén hivatkozni kell a 2006. november 17-én elfogadott NEAFC ellenőrzési és végrehajtási rendszer megfelelő cikkére.

A XV. melléklet függeléke

Termékek és csomagolás

A. Termékforma kódok

KódTermékforma
AHengeres testű – fagyasztott
BHengeres testű – fagyasztott (főzött)
CKibelezve, fejjel – fagyasztott
DKibelezve, fej nélkül – fagyasztott
EKibelezve, fej nélkül – trimmelt – fagyasztott
FBőr nélküli filé – fagyasztott
GFilé bőrrel – fagyasztott
HSózott hal
IPácolt hal
JTartósított termék
KOlaj
LHengeres testű halból előállított húsliszt
MBelsőségből előállított húsliszt
NEgyéb (adja meg):

B. A csomagolás típusa

KódTípus
CRTKartondoboz
BOXLáda
BGSZsák
BLCTömb

XVI. MELLÉKLET

I. RÉSZ

SEAFO átrakodási nyilatkozat

ÁTRAKODÁSI NYILATKOZAT

(1) Általános szabály

Átrakodás esetén a hajó parancsnoka az átrakodási nyilatkozatban rögzíti az átadott mennyiségeket. Az átvevő hajó parancsnokának egy másodpéldányt kell adni az átrakodási nyilatkozatból.

(2) Kitöltési eljárás

a) Az átrakodási nyilatkozatban rögzített bejegyzésnek olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie.

b) Az átrakodási nyilatkozat bejegyzéseit nem lehet kitörölni vagy megmásítani. Amennyiben az adat hibásan került bejegyzésre, egyszerű vonallal át kell húzni, és az új bejegyzést a hajóparancsnok vagy megbízottja kézjegyével látja el.

c) Átrakodási műveletenként egy átrakodási nyilatkozatot kell kitölteni.

d) A parancsnoknak az átrakodási nyilatkozat minden oldalát alá kell írnia.

(3) A hajóparancsnok felelőssége a kirakodási nyilatkozatra és az átrakodási nyilatkozatra vonatkozóan

A hajó parancsnoka kézjegyével és aláírásával igazolja, hogy kirakodási nyilatkozatba bejegyzett becsült mennyiségek megfelelnek a valóságnak. Az átrakodási nyilatkozat másolatait egy évig kell megőrizni.

(4) Információközlés

A SEAFO átrakokodási nyilatkozaton, az e formanyomtatvány lábjegyzetében meghatározottak szerint egy adott hajóút során fogott minden faj tekintetében fel kell tüntetni az átrakodott mennyiségek becsült értékét.

(5) Továbbítási eljárás

a) Abban az esetben, ha olyan hajóra történik az átrakodás, amely valamely szerződésben részes állam lobogója alatt hajózik, vagy valamely szerződő fél lajstromában szerepel, az átrakodási nyilatkozat első másolatát az átvevő hajó parancsnoka kapja meg. Az eredeti példányt a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül vagy a kikötőbe érkezéskor, a körülményektől függően át kell adni vagy el kell küldeni azon szerződő fél hatóságai számára, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik vagy ahol lajstromba vették.

b) Abban az esetben, ha nem szerződő fél lobogója alatt hajózó hajóra rakodnak át, az eredeti iratot a körülményektől függően át kell adni vagy el kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt azon szerződő fél számára, amelynek lobogója alatt a halászhajó közlekedik vagy ahol lajstromba vették.

c) Abban az esetben, ha a hajóparancsnok a meghatározott időn belül nem tudja az átrakodási nyilatkozatok eredeti példányát elküldeni azon szerződő félnek, amelynek lobogója alá a hajó tartozik, vagy ahol lajstromba vették, akkor a nyilatkozatban kért információkat rádión keresztül vagy egyéb módon kell továbbítani az illetékes hatóságokhoz.

A hajó nevének, hívójelének és külső azonosítójának, valamint a hajóparancsnok nevének közlése után az információkat a rendszerint használt rádióállomásokon keresztül kell továbbítani.

Abban az esetben, ha a hajó nem tudja továbbítani az üzenetet, a nevében másik hajó is elküldheti az adatokat, vagy más módszert is igénybe vehetnek az adatok továbbítására.

A hajóparancsnok biztosítja, hogy a rádión továbbított információkat az illetékes hatóságok írásban is megkapják.

II. RÉSZ

Madárriasztó kötelek ("tori-kötelek") tervezésére és alkalmazására vonatkozó iránymutatások

1. Ezen iránymutatás célja, hogy elősegítse a horogsoros halászhajók által alkalmazandó madárriasztó kötelekre vonatkozó szabályok kialakítását és végrehajtását. Noha a dokumentum viszonylag részletes iránymutatást ad, a madárriasztó kötelek hatékonyságának javítását célzó kísérletek mindazonáltal bátorítandó kezdeményezések. Az iránymutatás elkészítése során olyan környezeti és működési tényezőket is figyelembe vettek, mint például az időjárási körülmények, a beállítási sebesség vagy a hajó mérete, amelyek mind befolyásolják a madárriasztó kötél hatékonyságát és alkalmasságát arra, hogy a csalikat a madarakkal szemben megvédje. A madárriasztó kötél tervezése és használata az említett elemek változásai szerint eltérhet feltéve, hogy a kötél hatékonysága ezáltal nem romlik. A madárriasztó kötelek hatékonysága folyamatosan javításra szorul, következésképpen a jövőben ezen iráymutatást felül kell vizsgálni.

2. A madárriasztó kötél tervezése

2.1. A madárrisztó szalag ajánlott hosszúsága 150 méter. A kötél víz alá merülő része lehet vastagabb a víz feletti résznél. Ezáltal növelhető a húzóerő, így rövidebb kötélre van szükség, és figyelembe vehető a beállítási sebesség és a csalik elsüllyedéséhez szükséges idő. A kötél víz feletti részét erős (kb. 3 mm vastag), feltűnő színű (pl. piros vagy narancs) anyagból kell készíteni.

2.2. A kötél víz feletti része ne legyen túl feszes, hogy kiszámíthatatlan mozgásával a madarakat távol tartsa, de ne legyen túl laza sem, nehogy a szél túlságosan kikezdje.

2.3. A kötelet lehetőleg erős forgatószerkezettel kell a hajóhoz rögzíteni, hogy elkerülhető legyen a kötél összegabalyodása.

2.4. A feltűnő színű és a szélben kiszámíthatatlanul mozgó anyagból (pl. vörös poliuretánnal bevont finom vászonból) készült szalagokat a tori-kötélhez erősített háromágú forgatószerkezetről (amely tovább csökkenti az összegabalyodás esélyét) kell lelógatni közvetlenül a víz fölött.

2.5. A szalagok között legfeljebb 5-7 méter távolságot kell hagyni. Legjobb a szalagokat párosával rögzíteni.

2.6. A szalagpárokat egy rögzítőkapoccsal le lehet választani, amely egyszerűbbé teszi a kötél behúzását.

2.7. A szalagok száma a beállítási sebességtől függ; minél lassabb a beállítási sebesség, annál több szalagra van szükség. 10 csomós beállítási sebességnél 3 szalagpár használata célszerű.

3. A tori-kötelek alkalmazása

3.1. A kötelet a hajón rögzített póznára kell felfüggeszteni. A póznát olyan magasra kell állítani, hogy a kötél a hajó mögött megfelelő távolságról védje a csalikat, és ne akadhasson bele a halászeszközökbe. Minél magasabb a pózna, annál hatékonyabban biztosítható a csalik védelme. Például 6 méter körüli víz feletti magasság esetén mintegy száz méter hosszan védhetők a csalik.

3.2. A kötelet úgy kell a vízre kivetni, hogy a szalagok a csalival ellátott horogsor felett helyezkedjenek el.

3.3. A csalik madarakkal szembeni hatékonyabb védelme érdekében érdemes egyszerre több kötelet használni.

3.4. Tekintettel a kötelek esetleges elszakadására vagy megrongálódására, gondoskodni kell tartalék kötelekről, hogy a megrongálódott köteleket ki lehessen cserélni, és ezáltal a halászati tevékenységet megszakítás nélkül folytatni lehessen.

3.5. Csalikivető gép alkalmazása esetén össze kell hangolni a kötél és a gép használatát. E célból gondoskodni kell arról, hogy:

a) a csalikivető gép a horgokat közvetlenül a kötél által védett vízfelületre vesse ki; és

b) olyan csalikivető gép alkalmazása esetén, amely képes a hajó mindkét oldalára csalit kivetni, két kötelet használjanak.

3.6. A madárrisztó kötél elhelyezésének és viszahúzásának megkönnyítésére a halászok kézi vezérlésű, elektromos vagy hidraulikus csörlőt is használhatnak.

XVIa. MELLÉKLET

Az ICCAT kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terve

I. rész

Az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálóval halászó hajókra alkalmazandó különleges feltételek

1. A tagállamok a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2006-ban részt vett hajók számában korlátozzák a kékúszójú tonhal halászatára jogosult, csalival és pergetett horogsorral halászó hajók maximális számát.

2. A tagállamok korlátozzák a járulékos fogásként kékúszójútonhal-halászatra jogosult nyílt tengeri vonóhálós hajóik maximális számát.

3. A tagállamok 2007. június 30-ig megküldik a Bizottságnak a halászhajóknak az 1. és 2. bekezdés alapján megállapított számát. A Bizottság azonnal továbbítja ezt az információt a ICCAT titkársága számára.

a) A tagállamok biztosítják, hogy azokról az 1. és 2. bekezdésekben említett halászhajókról, amelyek számára különleges halászati engedélyt állítottak ki, jegyzéket készítenek, amelyben a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet ( 74 ) I. mellékletében meghatározottak szerint feltüntetik a hajók nevét és közösségi flotta-nyilvántartási számát.

b) A tagállamok számítógép által olvasható formában elküldik a Bizottság számára az a) bekezdésben említett jegyzéket, és annak minden, később módosított változatát.

c) A 4. a) bekezdésben említett jegyzék minden módosítását legalább öt nappal az előtt kell megküldeni a Bizottság részére, hogy az említett jegyzékbe újonnan felvett hajó belépne az Atlanti-óceán keleti részére. A Bizottság azonnal továbbítja a módosításokat a ICCAT titkársága számára.

5. A kékúszójú tonhalra vonatkozó közösségi kvóta legfeljebb 10 %-át osztják ki az (1) és (2) bekezdésben említett, engedéllyel rendelkező hajóknak, amellyel a legfeljebb 17 méter hosszúságú, csalit használó halászhajók legfeljebb 200 tonna, egyedenként legalább 6,4 kg-os vagy 70 cm-es kékúszójú tonhalat foghatnak ki.

6. A kékúszójú tonhalra vonatkozó közösségi kvóta legfeljebb 2 %-át oszthatják ki a friss halra halászó, part menti kisüzemi halászhajóknak.

a) Az e melléklet 1. és 2. bekezdésében említett hajók számára az Atlanti-óceán keleti részén halászott kékúszójú tonhal bármely mennyiségének kirakodása vagy átrakodása a tagállamok vagy a szerződő felek által kijelölt kikötőkön kívül más helyen tilos.

b) A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik a kékúszójú tonhal kirakodását vagy átrakodását.

c) A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők jegyzékét. A Bizottság 2007. július 1. előtt továbbítja ezt az információt az ICCAT ügyvezető titkárságának. A jegyzék minden ezt követő módosításáról, a változások hatálybalépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot, amely továbbítja azt az ICCAT ügyvezető titkársága felé.

8. A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkében megállapított rendelkezésektől eltérve, az 1. és 2. bekezdésben említett közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább 4 órával értesítik a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam vagy szerződő fél illetékes hatóságát (beleértve a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságát is) a következő információkról:

a) az érkezés várható időpontja;

b) a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c) arra az övezetre vonatkozó információ, ahol a fogás történt.

9. A tagállamok bevezetik a fogási jelentések rendszerét, amely biztosítja a hajók által használt kvóták hatékony nyomon követését.

10. A kékúszójútonhal-fogások, az értékesítési módszerektől függetlenül, nem hozhatók forgalomba a végső fogyasztók számára elérhető kiskereskedelmi piacon, kivéve ha azokon megfelelő jelöléssel és címkézéssel jelzik:

a) a fajt, a használt halászeszközt;

b) a fogás helyét és dátumát.

11. Azok a tagállamok, amelyek csalit használó hajói az Atlanti-óceán keleti részén kékúszójú tonhal halászatára jogosultak, 2007. július 1-jétől farokcímke használatát vezetik be a következők szerint:

a) a farokcímkéket közvetlenül a kirakodás után helyezik el valamennyi kékúszójútonhal-példányon;

b) a farokcímkék egyedi azonosító számmal rendelkeznek, amelyeket be kell vezetni a kékúszójú tonhalra vonatkozó statisztikákba, illetve amelyeket minden tonhalat tartalmazó csomag külső felén fel kell tüntetni.

II. rész

A hajónapló jellemzői

A hajónaplóval kapcsolatos általános alapkövetelmények

1. A hajónapló oldalait számozni kell.

2. A hajónaplót minden nap (éjfélig) vagy minden kikötőbe érkezés előtt ki kell tölteni.

3. A hajónaplót tengeren végzett ellenőrzés során ki kell tölteni.

4. Az egyes oldalak egy másolatának a hajónaplóban kell maradnia.

5. A hajónaplót egy műveleti éves időszakig kell a fedélzeten tartani.

A hajónapló tartalmára vonatkozó alapkövetelmények

1. A kapitány neve és címe

2. A kihajózások napja és az indulási kikötő, az érkezések napja és az érkezési kikötő

3. A hajó neve, lajstromszáma, ICCAT-száma és (adott esetben) IMO-száma. Közös halászat esetén a műveletben részt vevő valamennyi hajó neve, lajstromszáma, ICCAT-száma és (adott esetben) IMO-száma

4. Halászeszközök:

a) FAO-típuskód

b) Méret (hossza, szembőség, horgok száma...)

5. A halászati út minden napján (legalább) egy sor bejegyzés a tengeren végzett műveletekről, a következők feltüntetésével:

a) Tevékenység (halászat, hajózás...)

b) Földrajzi helymeghatározás: Pontos napi helymeghatározás (fokban és percben), minden halászati művelet esetén vagy délben, ha az adott napon semmiféle halászati tevékenységet nem folytattak

c) Fogások feljegyzése

6. A fajok meghatározása:

a) FAO-kód szerint

b) Kerekített tömeg kg-ban naponta

7. A kapitány aláírása

8. A megfigyelő aláírása (adott esetben)

9. Mérési módszerek: becslés, mérlegelés a fedélzeten

10. A hajónaplót a halak élősúlya szerint kell vezetni, és fel kell tüntetni az értékeléskor használt átváltási együtthatókat.

A kirakodás, átrakodás, illetve átadás esetén bejegyzendő alapvető információk:

1. A kirakodás/átrakodás/átadás napja és a kikötő

2. Termékek

a) kiszerelés

b) a halak vagy ládák száma, és kg-ban megadott mennyisége

3. A hajó kapitányának vagy ügynökének aláírása

III. rész

ICCAT átadási/átrakodási nyilatkozat

Élő hal átadása esetén adja meg az egység számát és az élősúlyt.

Kötelezettségek átadás/átrakodás esetén:

1. Az átadási/átrakodási nyilatkozat eredeti példányát át kell adni a fogadó vontató/halfeldolgozó/szállítóhajónak.

2. Az átadási/átrakodási nyilatkozat másodpéldányát az adott halászó hajó őrzi meg.

3. Minden további átadási vagy átrakodási műveletre engedélyt kell kérni a hajó működési engedélyét kiállító szerződő féltől.

4. Az átadási/átrakodási nyilatkozat eredeti példányát a halat a halgazdaságba vagy a kirakodási helyre szállító fogadó hajó őrzi meg.

5. Az átadást vagy átrakodást a műveletben részt vett valamennyi hajó hajónaplójába be kell vezetni.

IV. rész

ICCAT közös nemzetközi ellenőrzési rendszer

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT-bizottság) negyedik rendes éves ülésén (Madrid, 1975. november) a következőkben állapodott meg:

Az egyezmény IX. cikkének (3) bekezdése alapján az ICCAT-bizottság ajánlásában a nemzeti joghatóságon kívül eső vizek nemzetközi ellenőrzésére vonatkozóan a következő rendelkezések elfogadására tesz javaslatot az egyezmény és az egyezmény alapján elfogadott hatályos intézkedések alkalmazásának biztosítása érdekében:

1. Az ellenőrzéseket a szerződő kormányok halászati ellenőrzési szolgálatainak ellenőrei hajtják végre. Az e feladat elvégzésére a nemzeti kormányok által kijelölt ellenőrök nevét el kell küldeni a bizottság számára.

2. Az ellenőröket szállító hajók az ICCAT-bizottság által jóváhagyott egyedi lobogó vagy jelzőlobogó alatt hajóznak annak jelzésére, hogy az ellenőrök nemzetközi ellenőrzési feladatokat végeznek. Az e célra használt hajók nevét, amelyek lehetnek különleges ellenőrhajók vagy halászhajók is, a lehető leghamarabb el kell küldeni az ICCAT-bizottság számára.

3. Az ellenőrök egy azonosító okmányt tartanak maguknál, amelyet az ICCAT-bizottság által jóváhagyott formában a lobogó szerinti állam hatóságai állítanak ki és adják át nekik kinevezésükkor, feltüntetve bennük, hogy az ellenőr az ICCAT-bizottság által jóváhagyott rendelkezések alapján intézkedéseket hozhat.

4. A 9. bekezdés alapján elfogadott rendelkezésekre is figyelemmel, az egyezmény területén a nemzeti joghatóságon kívül eső vizeken tonhalra vagy tonhalfélékre halászó hajónak meg kell állnia, ha erre egy ellenőrt szállító hajóról a nemzetközi jelkódex szerint utasítást kap, kivéve ha a hajó éppen halászati műveletet folytat, amely esetben megállási kötelezettségének a halászati művelet befejezését követően kell haladéktalanul eleget tennie. A hajó kapitánya ( 75 ) engedélyt ad az ellenőrnek, és adott esetben az ellenőrt kísérő tanúnak, hogy a fedélzetre lépjen. A kapitány biztosítja, hogy az ellenőr megvizsgálhassa a fogásokat vagy a halászeszközt, illetve minden olyan okmányt, amelyet szükségesnek tart annak igazolására, hogy a hajó eleget tesz az ICCAT-bizottság hatályos ajánlásaiban az érintett hajó lobogó szerinti állama tekintetében meghatározott követelményeknek, és az ellenőr feltehet bármilyen, általa szükségesnek tartott kérdést.

5. Hajóra szálláskor az ellenőr bemutatja a 3. bekezdésben említett okmányt. Az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a hajót minél kevésbé akadályozzák és zavarják, illetve hogy a fogott hal minősége ne romoljon. Az ellenőr azon tények vizsgálatára szorítkozik, amelyek az ICCAT-bizottságnak az érintett hajó lobogó szerinti államára vonatkozóan hatályban lévő ajánlásaiban megállapított követelmények teljesítésének igazolásához szükségesek. A vizsgálat végzése során az ellenőr a kapitánytól bármilyen segítséget kérhet. Az ICCAT-bizottság által jóváhagyott formában az ellenőrzésről jelentést készít. Az ellenőr a hajó kapitányának jelenlétében aláírja a jelentést, aki a jelentéssel kapcsolatban általa megfelelőnek vélt észrevételeket tehet, és az ilyen észrevételeit alá kell írnia. A jelentésről a hajó kapitánya és az ellenőr kormánya másolatot kap, aki továbbítja azt a hajó lobogó szerinti tagállamának érintett hatóságai és az ICCAT-bizottság számára. Amennyiben az ajánlásokkal kapcsolatban jogsértést fedez fel, az ellenőr az ICCAT-bizottság mellett lehetőség szerint a lobogó szerinti állam illetékes hatóságait és a lobogó szerinti állam valamennyi közelben tartózkodó ellenőrhajóját értesíti.

6. Az ellenőrrel szembeni fellépést vagy az ellenőr utasításainak megtagadását a hajó lobogó szerinti állama ugyanúgy szankcionálja, mint a saját ellenőreivel szembeni fellépést vagy az ellenőrei által adott utasítások megtagadását.

7. Az ellenőrök az e rendelkezések keretében végzendő feladataikat az ezen ajánlásban megállapított szabályoknak megfelelően látják el, de továbbra is nemzeti hatóságaik operatív ellenőrzése alatt maradnak, és nekik tartoznak felelősséggel.

8. A szerződő kormányok az e rendelkezések alapján működő külföldi ellenőrök jelentéseit a saját ellenőreik által készített jelentésekhez hasonlóan, az ezekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kezelik és veszik figyelembe. E bekezdés rendelkezései nem rónak a szerződő kormányokra olyan kötelezettséget, hogy a külföldi ellenőr által készített jelentésnek nagyobb bizonyító erőt tulajdonítsanak, mint amellyel az adott ellenőr saját országában rendelkezne. A szerződő kormányok együttműködnek annak érdekében, hogy előmozdítsák az e rendelkezések keretében működő ellenőrök jelentéseivel kapcsolatos bírósági és egyéb jogi eljárásokat.

i. A szerződő felek minden év március 1-jéig tájékoztatják az ICCAT-bizottságot az e rendelkezésekben való részvételükkel kapcsolatos következő évi előzetes terveikről, és az ICCAT-bizottság javaslatokat tehet a szerződő kormányoknak az e területet érintő nemzeti intézkedések összehangolására, beleértve az ellenőrök és az ellenőröket szállító hajók számának megállapítását is.

ii. Az ezen ajánlásban meghatározott rendelkezések és az ezekben való részvételi tervek alkalmazandók a szerződő kormányok között, hacsak nincs közöttük erre vonatkozóan más megállapodás; az ICCAT-bizottságot minden ilyen jellegű megállapodásról értesíteni kell: Ez azonban csak azzal a feltétellel történhet, hogy az ellenőrzési rendszer végrehajtását felfüggesztik két szerződő kormány között abban az esetben, ha bármelyikük - egy adott megállapodás megkötéséig - erről értesítette az ICCAT-bizottságot.

i. A halászeszközt az arra az alterületre vonatkozó hatályos szabályzat szerint kell megvizsgálni, ahol az ellenőrzést végzik. Az ellenőr e jelentésben állapítja meg a jogsértés jellegét.

ii. Az ellenőrök valamennyi használt, illetve a fedélzeten használatra előkészített halászeszközt megvizsgálhatnak.

11. Az ellenőrök az érintett hajó lobogó szerinti tagállamára vonatkozóan érvényes ICCAT-bizottsági ajánlásokat láthatóan sértő, ellenőrzött halászeszközt az ICCAT-bizottság által jóváhagyott azonosító jelzéssel látják el, és ezt feltüntetik a jelentésben.

12. Az ellenőrök fényképeket készíthetnek a halászeszközről oly módon, hogy azon látszódjanak az eszköz azon részei, amelyek véleményük szerint nem felelnek meg a hatályos szabályoknak; ilyen esetben a lefényképezett tárgyakról a jelentésben listát készítenek, és a fényképek másolatát csatolják a lobogó szerinti állam számára küldött jelentésmásolathoz.

13. Az ellenőrök, az ICCAT-bizottság által meghatározott esetleges korlátozásokra is figyelemmel, megvizsgálhatják a fogásokat annak megállapítására, hogy azok megfelelnek-e az ICCAT-bizottság ajánlásainak. A vizsgálat eredményéről a lehető leghamarabb jelentést küldenek az ellenőrzött hajó lobogója szerinti állam hatóságai számára. (Kétéves jelentés 1974-75, II. rész)

Megjegyzések

A megállapodás szerint a nemzetközi ellenőrzési rendszer hatálybalépésének időpontját elhalasztják addig, amíg az ICCAT-bizottság másként nem dönt.

ICCAT-jelzőlobogó:

XVII. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók

1. AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE

1.1. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény) nem szerződő felek lobogója alatt közlekedő azon hajókról, amelyeket az egyezmény szabályozási területén halászati tevékenységek végzése közben láttak, és amelyeket az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) felvett az egyezményben megfogalmazott ajánlásokat figyelmen kívül hagyó hajók ideiglenes jegyzékébe. E hajókra a következő intézkedések vonatkoznak:

a) a kikötőbe belépő hajók számára nem engedélyezett a ki- és átrakodás, és azokat az illetékes hatóságok átvizsgálják. Az ilyen ellenőrzések kiterjednek a hajó irataira, naplóira, halászeszközeire, a fedélzeten lévő halzsákmányra és minden egyéb olyan kérdésre, amely összefüggésben van a hajó által az egyezmény szabályozási területén végzett tevékenységgel. Az ellenőrzések eredményeivel kapcsolatos információt haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak;

b) a bármely tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók, segédhajók, üzemanyagtöltő hajók, anyahajók és teherhajók semmiféle segítséget nem nyújtanak a jogellenes hajóknak, semmilyen formában nem vesznek részt e hajók átrakodási műveleteiben, és nem folytatnak velük közös halászatot;

c) e hajók számára a kikötőkben nem biztosítható élelmiszer, üzemanyag vagy egyéb szolgáltatás.

1.2. A NEAFC által a bizonyítottan jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók (a továbbiakban: "jogellenes hajók") jegyzékébe felvett hajókat e melléklet 1. függeléke sorolja fel. Az 1.1. pontban említett intézkedéseken kívül e hajókra az alábbi intézkedések vonatkoznak:

a) a jogellenes hajók számára tilos a közösségi kikötőkbe való belépés;

b) a jogellenes hajók nem halászhatnak a közösségi vizeken, és tilos a bérbevételük;

c) tilos a jogellenes hajókról származó halak behozatala;

d) a tagállamok visszautasítják lobogójuk megadását a jogellenes hajók számára, és arra bátorítják az importőröket, fuvarozókat és más érintett ágazatok szereplőit, hogy e hajókkal kapcsolatban tartózkodjanak a tárgyalások folytatásától, valamint az e hajók által fogott halak átrakodásától.

1.3. Amint a NEAFC új jegyzéket fogad el a jogellenes hajókra vonatkozóan, a Bizottság ennek megfelelően haladéktalanul módosítja a jogellenes hajók jegyzéket.

2. AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZE

2.1. Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) által a bizonyítottan jogellenes hajók jegyzékébe felvett hajókat a 2. függelék sorolja fel. E hajókra a következő intézkedések vonatkoznak:

a) a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók, segédhajók, üzemanyagtöltő hajók, anyahajók és teherhajók semmiféle segítséget nem nyújtanak a jogellenes hajóknak, nem vesznek részt azok halfeldolgozó műveleteiben, továbbá semmilyen formában nem vesznek részt a jogellenes hajók jegyzékében szereplő hajók átrakodási műveleteiben, és nem folytatnak velük közös halászatot;

b) a jogellenes hajók számára a kikötőkben nem biztosítható élelmiszer, üzemanyag vagy egyéb szolgáltatás;

c) a jogellenes hajók egyik tagállam kikötőjébe sem léphetnek be, kivéve vis maior esetén;

d) a jogellenes hajók nem változtathatják meg legénységük összetételét, kivéve vis maior esetén;

e) a jogellenes hajók nem halászhatnak közösségi vizeken, és tilos azok bérbevétele;

f) a tagállamok visszautasítják lobogójuk megadását a jogellenes hajók számára, és arra bátorítják az importőröket, fuvarozókat és más érintett ágazatok szereplőit, hogy e hajókkal kapcsolatban tartózkodjanak tárgyalások folytatásától, valamint az e hajók által fogott halak átrakodásától;

g) tilos a jogellenes hajókról származó halak behozatala.

2.2. Amint a NAFO új jegyzéket fogad el a jogellenes hajókra vonatkozóan, a Bizottság a NAFO jegyzékének megfelelően haladéktalanul módosítja a jogellenes hajók jegyzéket.

A XVII. melléklet 1. függeléke

A NEAFC szerint bizonyítottan jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke

IMO (1) hajóazonosító számHajó neve (2)Lobogó szerinti állam (2)
8522030CARMENGrúzia
7700104CEFEYEx Panama
8422852DOLPHINGrúzia
8522119EVAGrúzia
7321374FONTE NOVAPanama
6719419GRAN SOLPanama
7332218IANNIS IPanama
8028424ICE BAYKambodzsa
8422838ISABELLAGrúzia
8522042JUANITAGrúzia
6614700KABOUGuinea Conakry
7351161KERGUELENGuinea Conakry
7385174MURTOSATogo
8326319PAVLOVSKGrúzia
8914221POLESTARPanama
8522169ROSITAGrúzia
8421937SANTA NIKOLASHonduras
7347407SUNNY JANE
8209078THORGULLBahamák
8606836ULLAGrúzia
(1) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
(2) A nevekkel vagy lobogókkal kapcsolatos bármilyen változásról szóló információ, valamint a hajókra vonatkozóan további tájékoztatás a NEAFC honlapján érhető el: www.neafc.org’

A XVII. melléklet 2. függeléke

A NAFO szerint bizonyítottan jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke

Hajó neve
(+ korábbi ismert neve)
Jelenlegi lobogó szerinti állam
(+ korábbi ismert lobogó szerinti állam)
Rádióhívójel
(RC)
IMO (1)
szám
Carmen
(Ostovets)
Grúzia
(Dominika)
4LSK8522030
Eva
(Oyra)
Grúzia
(Dominika)
4LPH8522119
Isabella
(Olchan)
Grúzia
(Dominika)
4LSH8422838
Juanita
(Ostroe)
Grúzia
(Dominika)
4LSM8522042
Ulla
(Lisa, Kadri)
Grúzia
(Dominika)
ismeretlen8606836
(1) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

( 3 ) HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

( 4 ) HL L 150., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 185., 2004.5.24., 1. o.

( 5 ) HL L 345., 2005.12.28., 5 o.

( 6 ) HL L 65., 2006.3.7., 1. o.

( 7 ) HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

( 10 ) HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb a 448/2005/EK rendelettel (HL L 74., 2005.3.19., 5. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb az 1804/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 32. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 14 ) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 2166/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) módosított rendelet.

( 15 ) HL L 191., 1998.7.7., 10. o.

( 16 ) HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A legutóbb a 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

( 19 ) HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

( 20 ) HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

( 21 ) HL L 384., 2006.12.29., 28. o.

( 22 ) HL L 199., 2006.7.21., 8. o.

( 23 ) HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

( 24 ) HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

( 25 ) HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

( 26 ) HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1782/2006/EK rendelettel (HL L 345., 2006.12.8., 10. o.) módosított rendelet.

( 27 ) HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 28 ) HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 29 ) HL L 224., 2006.8.16., 22. o.

( 30 ) HL L 32., 2005.2.4., 1. o.

( 31 ) HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

( 32 ) HL L 234., 2002.8.31., 39. o.

( 33 ) HL L 190., 1998.7.4., 34. o.

( 34 ) HL L 349., 2005.12.31., 1. o.

( 35 ) HL L 5., 2004.1.9., 25. o. Az 1799/2006/EK rendelettel (HL L 341., 2006.12.7., 26. o.) módosított rendelet.

( 36 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Legutóbb a 2003. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított rendelet.

( 37 ) HL L 175., 1988.7.6., 1. o.

( 38 ) HL L 121., 1994.5.12., 3. o.

( 39 ) HL L 227., 1981.8.12., 22. o.

( 40 ) HL L 97., 2004.4.1., 1. o.

( 41 ) A szürkület pontos időpontja megtalálható a tengerészeti almanach táblázataiban a megfelelő szélességi fokra, helyi időre és napra. Az időpontokat minden esetben greenwichi idő szerint (GMT) kell megadni, függetlenül attól, hogy hajózási műveletekről vagy megfigyelői jelentésről van-e szó.

( 42 ) HL L 123., 2007.5.12., 3. o.

( 43 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 44 ) Az e kvótából származó fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség Norvégiára és a Feröer-szigetekre eső részéből (hozzáférési kvóta). Ez a kvóta kizárólag az ÉSZ 62°-tól északra található közösségi vizeken halászható le.

( 45 ) Ha a tagállamok által kifogott összmennyiség eléri a 74 995 tonnát, további halfogás nem engedélyezhető.

( 46 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 47 ) HL L 176., 2000.7.15., 1. o.

( 48 ) HL L 222., 2001.8.17., 53. o. Az 1581/2004/EK rendelettel (HL L 289., 2004.9.10., 6. o.) módosított rendelet.

( 49 ) HL L 289., 2004.9.10., 6. o.

( 50 ) HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

( 51 ) HL L 41., 2002.2.13., 1. o.

( 52 ) HL L 56., 2005.3.2., 8. o. Az 1805/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 12. o.) módosított rendelet.

( 53 ) HL L 77., 2002.3.20., 8. o.

( 54 ) Lásd az ID. melléklet kékúszójú tonhalra vonatkozó 1. lábjegyzetét.

( 55 ) HL L 409., 2006.12.30., 11. o.

( 56 ) Az egy évnél tovább nevelt halakra vonatkozóan további mintavételi módszereket kell kialakítani.

( 57 ) E rendelet hatálybalépésének időpontja.

( 58 ) A halászati út olyan hajóút, amely akkor veszi kezdetét, amikor a halászni kívánó hajó belép abba a közösségi tagállamok partjaitól számított, 200 tengeri mérföld széles övezetbe, amelyre vonatkoznak a közösségi halászati szabályok, és akkor ér véget, amikor a hajó távozik az adott övezetből.

( 59 ) A halászati út olyan hajóút, amely akkor veszi kezdetét, amikor a halászni kívánó hajó belép abba a közösségi tagállamok partjaitól számított, 200 tengeri mérföld széles övezetbe, amelyre vonatkoznak a közösségi halászati szabályok, és akkor ér véget, amikor a hajó távozik az adott övezetből.

( 60 ) Az IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

( 61 ) Adott esetben további formanyomtaványt vagy nyomtatványokat kell kitölteni.

( 62 ) A FAO fajok szerinti, háromjegyű kódjai.

( 63 ) A termékek kiszerelése - e melléklet 1. függeléke

( 64 ) Minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

( 65 ) Az IMO-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

( 66 ) Adott esetben további formanyomtaványt vagy nyomtatványokat kell kitölteni.

( 67 ) A FAO fajok szerinti, háromjegyű kódjai.

( 68 ) A termék kiszerelése a XV. melléklet függelékében meghatározottak szerint.

( 69 ) Amennyiben egy hajó átrakodási műveletekben vesz részt. Minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

( 70 ) Az IMO-számmal nem rendelkező hajók a külső lajstromszámot adják meg.

( 71 ) A FAO fajokat jelző, három betűjelű kódjai.

( 72 ) A termék kiszerelése az e melléklet függelékében meghatározotttak szerint.

( 73 ) A NEAFC egyezmény hatálya alá tartozó területen halászott halfogással kacsolatos jogsértések esetén hivatkozni kell a 2006. november 17-én elfogadott NEAFC ellenőrzési és végrehajtási rendszer megfelelő cikkére.

( 74 ) HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

( 75 ) A kapitány a hajó irányításával megbízott személy.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0041 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0041&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0041-20071224 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0041-20071224&locale=hu

Tartalomjegyzék