31987R3975[1]

A Tanács 3975/87/EGK rendelete (1987. december 14.) a légiközlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról

A Tanács 3975/87/EGK rendelete

(1987. december 14.)

a légiközlekedési ágazat vállalkozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos eljárás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a versenyszabályok a Szerződés általános rendelkezéseit képezik, amelyeket a légiközlekedésre is alkalmazni kell; mivel e rendelkezések alkalmazásának szabályait vagy a versenyről szóló fejezet határozza meg, vagy azokat az e rendeletben foglalt eljárások határozzák meg;

mivel a Tanács 141. rendelete [4] szerint a Tanács 17. rendelete [5] nem vonatkozik a szállítási szolgáltatásokra; mivel a Tanács 1017/68/EGK rendelete [6] csak a belföldi szállításra vonatkozik; mivel a Tanács 4056/86/EGK rendelete [7] csak a tengeri szállításra vonatkozik; mivel következésképpen a Bizottságnak jelenleg nincs módja közvetlenül kivizsgálni azokat az eseteket, amikor a Szerződés 85. és 86. cikke megsértésének gyanúja áll fenn a légiközlekedésben; mivel továbbá a Bizottságnak nincs saját hatásköre az általa megállapított jogsértések megszüntetéséhez szükséges döntések meghozatalára, illetve büntetések kiszabására;

mivel a légiközlekedési ágazatot sajátos tulajdonságok jellemzik; mivel továbbá a nemzetközi légiközlekedést az államok közötti kétoldalú megállapodások hálózata szabályozza, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján a felek által kijelölt légifuvarozók területei között légi útvonalakat tarthatnak fenn;

mivel a tagállamok közötti légiközlekedési versenyt érintő gyakorlatok lényeges hatást gyakorolhatnak a tagállamok közötti kereskedelemre; mivel ezért kívánatos azoknak a szabályoknak a meghozatala, amelyek alapján a Bizottság a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó együttműködésben eljárva meghozhatja a Szerződés 85. és 86. cikke alkalmazásához szükséges intézkedéseket a közösségi repülőterek közötti nemzetközi légiközlekedésben;

mivel egy ilyen rendeletnek rendelkeznie kell a megfelelő eljárásokról, döntéshozatali hatáskörökről és büntetésekről a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében és 86. cikkében meghatározott tilalmak betartásának biztosítására; mivel e vonatkozásban figyelembe kell venni a 1017/68/EGK rendelet belföldi szállítási tevékenységekre vonatkozó eljárási rendelkezéseit, amelyek figyelembe veszik a szállítási tevékenységek összességében vett egyes sajátosságait;

mivel az érintett vállalkozásoknak biztosítani kell a jogot a Bizottság általi meghallgatásra, a határozat által érintett harmadik felek számára lehetővé kell tenni észrevételeik előzetes előterjesztését, és biztosítani kell, hogy a meghozott döntések széleskörű nyilvánosságot kapjanak;

mivel a Bizottság által e rendelet alapján meghozott minden határozatot a Bíróság a Szerződésben meghatározott feltételek mellett felülvizsgálhat; mivel továbbá a Szerződés 172. cikke alapján kívánatos, hogy a Bíróság korlátlan joghatóságot kapjon azon határozatok tekintetében, amelyek alapján a Bizottság pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szab ki;

mivel helyénvaló a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalom hatálya alól bizonyos megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartást kivonni, amennyiben kizárólagos céljuk és hatásuk a technikai fejlesztés vagy együttműködés elérése;

mivel a légiközlekedés sajátosságainak fényében elsősorban maguknak a vállalkozásoknak kell gondoskodniuk arról, hogy megállapodásaik, döntéseik és összehangolt magatartásuk illeszkedjen a versenyszabályokhoz, és így a Bizottság értesítése nem kötelező;

mivel előfordulhat, hogy a vállalkozások bizonyos esetekben a Bizottsághoz kívánnak fordulni, hogy a Bizottság megerősítse, hogy megállapodásaik, döntéseik és összehangolt magatartásuk törvényes, ezért az ilyen esetekre egyszerűsített eljárást kell meghatározni;

mivel ez a rendelet nem érinti a Szerződés 90. cikkének alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez a rendelet a Szerződés 85. és 86. cikke alkalmazásának részletes szabályait határozza meg a légiközlekedési szolgáltatásokra.

(2) Ez a rendelet kizárólag a közösségi repülőterek közötti nemzetközi légi közlekedésre vonatkozik.

2. cikk

Egyes technikai megállapodások mentessége

(1) A Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalom nem vonatkozik a mellékletben felsorolt megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásra, amennyiben azok kizárólagos célja és hatása a technikai fejlesztés vagy együttműködés. Ez a felsorolás nem kimerítő.

(2) Ha szükséges, a Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé a mellékletben foglalt felsorolás módosítására.

3. cikk

Panasz esetén vagy a Bizottság saját kezdeményezésére indított eljárások

(1) A panasz kézhezvételekor vagy saját kezdeményezésére eljárva a Bizottság eljárást indít a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében vagy 86. cikkében foglalt rendelkezések bármiféle megsértésének megszüntetésére.

Panaszokat:

a) a tagállamok;

b) jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személyek terjeszthetnek elő.

(2) Vállalkozásoknak vagy vállalkozások társulásainak a kérésére a Bizottság igazolhatja, hogy a rendelkezésére álló tények alapján nincs ok a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése vagy 86. cikke szerint a Bizottság eljárására valamely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás miatt.

4. cikk

A panaszra vagy a Bizottság saját kezdeményezésére indított eljárások eredménye

(1) Amennyiben a Bizottság megállapítja a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének vagy 86. cikkének megsértését, határozattal felhívhatja az érintett vállalkozásokat vagy vállalkozások társulásait, hogy az ilyen jogsértésnek vessenek véget.

E rendelet más rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság ajánlásokat tehet a jogsértés megszüntetésére az érintett vállalkozásoknak vagy vállalkozások társulásainak, mielőtt az előző albekezdés alapján határozatot hozna.

(2) Ha a Bizottság panasz alapján eljárva arra a következtetésre jut, hogy az elé tárt bizonyíték alapján a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése vagy 86. cikke szerint beavatkozása nem indokolt valamely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás miatt, a panaszról megalapozatlanság miatt elutasító határozatot hoz.

(3) Ha a Bizottság panasz alapján vagy saját kezdeményezésére eljárva arra a következtetésre jut, hogy valamely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás eleget tesz a Szerződés 85. cikke (1) és (3) bekezdése rendelkezéseinek, az említett cikk (3) bekezdését alkalmazó határozatot hoz. A határozatban jelezni kell a hatálybalépés időpontját. Ez az időpont megelőzheti a határozat időpontját.

5. cikk

A Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének alkalmazásaKifogások

(1) A Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének rendelkezései körébe tartozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartás tekintetében a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének alkalmazását igénylő vállalkozások vagy vállalkozások társulásai kérelmet terjesztenek a Bizottság elé.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelem elfogadható és minden rendelkezésre álló bizonyíték a birtokában van, valamint a 3. cikk alapján semmilyen intézkedés nem történt a kérdéses megállapodással, döntéssel vagy összehangolt magatartással szemben, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül közreadja a kérelem összegzését az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, és felhívja az összes érdekelt harmadik felet, valamint a tagállamokat, hogy 30 napon belül terjesszék észrevételeiket a Bizottság elé. Az ilyen közleményeknél tekintetbe kell venni a vállalkozásoknak az üzleti titkaik megőrzéséhez fűződő jogos érdekét.

(3) Kivéve, ha a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő ilyen közzététel napjától számított 90 napon belül értesíti a kérelmezőket arról, hogy komoly kétségek merültek fel a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének alkalmazhatóságával kapcsolatban, a megállapodást, döntést vagy összehangolt magatartást, amennyiben az a kérelemben megadott leírásnak megfelel, mentesnek kell tekinteni a tilalom hatálya alól a már eltelt időre és legfeljebb az Európai Közösségek Hivatalos Lapjábanvaló közzététel napjától számított hat évre.

Ha a Bizottság a 90 napos határidő eltelte után, de a hatéves időtartam lejárta előtt megállapítja, hogy a Szerződés 85. cikke (3) bekezdése alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, határozatot hoz, melyben kijelenti, hogy a 85. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalmat kell alkalmazni. A határozat lehet visszamenőleges hatályú, amennyiben az érintett felek téves információt adtak, vagy ha visszaéltek a 85. cikk (1) bekezdése rendelkezései alóli mentességgel, vagy megsértették a 86. cikket.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés első albekezdésében említettek szerint értesítheti a kérelmezőket. Köteles őket értesíteni, ha valamely tagállam a kérelemnek a tagállamhoz a 8. cikk (2) bekezdése szerinti továbbításától számított 45 napon belül ezt kéri. Az ilyen kérelmet a Szerződés versenyszabályaihoz kapcsolódó megfontolások alapján kell megindokolni.

Ha a Bizottság megállapítja, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság a 85. cikk (3) bekezdését alkalmazó határozatot hoz. A határozatban jelezni kell a hatálybalépés időpontját. Ez az időpont megelőzheti a kérelem dátumát.

6. cikk

A 85. cikk (3) bekezdését alkalmazó határozatok érvényességi ideje és visszavonása

(1) Az e rendelet 4. vagy 5. cikke alapján elfogadott, a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdését alkalmazó határozatban jelezni kell az érvényesség időtartamát; rendszerint az ilyen időtartam hat évnél nem lehet rövidebb. A határozathoz feltételeket és kötelezettségeket lehet fűzni.

(2) A határozat megújítható, ha a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésében említett alkalmazási feltételek továbbra is teljesülnek.

(3) A Bizottság visszavonhatja vagy módosíthatja határozatát, vagy a felek bizonyos cselekedeteit tilalom alá helyezheti:

a) ha a döntéshozatalt alapvetően befolyásoló tények bármelyikében változás következett be;

b) ha a felek a határozathoz fűzött kötelezettségeik bármelyikét megsértik;

c) ha a határozat valótlan információra vagy megtévesztésre épült; vagy

d) ha a felek visszaélnek a számukra a határozattal biztosított, a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése rendelkezései alóli mentességgel.

A b), c), illetve d) pontok körébe tartozó esetekben a határozatot visszamenőleges hatállyal is vissza lehet vonni.

7. cikk

Hatáskörök

Határozatának a Bíróság általi felülvizsgálatára is figyelemmel, a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján határozatok meghozatalára.

A tagállamok hatóságai jogosultak eldönteni, hogy valamely eset a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése vagy 86. cikke rendelkezései körébe tartozik-e mindaddig, ameddig a Bizottság eljárást nem indít a kérdéses esetben határozathozatal végett, vagy e rendelet 5. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében foglaltak szerint értesítést nem küld.

8. cikk

Kapcsolattartás a tagállamok hatóságaival

(1) A Bizottság az e rendeletben előírt eljárásokat a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó együttműködésben végzi; e hatóságok jogosultak nézeteiket az ilyen eljárásokról kifejteni.

(2) A Bizottság haladéktalanul továbbítja a tagállamok illetékes hatóságainak a panaszok és kérelmek, valamint a neki megküldött legfontosabb dokumentumok, illetve az általa az ilyen eljárások során kiküldött dokumentumok másolatait.

(3) A (3) bekezdés szerinti eljárást követő bármiféle határozathozatal vagy az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, vagy ugyanezen cikk (4) bekezdésének második albekezdése, illetve a 6. cikk alapján történő bármiféle határozathozatal előtt konzultálni kell a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal. A tanácsadó bizottsággal konzultálni kell a 19. cikkben előírt végrehajtási rendelkezések elfogadása előtt is.

(4) A tanácsadó bizottság a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és erőfölény tárgykörében illetékes tisztségviselőkből áll. Minden tagállam két tisztségviselőt nevez ki képviseletére, akiket részvételük akadályoztatása esetén más tisztségviselő helyettesíthet.

(5) A konzultációra a Bizottság által összehívott közös értekezleten kerül sor; az ilyen értekezletet legkorábban az összehívásról szóló értesítés kiküldése után 14 nappal lehet megtartani. Minden megvizsgálandó esetben az értesítéshez mellékelni kell az eset összegzését, utalással a legfontosabb dokumentumokra, valamint egy előzetes határozattervezetet.

(6) A tanácsadó bizottság adhat véleményt akkor is, ha néhány tagja vagy az őket helyettesítő póttagok nincsenek jelen. A konzultációs eljárás eredményéről szóló jelentést a határozattervezethez kell csatolni. Az nem hozható nyilvánosságra.

9. cikk

Adatok bekérése

(1) A rendelet által rábízott feladatai ellátása során a Bizottság minden szükséges információt beszerezhet a tagállamok kormányaitól és illetékes hatóságaitól, valamint vállalkozásoktól és vállalkozások társulásaitól.

(2) Amikor a Bizottság valamely vállalkozásnak vagy vállalkozások társulásának tájékoztatás iránti kérelmet küld, a kérelem másolatát egyidejűleg továbbítja azon tagállam illetékes hatóságának, amelynek területén a vállalkozás vagy a vállalkozások társulásának székhelye van.

(3) Kérelmében a Bizottság közli kérelmének jogalapját és célját, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt, a téves információ szolgáltatásáért járó szankciót.

(4) A vállalkozások tulajdonosai vagy az ő képviselőik, illetve jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, cégek vagy társulások esetén a törvény vagy saját szabályaik alapján a képviseletükre jogosult személy köteles a kért információt megadni.

(5) Amennyiben valamely vállalkozás vagy vállalkozások társulása nem adja meg a kért információt a Bizottság által megszabott határidőn belül vagy hiányos információt szolgáltat, a Bizottság határozattal írja elő a szolgáltatandó információt. A határozat meghatározza, hogy milyen információt kell szolgáltatni, megfelelő határidőt szab az információszolgáltatás teljesítésére, és megemlíti a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti szankciókat, valamint azt a jogot, hogy a határozat felülvizsgálatáért a Bírósághoz lehet fordulni.

(6) Egyidejűleg a Bizottság megküldi határozatának másolatát azon tagállam illetékes hatóságának, amelynek területén a vállalkozás vagy a vállalkozások társulásának székhelye van.

10. cikk

A tagállamok hatóságai által folytatott vizsgálatok

(1) A Bizottság kérésére a tagállamok illetékes hatóságai elvégzik azokat a vizsgálatokat, amelyeket a Bizottság a 11. cikk (1) bekezdése alapján szükségesnek tart, vagy amit a 11. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott határozatával elrendelt. A tagállamok illetékes hatóságainak ilyen vizsgálatok elvégzéséért felelős tisztségviselői hatáskörüket azon tagállam illetékes hatósága által kibocsátott írásos felhatalmazás bemutatásával gyakorolják, amelynek területén a vizsgálatot el kell végezni. A felhatalmazás meghatározza a vizsgálat tárgyát és célját.

(2) Ha a Bizottság vagy azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a területén a vizsgálatot el kell végezni ezt kéri, a Bizottság tisztségviselői segíthetik az illetékes hatóság tisztségviselőit feladataik ellátásában.

11. cikk

A Bizottság vizsgálati hatásköre

(1) Az e rendelet által rábízott feladatainak ellátása során a Bizottság minden szükséges vizsgálatot elvégezhet a vállalkozásoknál és a vállalkozások társulásainál. E célból a Bizottság által felhatalmazott tisztségviselők jogosultak:

a) a könyveket és más üzleti nyilvántartásokat megvizsgálni;

b) a könyvekről és üzleti nyilvántartásokról másolatot vagy azokból kivonatokat készíteni;

c) helyszínen szóbeli magyarázatokat kérni;

d) bármilyen, a vállalkozások vagy vállalkozások társulásai által használt helyiségbe, területre, illetve járműbe belépni.

(2) A Bizottság felhatalmazott tisztségviselői hatáskörüket írásos felhatalmazásuk bemutatásával gyakorolják, amelyben meg kell határozni a vizsgálat tárgyát és célját, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjában azon esetre meghatározott szankciókat, amikor a kért könyveket vagy egyéb üzleti nyilvántartásokat hiányosan mutatták be. A Bizottság a vizsgálat előtt kellő időben tájékoztatja azon tagállam illetékes hatóságát, amelynek a területén a vizsgálatot végezni fogják, a vizsgálatról és a felhatalmazott tisztségviselők személyéről.

(3) A vállalkozások és a vállalkozások társulásai alávetik magukat a Bizottság határozatával elrendelt vizsgálatoknak. A határozat meghatározza a vizsgálat tárgyát és célját, a vizsgálat kezdetének napját, és jelzi a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, illetve a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt szankciókat, valamint azt a jogot, hogy a határozat ellen felülvizsgálatért a Bírósághoz lehet fordulni.

(4) A Bizottság a (3) bekezdésben említett határozatot azon tagállam illetékes hatóságával folytatott konzultáció után hozza meg, amelynek területén a vizsgálatot végzik.

(5) Azon tagállam illetékes hatóságának a tisztségviselői, amelynek a területén a vizsgálatot végzik, segíthetik a Bizottság tisztségviselőit feladataik ellátásában a hatóság vagy a Bizottság kérésére.

(6) Amennyiben valamely vállalkozás az e cikk szerint elrendelt vizsgálattal szembeszegül, az érintett tagállam biztosítja a Bizottság által felhatalmazott tisztségviselőknek a szükséges segítséget ahhoz, hogy elvégezhessék a vizsgálatot. E célból a tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultáció után, 1989. július 31-ig meghozzák a szükséges intézkedéseket.

12. cikk

Pénzbírságok

(1) A Bizottság határozatával 100 ECU-től 5000 ECU-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki a vállalkozásokra vagy a vállalkozások társulásaira, amennyiben azok szándékosan vagy gondatlanságból:

a) téves vagy félrevezető információt szolgáltatnak a 3. cikk (2) bekezdése vagy az 5. cikk szerinti kérelemmel kapcsolatban; vagy

b) a 9. cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján történt felkérésre téves információt szolgáltatnak, vagy a 9. cikk (5) bekezdése alapján elfogadott határozatban meghatározott határidőn belül nem szolgáltatnak információt; vagy

c) hiányos formában mutatják be a szükséges könyveket vagy más üzleti nyilvántartásokat a 10. cikk vagy a 11. cikk alapján végzett vizsgálat alatt, vagy a 11. cikk (3) bekezdése alapján hozott határozattal elrendelt vizsgálatnak nem vetik alá magukat.

(2) A Bizottság határozatával 1000 ECU-től 1000000 ECU-ig terjedő vagy ezt meghaladó, de a jogsértésben részt vevő vállalkozások előző üzleti évi forgalmának 10 %-át meg nem haladó összegű pénzbírsággal sújthatja a vállalkozásokat vagy a vállalkozások társulásait, amennyiben szándékosan vagy gondatlanságból:

a) megsértik a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését vagy 86. cikkét; vagy

b) az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján rájuk rótt bármely kötelezettséget megszegik.

A pénzbírság összegének meghatározásánál tekintetbe kell venni a jogsértés súlyosságát és időtartamát.

(3) A 8. cikk alkalmazandó.

(4) Az (1) és (2) bekezdések alapján hozott határozatok nem büntetőjogi jellegűek.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában előírt bírság nem róható ki olyan cselekmények miatt, amelyek a Bizottság értesítése után történtek, de a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének alkalmazása során meghozott határozat előtt, amennyiben az értesítésben leírt tevékenység körébe tartoznak.

Ez a rendelkezés azonban nem érvényes azokban az esetekben, amikor a Bizottság tájékoztatta az érintett vállalkozást vagy vállalkozások társulását, hogy előzetes vizsgálata után arra a véleményre jutott, hogy a Szerződés 85. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni és a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazása nem indokolt.

13. cikk

Kényszerítő bírságok

(1) Határozatával a Bizottság kényszerítő bírságot róhat ki vállalkozásokra vagy vállalkozások társulására napi 50 ECU-től 1000 ECU-ig terjedő mértékben, melyet a határozatban megjelölt naptól kell számítani, hogy kényszerítse őket:

a) hogy véget vessenek a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése vagy 86. cikke megsértésének, amit e rendelet 4. cikke szerint elrendelt;

b) hogy tartózkodjanak a 6. cikk (3) bekezdése alapján tilalom alá tartozó bármely cselekménytől;

c) hogy teljes körű és valós információt szolgáltassanak, amit határozattal a 9. cikk (5) bekezdése alapján kértek;

d) hogy vessék alá magukat a 11. cikk (3) bekezdése alapján határozattal elrendelt vizsgálatnak.

(2) Amennyiben a vállalkozás vagy a vállalkozások társulása teljesítette azt a kötelezettségét, amit a kényszerítő bírság elérni kívánt, a Bizottság a kényszerítő bírság összegét alacsonyabb összegben határozhatja meg, mint ami az eredeti határozatból következett volna.

(3) A 8. cikk alkalmazandó.

14. cikk

A Bíróság általi felülvizsgálat

A Bíróság a Szerződés 172. cikke értelmében korlátlan hatáskörrel rendelkezik azon határozatok felülvizsgálatára, amelyekkel a Bizottság pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szabott ki; a Bíróság visszavonhatja, csökkentheti vagy növelheti a kirótt pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot.

15. cikk

Elszámolási egység

A 12-14. cikk alkalmazásában az ECU-t kell elfogadni a Közösség költségvetésének elkészítésénél a Szerződés 207. és 209. cikkével összhangban.

16. cikk

A felek és harmadik személyek meghallgatása

(1) A 3. cikk (2) bekezdésében említett igazolás elutasítása vagy a 4. cikkben, az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében és a 12. és 13. cikkben előírt határozatok meghozatala előtt a Bizottság lehetőséget ad az érintett vállalkozásoknak vagy vállalkozások társulásának, hogy ismertessék álláspontjukat azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekkel szemben a Bizottság kifogással él vagy élt.

(2) Ha a Bizottság vagy a tagállamok illetékes hatóságai szükségesnek vélik, ők is meghallgathatnak más természetes vagy jogi személyeket is. E személyek meghallgatásra vonatkozó kérelmeit akkor kell teljesíteni, ha elegendő érdeket bizonyítanak.

(3) Amikor a Bizottság a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján határozatot kíván hozni, az érintett megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás összegzését közreadja az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, és felhívást intéz minden érdekelt harmadik félhez, hogy terjessze elő észrevételeit a Bizottság által meghatározott, de egy hónapnál nem rövidebb időszakon belül. A közzétételnek tekintettel kell lennie a vállalkozások üzleti titkai megőrzéséhez fűződő jogos érdekére.

17. cikk

Szakmai titoktartás

(1) A 9-11. cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információt kizárólag az érintett kérelem vagy vizsgálat céljára lehet felhasználni.

(2) A 16. és 18. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai, illetve tisztviselőik és egyéb alkalmazottaik nem adhatnak semmilyen, a szakmai titoktartási kötelezettség körébe tartozó információt, amelyet e rendelet alkalmazásának eredményeként szereztek meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem akadályozzák meg általános információ vagy olyan felmérések közzétételét, amelyek nem tartalmaznak egyes vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira vonatkozó információt.

18. cikk

A határozatok közzététele

(1) A Bizottság a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése, illetve a 6. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott határozatait közzéteszi.

(2) A közzététel ismerteti a felek nevét, valamint a határozat lényegi tartalmát; figyelembe veszi a vállalkozásoknak az üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekét.

19. cikk

Végrehajtási rendelkezések

A Bizottság jogosult a 3. cikk szerinti panaszok, a 3. cikk (2) bekezdése, illetve az 5. cikk szerinti kérelmek, valamint a 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti meghallgatások alaki, tartalmi és egyéb részleteire vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket elfogadni.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. Ellemann-Jensen

[1] HL C 182., 1984.7.9. 2. o.

[2] HL C 182., 1982.7.19. 120. o., és HL C 345., 1987.12.21.

[3] HL C 77., 1983.3.21. 20. o.

[4] HL 124., 1962.11.28., 2751/62. o.

[5] HL 13., 1962.2.21. 204/62. o.

[6] HL L 175., 1968.7.23., 1. o.

[7] HL L 378., 1986.12.31., 4. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT FELSOROLÁS

a) A kötelező vagy ajánlott műszaki szabványok bevezetése vagy egységes alkalmazása légijárművekre, légijármű alkatrészekre, berendezésekre és felszerelésekre, ahol az ilyen szabványokat egy rendszerint nemzetközileg elismert szervezet, vagy légijármű- vagy berendezésgyártó határozza meg;

b) légijárművekhez szükséges rögzített berendezések műszaki szabványainak bevezetése vagy egységes alkalmazása, ahol az ilyen szabványokat rendszerint nemzetközileg elismert szervezet határozza meg;

c) légijárművek, légijármű - alkatrészek, berendezések, illetve a légi szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges rögzített berendezések cseréje, bérbeadása, közös használata, illetve karbantartása, valamint a légijármű alkatrészek közös beszerzése, feltéve hogy az ilyen megállapodások diszkriminációmentesek;

d) technikai hírközlési hálózatok bevezetése, üzemeltetése és karbantartása, feltéve hogy az ilyen megállapodások diszkriminációmentesek;

e) a műszaki vagy üzemeltető személyzet cseréje, közös alkalmazása vagy képzése;

f) helyettesítő szállítási tevékenység szervezése és végrehajtása utasok, postai küldemények és csomagszállítás céljából a légijármű meghibásodása vagy késedelme esetén, akár bérelt légijárművel, akár pótlégijármű rendelkezésre bocsátásával szerződés alapján;

g) egymást követő vagy kiegészítő légi szállítási tevékenységek szervezése és végrehajtása, valamint az ilyen tevékenységek minden költséget magukban foglaló díjainak és feltételeinek meghatározása és alkalmazása;

h) egyes szállítmányok egybegyűjtése;

i) a szállítási díjak alkalmazására irányadó szerkezetre és feltételekre vonatkozó egységes szabályok meghatározása és alkalmazása, feltéve hogy e szabályok sem közvetlenül, sem közvetve nem rögzítik a szállítási díjakat, illetve feltételeket;

j) légiközlekedési vállalatok között létrejött megállapodások a jegyek értékesítéséről, jóváhagyásáról és elfogadásáról (interlining), valamint az e célra létrehozott visszatérítési, arányosítási és számviteli programok;

k) a légiközlekedési vállalatok közötti elszámolások és azok kiegyenlítése elszámolóház segítségével, ideértve az ehhez szükséges vagy járulékos szolgáltatásokat is; a légiközlekedési vállalatok, valamint kinevezett ügynökeik közötti elszámolások és azok kiegyenlítése valamilyen központosított és automatizált kiegyenlítési program vagy rendszer segítségével, ideértve az ehhez szükséges vagy járulékos szolgáltatásokat is.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3975 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3975&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék