Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001R1037[1]

A Tanács 1037/2001/EK rendelete (2001. május 22.) az 1493/1999/EK rendeletben nem szereplő borászati kezeléseken esetlegesen átesett egyes importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről

A TANÁCS 1037/2001/EK RENDELETE

(2001. május 22.)

az 1493/1999/EK rendeletben nem szereplő borászati kezeléseken esetlegesen átesett egyes importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 45. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet - amely 2000. augusztus 1-jei hatállyal a 822/87/EK rendelet ( 2 ) helyébe lépett - 45. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az importált termékekre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett eltéréseket a Szerződés 133. cikkében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1493/1999/EK rendelet 68. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az említett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékek kizárólag akkor importálhatók, ha azokhoz olyan tanúsítványt mellékelnek, amely igazolja, hogy a termékek megfelelnek a termelésre, az értékesítésre és, adott esetben, a közvetlen emberi fogyasztásra történő szállításra irányadó rendelkezéseknek azokban a harmadik országokban, amelyekből származnak.

(3)

Az 1873/84/EGK rendelet ( 3 ) olyan eltérést állapít meg, amely engedélyezi azon amerikai egyesült államokbeli boroknak a Közösségbe történő behozatalát, amelyek a közösségi rendelkezésekben nem szereplő egyes borászati kezeléseken estek át. Egyes borászati kezelésekre vonatkozóan ez az engedély legkésőbb 2003. december 31-ig érvényes.

(4)

Az 1493/1999/EK rendelet 81. cikke 2000. augusztus 1-jei hatállyal több tanácsi rendeletet hatályon kívül helyezett, beleértve az 1873/84/EGK rendeletet. Mindamellett, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó végleges intézkedésekig ideiglenes intézkedések megállapításáról szóló, 2000. július 24-i 1608/2000/EK bizottsági rendelet ( 4 ) úgy rendelkezik, hogy az 1873/84/EGK rendelet egyes rendelkezései e rendeletnek a Tanács által történő elfogadásáig, de legkésőbb 2003. december 31-ig hatályban maradnak.

(5)

A Bizottság által képviselt Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között tárgyalások folynak egy, a borkereskedelemről szóló megállapodás megkötése érdekében. Ezek a tárgyalások elsősorban a mindkét fél által alkalmazott borászati kezelésekkel, valamint a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatosak. A Mezőgazdasági Tanács 2000. október 23-i ülésén figyelembe vette a tárgyalásokról szóló, az 1873/84/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében foglalt bizottsági jelentést, és megerősítette azt a szándékát, hogy a tárgyalásokban előrelépés történjen, és hogy az azok során képviselendő álláspontot meghatározzák.

(6)

Ezen tárgyalások zavartalan menetének elősegítése érdekében az 1873/84/EGK rendelet rendelkezéseit ki kellene terjeszteni és az 1873/84/EGK rendelet melléklete (1) bekezdésének b) pontjában említett egyesült államokbeli borászati kezeléseket átmenetileg továbbra is engedélyezni kellene a tárgyalások eredményeként létrejött megállapodás hatálybalépéséig, de legkésőbb 2003. december 31-éig, ahogyan azt a Tanács az 1873/84/EGK rendeletet módosító 2839/98/EK rendelet megállapította.

(7)

A keretszabályok és a borászati kezelések fejlődésére tekintettel a melléklet szakmai vonatkozásainak korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a melléklet az ezen a területen jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfeleljen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1493/1999/EK rendelet 45. cikkének (1) bekezdésétől eltérve engedélyezni kell, hogy a 2204 10, a 2204 21, a 2204 29 és a 2204 30 10 KN-kód alá tartozó, az Amerikai Egyesült Államok területén szüretelt szőlőből készített olyan borászati termékek, amelyek esetleg - az Egyesült Államok rendelkezéseivel összhangban - az ezen rendelet melléklete (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt borászati kezelésen vagy kezeléseken mentek keresztül a gyártási vagy a raktározási műveletek során, közvetlen emberi fogyasztásra kínálhatók és szállíthatók legyenek a Közösségen belül.

A melléklet 1. pontjának b) alpontjában felsorolt borászati eljárások alkalmazására vonatkozóan azonban az engedély csupán az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a borkereskedelemről szóló megállapodás 4. és 9. cikkének a hatálybalépéséig, de az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött, a borkereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított három évet nem meghaladóan maradhat érvényben ( 5 ).

(2) A tagállamok nem tilthatják meg az Amerikai Egyesült Államok területén szüretelt szőlőből az ott hatályban lévő rendelkezésekkel összhangban készített borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatát vagy szállítását azzal az indokkal, hogy azok esetleg a melléklet (2) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt borászati kezelésen vagy kezeléseken estek át.

(3) Azokat az Amerikai Egyesült Államok területén szüretelt szőlőből készített borokat, amelyeket ivóvízben oldott cukor hozzáadásával javítottak, a Közösségben nem kínálhatják és szállíthatják közvetlen emberi fogyasztásra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. Engedélyezett borászati kezelések

a)

időbeli korlátozás nélkül:

- Aspergillus niger-ből származó kataláz,

- Aspergillus niger-ből származó glükóz-oxidát,

- vasszulfát,

- szójaliszt;

b)

az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett időpontot nem meghaladóan:

- dimetil-polisiloxán,

- polioxi-etilén-40-monoszterát,

- szorbit monoszterát,

- fumár sav,

- ioncserés gyanta,

- tejsav,

- almasav.

2. A Közösségben engedélyezettel azonos vagy ahhoz hasonló borászati kezelések

a)

azonos borászati kezelések:

- akácia (arab gumi),

- aktív szén,

- állati fehérje (beleértve az ovalbumin port és oldatot),

- ammónium-foszfát (kétbázisú),

- aszkorbinsav,

- bentonit (Wyoming agyag),

- bentonit iszap,

- széndioxid,

- kazein,

- citromsav,

- sűrített levegő (levegőztetés),

- rézszulfát,

- kovaföld,

- enzimek: Aspergillus niger-ből származó fehérjebontó enzim,

- étkezési zselatin,

- lágy zselatin,

- halenyv,

- nitrogén,

- kálium-bitartarát,

- kálium-kazeinát,

- kálium-diszulfát,

- kálium-szorbát,

- szilikon gél (kolloid szilikondioxid - 30 %),

- szorbát sav,

- csersav,

- borkősav,

- kalcium-karbonát, tartalmazhat kis mennyiségben L (+) borkősavban és L (-) almasavban dupla kalcium sót,

- kalcium-szulfát, likőrborok készítéséhez,

- polivinil-polipirrolidon (PVPP),

- oxigén;

b)

hasonló borászati kezelések:

- agar agar,

- ammónium-karbonát,

- ammónium-foszfát (egybázisú),

- szemcsés parafa,

- tejpor,

- tölgyfaszilánk és fűrészpor, nem szenesített és kezeletlen,

- kálium-karbonát,

- carageenan-agar szerű hordozóanyag,

- Aspergillus niger-ből származó celluláz,

- cellulóz,

- autolizáló élesztő,

- kálium vascianid és vizes vasszulfát keverékéből álló anyagok, esetlegesen rézszulfáttal és aktív szénnel keverve.

( 1 ) HL L 179., 1999. 7.14., 1. o. A legutóbb a 2826/2000/EK rendelettel (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 84., 1987.3.27., 1. o.

( 3 ) HL L 176., 1984.7.3., 6. o. A legutóbb a 2839/1998/EK rendelettel (HL L 354., 1998.12.30., 12. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 185., 2000.7.25., 24. o. A legutóbb a 491/2001/EK rendelettel (HL L 71., 2001.3.13., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 301., 2005.11.18., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1037&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R1037-20051221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R1037-20051221&locale=hu

Tartalomjegyzék