32009F0315[1]

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata ( 2009. február 26. ) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

A TANÁCS 2009/315/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára és a Belga Királyság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki maga számára, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben polgárainak magas szintű biztonságot nyújtson. E cél megvalósulásának előfeltétele, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megosszák egymással a bűnügyi nyilvántartásaikból származó információkat.

(2) Az 1999. október 15-16-i tamperei Európai Tanács következtetéseivel összhangban a Tanács 2000. november 29-én intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról (2). E kerethatározat hozzájárul a program 3. intézkedésében meghatározott célok eléréséhez, amely intézkedés javasolja egy, az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordított, a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk igénylésére vonatkozó egységes, a schengeni hatóságok számára kidolgozott mintához hasonló formanyomtatvány bevezetését.

(3) A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről készített első értékelés végső jelentése (3) felszólította a tagállamokat, hogy a kölcsönös jogsegély megkönnyítése érdekében - szükség esetén egységes formanyomtatványok használatával - egyszerűsítsék a dokumentumok államok közötti továbbításának eljárásait.

(4) Az Európai Tanács 2004. március 25-26-i, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatában prioritásként tűzte ki az ítéletekkel kapcsolatos információcsere minőségének javítását, és ezt az Európai Tanács 2004. november 4-5-i ülésén elfogadott, a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban szereplő, az ítéletekre és eltiltásokra vonatkozó információ cseréjének fokozására felszólító hágai program (4) megerősítette. E célokat a Tanács és a Bizottság által a hágai program végrehajtása céljából 2005. június 2-3-án közösen elfogadott cselekvési terv is tükrözi.

(5) A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk tagállamok közötti cseréjének javítása érdekében minden, e céllal létrehozott projekt üdvözlendő, a nemzeti bűnügyi nyilvántartások összekapcsolását célzó, már létező projekteket is ideértve. Az e tevékenységekből nyert tapasztalatok arra ösztönözték a tagállamokat, hogy fokozzák ilyen irányú erőfeszítéseiket, továbbá igazolta az ítéletekre vonatkozó információk tagállamok közötti kölcsönös cseréje további előtérbe helyezésének fontosságát.

(6) E kerethatározat válasz azokra az igényekre, amelyeket a Tanács a büntetőítéletekre vonatkozó információcseréről, és ezeknek az Európai Unión belüli hatályáról szóló fehér könyv közzétételét, valamint az abból következő vitát követően, 2005. április 14-i ülésén fogalmazott meg. Fő célja az ítéletekkel és - amennyiben azok kiszabására és az ítéletet hozó tagállam bűnügyi nyilvántartásába való bevezetésére sor került - az Unió polgáraira vonatkozó ítéletek alapján történt eltiltásokkal kapcsolatos információcsere javítása.

(7) Az e kerethatározattal létrehozott mechanizmusoknak a bűnügyi nyilvántartásból származó, természetes személyekre vonatkozó információk átadására korlátozódó alkalmazása nem sérti az ilyen mechanizmusok alkalmazásának a jogi személyekre vonatkozó információcserére történő jövőbeni kiterjesztése lehetőségét.

(8) A más tagállamokban hozott ítéletekkel kapcsolatos információ továbbítását jelenleg a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény 13. és 22. cikke szabályozza. E rendelkezések azonban már nem felelnek meg az igazságügyi együttműködés igényeinek egy olyan térségben, mint az Európai Unió.

(9) A tagállamok között e kerethatározat a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 22. cikkének helyébe lép. Amellett, hogy e kerethatározat tartalmazza és pontosítja az ítélethozatal szerinti tagállam azon kötelezettségeit, hogy továbbítania kell a személy állampolgársága szerinti tagállamnak ez utóbbi állampolgáraival szemben hozott ítéleteivel kapcsolatos információkat, előírja az így továbbított információknak a személy állampolgársága szerinti tagállam által történő megőrzése kötelezettségét is azt biztosítandó, hogy ez utóbbi képes legyen teljes mértékben megválaszolni a más tagállamok által hozzá intézett információkra vonatkozó megkereséseit.

(10) E kerethatározat nem sérti az igazságügyi hatóságok azon lehetőségét, hogy a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikke értelmében és 15. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben, valamint a Tanács 2000. május 29-i aktusával (5) létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra vonatkozóan közvetlenül egymáshoz megkereséseket intézzenek és ezeket közvetlenül egymásnak továbbítsák.

(11) Az ítéletekre vonatkozó információ áramlásának hatékonyabbá tétele önmagában kevés haszonnal jár, ha a tagállamok a kapott információkat nem tudják figyelembe venni. A Tanács 2008. július 24-én elfogadta az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló 2008/675/IB kerethatározatot (6).

(12) A Belga Királyság kezdeményezésének legfőbb célját e kerethatározat a tekintetben megvalósítja, hogy minden tagállam központi hatóságának - amennyiben az érintett személy kérésére jár el -, a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatba be kell foglalnia az adott személy állampolgársága szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásából kapott minden információt. Az ítélet, valamint az abból fakadó eltiltás - amennyiben annak kiszabására sor került és az a bűnügyi nyilvántartásban szerepel - meglétének az ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy azok érvényesüljenek azon tagállam nemzeti jogával összhangban, amelyben az adott személy gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai tevékenységet kíván folytatni. Az e kerethatározattal létrehozott mechanizmus többek között azt hivatott biztosítani, hogy az a személy, akit gyermekek terhére elkövetett szexuális bűncselekményért ítéltek el - amennyiben az ítélethozatal szerinti tagállamban e személyre vonatkozó bűnügyi nyilvántartás tartalmazza ezt az ítéletet, valamint, az abból fakadó eltiltást - amennyiben annak kiszabására sor került és az a bűnügyi nyilvántartásban szerepel -, az ilyen ítéletet vagy eltiltást ne tudja eltitkolni abból a célból, hogy más tagállamban gyermekfelügyelettel kapcsolatos tevékenységet folytathasson.

(13) E kerethatározat szabályokat állapít meg a végrehajtása során a tagállamok között továbbított személyes adatok védelmére. Az e kerethatározatban megállapított szabályok kiegészítik a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, már meglévő általános szabályokat. Továbbá, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 1981. január 28-i Európa tanácsi egyezmény alkalmazandó az e kerethatározat alapján kezelt személyes adatokra. E kerethatározat tartalmazza a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 2005/876/IB tanácsi határozat (7) rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kért információkat. E kerethatározat különös szabályokkal egészíti ki ezeket a rendelkezéseket arra az esetre vonatkozóan, ha a személy állampolgársága szerinti tagállam az ítélethozatal szerinti tagállam által számára továbbított, ítéletekkel kapcsolatos információkat újból továbbítja.

(14) E kerethatározat nem módosítja a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény értelmében harmadik államok vonatkozásában keletkezett kötelezettségeket és gyakorlatokat, amennyiben az említett jogi eszköz továbbra is alkalmazandó.

(15) Az Európa Tanácsnak az elítéltek bűnügyi nyilvántartásáról és rehabilitálásáról szóló R (84) 10. sz. ajánlása értelmében a bűnügyi nyilvántartás létrehozásának legfőbb célja a büntető igazságszolgáltatási rendszerért felelős hatóságoknak a bírósági eljárás alatt álló személyek előéletéről történő tájékoztatása az egyedi helyzetre szabott döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Mivel a bűnügyi nyilvántartás minden egyéb célú, az elítéltnek a társadalomba való újbóli beilleszkedési esélyeit rontó felhasználását a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell, az e kerethatározat értelmében továbbított információnak a büntető eljárástól eltérő célokra történő felhasználása a megkeresett tagállam és a megkereső tagállam nemzeti jogának megfelelően korlátozható.

(16) E kerethatározatnak az információnak a személy állampolgársága szerinti tagállam részére történő, az adatok tárolását és továbbadását célzó továbbítására vonatkozó rendelkezéseinek nem célja a tagállamok bűnügyi nyilvántartási rendszereinek az összehangolása. E kerethatározat nem kötelezi az ítélethozatal szerinti tagállamot bűnügyi nyilvántartási rendszerének megváltoztatására az információ belföldi célokra történő felhasználása tekintetében.

(17) Az ítéletekkel kapcsolatos információáramlás javítása önmagában kevéssé hasznos, ha a címzett tagállam nem érti a kapott információkat. A kölcsönös megértés javítását szolgálja egy olyan "egységes európai formátum" létrehozása, amely egységes, elektronikus és az automatikus fordítást megkönnyítő formában teszi lehetővé az információcserét. Az ítélethozatal szerinti tagállam által az ítéletre vonatkozó információkat a címzett tagállam hivatalos nyelvén vagy valamelyik hivatalos nyelvén kell továbbítani. Az e kerethatározat által bevezetett, információcserét szolgáló rendszer megvalósításához a Tanácsnak intézkedéseket kell hoznia.

(18) E kerethatározat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában nevesített elveket.

(19) E kerethatározat tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvét, mivel az ítéletekkel kapcsolatos információ tagállamok közötti továbbítását szolgáló rendszerek javítása tagállami szinten egyedileg nem valósítható meg megfelelően, és így összehangolt uniós fellépést igényel. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvének megfelelően e kerethatározat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Cél

E kerethatározat célja:

a) azon módszerek meghatározása, amelyek szerint az a tagállam, amelyben egy másik tagállam állampolgárával szemben ítéletet hoztak (a továbbiakban: az ítélethozatal szerinti tagállam), az ítélettel kapcsolatos információt továbbítja az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamnak (a továbbiakban: a személy állampolgársága szerinti tagállam);

b) a személy állampolgársága szerinti tagállam ezen információk megőrzésével kapcsolatos kötelezettségének meghatározása, valamint azon módszerek megállapítása, amelyeket e tagállamnak be kell tartania a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresés megválaszolásakor;

c) az e kerethatározat, valamint a 11. cikk (4) bekezdésében említett későbbi határozat alapján az ítéletekkel kapcsolatos információk tagállamok közötti cseréjét szolgáló számítógépes rendszer megalkotását és fejlesztését lehetővé tevő keret megállapítása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

a) "ítélet": a büntetőbíróság által egy természetes személy ellen bűncselekmény elkövetése miatt hozott jogerős határozat, amennyiben e határozatot az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásába felveszik;

b) "büntetőeljárás": a tárgyalást megelőző szakasz, a tárgyalási szakasz, valamint az ítélet végrehajtása;

c) "bűnügyi nyilvántartás": olyan nemzeti nyilvántartás vagy nyilvántartások, amelyek a nemzeti jognak megfelelően tartalmazzák az ítéleteket.

3. cikk

Központi hatóság

(1) E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információtovábbítás és a 6. cikkben említett megkeresésekre a 7. cikk értelmében történő válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.

(2) Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján kijelölt központi hatóságról vagy hatóságokról. A Tanács Főtitkársága megküldi ezen információkat a tagállamoknak és az Eurojustnak.

4. cikk

Az ítélethozatal szerinti tagállam kötelezettségei

(1) Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a területén hozott valamennyi ítéletet, azok nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő felvétele alkalmával, egészítsék ki az elítélt személy állampolgárságára vagy állampolgárságaira vonatkozó információkkal is, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára.

(2) Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága a lehető legkorábban tájékoztatja a többi tagállam központi hatóságait az említett tagállamok állampolgáraival szemben a területén hozott, a bűnügyi nyilvántartásba felvételre került ítéletekről.

Amennyiben az elítélt személy több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítani kell, abban az esetben is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak is állampolgára, amelynek területén elítélték.

(3) A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk későbbi módosítására vagy törlésére vonatkozó információt az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul továbbítja a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságának.

(4) A (2) és (3) bekezdés értelmében információkat szolgáltató tagállam a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságának - ez utóbbi kérésére egyedi esetben - megküldi az ítéletek és későbbi intézkedések egy példányát, valamint minden egyéb lényeges információt annak érdekében, hogy az megvizsgálhassa bármilyen nemzeti szintű intézkedés szükségességét.

5. cikk

Az állampolgárság szerinti tagállam kötelezettségei

(1) A személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága a 11. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, ismételt továbbítás céljából, megőriz valamennyi, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése alapján hozzá továbbított információt.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően továbbított információk bármely módosítása vagy törlése esetén a személy állampolgársága szerinti tagállam is ugyanúgy módosítja vagy törli az e cikk (1) bekezdésével összhangban, a 7. cikk szerinti ismételt továbbítás céljából megőrzött információkat.

(3) A személy állampolgársága szerinti tagállam a 7. cikk szerinti ismételt továbbítás céljából csak e cikk (2) bekezdésének megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel.

6. cikk

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés

(1) Amennyiben valamely személy ellen folytatott büntetőeljárás céljából vagy büntetőeljárástól eltérő célból egy tagállam bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló megkeresés érkezik, ezen tagállam központi hatósága a nemzeti jogának megfelelően megkeresheti egy másik tagállam központi hatóságát a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok kiadása céljából.

(2) Amennyiben egy személy a bűnügyi nyilvántartásban a rá vonatkozó információ közlésére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően megkeresheti egy másik tagállam központi hatóságát a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok kiadása céljából, feltéve, hogy az érintett személy a megkereső vagy a megkeresett tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, vagy ezen tagállamok állampolgára vagy állampolgára volt.

(3) Amennyiben a 11. cikk (7) bekezdésében megállapított határidő lejártát követően egy személy tájékoztatást kér a saját bűnügyi nyilvántartására vonatkozóan az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságától, a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam központi hatósága a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok iránti megkeresést intéz a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához annak érdekében, hogy ezen információt és kapcsolódó adatot az érintett személynek kiadandó kivonatba belefoglalhassa.

(4) A tagállamok központi hatóságaihoz intézett, a bűnügyi nyilvántartásból származó információra irányuló valamennyi megkeresést a mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

7. cikk

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés megválaszolása

(1) Amennyiben büntetőeljárás céljából a 6. cikk alapján bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést tesznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságánál, ez a központi hatóság az alábbiakra vonatkozó információkat továbbítja a megkereső tagállam központi hatóságának:

a) a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott és a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek;

b) a más tagállamokban hozott, 2012. április 27-ét követően, a 4. cikk alkalmazásában számára továbbított, és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerint általa megőrzött ítéletek;

c) a más tagállamokban hozott és 2012. április 27-ig számára továbbított, a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek;

d) harmadik országban hozott, majd később számára továbbított, a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek.

(2) Amennyiben büntetőeljárástól eltérő célból a 6. cikk alapján a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést intéznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott ítéletek és a harmadik országokban hozott, hozzá továbbított és a bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletek tekintetében a megkeresés ügyében a nemzeti jogának megfelelően jár el.

A személy állampolgársága szerinti tagállamnak továbbított, a más tagállamban hozott ítéleteket illetően a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága nemzeti jogának megfelelően továbbítja a megkereső tagállamnak az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerint megőrzött információkat, valamint 2012. április 27-ig a részére továbbított, és a bűnügyi nyilvántartásába felvett információkat.

A 4. cikknek megfelelő információ továbbításakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága tájékoztathatja a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságát arról, hogy az előbbi tagállamban hozott ítéletekkel kapcsolatos és az utóbbi központi hatóságnak továbbított információk kizárólag büntetőeljárás céljából továbbíthatók. Ebben az esetben a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága az ilyen ítéleteket illetően tájékoztatja a megkereső tagállamot arról, hogy az információt melyik másik tagállam továbbította, annak érdekében, hogy a megkereső tagállam - az ezen ítéletekre vonatkozó információkat megszerzendő - a megkeresését közvetlenül az ítélethozatal szerinti tagállamnak nyújthassa be.

(3) Amennyiben a bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránti megkeresést a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához egy harmadik ország intézte, a személy állampolgársága szerinti tagállam egy másik tagállam által továbbított ítéletek vonatkozásában csak az információnak az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban más tagállamnak való továbbítására vonatkozó korlátozásokon belül válaszolhat.

(4) Amennyiben a bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránt a 6. cikk értelmében a személy állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságához intéznek megkeresést, a megkeresett tagállam a bűnügyi nyilvántartásában szereplő, a megkeresett tagállamban hozott ítéletekkel és harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek ellen hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkében előírtak mértékéig továbbítja.

(5) A választ a mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával készítik el. Ehhez a nemzeti jogban előírtak szerint csatolni kell az ítéletek jegyzékét.

8. cikk

A válaszadás határideje

(1) A megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogában vagy egyéb szabályaiban, illetve gyakorlatban megállapított feltételek szerint haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételének időpontjától számított tíz munkanapon belül, a mellékletben foglalt formanyomtatvány felhasználásával megküldi a 6. cikk (1) bekezdésében említett kérelemre adott választ a megkereső tagállam központi hatóságának.

Amennyiben a megkeresett tagállamnak további tájékoztatásra van szüksége a kérelem tárgyát képező személy személyazonosságának megállapításához, haladéktalanul konzultál a megkereső tagállammal annak érdekében, hogy a kért további tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül megválaszolhassa a kérelmet.

(2) A 6. cikk (2) bekezdésében említett kérelemre adott választ a kérelem kézhezvételének időpontjától számított húsz munkanapon belül meg kell küldeni.

9. cikk

A személyes adatok felhasználásának feltételei

(1) A 7. cikk (1) és (4) bekezdése alapján büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben foglalt formanyomtatványon feltüntetve kérelmezte.

(2) A 7. cikk (2) és (4) bekezdése alapján büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam - nemzeti jogának megfelelően - kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat kérelmezte, és csak a megkeresett tagállam által a mellékletben foglalt formanyomtatványban meghatározott korlátokon belül.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a 7. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzésére.

(4) A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 4. cikk értelmében egy másik tagállamtól kapott személyes adatokra azoknak a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak történő továbbítása esetén ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (2) bekezdésének megfelelően a megkereső tagállamokra alkalmaznak. A tagállamok előírják, hogy személyes adatok büntetőeljárás céljából harmadik országba történő továbbítása esetén az adott ország azokat kizárólag a büntetőeljárás céljára használhatja fel.

(5) E cikk nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott, ugyanazon tagállamtól származó személyes adatokra.

10. cikk

Nyelvek

A 6. cikk (1) bekezdésében említett kérelemnek a megkereső tagállamtól a megkeresett tagállamnak történő továbbítása céljából a mellékletben foglalt formanyomtatványt a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni.

A megkeresett tagállam hivatalos nyelveinek egyikén, vagy egy másik, mindkét tagállam által elfogadott nyelven válaszol.

E határozat elfogadásakor vagy egy későbbi időpontban a Tanács Főtitkárságának tett nyilatkozatban valamennyi tagállam megjelölheti, hogy az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelvei közül melyiket vagy melyeket fogadja el. A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat e tájékoztatásról.

11. cikk

Formátum, valamint az ítéletekre vonatkozó információcsere megszervezésének és megkönnyítésének egyéb módjai

(1) A 4. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelő információtovábbítás esetén az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága a következő információkat továbbítja:

a) azon információk, amelyeket mindig továbbítani kell, kivéve, ha - egyedi esetekben - ezek az információk a központi hatóság előtt nem ismertek (kötelező információk):

i. az elítélt személyre vonatkozó információk (teljes név, születési idő, születési hely (település és állam), nem, állampolgárság és - adott esetben - előző név/nevek);

ii. az ítélet jellegére vonatkozó információk (az ítélet dátuma, a bíróság megnevezése, a határozat jogerőre emelkedésének időpontja);

iii. az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk (az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja, a bűncselekmény megnevezése vagy jogi minősítése, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezésekre történő hivatkozás); valamint

iv. az ítélet tartalmára vonatkozó információk, így az ítéletet, valamint a kiegészítő büntetéseket, biztonsági intézkedéseket és a büntetés-végrehajtást módosító későbbi határozatokat is;

b) azon információk, amelyeket a bűnügyi nyilvántartásban való bejegyzéskor kell továbbítani (nem kötelező információk):

i. az elítélt személy szüleinek neve;

ii. az ítélet ügyiratszámára vonatkozó információ;

iii. a bűncselekmény elkövetési helyére vonatkozó információ; és

iv. az ítéletből fakadó eltiltásokra vonatkozó információ;

c) azon információk, amelyeket csak akkor kell továbbítani a központi hatóságnak, ha azok rendelkezésre állnak (kiegészítő információk):

i. az elítélt személy személyazonosító száma, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma;

ii. ujjlenyomat, amelyet az adott személytől vettek; és

iii. adott esetben álnév és/vagy felvett név/nevek.

A központi hatóság a bűnügyi nyilvántartásba felvett egyéb információkat is továbbíthat az ítéletekkel kapcsolatban.

(2) A személy állampolgársága szerinti központi hatóságnak valamennyi, az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően kapott és az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt típusú információt tárolnia kell a 7. cikknek megfelelő ismételt továbbítás céljából. Ugyanezen célból az említett központi hatóság tárolhatja az (1) bekezdés c) pontjában és a második albekezdésben felsorolt típusú információkat.

(3) A (6) bekezdésben említett határidő lejártáig azon tagállamok központi hatóságai, amelyek nem tették meg a (6) bekezdésben említett értesítést, bármely olyan írásban dokumentálható módon továbbítják egymásnak a 4. cikknek megfelelő valamennyi információt, a 6. cikknek megfelelő megkereséseket és a 7. cikknek megfelelő válaszokat, valamint egyéb vonatkozó információkat, amely lehetővé teszi a kérelmet, választ vagy egyéb vonatkozó információt megkapó tagállam központi hatósága számára azok hitelességének megállapítását.

Az e cikk (7) bekezdésében megállapított határidő lejártát követően a tagállamok központi hatóságai elektronikus úton, egységes formátumban adják át egymásnak ezeket az információkat.

(4) A (3) bekezdésben említett formátumot, valamint a tagállamok központi hatóságai közötti, ítéletekkel kapcsolatos információcsere megszervezésének és megkönnyítésének egyéb módjait az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó eljárásainak megfelelően legkésőbb 2012. április 27-ig a Tanács állapítja meg.

Az ilyen egyéb módok magukban foglalják:

a) valamennyi olyan mód meghatározását, amely megkönnyítheti a továbbított információk megértését és automatikus lefordítását;

b) az elektronikus úton történő információcsere módjának meghatározását, különösen az alkalmazandó műszaki jellemzők, és adott esetben az alkalmazandó csereeljárások tekintetében;

c) a mellékletbe foglalt formanyomtatvány esetleges kiigazításait.

(5) Amennyiben a (3) és (4) bekezdésben említett továbbítási mód nem áll rendelkezésre, a rendelkezésre nem állás teljes időtartamára a (3) bekezdés első albekezdését kell továbbra is alkalmazni.

(6) Minden tagállam elvégzi az egységes formátum használatához és annak a többi tagállam számára történő elektronikus továbbításához szükséges technikai kiigazításokat. A tagállamok értesítik a Tanácsot arról az időpontról, amelytől kezdve képesek lesznek végrehajtani e továbbításokat.

(7) A tagállamok a (6) bekezdésben említett technikai kiigazításokat az ítéletekkel kapcsolatos elektronikus információcsere formátuma és módjai elfogadásának időpontjától számított három éven belül végzik el.

12. cikk

Más jogi aktusokhoz való viszony

(1) A tagállamok közötti kapcsolatok tekintetében e kerethatározat kiegészíti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkének rendelkezéseit, az egyezmény 1978. március 17-i és 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyvét, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményt, és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvét (8).

(2) E kerethatározat alkalmazásában a tagállamok lemondanak arról a jogról, hogy a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkét érintő fenntartásaikra egymás között hivatkozzanak.

(3) A tagállamok harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban történő alkalmazásukat nem sértve, az azon tagállamok közötti kapcsolatokban, amelyek megtették az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket és végső soron 2012. április 27-i hatállyal, e kerethatározat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény - 1978. március 17-i kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikke által kiegészített - 22. cikke rendelkezéseinek helyébe lép.

(4) A 2005/876/EK határozat hatályát veszti.

(5) E kerethatározat nem érinti a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.

13. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározatnak 2012. április 27-ig megfeleljenek.

(2) A tagállamok továbbítják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, amelyek az e kerethatározatból eredő kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

(3) Ezen információk alapján a Bizottság 2015. április 27-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kerethatározat alkalmazásáról, amelyhez adott esetben jogalkotási javaslatokat csatol.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER

(1) 2008. június 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL C 12., 2001.1.15., 10. o.

(3) HL C 216., 2001.8.1., 14. o.

(4) HL C 53., 2005.3.3., 1. o.

(5) HL C 197., 2000.7.12., 3. o.

(6) HL L 220., 2008.8.15., 32. o.

(7) HL L 322., 2005.12.9., 33. o.

(8) HL C 326., 2001.11.21., 1. o.

MELLÉKLET

A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 2009/315/IB kerethatározat 6., 7., 8., 9. és 10. cikkében említett formanyomtatvány

A bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránti megkeresés

A formanyomtatvány helyes kitöltéséhez a tagállamoknak figyelembe kell venniük a kitöltési útmutatót.

a) A megkereső tagállamra vonatkozó adatok:

Tagállam:

Központi hatóság(ok):

Kapcsolattartó:

Telefon (előhívószámmal):

Fax (előhívószámmal):

E-mail cím:

Levelezési cím:

Ügyiratszám (amennyiben ismert):

b) A kérelemben megjelölt személy személyazonosságára vonatkozó információk (1):

Teljes név (valamennyi vezetéknév és utónév):

Előző nevek:

Esetleges álnevek és/vagy felvett nevek:

Nem: F  N 

Állampolgárság:

Születési idő (számmal: éééé/hh/nn):

Születési hely (város és állam):

Apja neve:

Anyja neve:

Lakóhely vagy ismert lakcím:

Személyazonosító szám, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma:

Ujjlenyomat:

A személyazonosságra vonatkozó egyéb adat, amennyiben rendelkezésre áll:

c) A megkeresés célja:

Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet

1.  büntetőeljárás (kérjük, nevezze meg azt a hatóságot, amely előtt az eljárás folyamatban van, és - amennyiben rendelkezésre áll - az ügyszámot) ... ...

2.  büntetőeljárás keretén kívüli megkeresés (kérjük, a megfelelő négyzet megjelölésével nevezze meg azt a hatóságot, amely előtt az eljárás folyamatban van, és - amennyiben rendelkezésre áll - az ügyszámot)

i.  igazságügyi hatóságtól származó megkeresés ...

...

ii.  illetékes közigazgatási hatóságtól származó megkeresés ...

...

iii.  az érintett személynek a bűnügyi nyilvántartásban rá vonatkozóan szereplő információkra irányuló kérelme ...

...

Az információ iránti megkeresés célja:

Megkereső hatóság:

 Az érintett személy nem járult hozzá ahhoz, hogy az információt kiadják (amennyiben az érintett személytől a megkereső tagállam jogának megfelelően ilyen hozzájárulást kértek).

Kapcsolattartó, amennyiben további információkra van szükség:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Egyéb információ (például a kérelem sürgőssége):

Válasz a megkeresésre

Az érintett személlyel kapcsolatos információk

Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet

Alulírott hatóság megerősíti, hogy:

 nem áll rendelkezésre ítéletre vonatkozó információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásában

 rendelkezésre áll információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítélet(ek)ről; az ítéletek jegyzéke e válasz mellékletét képezi

 rendelkezésre áll(nak) az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába felvett egyéb információ(k); ezen információ(ka)t csatolták (nem kötelező)

 rendelkezésre áll információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletről, de az ítélethozatal szerinti tagállam tájékoztatása szerint az ítéletre vonatkozó információt kizárólag büntetőeljárás céljára lehet továbbítani. További információra vonatkozó kérelem közvetlenül ...-nak/-nek küldendő (kérjük, nevezze meg az ítélethozatal szerinti tagállamot)

 a megkeresés a megkeresett tagállam joga alapján a büntetőeljárástól eltérő semmilyen egyéb cél érdekében nem teljesíthető.

Kapcsolattartó, amennyiben további információkra van szükség:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Egyéb információ (büntetőeljárás keretén kívüli megkeresésekkel kapcsolatban az adatok felhasználására vonatkozó korlátozások):

Kérjük, jelezze a válaszadó formanyomtatványhoz csatolt oldalak számát:

Kelt

...-án/-én

Aláírás és (adott esetben) hivatalos pecsét:

Név és beosztás/szervezet:

Kérjük, adott esetben csatolja az ítéletek jegyzékét, és a teljes dokumentumcsomagot küldje el a megkereső tagállamnak. A formanyomtatványt és az ítéletek jegyzékét nem szükséges lefordítani a megkereső tagállam nyelvére.

(1) A személy azonosításának megkönnyítésére minél több információt meg kell adni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009F0315 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009F0315&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék