Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R2826[1]

A Tanács 2826/2000/EK rendelete (2000. december 19.) a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

A TANÁCS 2826/2000/EK RENDELETE

(2000. december 19.)

a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

(1)

A hatályos ágazati előírások értelmében bizonyos mezőgazdasági termékek vonatkozásában a Közösség promóciós tevékenységet folytathat a belső piacon.

(2)

Tekintettel a piaci kilátásokra és a szerzett tapasztalatokra, valamint a fogyasztók teljes körű tájékoztatása érdekében a mezőgazdasági termékekkel és azok termelési módszereivel kapcsolatban, valamint kiegészítő jelleggel az élelmiszer-ipari termékekkel összefüggésben, átfogó és következetes tájékoztatási és promóciós politikát kell folytatni a belső piacon, hasonló módon ahhoz, amint az harmadik országokban történik, ám a fogyasztásnak a termék sajátos származásán alapuló ösztönzése nélkül.

(3)

Egy ilyen politika hasznos kiegészítője és támogatója lehet a tagállamok saját intézkedéseinek, azáltal hogy javítja a közösségi fogyasztók által a termékről alkotott képet, különös tekintettel az élelmiszerek minőségére, tápértékére és biztonságos voltára, valamint az előállítás módszereire.

(4)

Szempontokat kell meghatározni az érintett termékek és ágazatok, valamint a közösségi kampány tárgyköreinek kiválasztására.

(5)

A programok következetessége és eredményessége érdekében iránymutatások segítségével kell meghatározni az egyes termékekre vagy ágazatokra vonatkozó programok alapvető elemeivel kapcsolatos általános megközelítést.

(6)

Tekintettel a feladat szakmai jellegére, szükséges, hogy a Bizottság egy kommunikációs szakértői bizottsághoz vagy szakmai tanácsadókhoz fordulhasson.

(7)

Meg kell határozni a finanszírozás szabályait: általános szabály, hogy a javaslattevő szervezetek és tagállamok felelősségvállalása érdekében a Közösség az intézkedések költségeit csak részben fedezheti. Kivételes esetekben azonban célszerűbb lehet, ha az érintett tagállamoktól semmilyen pénzügyi hozzájárulást nem kívánnak. Amennyiben a tájékoztatás tárgya a termékek származási helyére, a biogazdálkodásra, a megfelelő logóra és címkézésre, valamint a mezőgazdasági jogszabályokban előírt emblémákra vonatkozó közösségi rendszer megismertetése, akkor - különösen, ha rendkívül távoli régiókról van szó - indokolt lehet a finanszírozás megosztása a Közösség és a tagállamok között abból a célból, hogy a közvélemény tájékoztatást kapjon ezekről a viszonylag új keletű intézkedésekről.

(8)

A lehető legnagyobb költséghatékonyság elérése érdekében az intézkedések végrehajtását - megfelelő eljárásokon keresztül - olyan szervekre kell bízni, amelyek rendelkeznek a szükséges szervezettel és szakértelemmel.

(9)

A programok megfelelő végrehajtásának és hatásainak ellenőrzése érdekében a tagállamoknak gondosan felügyelniük kell a programok végrehajtását, míg az intézkedések hatásait egy független testületnek kell fölmérnie.

(10)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 4 ) megfelelően kell meghozni.

(11)

Az intézkedések finanszírozására és az európai szakmai segítségnyújtásra vonatkozó kiadásokat a közös agrárgazdasági politika finanszírozásáról szóló 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében intervenciós költségként kell kimutatni.

(12)

Az egyes ágazatokat szabályozó rendelkezésekben foglalt promóciós intézkedések végrehajtási szabályaikban különböznek egymástól, és számos alkalommal kerültek módosításra. Ennek következtében alkalmazásuk nehézkes. A fenti intézkedéseket össze kell hangolni, és egyszerűsíteni kell azok egységes szövegbe foglalásával. Ennek megfelelően a promócióra vonatkozó ágazati rendelkezéseket és szabályokat hatályon kívül kell helyezni.

(13)

Gondoskodni kell az ágazati rendelkezések és szabályok, valamint az e rendeletben foglalt új rendszer közötti átmenet szabályozásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1. A Közösség részben vagy egészben finanszírozhat a területén végrehajtott, mezőgazdasági termékekkel és azok termelési módjával, valamint élelmiszer-ipari termékekkel kapcsolatos tájékoztató és promóciós intézkedéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett intézkedések nem helyezhetnek előtérbe egyes márkákat és nem ösztönözhetik egyes termékek fogyasztását azok sajátos származására való hivatkozással. E rendelkezés nem zárja ki a 2. cikkben említett intézkedések által érintett termékek származásának megjelölését abban az esetben, ha a megjelölés közösségi rendelkezés keretében történik.

2. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések a következőket foglalhatják magukban:

a) PR-tevékenység, promóció és reklám, amely a közösségi termékeknek különösen olyan lényegi sajátosságaira és előnyeire hívja föl a figyelmet, mint az élelmiszerek minősége és biztonságos volta, sajátos termelési módok, tápérték és egészségvédő hatás, címkézés, az állatok magas szintű kímélete és a környezet tiszteletben tartása;

b) részvétel országos és európai jelentőségű rendezvényeken, vásárokon és kiállításokon, különösen a közösségi termékekről kialakult képet javító standok segítségével;

c) tájékoztató kampányok, különös tekintettel az olyan kampányokra, amelyek tárgya az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ), a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek (GTS) és a biotermelés közösségi rendszerei, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségi szabványai és címkézése, továbbá a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt emblémák körét érintő egyéb közösségi szabályozás, beleértve a rendkívül távoli régiók emblémáit is;

d) tájékoztató intézkedések a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok (m.t. minőségi borok), a földrajzi jelzéssel ellátott borok és a földrajzi jelzéssel vagy védett hagyományos megjelöléssel ellátott szeszes italok közösségi rendszeréről;

e) a promóciós és tájékoztató intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok.

3. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések hatálya alá eső ágazatokat és termékeket az alábbi szempontok figyelembevételével kell kiválasztani:

a) annak kívánatos volta, hogy tematikus vagy célzott kampányok hívják fel a figyelmet az érintett termékek minőségére, tipikus jellemzőire, különleges termelési módszereire, tápértékére és egészségvédő hatására, biztonságos voltára, az állatokat kímélő vagy környezetbarát jellegére;

b) egy fogyasztótájékoztatási címkézési rendszer, valamint termékek nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek megvalósítása;

c) az egyes ágazatok sajátos vagy rövid távú problémáinak kezelése;

d) annak kívánatos volta, hogy a közvéleményt tájékoztassák az OEM/OFJ, a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek és a biogazdálkodás közösségi rendszereiről;

e) annak kívánatos volta, hogy a közvéleményt tájékoztassák az m.t. minőségi borok, a földrajzi jelzéssel ellátott borok és a földrajzi jelzéssel vagy védett hagyományos megjelöléssel ellátott szeszes italok közösségi rendszeréről.

4. cikk

(1) A Bizottság a 13. cikkben meghatározott eljárás keretében kétévente elkészíti a 3. cikkben említett témakörök és termékek jegyzékét. Szükség esetén a jegyzék ugyanezen eljárás alkalmazásával időközben is módosítható.

5. cikk

(1) A Bizottság a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint minden kiválasztott ágazat és termék esetében előírja azokat a stratégiaalkotó iránymutatásokat, amelyekhez a tájékoztató és promóciós programokra vonatkozó javaslatoknak igazodniuk kell.

(3) A fenti iránymutatásoknak általános utalásokat kell tartalmazniuk, különös tekintettel a következőkre:

a) célkitűzések és célcsoportok;

b) a kiválasztott intézkedések tárgyaként szolgáló téma vagy témák;

c) a végrehajtandó intézkedések típusai;

d) a programok időtartama;

e) a programokhoz rendelkezésre álló közösségi hozzájárulás tájékoztató jellegű felosztása piacok és intézkedéstípusok szerint.

A friss gyümölcs- és zöldségfélék promóciója tekintetében különleges hangsúlyt kap az oktatási intézményekben tanuló gyermekeket célzó promóció.

6. cikk

(1) A 2. cikk a), b), c) és d) pontjában említett intézkedések végrehajtása céljából, valamint az 5. cikkben említett iránymutatásokat is figyelembe véve az érintett ágazatot vagy ágazatokat egy vagy több tagállamban, illetve közösségi szinten képviselő szakmai és/vagy szakmaközi szervezet vagy szervezetek legfeljebb három évig tartó promóciós és tájékoztató programokra vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki.

A tagállamok részletes dokumentációban határozzák meg a programok értékelésének követelményeit és kritériumait.

(2) Az érintett tagállam vagy tagállamok megvizsgálják az egyes javasolt programok alkalmasságát és azok megfelelését e rendelet rendelkezéseinek, az 5. cikkben meghatározott iránymutatásoknak és a vonatkozó részletes dokumentációnak. Azt is ellenőrzik, hogy a program megéri-e a ráfordítást.

A tagállam vagy tagállamok a program, illetve programok megvizsgálása után összeállítják a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül lévő programok jegyzékét, és vállalják, hogy hozzájárulnak azok finanszírozásához.

(3) A tagállam vagy tagállamok megküldik a Bizottságnak a programok jegyzékét és a programok másolatait.

Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy egy benyújtott program - vagy annak bizonyos intézkedései - nem felelnek meg a közösségi rendelkezéseknek vagy az 5. cikkben említett iránymutatásoknak, illetve nem érik meg a ráfordítást, a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott határidőn belül értesíti az érintett tagállamot vagy tagállamokat arról, hogy a program részben vagy egészben nem támogatható. A határidő lejárta után a programot támogathatónak kell tekinteni.

A tagállam vagy tagállamok figyelembe veszik a Bizottság minden észrevételét, és a javaslattevő szervezettel egyetértésben felülvizsgált programokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó határidőn belül megküldik a Bizottságnak.

(4) A Bizottság a 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoz az elfogadásra kerülő programokról és azok kapcsolódó költségvetéséről. Azok a programok, amelyeket egynél több tagállam nyújt be, vagy amelyek egynél több tagállamban irányoznak elő tevékenységeket, elsőbbséget élveznek.

(5) A megfelelő módon történő versenyeztetés után a javaslattevő szervezet kiválasztja a programokat végrehajtó végrehajtási szerveket. A 13. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó bizonyos feltételek mellett azonban a javaslattevő szervezet engedélyt kaphat a program bizonyos részeinek végrehajtására.

(6) A 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság az ezen cikk szerint benyújtott programokra minimális és/vagy maximális tényleges költséghatárokat állapíthat meg. Ezen költséghatárok között különbséget lehet tenni az érintett programok természete szerint. Ebben a tekintetben a kritériumokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni.

7. cikk

(1) Amennyiben a 2. cikk c) pontjában említett intézkedések közül egy vagy több intézkedéshez a 6. cikkben említett szervezetek nem nyújtanak be tájékoztató programot, az egyes érdekelt tagállamok a Bizottság által megfogalmazott iránymutatások alapján alakítják ki saját dokumentációikat, és nyilvános ajánlati felhívás útján választják ki az általuk társfinanszírozásban vállalt program végrehajtó szervét.

(2) A tagállam megküldi a Bizottságnak a kiválasztott programot, kifejtve véleményét a program alkalmasságáról, a programnak és a javasolt szervnek e rendelet előírásainak és az iránymutatásoknak való megfeleléséről, valamint a program értékének ráfordításaikhoz mért viszonyáról.

(3) A programok Bizottság általi vizsgálatára a 6. cikk (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(4) A 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság az ezen cikk szerint benyújtott programokra minimális és/vagy maximális tényleges költséghatárokat állapíthat meg. Ezen költséghatárok között különbséget lehet tenni az érintett programok természete szerint. Ebben a tekintetben a kritériumokat a 13. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban lehet meghatározni.

7a. cikk

A 13. cikk (1) bekezdésében említett irányítóbizottság vagy - adott esetben - a 2092/91/EGK ( 6 ),a 2081/92/EGK ( 7 ) vagy a 2082/92/EGK rendeletben ( 8 ) említett szabályozási bizottságok tájékoztatását követően a Bizottság döntést hoz a következő intézkedésekről:

a) e rendelet 2. cikkének e) pontjában említett intézkedések;

b) e rendelet 2. cikkének b), c) és d) pontjában említett intézkedések, amennyiben az ilyen intézkedések az egész Közösség érdekében állnak, illetve e rendelet 6. és 7. cikkében megállapított eljárással összhangban nem nyújtottak be megfelelő javaslatot.

8. cikk

A Bizottság nyílt vagy meghívásos pályázati felhívás keretében választja ki:

a) a javasolt programok - beleértve a javasolt végrehajtó szerveket is - értékeléséhez szükséges valamennyi szakmai tanácsadót;

b) a 7a. cikkben említett intézkedések végrehajtásáért felelős szervet vagy szerveket.

9. cikk

(1) A Közösség a 7a. cikkben említett intézkedéseket teljes egészében finanszírozza. A Közösség szintén teljes egészében finanszírozza a 8. cikk a) pontja szerint kiválasztott szakmai tanácsadók költségét.

(2) A 6. és 7. cikkben említett programokhoz biztosított közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg a programok valós költségének 50 %-át. A két vagy három évig tartó promóciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyújtott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális értékhatárt.

A gyümölcs- és zöldségfélék fogyasztásának kizárólag az oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára történő előmozdítása esetében az első albekezdésben említett százalékarány 60 %.

(3) A javaslattevő szervezet vagy szervezetek a 6. cikkben említett programok valós költségének legalább 20 %-át finanszírozzák, míg a fennmaradó részt az érintett tagállam vagy tagállamok finanszírozzák, figyelembe véve a Közösség (2) bekezdésben említett hozzájárulását. A tagállamra vagy tagállamokra és a javaslattevő szervezetre vagy szervezetekre jutó hányad akkor kerül meghatározásra, amikor a program a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtásra kerül a Bizottsághoz. A tagállamok és/vagy a javaslattevő szervezetek kifizetései származhatnak adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból.

(4) A 7. cikkben említett intézkedések esetén a tagállamok fedezik a költségeknek a közösségi finanszírozást meghaladó részét.

A tagállamok hozzájárulása adójellegű bevételekből is származhat.

(5) A Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a Szerződés 36. cikke hatálya alá tartozó közösségi támogatást élvező, és a 6. cikk (4) bekezdésével, illetve a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban a Bizottság által elfogadottnak ítélt programok esetében a tagállamok által nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra, valamint a tagállamok és/vagy a javaslattevő szervezetek által nyújtott, adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból származó pénzügyi hozzájárulásokra.

10. cikk

(1) Tekintettel a programok európai dimenziójára, a 6. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések végrehajtásával megbízott szervnek vagy szerveknek szakértelemmel kell rendelkezniük az érintett termékeket és piacokat illetően, valamint rendelkezniük kell a különösen hatékony végrehajtáshoz szükséges erőforrásokkal.

(2) A Bizottság, az érintett tagállamok és az érintett javaslattevő szervezetek képviselőiből álló ellenőrző csoport felügyeli a 6. és 7. cikkben említett programok megfelelő lebonyolítását.

(3) A 6. és 7. cikkben említett programok ellenőrzéséért és az azokkal kapcsolatos kifizetések teljesítéséért az érintett tagállamok felelősek. A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi, egy elfogadott program keretében készült tájékoztató vagy promóciós anyag megfeleljen a közösségi jognak.

11. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések közösségi finanszírozását úgy kell tekinteni, hogy az az 1258/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdése e) pontjának hatálya alá tartozik.

12. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 13. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

13. cikk

(1) A Bizottság munkáját támogatja a 136/66/EGK rendelet ( 9 ) 37. cikke értelmében létrehozott Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottság, valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkei értelmében létrehozott más irányítóbizottságok (a továbbiakban: "bizottságok").

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időszak hossza egy hónap.

(3) A bizottságok létrehozzák saját eljárási szabályzatukat.

13a. cikk

Az 4. cikkben említett jegyzék összeállítása vagy az 5. cikkben említett iránymutatások meghatározása, illetve a 6. és 7. cikkben említett programok jóváhagyása vagy az intézkedésekről a 7a. cikkel összhangban születő döntések meghozatala vagy a megvalósítási intézkedéseknek a 12. cikkel összhangban történő megtétele előtt a Bizottság konzultálhat:

a) a Mezőgazdasági Termékek Egészségügyi és Biztonsági Tanácsadó Bizottságának a Mezőgazdasági Termékek Promóciójával Foglalkozó Állandó Csoportjával;

b) a 13. cikk (1) bekezdésében említett irányítóbizottság tagjaiból álló szakmai "ad hoc" munkacsoportokkal és/vagy a promóció és népszerűsítés területén különleges szakértelemmel rendelkező szakértőkkel.

14. cikk

A Bizottság 2006. december 31. előtt e rendelet alkalmazásáról - az esetlegesen szükséges javaslatokkal együtt - jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

15. cikk

(1) A következő rendelkezéseket el kell hagyni:

a) az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendelet ( 10 ) 11. cikke;

b) a len és a kender piacának közös szervezéséről szóló 1970. június 29-i 1308/70/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) 2. cikke;

c) az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéi javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló 1991. december 16-i 3763/91/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) 20. cikkének (4) bekezdése;

d) az étkezési olajbogyóra vonatkozó meghatározott intézkedések bevezetéséről szóló 1992. május 18-i 1332/92/EGK tanácsi rendelet ( 13 ) 1. és 2. cikke;

e) egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedésekről szóló 1992. június 15-i 1600/92/EGK tanácsi rendelet ( 14 ) 31. cikkének (4) bekezdése;

f) egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló 1992. június 15-i 1601/92/EGK tanácsi rendelet ( 15 ) 26. cikkének (4) bekezdése;

g) az aszalt szőlőre alkalmazandó egyedi intézkedésekről szóló 1994. február 21-i 399/94/EK tanácsi rendelet ( 16 ) 1. cikk második bekezdésének második francia bekezdése, valamint 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése;

h) a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet ( 17 ) 54. cikke;

i) a borpiac közös szervezéséről szóló 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 35. cikkének (5) bekezdése.

(2) A 399/94/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdéséből, illetve 2. cikke (2) bekezdéséből az "és promóciójával", illetve a "d) és e)" szavakat el kell hagyni

(3) Hatályukat vesztik a következő tanácsi rendeletek: az almák fogyasztásának és felhasználásának növelésére irányuló intézkedésekről szóló 1990. május 7-i 1195/90/EGK rendelet ( 19 ), a citrusfélék fogyasztásának növelésére irányuló intézkedésekről szóló 1990. május 7-i 1201/90/EGK rendelet ( 20 ), a minőségi marhahús és borjúhús reklámozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1992. június 30-i 2067/92/EGK rendelet ( 21 ), a Közösségben a tej és tejtermékek fogyasztásának előmozdításáról és ezek piacának bővítéséről szóló 1992. június 30-i 2073/92/EGK rendelet ( 22 ), az élő növényekre és a virágkertészeti termékekre vonatkozó egyedi intézkedések bevezetéséről szóló 1996. november 22-i 2275/96/EK rendelet ( 23 ), valamint a marhahús és borjúhús címkézésére vonatkozó nyilvános intézkedésekről szóló 1998. szeptember 28-i 2071/98/EK rendelet ( 24 ).

(4) Az előző bekezdésekben meghatározott rendelkezések, szavak és rendeletek az e rendelet végrehajtási rendeletének hatálybalépése előtt elfogadott promóciós és tájékoztató programokra nézve továbbra is alkalmazandók.

16. cikk

A Bizottság a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében meghozza a 15. cikkben említett rendelkezésekről az e rendelet rendelkezéseire történő átállás elősegítéséhez szükséges intézkedéseket.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 365. (E), 2000.12.19., 270. o.

( 2 ) A 2000. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) A 2000. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 6 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb az 1481/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 272., 2004.8.20., 11. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb az 1215/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 232., 2004.7.1., 21. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 208., 1992.7.24., 9. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosíttot rendelet.

( 9 ) HL 172., 1966.9.30., 3025. o. A 2702/1999/EK rendelettel (HL L 327., 1999.12.21., 7. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL 172., 1966.9.30., 3025. o. A 2702/1999/EK rendelettel (HL L 327., 1999.12.21., 7. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 146., 1970.7.4., 1. o. A legutóbb a 2702/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

( 12 ) HL L 356., 1991.12.24., 1. o. A legutóbb a 2598/95/EK rendelettel (HL L 267., 1995.11.9., 1. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 145., 1992.5.27., 1. o. A legutóbb a 1267/95/EK rendelettel (HL L 123., 1995.6.3., 4. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 173., 1992.6.27., 1. o. A legutóbb a 2348/96/EK rendelettel (HL L 320., 1996.12.11., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) HL L 173., 1992.6.27., 13. o. A legutóbb a 2348/96/EK rendelettel módosított rendelet.

( 16 ) HL L 54., 1994.2.25., 3. o.

( 17 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb az 1257/1999/EK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1622/2000/EK rendelettel (HL L 194., 2000.7.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 19 ) HL L 119., 1990.5.11., 53. o.

( 20 ) HL L 119., 1990.5.11., 65. o.

( 21 ) HL L 215., 1992.7.30., 57. o.

( 22 ) HL L 215., 1992.7.30., 67. o.

( 23 ) HL L 308., 1996.11.29., 7. o. A legutóbb a 2702/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

( 24 ) HL L 265., 1998.9.30., 2. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2826 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2826&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R2826-20080101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R2826-20080101&locale=hu