32009F0315

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata ( 2009. február 26. ) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

A TANÁCS 2009/315/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára és a Belga Királyság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki maga számára, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben polgárainak magas szintű biztonságot nyújtson. E cél megvalósulásának előfeltétele, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megosszák egymással a bűnügyi nyilvántartásaikból származó információkat.

(2) Az 1999. október 15-16-i tamperei Európai Tanács következtetéseivel összhangban a Tanács 2000. november 29-én intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról (2). E kerethatározat hozzájárul a program 3. intézkedésében meghatározott célok eléréséhez, amely intézkedés javasolja egy, az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordított, a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk igénylésére vonatkozó egységes, a schengeni hatóságok számára kidolgozott mintához hasonló formanyomtatvány bevezetését.

(3) A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről készített első értékelés végső jelentése (3) felszólította a tagállamokat, hogy a kölcsönös jogsegély megkönnyítése érdekében - szükség esetén egységes formanyomtatványok használatával - egyszerűsítsék a dokumentumok államok közötti továbbításának eljárásait.

(4) Az Európai Tanács 2004. március 25-26-i, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatában prioritásként tűzte ki az ítéletekkel kapcsolatos információcsere minőségének javítását, és ezt az Európai Tanács 2004. november 4-5-i ülésén elfogadott, a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban szereplő, az ítéletekre és eltiltásokra vonatkozó információ cseréjének fokozására felszólító hágai program (4) megerősítette. E célokat a Tanács és a Bizottság által a hágai program végrehajtása céljából 2005. június 2-3-án közösen elfogadott cselekvési terv is tükrözi.

(5) A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk tagállamok közötti cseréjének javítása érdekében minden, e céllal létrehozott projekt üdvözlendő, a nemzeti bűnügyi nyilvántartások összekapcsolását célzó, már létező projekteket is ideértve. Az e tevékenységekből nyert tapasztalatok arra ösztönözték a tagállamokat, hogy fokozzák ilyen irányú erőfeszítéseiket, továbbá igazolta az ítéletekre vonatkozó információk tagállamok közötti kölcsönös cseréje további előtérbe helyezésének fontosságát.

(6) E kerethatározat válasz azokra az igényekre, amelyeket a Tanács a büntetőítéletekre vonatkozó információcseréről, és ezeknek az Európai Unión belüli hatályáról szóló fehér könyv közzétételét, valamint az abból következő vitát követően, 2005. április 14-i ülésén fogalmazott meg. Fő célja az ítéletekkel és - amennyiben azok kiszabására és az ítéletet hozó tagállam bűnügyi nyilvántartásába való bevezetésére sor került - az Unió polgáraira vonatkozó ítéletek alapján történt eltiltásokkal kapcsolatos információcsere javítása.

(7) Az e kerethatározattal létrehozott mechanizmusoknak a bűnügyi nyilvántartásból származó, természetes személyekre vonatkozó információk átadására korlátozódó alkalmazása nem sérti az ilyen mechanizmusok alkalmazásának a jogi személyekre vonatkozó információcserére történő jövőbeni kiterjesztése lehetőségét.

(8) A más tagállamokban hozott ítéletekkel kapcsolatos információ továbbítását jelenleg a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény 13. és 22. cikke szabályozza. E rendelkezések azonban már nem felelnek meg az igazságügyi együttműködés igényeinek egy olyan térségben, mint az Európai Unió.

(9) A tagállamok között e kerethatározat a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 22. cikkének helyébe lép. Amellett, hogy e kerethatározat tartalmazza és pontosítja az ítélethozatal szerinti tagállam azon kötelezettségeit, hogy továbbítania kell a személy állampolgársága szerinti tagállamnak ez utóbbi állampolgáraival szemben hozott ítéleteivel kapcsolatos információkat, előírja az így továbbított információknak a személy állampolgársága szerinti tagállam által történő megőrzése kötelezettségét is azt biztosítandó, hogy ez utóbbi képes legyen teljes mértékben megválaszolni a más tagállamok által hozzá intézett információkra vonatkozó megkereséseit.

(10) E kerethatározat nem sérti az igazságügyi hatóságok azon lehetőségét, hogy a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikke értelmében és 15. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben, valamint a Tanács 2000. május 29-i aktusával (5) létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra vonatkozóan közvetlenül egymáshoz megkereséseket intézzenek és ezeket közvetlenül egymásnak továbbítsák.

(11) Az ítéletekre vonatkozó információ áramlásának hatékonyabbá tétele önmagában kevés haszonnal jár, ha a tagállamok a kapott információkat nem tudják figyelembe venni. A Tanács 2008. július 24-én elfogadta az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló 2008/675/IB kerethatározatot (6).

(12) A Belga Királyság kezdeményezésének legfőbb célját e kerethatározat a tekintetben megvalósítja, hogy minden tagállam központi hatóságának - amennyiben az érintett személy kérésére jár el -, a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatba be kell foglalnia az adott személy állampolgársága szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásából kapott minden információt. Az ítélet, valamint az abból fakadó eltiltás - amennyiben annak kiszabására sor került és az a bűnügyi nyilvántartásban szerepel - meglétének az ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy azok érvényesüljenek azon tagállam nemzeti jogával összhangban, amelyben az adott személy gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai tevékenységet kíván folytatni. Az e kerethatározattal létrehozott mechanizmus többek között azt hivatott biztosítani, hogy az a személy, akit gyermekek terhére elkövetett szexuális bűncselekményért ítéltek el - amennyiben az ítélethozatal szerinti tagállamban e személyre vonatkozó bűnügyi nyilvántartás tartalmazza ezt az ítéletet, valamint, az abból fakadó eltiltást - amennyiben annak kiszabására sor került és az a bűnügyi nyilvántartásban szerepel -, az ilyen ítéletet vagy eltiltást ne tudja eltitkolni abból a célból, hogy más tagállamban gyermekfelügyelettel kapcsolatos tevékenységet folytathasson.

(13) E kerethatározat szabályokat állapít meg a végrehajtása során a tagállamok között továbbított személyes adatok védelmére. Az e kerethatározatban megállapított szabályok kiegészítik a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, már meglévő általános szabályokat. Továbbá, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 1981. január 28-i Európa tanácsi egyezmény alkalmazandó az e kerethatározat alapján kezelt személyes adatokra. E kerethatározat tartalmazza a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 2005/876/IB tanácsi határozat (7) rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kért információkat. E kerethatározat különös szabályokkal egészíti ki ezeket a rendelkezéseket arra az esetre vonatkozóan, ha a személy állampolgársága szerinti tagállam az ítélethozatal szerinti tagállam által számára továbbított, ítéletekkel kapcsolatos információkat újból továbbítja.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére