31978D0774[1]

A Tanács határozata (1978. szeptember 19.) egyes harmadik országok teherhajózás területén végzett tevékenységeiről

A TANÁCS HATÁROZATA

(1978. szeptember 19.)

egyes harmadik országok teherhajózás területén végzett tevékenységeiről

(78/774/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel információs rendszerek létesítése lenne szükséges, hogy a Közösség intézményei folyamatosan tájékozódhassanak harmadik országok flottáinak tevékenységeiről, amelyek gyakorlata káros hatással van a tagállamok hajózási érdekeltségeire és különösen amennyiben ezek a tevékenységek hátrányos hatást fejtenek ki a tagállamok flottáinak versenyhelyzetére a nemzetközi tengeri kereskedelemben; mivel ezeknek az információs rendszereknek elő kell segíteniük a közösségi szintű konzultációt;

mivel lehetőséget kell biztosítani azon szükséges intézkedések közösségi szintű megtételéhez, amelyekkel a tagállamok közösen gyakorolhatják befolyásukat az ellenintézkedések meghozatalához egyes harmadik országok teherhajózási tevékenységei vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Minden tagállam megteszi az összes szükséges intézkedést egy olyan rendszer intézményesítéséhez, amely képes információk begyűjtésére olyan harmadik országok flottáinak tevékenységeiről, amelyek káros hatást gyakorolnak a tagállamok hajózási érdekeltségeire és különösen amennyiben ezek a tevékenységek hátrányos hatást fejtenek ki a tagállamok flottáinak a versenyhelyzetére a nemzetközi tengeri kereskedelemben.

(2) Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie minden tagállam számára, hogy az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében információkat szerezzen be:

- a felkínált teherhajózási szolgáltatások szintjéről,

- az érintett tagállamokban az ilyen szolgáltatásokat nyújtó hajók által be- vagy kirakodott áruk fajtájáról, tömegéről, értékéről, eredetéről, rendeltetési helyéről, és

- az ilyen nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjakról.

2. cikk

(1) A Tanács minősített többséggel határoz arról, hogy mely harmadik országok flottáira kell az információs rendszert együttesen alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozatnak meg kell határoznia azt a teherhajózási típust, amelyre az információs rendszer alkalmazandó, bevezetésének napját, az információnyújtás időközeit, valamint azt, hogy az 1. cikk rendelkezéseiben felsoroltak közül melyik típusú információt gyűjtik.

(3) Időszakonként, vagy a Bizottság későbbi felszólítására minden tagállam köteles a Bizottság számára megküldeni az információs rendszerük által feldolgozott adatokat.

(4) A Bizottság a begyűjtött információkat az egész Közösség szintjén egységesen kezeli. Az információk vonatkozásában a hajózási ügyekben a tagállamok és a harmadik országok között fennálló viszonnyal, valamint a hajózási ügyekben a nemzetközi szervezetekben meghozott intézkedésekkel kapcsolatos konzultációs eljárásokat előíró 1977. szeptember 13-i 77/587/EGK tanácsi határozat ( 3 ) 4. cikkének a rendelkezései az irányadók.

3. cikk

A tagállamok és a Bizottság a 77/587/EGK határozat rendelkezései szerinti konzultációs kereteken belül, valamint többek között az 1. cikk rendelkezéseiben említett információs rendszer által feldolgozott információk alapján rendszeresen felülvizsgálják a 2. cikk rendelkezéseiben említett határozatokban megnevezett harmadik országok flottáinak tevékenységét.

4. cikk

A Tanács egyhangúan hozott döntéssel határozhat a tagok által közösen alkalmazott, a tagállamok jogrendjének részét képező ellenintézkedésekről, amelyekről a tagállamok egy harmadik országgal vagy harmadik országok egy csoportjával fennálló kapcsolatuk vonatkozásában a 2. cikk rendelkezéseiben említett határozatot elfogadták.

5. cikk

A tagállamok fenntartják a jogukat saját nemzeti információs rendszerük és ellenintézkedéseik egyoldalú alkalmazására.

6. cikk

A Bizottsággal való konzultációt követően a tagállamok a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 1978. december 31-ig, az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket elfogadják.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 131., 1978.6.5., 40. o.

( 2 ) 1978. június 1-jén kiadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki.)

( 3 ) HL L 239., 1977.9.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978D0774 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978D0774&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978D0774-19890413 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978D0774-19890413&locale=hu