31992R2410[1]

A Tanács 2410/92/EGK rendelete (1992. július 23.) a légi közlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról szóló 3975/87/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2410/92/EGK rendelete

(1992. július 23.)

a légi közlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról szóló 3975/87/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 3975/87/EGK rendelet [4] azoknak a kölcsönösen összefüggő intézkedéseknek a csomagjához tartozott, amelyet a Tanács a szállítás belső piacának kiteljesítését célzó első lépésként fogadott el; mivel hatálya ennek megfelelően a közösségi repülőterek közötti nemzetközi légi forgalomra korlátozódott;

mivel ezért a Bizottságnak jelenleg nem áll módjában, hogy a Szerződés 85. és 86. cikke megsértésének gyanúja alapján közvetlen kivizsgálást folytasson, és nincs hatásköre arra, hogy a szükséges határozatokat meghozza vagy a büntetéseket kiszabja a 85. cikk (3) bekezdése szerinti megállapodások engedélyezése érdekében, illetve az egyes tagállamokon belüli közlekedéshez kapcsolódóan megállapított jogsértéseknek véget vessen;

mivel az egészében egy tagállamon belül megvalósuló légi forgalom ma már szintén a Közösség liberalizációs intézkedései közé tartozik; mivel ezért kívánatos olyan szabályok meghatározása, amelyek alapján a Bizottság, a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó együttműködésben, meghozhatja a szükséges intézkedéseket a Szerződés 85. és 86. cikkének a légi közlekedés ezen területén való alkalmazásához olyan helyzetekben, ahol a tagállamok közötti kereskedelem akadályozott;

mivel szükség van arra, hogy megbízható és egyértelmű jogi kereteket teremtsenek a tagállamon belüli légi közlekedéshez, miközben biztosítani kell a versenyszabályok következetes alkalmazását; mivel ezért a 2975/87/EGK rendelet alkalmazási körét a légi szállítás e területére is ki kell terjeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3975/87/EGK rendelet 1. cikkének (2) bekezdéséből a "nemzetközi" kifejezést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. COPE

[1] HL C 255., 1991.8.30. 9. o.

[2] HL C 125., 1992.5.18. 130. o.

[3] HL C 169., 1992.7.6., 13. o.

[4] HL L 374., 1987.12.31. 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R2410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R2410&locale=hu